Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaSmernica o postupe pri udeľovaní ocenení prezidenta SR

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster > Smernica o postupe pri udeľovaní ocenení prezidenta SR


Na zabezpečenie jednotného postupu pri udeľovaní ocenení prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) vydávam túto smernicu:

Čl. 1


Prezident udeľuje ocenenia, ktoré sú uvedené v Štatúte ocenení z 10. mája 2001 (ďalej len „štatút“).

Čl. 2


Ocenenie prezidenta (ďalej len „ocenenie“) sa udeľuje občanovi Slovenskej republiky a cudzincovi staršiemu ako 18 rokov. V odôvodnených prípadoch možno ocenenie udeliť aj osobe mladšej ako 18 rokov. Ocenenie možno udeliť aj in memoriam.

Čl. 3


Pri udeľovaní ocenenia sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa ocenenie udeľuje.

Čl. 4


Prezident môže udeliť ocenenie bez návrhu alebo na návrh. Návrh na udelenie ocenenia (ďalej len „návrh“) môže prezidentovi predkladať štátny orgán, občianske združenie, nadácia, cirkev, náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „navrhovateľ“).

Čl. 5


(1) Návrh obsahuje náležitosti uvedené v prílohe.

(2) Ak návrh neobsahuje náležitosti uvedené v prílohe sekcia zahraničných vzťahov a protokolu Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) vyzve navrhovateľa, aby doplnil náležitosti podľa prílohy; zároveň ho poučí, že bez doplnenia náležitostí podľa prílohy nemožno ocenenie udeliť.

Čl. 6


(1) Návrh posudzuje Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení (ďalej len „ komisia“), ktorú týmto zriaďujem.

(2) Komisia má troch členov. Predsedom komisie je generálny riaditeľ sekcie zahraničných vzťahov a protokolu kancelárie. Ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva vedúci kancelárie na návrh alebo po predchádzajúcom súhlase prezidenta.

(3) Komisia zasadá spravidla raz za dva mesiace. Z rokovania komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje stanoviská komisie k jednotlivým návrhom. Záznam podpisujú všetci členovia komisie.

(4) Predseda komisie oboznamuje s návrhmi a stanoviskami komisie k nim prezidenta.

Čl. 7


(1) Ak sa má ocenenie udeliť cudzincovi, komisia posúdi v rámci mimoriadnych zásluh o Slovenskú republiku osobný prínos cudzinca k rozvoju bilaterálnych vzťahov a multilaterálnych vzťahov so Slovenskou republikou, k naplneniu zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky, k zvýšeniu kreditu a dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí alebo iné mimoriadne konanie cudzinca v prospech Slovenskej republiky.

(2) Ak sa má ocenenie udeliť cudzincovi, sekcia zahraničných vzťahov a protokolu kancelárie preverí prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí, či právny poriadok štátu, ktorého občanom je cudzinec, ktorému sa navrhuje udeliť ocenenie, umožňuje ocenenie prevziať.

Čl. 8


K oceneniu sa vyhotovuje aj listina o udelení ocenenia, ktorú podpisuje prezident. Listina sa odovzdáva spolu s ocenením.

Čl. 9


(1) Evidenciu návrhov a evidenciu udelených ocenení vedie a slávnostný akt odovzdávania ocenenia zabezpečuje sekcia zahraničných vzťahov a protokolu kancelárie.

(2) Výrobu a dodávku ocenení zabezpečuje sekcia ekonomiky a správy kancelárie.

Čl. 10


Táto smernica nadobúda účinnosť 15. mája 2001.Príloha


Návrh na udelenie ocenenia prezidenta Slovenskej republiky

Navrhovateľ:

Názov ocenenia,
ktoré sa navrhuje udeliť:

Meno, priezvisko a tituly osoby,
ktorej sa navrhuje udeliť ocenenie:

Dátum narodenia:

Funkcia (povolanie):

Štátne občianstvo:

Adresa bydliska:

Životopis:

Odôvodnenie návrhu: