Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaOrganizačná štruktúra VKP SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Vojenská kancelária prezidenta SR > Organizačná štruktúra VKP SR


1) Vojenská kancelária prezidenta SR je vojenským útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jej vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky určuje prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl SR.

2) Vo svojej činnosti sa Vojenská kancelária prezidenta SR riadi:


 • Ústavou a zákonmi SR
 • rozkazmi a nariadeniami prezidenta SR
 • štatútom Vojenskej kancelárie prezidenta SR
 • organizačným poriadkom Vojenskej kancelárie prezidenta SR
 • denným poriadkom Kancelárie prezidenta SR
Okrem toho sa Vojenská kancelária riadi vo svojej činnosti vojenskými poriadkami a predpismi, rozkazmi a nariadeniami ministra obrany SR, ktoré všeobecne stanovujú (upravujú) činnosť a povinnosti vojenských inštitúcií a vojakov.

Vojenská kancelária prezidenta SR plní tieto úlohy:

 1. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s ústavnou právomocou prezidenta SR menovať a povyšovať generálov:
  - na základe návrhov ministra obrany SR a ministra vnútra SR pripravuje na podpis rozkazy prezidenta SR a vedie ich evidenciu
 2. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s ústavnou právomocou prezidenta SR prepožičiavať štátne vyznamenania:
  - predkladá na podpis rozkazy prezidenta SR o zapožičaní štátnych vyznamenaní príslušníkom ozbrojených síl a na základe spracovaných návrhov ministra obrany SR a ministra vnútra SR. Vedie evidenciu týchto rozkazov
  - organizačne zabezpečuje slávnostný akt odovzdávania vyznamenaní ku dňu 1. januára a 1. septembra každého bežného roku
 3. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s funkciou a činnosťou prezidenta SR ako hlavného veliteľa ozbrojených síl:
  - zabezpečuje čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky, zabezpečuje jeho obranu a vonkajšiu ochranu; zabezpečuje čestné stráženie dočasného sídla prezidenta Slovenskej republiky, zabezpečuje vonkajšiu ochranu a obranu objektov, ktoré sú dočasným sídlom prezidenta Slovenskej republiky a jeho hostí
  - organizuje a zabezpečuje vojenské pocty najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a pri prijatí vyslancov u prezidenta Slovenskej republiky
  - v dobe zvýšeného ohrozenia štátu a za brannej pohotovosti štátu zabezpečuje plnenie osobitných úloh ochrany a obrany Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
  - vybavuje žiadosti, sťažnosti, oznámenia a podnety príslušníkov ozbrojených síl, ostatných občanov SR, záujmových združení občanov a organizácii, poprípade cudzích štátnych príslušníkov, pokiaľ sa obracajú na prezidenta SR ako hlavného veliteľa ozbrojených síl alebo na Vojenskú kanceláriu prezidenta SR
  - prijíma návštevy príslušníkov ozbrojených síl a ostatných občanov, ak sa dostavia na prerokovanie svojich záležitosti osobne do Vojenskej kancelárie prezidenta SR
  - na základe návrhov ministra obrany SR a ministra vnútra SR pripravuje na podpis rozkazy prezidenta SR vo veciach personálnych, ktorými ustanovuje do funkcii vojenských funkcionárov, ktorých ustanovenie si vyhradil. Vedie evidenciu týchto rozkazov
  - spracováva alebo sa podieľa na spracovaní návrhov všeobecných rozkazov prezidenta SR a pripravuje ich na podpis
  - spracováva alebo sa podieľa v súčinnosti s Ministerstvom obrany SR na spracovaní návrhov listov, ktoré odosiela prezident SR z titulu funkcie hlavného veliteľa ozbrojených síl
  - podieľa sa na organizačnom zabezpečení prijatia návštev vojenských osôb prezidentom SR
 4. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s velením Čestnej stráži prezidenta SR:
  - vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti vojenské rozkazy na zabezpečenie splnenia úloh
  1. výkonu čestného stráženia sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej republiky v tomto sídle
  2. organizácie a výkonu vojenských pôct, prijatia vedúcich diplomatických misií prezidentom Slovenskej republiky
  3. ochrany prezidenta Slovenskej republiky a obrany jeho sídla v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 5. Vojenská kancelária prezidenta SR a Kancelária prezidenta SR vzájomne spolupracujú pri vybavovaní spoločných podaní.