Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaKancelária prezidenta SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Kancelária prezidenta SR


ORGANIZAČNÝ PORIADOK
KANCELÁRIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Podľa § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Čl. 1
Úvodné ustanovenia


Organizačný poriadok Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "organizačný poriadok") vymedzuje hlavné úlohy Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“), upravuje zásady jej činnosti, určuje jej vnútornú organizáciu, popisuje náplň činnosti organizačných útvarov kancelárie a upravuje vzájomné vzťahy medzi nimi.

Čl. 2
Hlavné úlohy kancelárie


(1) Kancelária plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti prezidenta Slovenskej republiky ( ďalej len "prezident republiky").

(2) Základnými úlohami kancelárie je zabezpečovať veci spojené

a) s výkonom funkcie prezidenta republiky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) s politickou činnosťou a verejnou činnosťou prezidenta republiky.

(3) Kancelária vykonáva a zabezpečuje pre prezidenta republiky a jeho manželku aj ostatné služby, ktoré zodpovedajú ústavnému postaveniu prezidenta republiky.

(4) Kancelária plní aj ďalšie odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ktoré sú uvedené v tomto organizačnom poriadku.

(5) Kancelária je služobným úradom vo vzťahu k štátnym zamestnancom kancelárie (ďalej len „štátny zamestnanec“) a zamestnávateľom vo vzťahu k zamestnancom kancelárie (ďalej len „zamestnanec“).