Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaManželka prezidenta

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster > Manželka prezidenta


Irena Schusterová, rodená Trojáková
narodená 12. novembra 1937 v Bobrove, okres Námestovo

1953 - 1957 Absolvovala Strednú zdravotnú školu s maturitou v Bratislave
1957 - 1977 Počas zamestnania absolvovala 30-mesačné postgraduálne štúdium na Doškolovacom zariadení v Bratislave
1957 - 1990 Bola zamestnaná v Detskej nemocnici v Košiciach, z toho 15 rokov ako diétna sestra a 18 rokov ako vedúca prevádzky
1990 - 1992 Sprevádzala manžela, ktorý bol veľvyslancom ČSFR v Kanade.

Záľuby: Vo voľnom čase sa venuje turistike, knihám. I. Schusterová má veľkú záľubu v pestovaní kvetín.Aktivity Ireny Schusterovej, manželky prezidenta Slovenskej republiky


Aktivity v roku 2003

Pani Irena Schusterová odovzdala Národnému onkologickému ústavu v Bratislave anestetický prístroj Venar Libera v hodnote 1 850 000 korún ako sponzorský dar firiem Chirana Stará Turá, Chirana Prema trade Piešťany a firmy Pfizer.
Počas zahraničných oficiálnych návštev v rámci dámskeho programu pani Schusterová odovzdala zdravotníckym a sociálnym zariadeniam dary v hodnote 400 000 korún.
Pre Geriatrickú kliniku Fakultnej nemocnice L. Dérera zabezpečila matrace zhotovené na mieru, v hodnote 10 000 korún.
Manželka prezidenta SR poskytla zariadeniu Rádu Matky Terezy v Bratislave vecné a finančné dary v celkovej výške 110 000 korún.
V roku 2003 poskytla pani Irena Schusterová materiálnu pomoc viacerým rodinám na Slovensku.

Aktivity v roku 2002

Pani Irena Schusterová, manželka prezidenta Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami osobne navštívila „Misionárky lásky“ v Petržalke, kde sa zaujímala o problémy, ktoré v tomto zariadení pretrvávajú. Zariadeniu odovzdala pani Schusterová vianočný darčekový kôš. Manželka prezidenta SR prostredníctvom firmy Procter & Gamble odovzdala detské plienky nasledovným zdravotníckym zariadeniam: Detská fakultná nemocnica v Bratislave, Detský domov sociálnych služieb v Púchove, Detský domov v Komárne, Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Domov sociálnych služieb v Pohorelskej Maši, Detský domov Valaská, Klinika detí a dorastu Martin. Pani Irena Schusterová pred Vianocami poslala rôzne darčeky do Krízového centra „Brána do života“.

Aktivity v roku 2000

Dňa 7. apríla 2000 sa uskutočnila celoslovenská verejná zbierka "Deň narcisov 2000" pod záštitou manželky prezidenta SR Ireny Schusterovej.

Počas 4. ročníka organizovania Dňa narcisov 2000 prispeli občania SR na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, výskumu a liečby rakoviny finančnou sumou 6 698 578,70 Sk. Táto suma sa vyzbierala pod záštitou prvej dámy Slovenskej republiky.

Ďalšie aktivity manželky prezidenta SR

Zabezpečenie Avie-karavely pre Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Tento mikrobus bude slúžiť postihnutým deťom a okrem nich aj starším osamelým občanom z Domova dôchodcov.

Pred vianočnými sviatkami navštívila:

Rád Matky Terezy, Rovniankova 10, Bratislava. Medzi obyvateľmi rôzneho veku pookriala a odovzdala za prítomnosti Matky predstavenej rôzne potravinárske výrobky a iné produkty spotrebného tovaru.

Liečebný ústav Šamorín-Čilistov (dňa 20. 12. 2000) - ide o ústav s celoslovenskou pôsobnosťou. Činnosť ústavu je zameraná na poskytovanie osobitnej ústavnej liečebno- preventívnej starostlivosti detským pacientom s výrazným dôrazom na rehabilitáciu. Po besede s deťmi rôzneho veku im rozdala drobné darčeky (hračky, volejbalové a basketbalové lopty). So spomínaným ústavom mieni manželka prezidenta SR spolupracovať aj v budúcnosti. V blízkosti Liečebného ústavu sa nachádza geologický vrt s termálnou vodou, vyhlásený Ministerstvom zdravotníctva SR za prírodný liečebný zdroj. Vzhľadom na to, že termálna voda je vhodná na liečbu mnohých ochorení, hlavne pri poruchách pohybového ústrojenstva, sa Irena Schusterová chce v úzkej spolupráci s vedením ústavu podieľať na jeho rozšírení a dobudovaní tak, aby termálny prameň slúžil a osožil tým, ktorí to najviac potrebujú.

Dom opatrovateľskej služby v Modre. Z poverenia Ireny Schusterovej (v čase jej neprítomnosti v Bratislave) sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi Domu opatrovateľskej služby a beseda za účasti  J. Kurilovej, autorky knihy Penzión. Prostredníctvom nej Irena Schusterová poslala starším obyvateľom rôzne sladkosti. Obyvatelia Domu opatrovateľskej služby s J. Kurilovou neformálne a živo diskutovali o podmienkach života v domovoch dôchodcov a penziónoch, o aktívnom spôsobe života v pokročilom veku, ako aj o prekonávaní predsudkov zakorenených v našej spoločnosti voči životu starých ľudí v takýchto spoločných domovoch.

Prevzaté záštity Ireny Schusterovej v roku 2000

nad jubilejným 10. Vianočným charitatívnym bazárom (dňa 19.10.2000),

nad projektom systémovej resocializácie spoločensky neprispôsobivých občanov, ktorý bol vypracovaný Slovenským červeným krížom - územným spolkom Banská Bystrica v spolupráci s MsÚ Banská Bystrica.

V novembri 1999 sa vo veľkej sále PKO v Bratislave uskutočnil benefičný koncert Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod záštitou Ireny Schusterovej, manželky prezidenta SR. Výťažok z koncertu v sume 200 000 Sk bol odovzdaný Evanjelickej pomocnej škole pre hluchoslepé deti v Červenici dňa 28. marca 2000 za účasti Ireny Schusterovej a predstaviteľov Únie nevidiacich a slabozrakých. Finančné prostriedky budú slúžiť na vybudovanie telocvične pre postihnuté deti Evanjelickej pomocnej školy v Červenici.

Aktivity v roku 1999

V decembri 1999 pred Vianočnými sviatkami Irena Schusterová navštívila nasledovné zariadenia a ústavy:

Domov sociálnych služieb pre deti, Mokrohájska ul. č. 3 v Bratislave, kde sa stretla s postihnutými deťmi a odovzdala im rôzne dary. Postihnuté deti sa odmenili bohatým kultúrnym programom.

Na Mokrohájskej ulici č. 3 v Bratislave zároveň odovzdala knihy a sladkosti deťom zo Základnej a strednej školy pre telesne postihnutých. Potom sa I. Schusterová osobne stretla s deťmi v krúžku "paličkovania", kde v prítomnosti pani Haberernovej z ÚĽUV-u odovzdali vedúcej vedenia krúžku paličkovania  Dr. Schwarzbacherovej rôzne priadze, ako aj materiál na paličkovanie. Zároveň si I. Schusterová prezrela výstavku paličkovaných prác detí s rôznymi zaujímavými motívmi zo života.

Detskú fakultnú nemocnicu - oddelenie detskej onkológie, Limbová ul., Bratislava - za prítomnosti MUDr. Sejnovej a doc. MUDr. Kaizerovej. Hospitalizovaným deťom odovzdala rozprávkové knihy z vydavateľstva Mladé letá, rôzne spoločenské hry a hračky. Zároveň malí pacienti prevzali čokoládové kolekcie na výzdobu stromčeka na nemocničnom oddelení.

Rád sestier Matky Terezy na Rovniankovej ul. 10 v Bratislave. Misionárkam lásky, ktoré sa nezištne starajú o všetkých tých, ktorí nemajú kde skloniť hlavu, odovzdala pod stromček cukrovinky, posteľnú bielizeň, deky, paplóny, obrusy a rôzne hračky.

Fakultnú nemocnicu Ladislava Dérera - doliečovanie dlhodobo chorých, Ďumbierska 3, Bratislava. Do FN boli doručené matrace na pokyn manželky prezidenta SR, ktoré prevzal primár Lukáč. Tejto aktivity sa manželka prezidenta SR osobne nemohla zúčastniť vzhľadom na program a protokolárne povinnosti prezidenta SR.

Stretnutie nevidiacich a slabozrakých zo Slovenska v Makove, hotel Pančava dňa 20.12.1999. Každý účastník po skončení neformálnej besedy na rôzne témy zo života si zo stretnutia odniesol malý predvianočný darček od Ireny Schusterovej a J. Kurilovej, autorky knihy Penzión.

Okrem týchto zariadení a ústavov navštívila manželka prezidenta SR i sociálne slabšie a mnohodetné rodiny. Odovzdala tam rôzne praktické veci do domácnosti a deťom sladkosti, z ktorých sa spoločne tešili.

Z ďalších prevzatých záštit manželky prezidenta SR - Ireny Schusterovej treba spomenúť napr.:

Medzinárodnú konferenciu o pomoci v starobe, v Bojniciach v dňoch 18. - 19. júna 1999.

Celovečerný program "Divadla z Pasáže v pohybe" dňa 26. 10. 1999.

II. Medzinárodný veľtrh mimovládnych organizácií Únie občianskych združení a nadácií SRv dňoch 19.-25. augusta 1999 v Nitre pri príležitosti Agrokomplexu.