Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaNáčelník VKP SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Vojenská kancelária prezidenta SR > Náčelník VKP SR


Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky podľa § 5 odsek 1, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky

a) zabezpečuje úlohy súvisiace s


  1. výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl SR
  2. velením Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky
  3. výkonom právomocí prezidenta Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
b) podieľa sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky

  1. vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám SR
  2. schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky
  3. schvaľuje a vydáva organizačný poriadok Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
  4. zapožičiava čestné alebo historické názvy vojenským útvarom a vojenským zväzkom
  5. zapožičiava vojenským útvarom a vojenským zväzkom bojové zástavy
  6. na návrh ministra obrany vymenúva a odvoláva náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorý je mu podriadený a zodpovedá mu za výkon svojej funkcie
Kontakt

Poštová adresa: Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova č. 2
P. O. BOX 128
810 00 Bratislava 1
e-mail: vkpsr@prezident.sk
Adresa v sieti WWW: http://www.prezident.sk
Telefón na pracovisko: ++421 2 5720 1157, ++421 2 54430 864
Fax na pracovisko: ++421 2 5443 2378