Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaRozpočet KP SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Rozpočet KP SR


Rok 2004

Kód Ukazovateľ v tis. Sk
a b c
600 Bežné výdavky 86 256
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 26 100
640 Bežné transfery 2 820
700 Kapitálové výdavky 22 500
0 Výdavky spolu 108 756