Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaArchív oznamov KP SR

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Archív oznamov KP SR


Oznámenie o rokovacom konaní so zverejnením (podprahová metóda verejného obstarávania s vyššou cenou) – výzva na rokovanie

Oznámenie
Formát: PDF
Veľkosť: 220 kB


Vyhlásenie výberového konania v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Vedúci služobného úradu, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, v zmysle zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v týchto odboroch štátnej služby:

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba, odborný radca
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – protokol
Organizačný útvar: Protokol
Hlavné úlohy: Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a pracovných návštev hláv štátov a členov vlády, šéfov parlamentov, ministerstiev a ďalších oficiálnych predstaviteľov pri prijatiach prezidenta, zabezpečovanie návštev prezidenta republiky v zahraničí, organizovanie a protokolárne zabezpečovanie rokovaní prezidenta republiky.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požadované schopnosti: prax v oblasti protokolu, znalosť anglického jazyka na veľmi dobrej úrovni a ďalších svetových jazykov, koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, práca s PC.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia vyhradené.

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám.
Organizačný útvar: Odbor mediálny
Funkcia: Riaditeľ mediálneho odboru
Hlavné úlohy: Tvorba masmediálnej politiky prezidenta, spracúvanie analýzy tlačových výstupov z médií a príprava návrhov mediálnych výstupov prezidenta republiky, organizovanie a moderovanie tlačových konferencií a iných verejných vystúpení prezidenta republiky, účasť na rokovaniach prezidenta a vyhotovovanie záznamov z týchto rokovaní.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požadované schopnosti: prax v mediálnej oblasti, koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka a ďalších svetových jazykov.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia dôverné.

Zoznam požadovaných dokladov:
-štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-kópia vysvedčenia, alebo diplomu,
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,
-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 4. marca 2004.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na adresu: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením „Výberové konanie“. Kontaktné tel. číslo: 02/57201173.


Dôležité upozornenie na falzifikát

Viacerí generálni riaditelia a predsedovia predstavenstiev spoločností pôsobiacich v Slovenskej republike dostali v uplynulých dňoch list údajne odoslaný z „Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Pracovisko Košice“, s falzifikátom podpisu Rudolfa Schustera. Autor v ňom ponúka podnikateľom možnosť zúčastniť sa na pracovných cestách hlavy štátu do zahraničia, s príležitosťou nadviazať výhodné obchodné kontakty. Podmienkou účasti na týchto cestách má byť „dobrovoľný finančný príspevok rodine, ktorá počas vianočných a novoročných sviatkov prišla počas tragickej udalosti o takmer celú rodinu“.
Možnosť účasti na zahraničných cestách, má byť podľa pisateľa listu podmienená výškou príspevku na číslo účtu, ktoré je v liste uvedené.
Odhliadnuc od pochybnej štylistickej úrovne, argumentácie, ktorá je zjavne klamlivá a vymyslenej adresy, Kancelária prezidenta SR upozorňuje všetkých príjemcov listu, aby jeho doručenie oznámili Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Košice I, ktoré bude prípad vyšetrovať.


Vyhlásenie výberového konania v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Vedúci služobného úradu, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, podľa § 15, ods. 3, v spojení s § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v týchto odboroch štátnej služby:

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený,
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť a politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované regionálnym pracoviskom v Banskej Bystrici
Organizačný útvar: Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Funkcia: Generálny riaditeľ regionálneho pracoviska
Hlavné úlohy: Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí. Programová, obsahová a protokolárna príprava a zabezpečovanie pracovných návštev prezidenta republiky a jeho zahraničných hostí v regióne, tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk, komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta republiky v rámci jeho ústavných právomocí.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia tajné.

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený,
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť a politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované regionálnym pracoviskom v Košiciach
Organizačný útvar: Regionálne pracovisko Košice
Funkcia: Generálny riaditeľ regionálneho pracoviska
Hlavné úlohy: Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí. Programová, obsahová a protokolárna príprava a zabezpečovanie pracovných návštev prezidenta republiky a jeho zahraničných hostí v regióne, tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk, komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta republiky v rámci jeho ústavných právomocí.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia tajné.

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený,
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci preziden-ta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – legislatíva, amnestie a individuálne milosti
Organizačný útvar: sekcia legislatívy
Funkcia: generálny riaditeľ sekcie legislatívy
Hlavné úlohy: Tvorba návrhov rozhodnutí prezidenta republiky o vrátení zákonov Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami alebo podkladov návrhov na Ústavný súd Slovenskej republiky so zabezpečením väzieb na vnútorne zosúladený právny poriadok, riešenie najzložitejších legislatívnych úloh širokého spoločenského alebo medzinárodného dosahu, legislatívne práce súvisiace s ústavnou právomocou prezidenta republiky vo veciach individuálnych milostí a amnestie.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - právo, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia tajné.

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený,
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – legislatíva, amnestie a individuálne milosti
Organizačný útvar: Odbor legislatívy
Funkcia: Riaditeľ odboru legislatívy
Hlavné úlohy: Posudzovanie zákonov schválených Národnou radou Slovenskej republiky z hľadiska súladu s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a súladu jednotlivých ustanovení zákona navzájom, špecializované odborné činnosti na zabezpečenie výkonu ústavných práv a ústavných povinností prezidenta v legislatívnom procese, riešenie zložitých legislatívnych úloh širokého spoločenského alebo medzinárodného dosahu, ktoré ovplyvňujú právny poriadok Slovenskej republiky.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - právo, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia dôverné

Zoznam požadovaných dokladov:
- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
- kópia vysvedčenia, alebo diplomu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 8. januára 2004
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na adresu: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2,
810 00 Bratislava, s označením „Výberové konanie“. Kontaktné tel. číslo: 02/57201173.


Stanovisko lekárskeho konzília prezidenta Slovenskej republiky

Vzhľadom na posledné informácie, ktoré zverejnil právny zástupca Nemocnice Ministerstva vnútra SR, rozhodlo sa lekárske konzílium prezidenta Slovenskej republiky vydať toto stanovisko: Po preštudovaní posudkov o vývoji ochorenia a uplatňovaných liečebných postupoch, ktoré vypracovali nezávislí odborníci, konzílium konštatuje, že vzhľadom na vývoj ochorenia prezidenta republiky došlo v roku 2000 k poškodeniu zdravotného stavu a ohrozeniu jeho života. Preto požiadavku, tak ako ju formuloval právny zástupca Nemocnice Ministerstva vnútra SR, aby sa prezident tomuto zdravotníckemu zariadeniu ospravedlnil, považujeme za nekorektnú a neodôvodnenú. Prof. Viliam Fischer, predseda lekárskeho konzília prezidenta SR,
Prof. Pavol Traubner, podpredseda lekárskeho konzília prezidenta SR,
Prof. Andrej Černák,
Prof. Ján Breza,
Prof. Igor Riečanský,
Prof. Vladimír Krčméry,
Doc. Soňa Kiňová,
Doc. Augustín Prochotský


Vyhlásenie výberového konania v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Vedúci služobného úradu, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, podľa § 15, ods. 3, v spojení s § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v týchto odboroch štátnej služby:

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený,
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – protokol
Organizačný útvar: Odbor protokolu
Funkcia: Riaditeľ odboru protokolu
Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť pri protokolárnom zabezpečovaní výkonu funkcie prezidenta, koordinácia prípravy spoločensko-politických akcií celoštátneho a medzinárodného významu usporadúvaných prezidentom, tvorba a realizácia štátnej poli-tiky v oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničných politických vzťahov, zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta republiky s konštitutívnym charakterom a ich koordinácia.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax viac ako 3 roky.
Ďalšie požadované schopnosti: prax v oblasti diplomacie, protokolu, uplatňovania medzinárodného práva, znalosť anglického jazyka na veľmi dobrej úrovni a ďalších svetových jazykov vítaná, práca s PC, koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia tajné.
Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR – sekretariát prezidenta Slovenskej republiky
Organizačný útvar: Sekretariát prezidenta republiky
Funkcia: Riaditeľ sekretariátu prezidenta republiky
Hlavné úlohy: Koordinovanie činnosti sekretariátu prezidenta republiky, tvorba odborných posudkov,analýz a stanovísk ako aj tvorba komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta v rámci jeho ústavných právomocí.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax viac ako 3 roky.
Ďalšie požadované schopnosti: Prax v oblasti protokolu, organizačné schopnosti, koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka. Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia tajné.

Zoznam požadovaných dokladov:
-štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-kópia vysvedčenia, alebo diplomu,
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,
-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 9. decembra 2003.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na adresu: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením „Výberové konanie“. Kontaktné tel. číslo: 02/57201173.


Vyhlásenie výberového konania v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Vedúci služobného úradu, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, podľa § 15, ods. 3, v spojení s § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v týchto odboroch štátnej služby:

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený,
Odbor štátnej služby: Ekonomika a správa
Organizačný útvar: Odbor správy majetku
Funkcia: Riaditeľ odboru správy majetku
Hlavné úlohy: Koordinácia a zabezpečovanie služieb súvisiacich s vytváraním materiálno-technických podmienok na prevádzku sídla prezidenta, jeho rezidencie a kancelárie, analyzovanie stavu hnuteľného a nehnuteľného majetku, riadenie investičných činností pri rekonštrukcii nehnuteľného majetku, aplikácia systému verejného obstarávania v podmienkach kancelárie.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia dôverné


Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený,
Odbor štátnej služby: Ekonomika a správa
Organizačný útvar: Odbor ekonomiky
Funkcia: Riaditeľ odboru ekonomiky
Hlavné úlohy: Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu za rozpočtovú kapitolu kancelárie a návrhov záverečného účtu, metodické zabezpečenie činností súvisiacich s finančným hospodárením, koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní informačných systémov a v oblasti archívnictva.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia tajné.


Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám.
Organizačný útvar: Sekcia komunikácie
Funkcia: Generálny riaditeľ sekcie komunikácie
Hlavné úlohy: Tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk, ako aj komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta v rámci jeho ústavných právomocí, koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania alebo zverejňovania informácií.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa stupeň utajenia tajné.


Druh štátnej služby: prípravná štátna služba, hlavný referent,
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám.
Organizačný útvar: Odbor styku s verejnosťou
Funkcia: administratívny zamestnanec odboru
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti v oblasti vybavovania petícií a sťažností, vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností, vedenie centrálnej evidencie podaní fyzických a právnických osôb, vybavovanie ucelenej agendy v oblasti prijímania, evidovania a vybavovania podaní.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, odborná prax viac ako 6 rokov.
Ďalšie požadované schopnosti: dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka vítaná.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
 • kópia vysvedčenia, alebo diplomu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 16. októbra 2003.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na adresu: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2,
810 00 Bratislava, s označením "Výberové konanie".
Kontaktné tel. číslo: 02/57201173


Oznam

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky oznamuje, že po dôkladnej a komplexnej analýze bezpečnostných rizík a po konzultácii s Ministerstvom zahraničných vecí SR sa prezident Rudolf Schuster rozhodol odložiť oficiálnu návštevu v Indickej republike v dňoch 2.-5. septembra 2003 a v Indonézskej republike v dňoch 6. - 9. septembra 2003 na neskorší termín.

Stanovisko prezidenta SR Rudolfa Schustera k zákonu o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch

Prezident Slovenskej republiky je úprimne presvedčený o potrebe zachovania a prehlbovania dobrých susedských vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Za ich základ považuje Zmluvu o dobrom susedstve a spolupráci, ktorú zástupcovia oboch krajín podpísali v Paríži v roku 1995. Mechanizmus spolupráce, ktorý na jej základe vznikol, poskytuje všetky predpoklady na to, aby sa obe strany vzájomne dohodli na podpore jazyka a kultúry národnostných menšín v súlade s medzinárodným právom a dobrosusedskou spoluprácou. Prezident republiky verí, že len na pôde zmiešanej komisie, ktorá tiež pracuje na základe spoločnej zmluvy, prípadne rokovaním ministrov zahraničných vecí sa dá dosiahnuť taká dohoda o podpore národnostných menšín, ktorá nebude diskriminovať nikoho z obyvateľov Slovenskej republiky - či už na etnickom či akomkoľvek inom princípe. Prezident republiky preto vyzýva všetkých zainteresovaných, aby v súlade s týmito cieľmi volili metódy, spôsoby i slovník.

V Bratislave 2. 7. 2003
Ján Füle
hovorca prezidenta SR


Stanovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

k vráteniu Zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Keď sa prezident republiky Rudolf Schuster rozhodol vo štvrtok 12. 6. 2003 vrátiť do NR SR na opätovné prerokovanie predmetný zákon, vzal do úvahy predovšetkým fakt, že poslanci pri posudzovaní návrhu nezohľadnili ďalšie zvýšenie životných nákladov, ktoré prinesie úprava spotrebných daní v druhej polovici roka. Tá sa na politickej úrovni dohodla až po schválení zvýšenia dôchodkov o avizovaných 6 percent. Prezident republiky vychádzal aj z verejne publikovaného stanoviska Sociálnej poisťovne, ktorá garantovala dostatok zdrojov na zvýšenie dôchodkov i za hranicou šiestich percent. O tomto probléme diskutoval aj na mnohých stretnutiach s občanmi, ktorí ho priamo žiadali, aby zákon nepodpísal.
Nie je pravdou, že nepodpísaním novely zákona oddiali prezident republiky zvýšenie dôchodkov o dva mesiace. Rudolf Schuster sa s predsedom parlamentu Pavlom Hrušovským, ešte pred vrátením zákona dohodli, že na opätovné prerokovanie parlamentom bude zaradený ihneď v prvý deň schôdze NR SR - 17. 6. 2003. Ak poslanci potvrdia zvýšenie dôchodkov o 6 percent, alebo sa rozhodnú inak, prezident republiky bude v rámci svojich právomocí konať v záujme urýchleného vyplatenia dôchodkov.
Valorizácia dôchodkov nie je neznámym problémom. Tento mechanizmus sa uplatňuje už niekoľko rokov a určuje ho zákon. Ak sa dôchodky zvýšia od 1. júla 2003, výplata zvýšených dôchodkov je zákonom určená tak, že zvýšenie dôchodkov po schválení parlamentom sa doplatí najneskôr do 30. 9. 2003. Ani vrátením zákona nebudú dôchodcovia ukrátení na svojich zákonných nárokoch.
Prezident SR svojím konaní neoddialil výplatu zvýšených dôchodkov, pokúsil sa len dosiahnuť stav, ktorý by aspoň čiastočne kompenzoval rast zvýšených životných nákladov, ktorý sa najcitlivejšie dotkne práve takmer 1, 2 milióna dôchodcov. Aj preto považuje niektoré vyjadrenia médií, ktoré ho priamo či nepriamo obviňujú z toho, že "vďaka" nemu dostanú dôchodcovia dôchodky neskôr, a v konečnom dôsledku vraj aj menšiu sumu, za nekorektné zavádzajúce a nepravdivé.


Prehľad aktivít prezidenta Slovenskej republiky J. E. pána Rudolfa Schustera v štvrtom roku jeho funkčného pôsobenia

Zahraničné cesty prezidenta SR:
Prezident Rudolf Schuster v uvedenom období absolvoval


 • 7 oficiálnych zahraničných návštev
 • 14 pracovných zahraničných ciest
Zahraničné návštevy u prezidenta SR:

 • 10 hláv štátov - Španielska, Bulharska, Libanonu, Talianska, Švajčiarska, Indonézie, Írska, Alžírska, dvaja prezidenti z Českej republiky
 • 30 zahraničných politických reprezentantov
 • 24 zástupcov zahraničných inštitúcií
 • 58 diplomatických zástupcov
Domáce cesty prezidenta SR:
Prezident Rudolf Schuster absolvoval 89 pracovných ciest po samosprávnych krajoch Slovenska


Vymenovania
Prezident Rudolf Schuster vymenoval:


 • 16 členov vlády
 • 1 predsedu vlády
 • 69 ústavných činiteľov
 • 1 náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
 • 3 členov Súdnej rady
 • 68 sudov bez časového obmedzenia
 • 15 rektorov vysokých škôl
 • 100 vysokoškolských profesorov
Domáce prijatia u prezidenta SR:
Prezident Rudolf Schuster počas štvrtého roku pôsobenia vo funkcii hlavy štátu prijal viac ako 670 zástupcov politickej, ekonomickej a spoločenskej sféry. Z toho napr.


 • 73 ústavných činiteľov
 • 46 predstaviteľov politických strán
 • 60 zástupcov spoločenských inštitúcií
Zákony:
Podpísané zákony:
Od začiatku funkčného obdobia podpísal prezident Rudolf Schuster 3 ústavné zákony a 471 zákonov.


Vrátené a nepodpísané zákony:
V čase od 15. mája 1999 do 6. júna 2003 prezident SR vrátil NR SR 75 zákonov s pripomienkami. Z tohto počtu bolo vrátených 34 zákonov z dôvodu pochybností o súlade niektorého, alebo viacerých ustanovení týchto zákonov s Ústavou SR.
V čase od 15. mája 2002 do 6. júna 2003 prezident vrátil NR SR na opätovné prerokovanie 23 zákonov.
Vzhľadom na to, že NR SR po opätovnom prerokovaní schválila 15 zákonov bez akceptovania významných pripomienok, ktoré prezident Rudolf Schuster uplatnil pri vrátení zákona, využil svoje ústavné právo a tieto zákony nepodpísal.


Žiadosti o milosť:
Počet podaní súvisiacich s udelením milosti: 1257 podaní, z toho:


 • 683 žiadostí o milosť
 • 497 podaní súvisiacich so žiadosťami o milosť
 • 77 iných podaní
V hodnotenom období prezident SR posúdil 425 žiadostí
Udelené milosti: 12-tim žiadateľom
Neudelené milosti: 413-tim žiadateľom


Vybavovanie podaní občanov:
V čase od 15. júna 2002 do 6. júna 2003 dostal prezident SR do svojho úradu v Bratislave 3 060 podaní občanov. Na regionálne pracovisko v Košiciach prišlo 390 a na pracovisko v Banskej Bystrici 198 podaní. Najviac podaní - 381 - sa vzťahovalo na sociálnu oblasť, ťaživú sociálnu situáciu občanov, najmä starších.
Za sledované obdobie dostala Kancelária prezidenta SR 294 žiadostí o finančnú pomoc a väčšina z nich súvisela s opatreniami vlády SR a s krachom nebankových inštitúcií.


Korešpondencia prezidenta SR:
Prezident Rudolf Schuster vo štvrtom roku pôsobenia vo funkcii podpísal 4 322 osobných listov, ktoré Kancelária prezidenta SR odoslala členom NR SR, vlády SR, ministrom, primátorom, starostom i významným predstaviteľom ekonomického a kultúrno-spoločenského života.


Vyhlásenie výberového konania v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Vedúci služobného úradu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava, podľa § 15, ods. 3, v spojení s § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v týchto odboroch štátnej služby:

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám.
Organizačný útvar: Sekcia komunikácie
Hlavné úlohy: Tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk, ako aj komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta v rámci jeho ústavných právomocí, koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania alebo zverejňovania informácií.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax vítaná.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka.


Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca, predstavený
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám.
Organizačný útvar: Odbor styku s verejnosťou
Hlavné úlohy: Spracúvanie podkladov na výkon verejnej činnosti prezidenta republiky vo väzbe na vybavovanie podaní fyzických a právnických osôb, koncepčná činnosť v oblasti vybavovania podaní fyzických a právnických osôb, najmä z oblasti občianskeho a rodinného práva a podaní, ktoré sa týkajú najmä činnosti ústredných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy a vybavovanie týchto podaní.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax vítaná.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
- kópia vysvedčenia, alebo diplomu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.


Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 22. júla 2003.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na adresu: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Hodžovo nám. 1,
810 00 Bratislava, s označením "Výberové konanie". Kontaktné tel. číslo: 02/57201173.


Vyhlásenie výberového konania v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Vedúci služobného úradu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava, podľa § 15, ods. 3, v spojení s § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v týchto odboroch štátnej služby:

Druh štátnej služby: stála štátna služba, predstavený, štátny radca
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - zahraničná politika
Organizačný útvar: Odbor zahraničnej politiky
Hlavné úlohy: Tvorba a realizácia štátnej politiky v oblasti dvojstranných a mnoho-stranných zahraničnopolitických vzťahov, tvorba komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta v rámci jeho ústavných právomocí, koordinácia zahraničnopolitických aktivít súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax vítaná.
Ďalšie požadované schopnosti: prax v oblasti diplomacie, uplatňovania medzinárodného práva, znalosť anglického jazyka na veľmi dobrej úrovni a ďalších svetových jazykov vítaná, práca s PC, koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť.


Druh štátnej služby: stála štátna služba, predstavený, štátny radca
Odbor štátnej služby: Ekonomika a správa
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky a správy
Hlavné úlohy: Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí, tvorba návrhov koncepcie hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, koordinácia zabezpečovania investičných akcií a správy majetku štátu, tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk k vývojovým tendenciám ekonomiky Slovenskej republiky.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako 9 rokov, riadiaca prax vítaná.
Ďalšie požadované schopnosti: koncepčné a tvorivé myslenie, dôslednosť, schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie, spoľahlivosť, práca s PC, znalosť anglického jazyka vítaná.


Druh štátnej služby: prípravná štátna služba, hlavný referent
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - iné štátne záležitosti
Organizačný útvar: Sekretariát vedúceho Kancelárie prezidenta SR
Hlavné úlohy: Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie, na kontrolu alebo prípravu podkladov k odborným stanoviskám. Samostatná odborná činnosť vo výkone systémových a koncepčných prác, agend na úrovni útvarov, aj vo väzbe na iné inštitúcie a organizácie.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, odborná prax viac ako 6 rokov
Ďalšie požadované schopnosti: znalosť anglického jazyka, práca s PC, samostatné riešenie úloh, spoľahlivosť, flexibilita.


Zoznam požadovaných dokladov:
-prihláška do výberového konania,
-kópia vysvedčenia, alebo diplomu,
-štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
-čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,
-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.


Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 24. júna 2003.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na adresu: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava, s označením "Výberové konanie". Kontaktné tel. číslo: 02/57201173.


Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava,
podľa § 15, ods. 3, v spojení s § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v týchto odboroch štátnej služby:

Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca - predstavený - riaditeľ odboru
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - vnútorná politika
Organizačný útvar: Odbor vnútornej politiky
Hlavné úlohy:
koncepčná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí vo vzťahu k ústavným činiteľom, predstaviteľom verejného a politického života a koordinačná činnosť pri spracúvaní podkladov na výkon funkcie prezidenta
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie inžinierskeho, resp. magisterského štúdia, odborná prax viac ako 9 rokov, vítaná riadiaca prax viac ako 3 roky
Ďalšie požadované schopnosti: ovládanie jedného neslovanského cudzieho jazyka.


Druh štátnej služby: prípravná štátna služba, hlavný referent
Odbor štátnej služby: Verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta SR - sekretariát prezidenta Slovenskej republiky
Organizačný útvar: Sekretariát prezidenta Slovenskej republiky
Hlavné úlohy:
vybavovanie ucelenej odbornej agendy na úseku štátnych záležitostí v súčinnosti s ústrednými orgánmi, s diplomatickými misiami alebo s orgánmi samosprávy
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, odborná prax viac ako 6 rokov
Ďalšie požadované schopnosti: znalosť anglického jazyka, znalosť ďalších svetových jazykov vítaná, práca s PC, samostatné riešenie úloh, spoľahlivosť, flexibilita.


Zoznam požadovaných dokladov:
- kópia vysvedčenia, alebo diplomu,
- potvrdenie o započítateľnej odbornej praxi,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti a o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,
čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
- štruktúrovaný životopis.


Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 18. februára 2003
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na adresu: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Hodžovo nám. 1,
810 00 Bratislava, s označením „Výberové konanie“. Kontaktné tel. číslo: 02/57201173.


Tlačová správa

Keď prezident Rudolf Schuster, ktorý sa pomaly zotavuje po ťažkej operácii v Nemocnici s poliklinikou MV SR v Bratislave, prvý raz dostal tekutinu, povedal, že nie soľ je nad zlato, ale voda je viac ako zlato.

Po kritickom dni a minulej noci sa zdravotný stav Rudolfa Schustera v piatok zlepšil, čo u ošetrujúcich lekárov vyvoláva mierny optimizmus. Vo štvrtok poobede a vo večerných hodinách zasadalo lekárske konzílium, ktoré zhodnotilo doterajšiu liečbu a pripravilo niekoľko variantov ako zničiť závažný patogénny mikroorganizmus. O akú baktériu ide (pseudomonas eruginosa), lekári vedia už od prvého vyhodnotenia odobratej vzorky, avšak voči doterajším antibiotikám bola rezistentná. Zdá sa však, že nová liečba zabrala, dôkazom čoho je i pokles teplôt.

Noc zo štvrtka na piatok bola z pohľadu prezidenta trochu nepokojná, ale z pohľadu lekárov bola v poriadku. Tým, že sa postupne vysadzujú analgetiká, prezident akoby si uvedomoval závažnosť choroby.

Najpodstatnejšia a isto i najkrajšia správa je tá, že histologické vyšetrenie potvrdilo doterajšiu diagnózu a stopercentne vylúčilo nádorové ochorenie.

Rudolf Schuster naďalej dostáva od občanov, politikov a zahraničných štátnikov mnoho pozdravov a želaní skorého uzdravenia. Dnes dostal i list od prezidenta Spojených štátov amerických Billa Clintona, v ktorom mu želá skoré uzdravenie po namáhavej operácii.

Bratislava 23. júna 2000

Jozef Leikert hovorca
prezidenta SR


Správa konzília ošetrujúcich lekárov o zdravotnom stave prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera

Za posledných 24 hodín mal prezident Rudolf Schuster najvyššiu teplotu 37,4 stupňov Celzia.

Pravidelne sledované ukazovatele vnútorného prostredia a zápalu sú uspokojivé. Plne sa obnovila funkcia čriev. Pokračuje intenzívne infúzna, antibiotická, imunomodulačná a ďalšia liečba.

Konzílium chirurgov za účasti prof. MUDr. J. Vaju DrSc. a prof. MUDr. S. Haruštiaka CSc, sa zhodlo na doterajšom konzervatívnom postupe.

Definitívne histologické vyšetrenie potvrdilo stanovenú diagnózu a vylúčilo nádorové ochorenie.

Konzílium ošetrujúcich lekárov NsP MV SR, za účasti osobného lekára prezidenta SR.

Bratislava, 23. júna 2000

TO KP SR

Vyjadrenie k návrhu otázky na petičnom archu predloženom dňa 1. 2. 2000 prezidentovi Slovenskej republiky Rudolfovi Schusterovi predsedom HZDS Vladimírom Mečiarom

Predložené znenie otázky, ktorá má byť predmetom referenda občanov Slovenskej republiky na základe petičnej akcie bolo posúdené viacerými právnymi expertmi.

1.) Podľa názoru prevažnej väčšiny expertov nie sú ústavné prekážky na vypísanie referenda o predloženej otázke, samozrejme pri splnení všetkých ostatných ústavných a zákonných podmienok referenda ako aj ústavnosti a zákonnosti petície.

Týmto predbežným posúdením otázky nezaniká povinnosť prezidenta Slovenskej republiky opätovne posúdiť otázku, ktorá mu bude môcť byť predložená na rozhodnutie v referende vyhlásenom až vtedy, ak o to petíciou požiada aspoň 350 tisíc občanov a táto petícia bude zodpovedať Ústave SR i platným zákonom.

2.) Určité právne pochybnosti sú s predbežným posúdením pripravovaného znenia otázky prezidentom SR. Viacerí odborníci sú názoru, aby prezident SR v budúcnosti neposudzoval obsah návrhu otázky na budúcich podpisových hárkoch obsahujúcich text pripravovanej petície.

Na základe týchto stanovísk sa v budúcnosti nebude prezident SR k navrhovaným textom petícií vyjadrovať.