Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaVedúci kancelárie prezidenta SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Vedúci kancelárie prezidenta SR


Ing. Jozef STANK, CSc.

vedúci kancelárie prezidenta SR

Kontakt
Tel.: 5441 70 40, 5720 11 22
Fax: 5441 70 10Kancelária prezidenta Slovenskej republiky


  1. Kancelária plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti prezidenta Slovenskej republiky.
  2. Kancelária vznikla a pôsobí podľa Zákona č. 16/1993 Z.z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.
  3. Základnou úlohou Kancelárie je zabezpečovať veci spojené:
    a) s výkonom funkcie prezidenta republiky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
    b) s politickou a verejnou činnosťou prezidenta republiky.
  4. Kancelária vykonáva a zabezpečuje pre prezidenta republiky a jeho manželku aj ostatné služby, ktoré zodpovedajú ústavnému postaveniu prezidenta republiky.
  5. Kancelária plní ďalšie odborné, organizačné a technické úlohy, uvedené v organizačnom poriadku.
  6. Kancelária je právnickou osobou, je rozpočtovou organizáciou, ktorá má v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú rozpočtovú kapitolu.