Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaČestná stráž

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Vojenská kancelária prezidenta SR > Čestná stráž


Veliteľ Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky:

Plukovník Ing. Jaroslav ŠMELKO


Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

  1. vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej republiky v tomto sídle
  2. organizuje a vykonáva vojenské pocty, najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a pri prijímaní vedúcich diplomatických misií prezidentom Slovenskej republiky
  3. v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu plní úlohy ochrany prezidenta Slovenskej republiky a obrany jeho sídla
Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky je útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky, určeným na zabezpečenie plnenia ústavných, protokolárnych a reprezentačných úloh prezidenta, ako hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je podriadená náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta SR. Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky pri výkone služby nosia osobitnú rovnošatu, odlišnú od rovnošaty ostatných príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky určuje prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl SR.

Odvedenci sú na výkon základnej služby v útvare Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky vyberaní.

Kvalifikačné predpoklady pre výber odvedencov:


  • príjemný vzhľad, športová postava, výška postavy 183 - 187 cm
  • tvár bez kozmetických nedostatkov, zrak bez potreby dioptrických pomôcok
  • zdravotná klasifikácia "A" , bez obmedzení
  • morálna bezúhonnosť, bez záznamov v registri trestov