Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaRegionálne pracovisko KP SR Banská Bystrica
Regionálne pracovisko KP SR Košice
Aktuality

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Regionálne pracoviská KP SR > Regionálne pracovisko KP SR Košice


Kancelária prezidenta SR, regionálne pracovisko Košice


1. V rámci svojej pôsobnosti regionálne pracovisko zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie
- z vnútropolitickej situácie
- sociálno – ekonomickej situácie
- z oblasti verejnej mienky, predovšetkým z hľadiska vývoja názorov na činnosť prezidenta SR, jeho kancelárie, ako aj na činnosť štátnej správy, samosprávy a inštitúcií pôsobiacich v regióne.

2. Regionálne pracovisko eviduje a spracováva obsah podaní, sťažností a návrhov občanov regiónu a to ako písomne, tak aj osobne. Osobne pri návštevách občanov v regionálnej kancelárii počas stránkových dní, ako aj informácií získaných pri návštevách pracovníkov KPR v teréne regiónu.

3. Úzko spolupracuje s masmédiami v regióne svojej pôsobnosti a zabezpečuje informovanie verejnosti o svojej činnosti a v spolupráci s Komunikačným odborom Kancelárie prezidenta SR zabezpečuje účasť masmédií pri pracovných návštevách prezidenta SR v danom regióne.

4. Zabezpečuje sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie regionálneho spravodajstva a komentárov v regionálnych masmédiách týkajúce sa prezidenta SR. Získané poznatky odstupuje Kancelárii prezidenta SR.

5. Overuje opodstatnenosť žiadostí o osobné prijatie prezidentom SR občanmi z regiónu svojej pôsobnosti a navrhuje ich prijatie Programovej rade KPR, alebo priamo prezidentovi SR pri osobnom prijímaní na regionálnom pracovisku.

6. V spolupráci s príslušnými odbormi a pracovníkmi Kancelárie prezidenta SR zabezpečuje protokolárnu prípravu a priebeh pracovných návštev prezidenta SR v regióne svojej pôsobnosti. Spolupracuje pri príprave prijatí štátnych funkcionárov a iných významných predstaviteľov verejného, politického a hospodárskeho života z daného regiónu.

7. Osobnou účasťou pracovníkov regionálneho pracoviska na podujatiach a akciách zastúpenie Kancelárie prezidenta SR určených prezidentom, resp. Programovou radou a to buď písomným pozdravom alebo osobnou účasťou.

8. Zabezpečuje účasť pracovníkov regionálneho pracoviska na podujatiach organizácií regiónu podľa pozvaní.

Personálne obsadenie:
- riaditeľ regionálneho pracoviska – štátny radca
Ing. Jozef Širotňák

- odborný pracovník - hlavný radca
neobsadené

- administratívny pracovník – hlavný referent
Viera Sotáková

Pôsobnosť regionálneho pracoviska KP SR:

Regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR v Košiciach svojou pôsobnosťou zastrešuje Košický a Prešovský kraj.
Región predstavuje 1122 obcí, 24 okresov, 40 miest, 2 Vyššie územné celky
a 1 524 724 obyvateľov.

Regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR v Košiciach okrem uvedených povinností v minulom období zabezpečovalo a koordinovalo dva projekty vyhlásené v rámci iniciatívy prezidenta SR k problémom: - Cezhraničná spolupráca štátov V4
- Riešenie problémov života Rómov


Cezhraničná spolupráca štátov V4


Už od začiatku svojho prezidentského funkčného obdobia vyvinul pán prezident Rudolf Schuster iniciatívu na riešenie najpalčivejších otázok Slovenska, ktorým sa v čase jeho nástupu do funkcie nevenovala dostatočná pozornosť. Medzi tieto otázky patrilo aj riešenie problémov cezhraničnej spolupráce.
V zmysle tejto iniciatívy vznikla pri regionálnom pracovisku Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Košiciach pracovná skupina, ktorá mala za úlohu urobiť potrebnú analýzu súčasného stavu riešenia problému cezhraničnej spolupráce v rámci Višegrádskej štvorky. Táto analýza bola prezentovaná na spoločnom rokovaní prezidentov V-4 v decembri 1999 vo Vysokých Tatrách.
Problematika cezhraničnej spolupráce je veľmi široká a zaoberajú sa ňou orgány, organizácie a dobrovoľné združenia na rôznych úrovniach. Po vzájomnej dohode s inými inštitúciami sme i vybrali tri problémové oblasti: 1. Stanovenie bariér, ktoré túto problematiku záporne ovplyvňujú
2. Zmapovanie možnosti a zlepšenia predovšetkým hospodárskej spolupráce, najmä v zmysle hľadania znižovania nezamestnanosti blízkych regiónov na obidvoch stranách hranice
3. Zlepšenie informačného toku a vytvorenie bázy informácií, ktoré umožnia urýchliť proces odstraňovania problémov v tejto oblasti. V rámci tohto zámeru bola v tomto zmysle prevedená analýza medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Problematikou cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, najmä problémom spolupráce tzv. odlúčených regiónov je plánované v roku 2003.
Výstupy analýz stavu a poznatkov riešení na zlepšenie cezhraničnej spolupráce majú splniť tieto základné úlohy, ktoré sú iniciované a patrónované prezidentmi štátov V4.

1. Postupovať získané poznatky a návrhy kompetentným orgánom vlády na odstránenie bariér a návrhy na zlepšenie podmienok na realizáciu dohodnutej spolupráce najmä v oblasti prechodnosti hraníc, legislatívnej a územno-plánovacej dokumentácie, spracovávané pre obe časti hraníc, podpory vzniku a rozširovanie euroregiónov a vyšších foriem medziregionálnej ekonomickej a obchodnej spolupráce.
2. Iniciovať rozširovanie úspešných foriem cezhraničnej spolupráce a podporovať cieľavedome a dobre pripravené projekty prinášajúce efekty pre rozširovanie zamestnanosti, transféru know-how, rozvoja turistiky, cestovného ruchu a kultúry v prihraničných oblastiach zabezpečujúcich spoločnú stratégiu dvojstrannej alebo mnohostrannej spolupráce.
3. Iniciovať prípravu takých foriem spolupráce a realizačných projektov, pre ktoré by bolo možné dvojstranne, alebo viacstranne získať podporu z EÚ pre integrované programy, alebo iných foriem medzinárodnej podpory cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce.


Rómska problematika


Na základe návrhov projektov a odporúčaní rómskych organizácií, rómskych politických strán a dobrovoľných združení, spracovala skupina odborníkov a rôznych orgánov a organizácií prevážne rómskych, ako aj štátnych, spoločenských a vedeckých inštitúcií dokument:

Modelové riešenie na odstránenie disproporcií medzi rómskou národnostnou menšinou a majoritnou spoločnosťou v piatich oblastiach:

- výchova, vzdelanie, kultúra
- zamestnanosť
- bytová problematika
- sociálna a zdravotná oblasť
- oblasť legislatívy a ľudských práv

Tento dokument bol odovzdaný Dohode rómskych politických strán a združení na realizáciu, ako najvyššiemu orgánu zastupujúcu v danom čase rómsku národnostnú menšinu.
Pre každú z vyššie uvedených oblastí bola vytvorená komisia odborníkov, prevážne Rómov, ktorá spracovala jednotlivé oblasti do subprojektov. Na tie by mali nadväzovať pilotné projekty a ich postupná realizácia. Pre realizáciu týchto pilotných projektov bola v spoluprácu s Národným úradom práce vytvorená Agentúra so sídlom v Košiciach, ktorú patronovala spomínanú Dohodu rómskych politických strán a občianskych združení.
Z dôvodov nezhôd medzi vedúcimi osobnosťami Dohody sa činnosť tejto agentúry, žiaľ, zastavila a pokračuje mimo agentúru po rôznych líniách.

Naše poznatky:

- riešiť problematiku rómskej národnostnej menšiny sa dá len v spolupráci všetkých zainteresovaných štátnych orgánov a orgánov samosprávy za iniciatívnej pomoci Rómov samých, ich politických strán a združení, ktoré sa musia zjednotiť.
- podrobiť prísnej analýze a následnej kontrole všetky prostriedky, ktoré sa na riešenie problematiky rómskej národnostnej menšiny vynakladajú.
- rómska národnostná menšina zatiaľ nemá vlastnú inštitúciu, ktorá by ich zastupovala ako celok . O to sa v minulosti snažil Rómsky snem, ktorý by bolo potrebné inštituovať /projekt na jeho inštituovanie má naša skupina pripravený. Mal by byť akceptovaný vládou a parlamentom/.


Prehľad podaní za rok 2002

1. Občiansko – právne 104
2. Bytová problematika 40
3. Výkon exekúcie 3
4. Rodinné vzťahy 3
5. Sociálna oblasť 57
6. Zdravotníctvo 3
7. Pracovno – právna oblasť 3
8. Obchodné právo 0
9. Štátna správa 3
10. Samospráva 1
11. Trestné právo 18
12. Justičné orgány 1
13. Ost. právne normy 0
14. Reštitúcie 1
15. Osobné prijatia 21
16. Finančná podpora 24
17. Názor 16
18. Sťažnosť 6
19. Iné 71
20. Postúpenia 2
21. Rómska problematika 8
22. Cezhraničná spolupráca 5
Spolu: 390

Viac ako štvrtinu všetkých podaní predstavuje občiansko – právna problematika. V tejto skupine pomerne značná časť sťažností predstavujú sťažnosti na zdĺhavosť súdnych konaní, kde nie sú výnimkou niekoľkoročné kauzy, opakované vracania a postupovanie medzi okresným a krajským súdom.

V skupine č. 2 „bytová problematika“ sú stále častejšie prípady neplatičov zo „sociálnych dôvodov“, a mnohopočetných, hlavne rómskych rodín, žijúci v nedôstojných podmienkach. Z toto dôvodu sa tieto podania úzko prelínajú so skupinou č. 5 Sociálna oblasť. Tak isto skupina číslo 16 Finančná podpora sa v podstate týka sociálnych vecí . „Sociálna oblasť“ /skupiny č. 2, 5, 16/ preto so svojimi 121 podaniami predstavuje takmer jednu tretinu všetkých podaní. Početnosť výskytu „sociálnych podaní“, /vysoká nezamestnanosť, veľmi nízke príjmy určitých sociálnych skupín, hlavne dôchodcov a mnohodetných rodín, absencia výstavby, sociálnych bytov/.

Do skupiny č. 15 – osobné prijatie sú zaradené bližšie nešpecifikované podania občanov, žiadajúcich o osobné stretnutie s prezidentom SR. Niektorí občania totiž odmietajú podrobnejšie vysvetliť, prečo žiadajú prezidenta SR o prijatie a žiadajú o osobné stretnutie výhradne s prezidentom SR.
Skupina č. 15, teda nekorešponduje s osobnými návštevami v KP SR, RP Košice. Týchto osobných návštev je podstatne viac. Minimálne 80% všetkých podaní vzniklo na základe záznamu z osobnej návštevy. Nie je výnimkou, že osobné návštevy k jednému podania sa opakujú viackrát.

Ani skupina č. 21 – rómska problematika nevystihuje celkom zastúpenie problémov tohto etnika v celkovej skladbe podaní, pretože podania Rómov sú zastúpené v celej oblasti sociálnych záležitostí.

Ako je známe, v tomto roku zavedie KP SR nový počítačový systém evidencie podaní. Odporúčame, aby sa pritom znova formulovala štruktúrna charakteristika /podklad pre štatistiku/ tak, aby lepšie korešpondovala s praxou styku s verejnosťou.