Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaRegionálne pracovisko KP SR Banská Bystrica
Regionálne pracovisko KP SR Košice
Aktuality

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Regionálne pracoviská KP SR > Regionálne pracovisko KP SR Banská Bystrica


Regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Banská Bystrica


(1) Regionálne pracovisko zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie z vnútropolitickej situácie v rámci regiónu svojej pôsobnosti

(2) Regionálne pracovisko zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie zo sociálnoekonomickej situácie v rámci regiónu svojej pôsobnosti

(3) Regionálne pracovisko sleduje a vyhodnocuje informácie z oblasti verejnej mienky v rámci regiónu svojej pôsobnosti (predovšetkým z hľadiska vývoja názorov na činnosť prezidenta SR, na činnosť štátnej správy a samosprávy a pod.)

(4) Regionálne pracovisko spracováva a rieši podania občanov a právnických osôb (petície, sťažnosti, podnety, žiadosti, názory), ktoré prichádzajú pracovisku v rámci regiónu.

(5) Regionálne pracovisko spracováva súhrnné informácie o obsahu podaní so zameraním na ich štruktúru podľa jednotlivých oblastí a najproblémovejších okruhov.

(6) Regionálne pracovisko overuje opodstatnenosť žiadostí o osobné prijatie prezidentom občanmi z regiónu svojej pôsobnosti

(7) Regionálne pracovisko spolupracuje s odbormi Kancelárie prezidenta a s Vojenskou kanceláriou prezidenta SR vo veciach, v ktorých môžu tieto využiť písomnosti občanov a právnických osôb z daného regiónu pre svoju prácu.

(8) Regionálne pracovisko udržiava pracovné styky s ústrednými a ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, s justičnými orgánmi, orgánmi prokuratúry a polície, so združeniami občanov a s ďalšími inštitúciami, ktorých činnosti sa vybavované podania týkajú.

(9) Regionálne pracovisko v spolupráci so sekretariátom a protokolom prezidenta SR a s komunikačným odborom zabezpečuje protokolárnu prípravu a priebeh pracovných návštev prezidenta SR v regióne svojej pôsobnosti. Spolupracuje pri príprave prijatí štátnych funkcionárov a iných významných predstaviteľov verejného, politického a hospodárskeho života z daného regiónu.

(10) Regionálne pracovisko podľa potreby spolupracuje s ostatnými útvarmi Kancelárie prezidenta ak sa jedná o záležitosti súvisiace s problematikou regiónu svojej pôsobnosti.

(11) Regionálne pracovisko spolupracuje s masmédiami v regióne svojej pôsobnosti a zabezpečuje informovanie verejnosti o svojej činnosti a v spolupráci s Komunikačným odborom Kancelárie zabezpečuje účasť masmédií pri pracovných návštevách prezidenta v danom regióne.

(12) Regionálne pracovisko zabezpečuje sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie regionálneho spravodajstva a komentárov v regionálnych masmédiách týkajúce sa prezidenta republiky. Získané poznatky odstupuje Kancelárii prezidenta.

1. Personálne obsadenie:


  1. riaditeľ regionálneho pracoviska – štátny radca – Mgr. Ján Bruncko
  2. odborný pracovník – hlavný radca – Ing. Jana Becková
  3. administratívny pracovník – samostatný radca –
2. Región pôsobnosti:
Regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici svojou pôsobnosťou zastrešuje tri kraje SR a to:


  1. Banskobystrický kraj
  2. Žilinský kraj
  3. Trenčiansky kraj
Čo predstavuje región s rozlohou 20.744 km2 a z počtom obyvateľov 1.959.185 v 33 okresoch, 60 mestách a 1.050 obciach.