Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaSlobodný prístup k informáciám

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Slobodný prístup k informáciám


211

ZÁKON

zo 17. mája 2000

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)

Čl. 1

§ 5

Povinné zverejňovanie informácií

(3) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť:

a) program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu,
b) podpísanie zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky,
c) prepožičanie vyznamenania,
d) vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie,
e) odpustenie, zmiernenie alebo zohladnenie trestu a nariadenie nezačínať  alebo nepokračovať v trestnom konaní,
f) organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.


Uplatnenie zákona o informáciách v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Pre podávanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zriadila Kancelária prezidenta Slovenskej republiky pracovisko v budove na Štefánikovej č. 2 v Bratislave, prízemie č. dverí 07. Poverení zamestnanci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky sú k dispozícii stránkam každý utorok od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Na tomto pracovisku sú tiež k dispozícii zamestnanci odboru pre styk s verejnosťou, každú stredu od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. pre vybavovanie podaní fyzických osôb a právnických osôb (petície, podnety, žiadosti a iné podania).

Okrem toho pre podávanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., sú každý deň počas pracovnej doby verejnosti k dispozícii vedúci zamestnanci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, resp. ich sekretariáty na telefónnych a faxových číslach.

Adresa našej internetovej stránky je www.prezident.sk.

Písomné odvolanie proti rozhodnutiu Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky o odmietnutí poskytnúť informáciu možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti o sprístupnenie informácie, v podateľni Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v budove na Štefánikovej č. 2 v Bratislave, prízemie č. dverí 09.

Návrhy, žiadosti a iné podania vybavuje Kancelária prezidenta Slovenskej republiky spravidla do 30 dní.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nevyberá Žiadne správne poplatky a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií bude dostupný v najbližších dňoch v závislosti od zverejnenia vykonávacieho predpisu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Smernica

o zabezpečení uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona o slobode informácií v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (Ďalej len “kancelária”) vydávam túto smernicu:


Čl. 1

(1) Za spôsob umožňujúci hromadný prístup k informáciám uvedeným v  § 5 ods. 1 a v odseku 3 zákona o slobode informácií sa považuje zverejnenie týchto informácií na verejne prístupnej úradnej tabuli a prostredníctvom siete internetu (na internetovej stránke kancelárie s adresou www. prezident. sk.).

(2) Informácie uvedené v § 5 ods. 1 a v odseku 3 písm. f) zákona o slobode informácií sa zverejňujú na verejne prístupnej úradnej tabuli v objekte kancelárie na Štefánikovej ul. č. 2, v Bratislave a v objektoch, kde sídli Regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Košice a Regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Banská Bystrica.

(3) Povinné zverejňovanie informácií uvedených v § 5 ods. 1 a v odseku 3 písm. f) zákona o slobode informácií zabezpečuje sekcia ekonomiky a správy. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto povinne zverejňovaných informácií zodpovedá generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a správy.

(4) Povinné zverejňovanie informácií uvedených v § 5 ods. 3 písm. a) až e) zabezpečuje komunikačná sekcia prostredníctvom siete internetu, ak ide o


 1. program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky (Ďalej len “prezident”) a miesto jeho pobytu na základe podkladov sekcie sekretariátu prezidenta,
 2. podpísanie zákonov alebo ich vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky na základe podkladov sekcie legislatívy,
 3. odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v trestnom konaní na základe podkladov odboru milostí,
 4. zapožičanie vyznamenaní, vymenovanie a odvolanie vyššieho štátneho funkcionára a prijatie demisie na základe podkladov odboru protokolu.
(5) Informácie podľa odseku 4 písm. b) až d) možno zverejniť aj v dennej tlači.

Čl. 2

(1) Informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie (Ďalej len “žiadosť”) sprístupňuje každý organizačný útvar kancelárie podľa náplne činnosti a podľa druhu sprístupňovanej informácie.

(2) Na ústne alebo telefonické získavanie informácií sa v objekte kancelárie na Štefánikovej ul. č. 2 v Bratislave zriaĎuje pracovisko na prízemí č. dv. 07 so zamestnancom komunikačnej sekcie. Pracovisko bude k dispozícii každý utorok v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.

(3) Informácie na žiadosť podanú telefonicky sprístupňujú denne v pracovnom čase aj vedúci zamestnanci kancelárie, ktorí sú uvedení v prílohe č. 3.

(4) Žiadosť je podaná dňom, keĎ bola oznámená kancelárii, ak je príslušná vo veci konať.

(5) Organizačný útvar kancelárie, ktorému bola podaná žiadosť, na žiadosť písomne potvrdí žiadateľovi podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady nákladov za sprístupnenie informácie.


Čl. 3

(1) Odborným gestorom uplatňovania zákona o slobode informácií je komunikačná sekcia.

(2) Komunikačná sekcia vedie centrálnu evidenciu žiadostí doručených alebo podaných kancelárii.

(3) Centrálna evidencia žiadostí obsahuje:


 1. dátum podania žiadosti; pri telefonickom podaní aj hodinu podania,
 2. meno, priezvisko a adresu bydliska žiadateľa,
 3. spôsob podania žiadosti (písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným technicky vykonateľným spôsobom),
 4. vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 5. výsledok vybavenia žiadosti (sprístupnenie informácie – úplné, čiastočné, spôsob sprístupnenia informácie, vydanie rozhodnutia o neposkytnutí informácie, neposkytnutie informácie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie žiadosti inému orgánu, dátum vybavenia žiadosti),
 6. podanie opravného prostriedku (dátum podania opravného prostriedku a výsledok jeho vybavenia),
 7. číslo spisu.
(4) Ak žiadosť bola podaná komunikačnej sekcii, táto sekcia žiadosť zaeviduje v centrálnej evidencii žiadostí a bezodkladne ju postúpi na vybavenie organizačnému útvaru kancelárie, do ktorého náplne činností vybavenie žiadosti patrí (Ďalej len “príslušný organizačný útvar”), ak vybavenie žiadosti nepatrí do náplne činností komunikačnej sekcie.

(5) Organizačný útvar kancelárie, ktorému bola podaná žiadosť, túto žiadosť po zaevidovaní v denníku došlej pošty (Ďalej len “denník”) bezodkladne predloží komunikačnej sekcii na centrálnu evidenciu alebo aj na vybavenie, ak vybavenie žiadosti nepatrí do náplne činností organizačného útvaru, ktorému bola žiadosť podaná.

(6) Ak do náplne činností komunikačnej sekcie nepatrí vybavenie žiadosti, postúpi ju na vybavenie príslušnému organizačnému útvaru.

(7) Ak žiadosť bola podaná ústne alebo telefonicky a nejde o prípad uvedený v odseku 8, organizačný útvar, ktorému bola žiadosť podaná bezodkladne vyhotoví záznam o prijatí žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Zároveň zabezpečí jej zaevidovanie v denníku.

(8) Ak žiadosť bola podaná a vybavená telefonicky, nevyhotovuje sa záznam o prijatí žiadosti.


Čl. 4

(1) Spis po vybavení žiadosti sa ukladá v komunikačnej sekcii. Spis musí byť označený číslom z centrálnej evidencie žiadostí a musí obsahovať všetky písomnosti, ktoré sa týkajú vybavenia žiadosti. Neúplný spis alebo riadne neoznačený spis komunikačná sekcia od príslušného organizačného útvaru neprevezme.

(2) Ak táto smernica neurčuje inak, vzťahujú sa na spisovú službu pri uplatňovaní zákona o slobode informácií Spisový poriadok Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a na skartáciu spisov pri uplatňovaní zákona o slobode informácií Skartačný poriadok Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.


Čl. 5

(1) Ak zo žiadosti nie je zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje, príslušný organizačný útvar bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie chýbajúcich predpísaných náležitostí žiadosti sa určí lehota na doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní a zároveň sa žiadateľ poučí o tom, ako treba doplnenie urobiť.

(2) Ak napriek výzve podľa odseku 1 žiadateľ žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží bez vydania rozhodnutia.

(3) Žiadosť sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.

(4) Ak žiadateľ v určenej lehote (odsek 1) chýbajúce predpísané náležitosti žiadosti doplní a zaplatí požadovanú náhradu nákladov, informácia sa sprístupní.

(5) Príslušný organizačný útvar vybaví žiadosť bezodkladne, najneskôr do desiatich dní od jej podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov  možno žiadosť vybaviť do 20 dní, Príslušný organizačný útvar oznámi žiadateľovi predĺženie lehoty bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty; v oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. 

(6) Ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktorá už bola zverejnená, príslušný organizačný útvar môže bezodkladne, najneskôr do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácie žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

(7) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnenej informácie, príslušný organizačný útvar túto informáciu žiadateľovi sprístupní. V tomto prípade začína lehota na sprístupnenie informácie plynúť dňom, keĎ žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.


Čl. 6

(1) Ak príslušný organizačný útvar nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní od jej podania povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii. Postúpenie žiadosti príslušný organizačný útvar bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(2) Ak príslušný organizačný útvar nemá požadovanú informáciu k dispozícii a nemá ani vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, vydá do desiatich dní rozhodnutie o odmietnutí žiadosti. Vzor rozhodnutia je uvedený v prílohe č. 2.


Čl. 7

(1) Na vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 18 a § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií.

(2) Proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva kancelárii, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.


Čl. 8

(1) Informácia sa žiadateľovi sprístupní až po predložení dokladu o zaplatení úhrady nákladov za sprístupnenie informácie.

(2) Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie zahŕňa materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

(3) Náklady za sprístupnenie informácie možno uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na príjmový účet kancelárie. Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie v hotovosti sa zaplatí v pokladni kancelárie.


Čl. 9 

(1) Zamestnanec kancelárie, ktorý sprístupňuje informácie, nesprístupní informácie, ku ktorým je obmedzený prístup podľa § 8 až 12 zákona o slobode informácií alebo sprístupní tieto informácie len za podmienok uvedených v § 8 až 12 zákona o slobode informácií. Ide o informácie

 1. označené v súlade s právnymi predpismi za štátne tajomstvo, služobné tajomstvo alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup,
 2. ktoré patria do bankového tajomstva alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup,
 3. ktoré sa týkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy,
 4. o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,
 5. označené ako obchodné tajomstvo,
 6. ktoré sú uvedené v § 11 zákona o slobode informácií.
(2) Ak zamestnanec sprístupňuje informáciu, ktorá obsahuje údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinný vylúčiť sprístupnenie týchto údajov.

(3) Žiadosť o sprístupnenie informácií, ku ktorým je obmedzený prístup podľa § 8 až 12 zákona o slobode informácií doručí príslušný organizačný útvar komunikačnej sekcii na posúdenie v  Komisii na posudzovanie žiadostí o sprístupnenie informácií (Ďalej len “komisia”), ktorú týmto zriaĎujem.

(4) Predsedom komisie je generálny riaditeľ komunikačnej sekcie. Ďalšími členmi komisie sú poverený zamestnanec sekretariátu vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (Ďalej len “vedúci kancelárie”), poverený zamestnanec Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, a poverený zamestnanec sekcie legislatívy.

(5) Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní najmenej jej traja členovia. Ak je neprítomný predseda komisie rokovanie komisie vedie člen poverený predsedom komisie.

(6) Komisia môže prizývať na rokovanie zamestnanca ktoréhokoľvek organizačného útvaru kancelárie alebo aj inú osobu, ktorá môže prispieť k posúdeniu veci.

(7) Z rokovania komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý podpisujú všetci prítomní členovia komisie.

(8) Na návrh komisie rozhodne o sprístupnení informácie, ku ktorej je obmedzený prístup podľa § 8 až 12 zákona o slobode informácií vedúci kancelárie.


Čl. 10

Generálni riaditelia sekcií oboznámia s  touto smernicou všetkých zamestnancov sekcie.

Čl. 11

Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorý obsahuje príloha č. 4.

Čl. 12

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Žiadosť o informácie z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky musí obsahovať tieto náležitosti:

Meno a priezvisko žiadateľa, poštovú, prípadne elektronickú adresu alebo telefón a predmet otázky.

Odpovede na Vaše otázky, určené pre  Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky možno žiadať

 na poštovej adrese

 Kancelária prezidenta SR

Štefánikova ul. 2
P. O. Box 128
81000 Bratislava

na telefónnom čísle

+4217 5720 1155

alebo faxom na čísle

+4217 5441 7078

 prípadne e-mailom na adrese

informacie@prezident.sk