Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaZákon o kancelárii prezidenta SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Zákon o Kancelárii prezidenta SR


16

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1992

o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1


(1) Sídlom prezidenta Slovenskej republiky je Bratislava.

(2) Zriaďuje sa Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "kancelária").

(3) Kancelária je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené:

a) s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.

(4) Veci súvisiace s výkonom funkcie prezidenta ako hlavného veliteľa ozbrojených síl zabezpečuje vojenská zložka kancelárie.

(5) Kancelária je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Na plnenie úloh si môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie. Takto zriadené organizácie sú právnickými osobami.

§ 2


(1) Vnútornú organizáciu kancelárie určí prezident v organizačnom poriadku kancelárie.

(2) Vedúceho kancelárie a ďalších vedúcich zamestnancov kancelárie, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, vymenúva a odvoláva prezident.

(3) Platové pomery zamestnancov kancelárie upravuje osobitný predpis.

§ 3


(1) Na plnenie svojich úloh môže kancelária od štátnych orgánov vyžadovať správy a vysvetlenia vo veciach patriacich do pôsobnosti prezidenta.

(2) Zamestnancom kancelárie neprislúcha vystupovať v mene prezidenta, pokiaľ na to nie sú výslovne splnomocnení.

§ 4


Tento zákon dadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r