Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaJanuár

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Archív správ mediálneho odboru > rok 2003


31. január 2003

Prezident SR Rudolf Schuster navštívil ZŤS Sabinov

Prezident SR Rudolf Schuster v rámci pracovného výjazdu v okrese Sabinov navštívil aj závod ZŤS Sabinov a rokoval s vedením spoločnosti a zástupcami zamestnancov. Rudolf Schuster sa oboznámil s výrobným programom podniku, vypočul si informáciu o jeho hospodárení a dosiahnutých hospodárskych výsledkoch. Ocenil najmä fakt, že takmer 80% produkcie exportujú do štrnástich krajín sveta, medzi ktorými nechýbajú Spojené štáty americké, Rusko, Čína, SRN. Hlava štátu vysoko hodnotila i tú skutočnosť, že spoločnosť, ktorá zamestnáva 360 zamestnancov nezanedbáva ani starostlivosť o pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Poznamenal, že aj v tomto smere môže byť ZŤS Sabinov príkladom.
Súčasťou popoludňajšieho programu prezidenta SR Rudolfa Schustera bola aj návšteva regionálneho pracoviska kancelárie prezidenta SR v Košiciach. Rudolf Schuster tam odovzdal ocenenie prezidenta SR - Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa herečke Elene Kleisovej za celoživotný prínos v oblasti rozhlasového, divadelného a filmového umenia.


Prezident SR na pracovnom výjazde v okrese Sabinov

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes v rámci pracovného výjazdu do okresu Sabinov stretol v sabinovskom mestskom úrade s predstaviteľmi miestnej správy a samosprávy. Rokoval s primátorom Sabinova Petrom Molčanom, prednostom Okresného úradu Pavlom Slaninkom, predsedom prednostom Prešovského VÚC Petrom Chudíkom a ďalšími predstaviteľmi okresu a mesta. Prezidenta SR Rudolfa Schustera zaujímali akútne problémy života regiónu a jeho občanov. Patrí medzi ne najmä vysoká miera nezamestnanosti, ktorá v sabinovskom okrese dosahuje 30,38 %. Ďalším problémom okresu aj mesta je nedostatok bytov a spolu s nedostatkom pracovných príležitostí aj odlev mladých, vzdelaných ľudí do iných krajov, v ktorých hľadajú lepšie životné uplatnenie. Medzi vážne problémy Prešovského kraja je podľa slov predsedu VÚC systémové nezvládnutie rómskej otázky, s ktorou si samotné kraje ani obce neporadia. Hostitelia informovali prezidenta Rudolfa Schustera o zámere vypracovať komplexný strategický plán rozvoja mesta Sabinov v dlhodobom časovom horizonte. Prezident SR uznal argumenty predstaviteľov kraja podľa ktorých jednou z najväčších prekážok dynamickejšieho rozvoja regiónu je chýbajúce diaľničné prepojenie vo východnej časti SR. Apeloval na predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, aby boli v predstihu pripravení na podmienky, ktoré budú pre SR platiť po vstupe do EÚ, t. j. regióny by mali mať pripravené vhodné pozemky a vybudované infraštruktúrne siete. Sú to nevyhnutné limity z hľadiska zahraničných investorov. Prezident Rudolf Schuster pripomenul predstaviteľom štátnej správy a samosprávy dôležitosť pripravenosti samosprávnych celkov na možnosti čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie. Na margo vysokej nezamestnanosti a sociálnych problémov v regióne prezident Schuster vyjadril aj želanú legislatívnu zmenu, podľa ktorej by bolo žiadúce, aby podnikateľské subjekty, ktoré chcú investovať v takýchto sociálne exponovaných regiónoch, mohli mať aj zvýhodnené podmienky podnikania.
Po stretnutí prezidenta SR so zástupcami štátnej správy a samosprávy, navštívil prezident Rudolf Schuster závod Milk Agro, s.r.o., kde sa zaujímal o podnikateľské aktivity, úspechy spoločnosti a cesty, ktorými sa dá dosiahnuť úspešnosť podnikania aj v ťažkých podnikateľských podmienkach regiónu . Manažment spoločnosti informoval hostí o problémoch agropotravinárskeho sektora v priemete na konkrétnu prevádzku ich spoločnosti. Spoločnosť Milk Agro investovala v ostatných dvoch rokoch 80 miliónov korún do reštrukturalizácie prevádzok. Komplexné inovácie sa odrazili aj v získaní certifikátov, ktoré oprávňujú spoločnosť na vývoz svojich komodít do krajín EÚ. Obrat spoločnosti za uplynulý rok činil 2,6 mld korún, pretože spoločnosť rozvíja aj aktívnu obchodnú činnosť, čo prezident Rudolf Schuster ocenil ako jednu z nevyhnutných marketingových aktivít v podmienkach trhovej ekonomiky.


30. január 2003

Prezident Rudolf Schuster prijal predsedu Európskeho parlamentu

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes podvečer prijal predsedu Európskeho parlamentu Pata Coxa. Sprevádzal ho aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike Eric van der Linden a ďalší hostia. Predmetom ich stretnutia boli otázky ratifikácie Prístupovej zmluvy SR a EÚ. Prezident SR informoval predsedu Európskeho parlamentu o krokoch súvisiacich s nadchádzajúcim referendom o vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Prezident Rudolf Schuster poďakoval predsedovi EP za pozornosť prejavenú Slovenskej republike ako aj za osobnú účasť na otvorení informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave.

Centrálny štrajkový výbor sa obrátil na prezidenta SR Rudolfa Schustera so žiadosťou o pomoc a podporu

Centrálny štrajkový výbor odborových centrál na železnici požiadal vo svojom vyhlásení z 29. januára 2003 o pomoc a podporu tiež prezidenta Slovenskej republiky.
Pán prezident v súlade so svojimi predchádzajúcimi vyhláseniami i rokovaniami s kompetentnými predstaviteľmi exekutívy i odborov požiadal ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií pána Prokopoviča, aby odložením rozhodnutia o zrušení osobnej železničnej dopravy na vybraných regionálnych tratiach vytvoril priestor pre pokračovanie sociálneho dialógu a zapojenie vyšších územných celkov do celého procesu. Po zhodnotení súčasnej situácie nadobudol pán prezident presvedčenie, že tento postup zabráni možným veľkým hospodárskym škodám a vytvorí podmienky pre hľadanie optimálneho riešenie v dopravnej obslužnosti dotknutých regiónov.
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií stanovisko pána prezidenta akceptoval s tým, že ho bezodkladne, podľa žiadosti pána prezidenta prerokuje s predsedom vlády Slovenskej republiky.


Novoročné stretnutie hlavy štátu s predstaviteľmi tretieho sektora

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster prijal dnes v rámci tradičných novoročných stretnutí predstaviteľov tretieho sektora. Čiastočne oneskorené novoročné prijatia vyplývajú z prezidentovej oficiálnej cesty do Číny, ktorú absolvoval Rudolf Schuster v januári t.r. Prezident SR poďakoval prítomným zástupcom tretieho sektora za penzum práce, ktoré vykonali v uplynulom roku v mene dodržiavania a ochrany individuálnych práv občana a v mene princípov občianskej spoločnosti. Prezident SR ocenil nezastupiteľnú úlohu organizácií tretieho sektora pri výchove občana k zodpovednosti za vlastnú krajinu. Prezident Schuster pripomenul prítomným aj svoju vlaňajšiu prosbu o pomoc tretieho sektora pri zabezpečení čo najvyššej účasti občanov v parlamentných voľbách, čo sa aj stalo a prezident Rudolf Schuster prítomným zástupcom tretieho sektora poďakoval. Zároveň ich vyzval k nemennej kooperácii v súvislosti s pripravovaným referendom o vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Vyslovil presvedčenie, že predstavitelia tretieho sektora majú dostatok skúseností s prípravou projektov, ktoré sú využiteľné a potrebné pri dôležitých integračných krokoch, ktoré Slovensko v tomto roku čakajú. Prezident Slovenskej republiky prisľúbil predstaviteľom tretieho sektora svoju ústretovosť a pomoc pri plnení úloh mimovládnych organizácií.

29. január 2003

Prezident ČR Václav Havel na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes dopoludnia prijal prezidenta Českej republiky Václava Havla s manželkou a so sprievodom. Český prezident si zvolil oficiálnu návštevu Slovenskej republiky ako poslednú, ktorú absolvoval pred uplynutím svojho mandátu. Prezident Schuster slávnostne udelil Václavovi Havlovi v Prezidentskom paláci najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža I. triedy. Vyznamenanie mu udelil za celoživotné úsilie pri presadzovaní slobody, demokracie a ľudských práv. Prezident Rudolf Schuster vo svojom príhovore ocenil pôsobenie Václava Havla vo funkcii najskôr československého, neskôr českého prezidenta. Vyjadril tiež želanie, aby sa založila tradícia vzájomných stretnutí aj po uplynutí prezidentských mandátov. Prezident SR ocenil podiel Václava Havla na rozpade Varšavskej zmluvy a na vzniku Visegrádskej štvorky ako aj jeho podporu slovenských integračných úsilí. Václav Havel neodmietol pozvanie na ďalšiu návštevu Slovenskej republiky.
Prezident Rudolf Schuster s manželkou usporiadal na počesť oficiálnej návštevy českého prezidenta slávnostný obed, podávaný na Bratislavskom hrade. Súčasťou dnešného programu oboch prezidentov je aj návšteva divadelného predstavenia Tančiareň v Divadle P. O. Hviezdoslava.


28. január 2003

Prezident SR prijal členov lekárskeho konzília

S cieľom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť o hlavu štátu iniciovala Kancelária prezidenta SR podpis spoločnej zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom obrany a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Zodpovednosť za sledovanie zdravotného stavu hlavy štátu a jeho prípadnú liečbu preberá vojenské zdravotníctvo a lekárske konzílium, ktoré vymenoval minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Prezident republiky do výberu odborníkov nezasahoval a súhlasil, že sa pravidelne podrobí preventívnym prehliadkam. Zároveň konzílium splnomocnil informovať o svojom zdravotnom stave v rozsahu, ktorý povoľuje zákon. Všetky zúčastnené strany chápu podpis zmluvy a vymenovanie členov konzília ako systémový krok smerom k hlave štátu, nech by ňou v budúcnosti bol ktokoľvek.

Komuniké o zdravotnom stave prezidenta republiky

1/ Rozšírené lekárske konzílium vyhodnotilo vyšetrenia, ktorým sa podrobil prezident Slovenskej republiky, ktoré sa vykonali podľa pokynov Vojenskej nemocnice a osobného lekára prezidenta republiky.
2/ Rozšírené lekárske konzílium navrhlo harmonogram preventívnych prehliadok a testov, zameraných na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych, cerebrovaskulárnych a onkologických ochorení a doplnenie ďalších testov.
3/ Rozšírené lekárske konzílium konštatuje, že zdravotný stav prezidenta je dobrý a dovoľuje hlave štátu vykonávať plne povinnosti vychádzajúce z jeho ústavnej funkcie.


Podpísaní:

Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS
Predseda


Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.
Podpredseda


Výberové konanie Kancelárie prezidenta SR

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v zmysle zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. Text výberového konania sa nachádza v časti Oznamy KP SR.

27. január 2003

Minister dopravy navštívil prezidenta Rudolfa Schustera

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes popoludní prijal ministra dopravy pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča. Predmetom ich rozhovoru bol predovšetkým pripravovaný štrajk v železničnej doprave. Prezident Rudolf Schuster by privítal väčší záujem vyšších územných celkov pri riešení problémov regionálnej dopravy. Pavol Prokopovič túto myšlienku podporil a vyslovil ochotu prispievať z rozpočtu železníc na prevádzku teraz vysoko stratových spojov. Rudolf Schuster nepodporuje štrajk železničiarov, ktorý považuje za krajné riešenie v situácii, keď sa nevyčerpali všetky možnosti za rokovacím stolom. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácii prisľúbil, že je s odborármi ochotný rokovať aj hodinu pred avizovaným štrajkom - pravda len v prípade, ak by to malo priniesť požadované výsledky.

Prezident Rudolf Schuster vymenoval nových rektorov vysokých škôl

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes slávnostne odovzdal vymenovacie dekréty siedmim rektorom vysokých škôl. Vo svojom príhovore zakomponoval problémy, ale aj výkony nášho vysokého školstva do európskeho integračného rámca. Ten, podobne ako európsky trh práce bude vytvárať aj európsky priestor pre vzdelávanie, čo kladie iné nároky na kvalitu nášho vysokoškolského systému. Prezident SR zdôraznil autoritu a zodpovednosť vysokoškolských pedagógov, ktorá sa môže presadiť a prejaviť v koordinácii so štátnymi inštitúciami a pri zmene prístupu k financovaniu vedy a vzdelávania. Prezident Schuster vyjadril uznanie a dôveru akademickým senátom pri plnení vzdelávacích úloh a zámerov spojených s prosperitou škôl, ktoré novovymenovaní rektori budú viesť.
Z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera si vymenovacie dekréty prevzali:
JUDr. Peter Blaho, Trnavská univerzita
Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc, STU Bratislava
Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár , Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
Doc. PhDr. František Gahér, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
pplk. doc. JUDr. Jozef KURIL, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Novoročné stretnutie prezidenta SR s predstaviteľmi zamestnávateľských subjektov

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom novoročnom stretnutí predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory, Zväzu priemyslu, Slovenskej živnostenskej komory, Slovenského živnostenského zväzu a Združenia podnikateľov Slovenska. Prezident Rudolf Schuster privítal prítomných ako predstaviteľov vrstvy s najvýraznejším podielom na fungovaní trhového prostredia ako aj tých, ktorí majú zásadný podiel pri formovaní trhu práce a pracovných príležitostí. Ocenil ich doterajšiu prácu ako aj kooperáciu s hlavou štátu pri priebežných konzultáciách o aktuálnych otázkach podnikateľskej praxe. Prezident v príhovore zdôraznil význam malého a stredného podnikania, vyjadril mu svoju podporu a spomenul aj znalosť problémov, s ktorým predstavitelia tejto podnikateľskej skupiny zápasia. Prezident Rudolf Schuster sa v príhovore venoval aj téme prebiehajúcich ekonomických reforiem a ich dopadov na obe zúčastnené strany – zamestnávateľov aj zamestnancov. Prezident sa vyjadril aj k aktuálnemu napätiu, ktoré vzniklo v súvislosti s návrhom novely Zákonníka práce a prihovára sa za cestu kompromisu, tripartitných rokovaní, nie nátlakových akcií. Významným prvkom príhovoru hlavy štátu boli aj naše integračné kroky a ocenenie prínosu podnikateľskej sféry v tejto oblasti. Prezident Schuster vyzval prítomných predstaviteľov podnikateľských štruktúr o podporu pri získavaní občanov na čo najväčšej účasti na blížiacom sa referende o vstupe SR do EÚ. Prezident SR zdôraznil nevyhnutnosť kvalifikovanej pripravenosti SR na tieto kroky, ktoré by mali harmonizovať s koncepciou rozvoja, vypracovanou nezávislými expertmi a schválenou parlamentom. Na tejto úlohe by sa mali zamestnávateľské a podnikateľské zväzy aktívne podieľať. Prezident Rudolf Schuster na záver príhovoru ocenil spoluprácu s týmito podnikateľskými a zamestnávateľskými subjektami, nakoľko pôsobia uprostred aktuálneho podnikateľského diania v reálnom čase.

23. január 2003

Novoročné stretnutie prezidenta SR so zástupcami médií

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes popoludní stretol na tradičnom novoročnom stretnutí s desiatkami zástupcov mediálnej obce. Vo svojom príhovore prezident vyslovil uznanie všetkým, ktorí vykonávajú náročnú žurnalistickú prácu a stretávajú sa s úskaliami slobody médií. Ocenil schopnosť žurnalistov riadiť sa inými kritériami ako politika. Napriek neľahkej koexistencii občana s médiami a nepredstaviteľnú koexistenciu bez nich, prezident Rudolf Schuster zaželal mediálnej obci mnoho zdravia a úspechov. Prezident aj na tomto mieste opätovne zdôraznil naše integračné kroky, dôležitosť ratifikačného procesu do NATO, nastávajúceho referenda o vstupe SR do EÚ a vyzval žurnalistov, aby sa mediálne pričinili o čo najväčšiu účasť občanov na ňom. Na záver zaželal prítomným novinárom, vydavateľom, manažérom mnoho šťastia pri tvorivej práci pre Slovenskú republiku.

Novoročné stretnutie prezidenta SR s vojenskými pridelencami

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom novoročnom stretnutí vojenských a leteckých pridelencov akreditovaných pre Slovenskú republiku. Na stretnutí bol prítomný aj minister obrany Ivan Šimko, náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Cerovský, štátny tajomník MO SR Rastislav Káčer. Prezident Schuster vo svojom príhovore pripomenul hosťom svoj vlaňajší sľub, že ak Slovenská republika dostane pozvánku do NATO, budú sa stretávať v Prezidentskom paláci. Poďakoval sa prítomným za doterajšiu dobrú spoluprácu ako aj za dobré správy, ktoré vo svojich krajinách šíria o Slovensku a jeho krokoch v prospech spolupráce. Rovnako ocenil jej vysokú praktickú úroveň a kroky, ktoré koná ministerstvo obrany v záujme posilnenia našich integračných posunov.

Prezident SR prijal ministra zdravotníctva

Prezident Rudolf Schuster dnes prijal ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Predmetom ich rozhovoru bola problematika vládneho návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti a z neho vyplývajúce kontroverzné body, ktoré vyvolávajú pochybnosti o súlade tohto vládneho návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky. Zákon by mal ustanoviť podmienky na poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia, ktoré absentujú. Prezident SR konzultoval s ministrom zdravotníctva ďalšie problémové okruhy predmetného zákona. Prezident Rudolf Schuster vyslovil presvedčenie, že prístup ministra zdravotníctva k výhradám k vládnemu návrhu zákona bude rovnako ústretový, ako bol k novele zákona o verejnej službe, aj keď tento návrh NR SR neschválila.

22. január 2003

Predstavitelia Spolku staroslávneho Devína u prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal zástupcov Spolku staroslávneho Devína. Predmetom ich rozhovoru s hlavou štátu bolo predstavenie aktivít spolku. Hostia prejavili záujem o podporu zo strany prezidenta Rudolfa Schustera pri vydaní knižnej publikácie o Devíne v netradičnom poňatí. Prezident Schuster hosťom prisľúbil napísanie úvodnej state do knihy.
Ďalšou z aktivít spolku je aj organizovanie festivalu dokumentárnych filmov. Prezident Schuster nad tohoročným festivalom prevzal záštitu.


Návrh vízie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR

Z iniciatívy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera vypracovala Kancelária prezidenta SR Návrh vízie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky do roku 2015. Jej text sa nachádza v časti Oznamy KP SR.

Novoročné stretnutie prezidenta SR s predstaviteľmi kultúry

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes stretol na tradičnom novoročnom stretnutí s vyše stovkou predstaviteľov slovenského kultúrneho života. Prezident SR vo svojom príhovore poďakoval prítomným za ich prínos do slovenskej kultúry v uplynulom roku. Ocenil, že predstavitelia umeleckej obce nikdy nestáli bokom od spoločenského života. Dotkol sa aj problémov, ktoré doliehajú na oblasť kultúry v náročnom prostredí trhovej ekonomiky. Finančná poddimenzovanosť kultúry je dlhodobým problémom, s ktorým v kultúrnej, demokratickej krajine nie je možné vysporiadať sa na trhových princípoch, ale iba kultivovanou harmonizáciou kultúrnych priorít, rozpočtových a legislatívnych krokov. Prezident hovoril o upadaní slovenskej kultúry, pôvodnej tvorby všetkých žánrov, ktorá dopláca na finančnú tieseň. Vyjadril nádej, že sa na Slovensku nestaneme svedkami toho, že štátu dopustí vznik „bezdomovcov kultúry“. Prezident v príhovore akceptoval oprávnené požiadavky umeleckej obce, ktoré sa dovolávajú napr. iniciovania nového zákona o knihe, či novelizácie autorského zákona a iného prístupu k financovaniu kultúry. Prezident Schuster sa dlhodobo prihovára aj za dostavbu novej budovy SND. Prezident prítomným umelcom tlmočil svoje úsilie o obhajobu oprávnených záujmov slovenskej kultúry v rámcoch svojich kompetencií. V časti príhovoru venovanej našim integračným krokom prezident Rudolf Schuster zdôraznil potrebný a očakávaný prínos kultúrnych subjektov do pokladnice európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.


21. január 2003

Prezident prijal primátorov krajských miest

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes stretol s primátormi krajských miest. Na stretnutí boli prítomní Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy, Ferdinand Vítek, primátor Niry, Milan Benč, primátor Prešova, Ján Králik, primátor Banskej Bystrice, Zdenko Trebuľa, primátor Košíc a Štefan Bošnák, primátor Trnavy.
Prezident Rudolf Schuster týmto stretnutím splnil svoj sľub daný primátorom ešte pred voľbami a zvolal prvé takéto povolebné rokovanie s novými i staronovými primátormi krajských miest. Prezident Schuster sa zaujímal o spôsob formovania mestských zastupiteľstiev a informoval prítomných primátorov o svojom dnešnom rokovaní s ministrom hospodárstva Róbertom Nemcsicsom. Predmetom rokovania bola aj problematika privatizácie vodární, kanalizácií a teplární. Primátori apelovali na prezidenta, aby v rámci svojej pozície a kompetenci pomohol k transparentnosti tohto privatizačného procesu, ktorý by sa nemal diať bez vedomia primátorov a bez účasti miest. Prezident Rudolf Schuster uvítal vôľu k ďalšej spolupráci primátorov K8. Vyjadril jej podporu a zaželal primátorom mnoho síl a dobrých tímov, ktoré nesú zodpovednosť za rozvoj krajských miest Slovenskej republiky.


Predseda parlamentu navštívil prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes dopoludnia prijal predsedu NR SR Pavla Hrušovského. Predmetom ich rozhovoru boli otázky spoločného postupu pri referende o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Prezident Schuster vyjadril nesúhlasné stanovisko k tomu, že koaličné strany sa dohodli na termíne referenda bez jeho vedomia, pretože korektnejší postup by mal najskôr podobu dohody troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorí by termín referenda vyhlásili spoločne. Jedným z bodov rokovania bolo aj menovanie predsedu Najvyššieho súdu a partneri hovorili aj o aktuálnej kríze vo vládnej koalícii, ktorá vyplynula z podozrenia o odpočúvaní lídra ANO a podpredsedu vlády Pavla Ruska. Predseda NR SR informoval prezidenta Schustera o rozhovore s predsedom branno-bezpečnostného výboru NR SR Robertom Kaliňákom a so šéfom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Viliamom Soboňom.

Prezident SR prijal predstaviteľov ZMOS

Na tradičnom novoročnom stretnutí prijal prezident SR Rudolf Schuster predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska na čele s predsedom Michalom Sýkorom. Prítomní boli členovia Rady ZMOS, primátori miest, predseda Výboru NR SR pre verejnú správu Milan Hort, splnomocnenec vlády pre decentralizáciu reformy verejnej správy Viktor Nižňanský a minister vnútra Vladimír Palko. Rudolf Schuster poďakoval prítomným za ich prácu pre rozvoj slovenských miest a obcí a ocenil ich zásluhy na reforme verejnej správy. Vyjadril presvedčenie, že časom sa dorieši i otázka financií súvisiaca s prechodom kompetencií a reformu sa podarí úspešne zavŕšiť. Zdôraznil pritom nevyhnutnosť reforiem pre ďalší rozvoj našej krajiny, dodal však, že musí byť dodržaná miera, ktorá je pre občanov ešte únosná. Prezident SR prítomných primátorov vyzval, aby využívali možnosti cezhraničnej spolupráce a apeloval na nich, aby sa vo svojich regiónoch zasadili za čo najvyššiu účasť občanov na referende o prijatí Slovenskej republiky do Európskej únie. Na záver stretnutia zaželal prezident SR predstaviteľom ZMOS veľa energie a síl pri napĺňaní ich neľahkého poslania v oblasti verejnej správy.

Prezident SR na obede s veľvyslancami krajín EÚ

Prezident Rudolf Schuster sa dnes zúčastnil v bratislavskom hoteli Danube na obede s veľvyslancami členských krajín Európskej únie. Obed podával veľvyslanec Grécka pri príležitosti ujatia sa predsedníctva v EÚ.
Súčasťou dnešného pracovného programu prezidenta Rudolfa Schustera je aj účasť na 6. schôdzi NR SR, ktorá sa zaoberá vyhlásením referenda o vstupe SR do EÚ.


Prezident SR prijal ministra hospodárstva Roberta Nemcsicsa

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal ministra hospodárstva Roberta Nemcsicsa. Predmetom ich rozhovoru boli aktuálne otázky prípravy na vstup SR do EÚ, výhody aj limity tohto kroku. Jedným z nich je aj otázka sociálnej stability, ktorá priamo nadväzuje na funkčný dialóg sociálnych partnerov. Obaja partneri rokovali aj o problémových bodoch pripravovanej novely Zákonníka práce ako aj o napĺňaní právneho rámca sociálneho dialógu. Jedným z bodov rokovania bola aj pripravovaná investícia automobilky PSA Peugeot Citroen na Slovensku a jej vplyv na slovenskú ekonomiku. Ďalší okruh prerokúvaných tém sa týkal odhadov dopadov zvýšenia regulovaných cien a zmien dane z pridanej hodnoty na výdavky domácnosti.

20. január 2003

Prezident prijal Pavla Ruska na jeho vlastnú žiadosť

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal podpredsedu NR SR a predsedu ANO Pavla Ruska na jeho vlastnú žiadosť. Predmetom rokovania bolo vnútrokoaličné napätie, ktoré Pavol Rusko zdôvodňuje zisteniami o odpočúvaní jeho telefónu. Prezident Rudolf Schuster vyjadril poľutovanie nad vzniknutou kauzou ako aj počudovanie nad praktikami, ktoré sú nezlučiteľné s demokratickými princípmi. Zaujímal sa o spôsob vyšetrenia vzniknutej kauzy a prihovára sa za vytvorenie takých mechanizmov, ktoré by viedli k obnoveniu dôvery medzi koaličnými partnermi.

Prezident Rudolf Schuster vymenoval vysokoškolských profesorov

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes na Bratislavskom hrade slávnostne vymenoval ďalších vysokoškolských profesorov. Na slávnosti bol prítomný aj minister školstva Martin Fronc a ďalší hostia. Prezident SR vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil význam vysokoškolského vzdelávania pre spoločnosť, hoci aj táto oblasť musí prejsť zmenami a treba hľadať a nájsť taký model, ktorý by zaručil dostupnosť vzdelania a zároveň jeho vysokú kvalitu.
Vymenovacie dekréty vysokoškolských profesorov si z rúk hlavy štátu prevzali:


doc. MVDr. Viera Bajová, PhD.
v odbore: infekčné a invázne choroby
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košicich


doc. PhDr. Zuzana Bakošová – Hlavenková, CSc.
v odbore: divadelné umenie a veda
Činoherná a bábkarská fakulta VŠMU v Bratislave


doc. Karol Baron, akad. maliar
v odbore: voľné umenie – maľba
Pedagogická fakulta UKF v Nitre


doc. Ing. Peter Demeč, CSc.
v odbore: výrobné stroje a zariadenia
Strojnícka fakulta TU v Košiciach


doc. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
v odbore: informatika
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


doc. RNDr. Ivan Glesk, DrSc.
v odbore: fyzika
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava


doc. PhDr. Vasil Gluchman,CSc.
v odbore: filozofia
Filozofická fakulta PU v Prešove


doc. Mgr. Anna Hölblingová, ArtD.
v odbore: hudobné umenie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave


doc. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
v odbore: ústavné právo
dôchodca


doc. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.
v odbore: stomatológia
Lekárska fakulta UK v Bratislave


plukovník doc. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
v odbore: Operačné a bojové použitie letectva a protivzdušnej obrany
Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš


doc. JUDr. Jozef Králik, CSc.
v odbore: obchodné a finančné právo


Právnická fakulta UK v Bratislave
doc. Ing. Viera Lenártová, PhD.
v odbore: biochémia
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach


plukovník doc. Ing. Miroslav LÍŠKA, CSc.
v odbore: Vojenské spojovacie a informačné systémy
Vojenská akadémia. Liptovský Mikuláš


doc. Ing. Štefan Marchalín,CSc.
v odbore: organická chémia
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave


doc. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc.
v odbore: fyzika
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave


doc. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc.
v odbore: slovenské dejiny
Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici


doc. Ing. Eduard Mikelka, PhD.
v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
Ústav Slovenskej a svetovej ekonomiky SAV v Bratislave


doc. Ing. Dušan Mravec, PhD.
v odbore: organická technológia a technológia palív
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave


doc. RNDr. Peter Ružička, CSc.
v odbore: informatika
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave


doc. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
v odbore: filozofia
Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici


doc. Ing. Ivan Štich, DrSc.
v odbore: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave


doc. PhDr. RNDr. Marie Vagnerová, CSc.
v odbore: pedagogická psychológia
Husitská teologická fakulta UK v Prahe, ČR


doc. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
v odbore: občianske právo
Právnická fakulta UPJŠ, Košice


Novoročné stretnutie prezidenta SR s predstaviteľmi KOZ

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom novoročnom stretnutí niekoľko desiatok predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov na čele s Ivanom Saktorom. Vo svojom príhovore im zaželal veľa dobrej vôle pri riešení problémov v ich práci. Ocenil ich úsilie v prospech zamestnancov a celej spoločnosti. Prezident SR sa poďakoval odborárom za schopnosť zachovať sociálny zmier aj napriek problémom a za konštruktívne rokovania v rámci tripartity. Prezident Rudolf Schuster uznal zásluhy odborov pri vyrovnávaní sa s náročnými transformačnými krokmi, z ktorých naša republika niektoré už absolvovala a ďalšie sa rozbiehajú. Požiadal tiež predstaviteľov KOZ o podporné kroky v odborárskom prostredí pred blížiacim sa referendom o vstupe Slovenskej republiky do EÚ a NATO. Prezident Schuster rešpektuje nevyhnutnosť reformných opatrení, a uviedol, že v týchto súvislostiach očakáva od odborov aj sledovanie dopadov reformných krokov na jednotlivé sociálne vrstvy a upozorňovanie na závažné problémy, ktoré môžu nastať. Prezident Rudolf Schuster v príhovore zdôraznil svoje úsilie o uprednostnenie rokovania pred nátlakovými akciami. Na margo napätia v súvislosti s pripravovanými právnymi normami s dosahom na široké sociálne vrstvy prezident SR uviedol, že tieto právne normy by mali vzniknúť po rokovaniach v tripartite, na základe dialógu zúčastnených strán, zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov zastúpených v AZZZ a KOZ, v koordinácii s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmeny by mali byť zamerané na vytvorenie predpokladov pre rast ekonomiky a úspešnejšie pôsobenie zamestnávateľov pri tvorbe nových pracovných miest.

17. január 2003

Prezident SR na novoročnom stretnutí so zástupcami Slovenskej humanitnej rady

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes stretol so zástupcami Slovenskej humanitnej rady na tradičnom novoročnom stretnutí, ktoré sa konalo v Slovenskej televízii v Mlynskej doline v Bratislave. Prezident Rudolf Schuster vo svojom príhovore zaželal všetkým dobrovoľníkom združeným v Slovenskej humanitnej rade do nového roka veľa šťastia, zdravia, elánu v ich prospešnej a nenahraditeľnej práci. Prezident im za ňu úprimne poďakoval a ocenil nezištnosť a filantropizmus aktivistov SHR, ktorí pomáhajú ľuďom chorým, hendikepovaným a všetkým, ktorí sa ocitli v núdzi, odkázaní na pomoc iných. Prezident Rudolf Schuster spomenul aj svoje úsilie o vyváženosť právnych noriem, ktoré ťaživo dopadajú na sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Vysoko ocenil prácu Slovenskej humanitnej rady a vyjadril trvalú ochotu k podpore jej aktivít.

Poľský minister zahraničných vecí u prezidenta SR

Prezident Rudolf Schuster dnes prijal ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Wlodzimierza Cimoszewicza. Prezident Schuster ocenil krok v prehĺbení dvojstranných vzťahov nedávnym otvorením generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove ako aj otvorenie prvého Honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Liptovskom Mikuláši, ktorý slávnostne otvoria dnes popoludní za účasti oboch ministrov zahraničných vecí.

Prezident SR sa stretol s predstaviteľmi národnostných menšín

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes dopoludnia prijal na tradičnom novoročnom stretnutí predstaviteľov národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Medzi hosťami boli prítomní Pál Csáky, podpredseda vlády SR
pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny, predseda Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Nagy, predseda Výboru NR SR
pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien p. Klára Orgovánová splnomocnenkyňa vlády SR pre riešenie problémov rómskej menšiny, József Kvarda za Csemadok, Juraj Cvečko za Chorvátsky kultúrny zväz, na Slovensku, Dimi Dimov
za Spolok Bulharov a ich priateľov na Slovensku a mnohí ďalší za nemeckú, českú rusínsku, poľskú, ruskú, rómsku menšinu a zástupcovia ďalších organizácií a menšinových krajanských spolkov.
Prezident Rudolf Schuster zaželal zástupcom menšín a ich prostredníctvom všetkým občanom patriacim k národnostným menšinám do nového roka veľa osobných úspechov, zdravia, šťastia, porozumenia a spokojnosti. Uviedol tiež, že Slovenská republika ako multietnický štát svojím ústretovým prístupom k problematike menšín chce prispieť k demokratickým hodnotám integrovanej Európy. Kontinent sa zjednocuje nielen v politickom a ekonomickom ponímaní, ale aj v duchovnej sfére, čím vzrastá potreba zachovania rôznorodosti kultúr, jazykov a regionálnych špecifík. Prezident Rudolf Schuster vyjadril presvedčenie, že každý z prítomných hostí si aj v činnosti komunity zreteľne uvedomuje pozornosť, s akou je Slovenská republika posudzovaná v zahraničí. Citlivý a vyvážený postup rešpektujúci medzinárodné právo a odporúčania v tejto otázke posilnilo pre Slovenskú republiku pozitívne integračné prvky vo vzťahu k EÚ a NATO.


16. január 2003

Predstavitelia cirkví na novoročnom prijatí u prezidenta Rudolfa Schustera

Dnes popoludní prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster prijal na tradičnom novoročnom stretnutí početných predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike na čele s apoštolským nunciom Henrykom Nowackim. Medzi hosťami boli ďalej prítomní napr. Mons. Ján Sokol, arcibiskup, metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, Mons. František Tondra, diecézny biskup a predseda KBS za rímskokatolícku cirkev,J. Preosvietenosť vladyka Milan Chautur, biskup – apoštolský exarcha, za gréckokatolícka cirkev v SR, Július Filo, generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR, Pavel Traubner, čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a mnohí ďalší. Prezident Rudolf Schuster privítal dôstojných hostí, poďakoval im za všetko úsilie, ktoré vynakladajú pri duchovnom formovaní najmä mladých ľudí. taktiež im poďakoval za presadzovanú myšlienku zmierenia, ktorá sa reálne podľa slov prezidenta prejavuje v zmierňovaní politického napätia. Prezident Rudolf Schuster vyzdvihol myšlienku ekumenizmu ako aj pokrok, ktorý sa reálne dosiahol vo vzťahu štátu a cirkví aj v podobe podpísaných dohôd a zmlúv medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Prezident Schuster poďakoval duchovným za ich prínos k šíreniu dobrého ducha spolupráce, čo si pozorne všíma aj okolitý svet. V spojitosti s nedávnym 10. výročím vzniku Slovenskej republiky prezident Rudolf Schuster uviedol, že dosiahnuté pozitívne výsledky by bolo žiadúce dôstojne a s hrdosťou prezentovať doma aj v zahraničí. Na záver svojho príhovoru prezident Rudolf Schuster požiadal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností o ďalšie šírenie ducha dobrej spolupráce tak, aby „občanom Slovenska bolo stále lepšie a lepšie.“
Za prítomných hostí sa na slávnostnom novoročnom stretnutí prihovoril biskup Tondra, Biskup Filo a Pavel Traubner.


Prezident Rudolf Schuster sa zúčastnil na otvorení veľtrhu

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes dopoludnia zúčastnil v priestoroch Výstavného a kongresového centra Incheba v Bratislave na slávnostnom otvorení 9. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2003. Jeho súčasťou je aj séria výstav ako 10. ročník medzinárodnej výstavy gastronómie Danubius gastro 2003, 3. ročník špecializovanej výstavy Gastropack 2003. 10. ročník špecializovanej výstavy Poľovníctvo a oddych 2003. Prezident Rudolf Schuster vo svojom príhovore ocenil myšlienku spojenia expozícií cestovného ruchu, gastronómie a potravinárstva vzhľadom na ich úzku prepojenosť v oblasti cestovného ruchu. Prezident Schuster zdôraznil význam turizmu a kvalitu služieb cestovného ruchu zvlášť pre krajinu, akou je Slovensko, pre ktoré je cestovný ruch jednou z mála komparatívnych výhod. Na slávnostnom otvorení veľtrhu bol prítomný aj minister hospodárstva SR Robert Nemcsics, štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR Marián Radošovský. Špecifickou výstavou v uvedených priestoroch je aj výstava s názvom Brazília očami troch generácií. Expozícia predstavuje autorské reportážne fotografie rodiny Schusterovcov.

15. január 2003

Prezident SR vymenoval sudcov

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vymenoval na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky sudcov bez časového obmedzenia.
Podľa čl. 145 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky sa sudca ujíma svojej funkcie zložením sľubu do rúk prezidenta Slovenskej republiky, ktorého text prečítal vedúci kancelárie prezidenta SR Jozef Stank v tomto znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“
Následne predstúpili pred prezidenta Rudolfa Schustera , podaním ruky a vyslovením slova „sľubujem“ zložili sľub a svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu nasledovní sudcovia: JUDr. Anna Miľková, JUDr. Roman Tichý, Mgr. Alena Roštárová, JUDr. Milan Majerník, Mgr. Stanislava Miklánková, JUDr. Dagmar Valocká, Mgr. Magdaléna Šmidtová.


Novoročné stretnutie prezidenta SR s predstaviteľmi vlády SR

V rámci novoročných stretnutí sa prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes stretol s predstaviteľmi vlády SR, na čele s jej predsedom Mikulášom Dzurindom. Na stretnutí boli prítomní všetci podpredsedovia vlády SR, Daniel Lipšic, Ivan Mikloš, Robert Nemcsics, Pál Csáky a ministri vlády SR.
Prezident Rudolf Schuster poďakoval členom vlády za ich doterajšiu činnosť, zaželal im do nového roka šťastie ako aj vytrvalosť a zodpovednosť pri výkone náročných funkcií. Pripomenul predstaviteľom vlády SR ešte zostávajúci týždeň do zaužívaných sto dní, ktorá dostane každá vláda na rozbeh svojej činnosti. Prezident SR pripomenul výhodu, tejto vlády, ktorá mohla okamžite nadviazať na činnosť predchádzajúcej vlády a na príbuznosť programov koaličných partnerov. Prezident Rudolf Schuster vyzdvihol rýchly priebeh koaličných rokovaní ako aj sformulovanie programového vyhlásenia. Prezident Rudolf Schuster v príhovore zdôraznil potrebnosť odštartovaných reforiem, ale apeloval na členov vlády, aby pri nich zohľadňovali ich dopady na rozličné vrstvy obyvateľstva. Pripomenul, že jeho trvalá ochota na priebežné prerokúvanie a konzultácie o pripravovaných právnych normách nie je vstupovaním do kompetencií exekutívy a parlamentu, ale iba vyjadrením záujmu o kvalitu zákonov. Prezident neobišiel v príhovore ani otázku referenda o vstupe SR do EÚ a NATO. Vyjadril ľútosť nad komplikáciou, ktorá môže vzniknúť na základe iniciatívy za vypísanie referenda o vstupe SR do NATO. Prezident Rudolf Schuster vyjadril presvedčenie, že vládna zostava vydrží spolupracovať celé štyri roky volebného obdobia. Apeloval na vládu a jej podpredsedu Mikloša, aby neopustili myšlienku vypracovania vízie rozvoja Slovenskej republiky v strednodobom a dlhodobom horizonte, ktorá by mala byť prístupná aj pre názory nezávislých odborníkov.
V zložitom roku ukončovania príprav na naše členstvo v EÚ a v NATO vyjadril prezident Slovenskej republiky želanie nájsť dostatok všestranne dobrej vôle na zvládnutie všetkých úloh, ktoré nás čakajú.


14. január 2003

Prezident SR otvoril výstavu

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes popoludní zúčastnil na vernisáži výstavy s názvom „Historické medzníky Slovenska v 20. storočí“. Výstava je inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu, v Historickom múzeu na Bratislavskom hrade v sieni federácie. Autori výstavu koncipovali k 10. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky a prezident Rudolf Schuster nad ňou prevzal záštitu.

Stanovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky k soche americkej výtvarníčky

Dočasné zahalenie sochy americkej výtvarníčky Betty Goldovej Kancelária prezidenta SR prekonzultovala s vedením bratislavského Starého mesta. Spoločne sa zhodli na tom, že počas kultúrneho programu, ktorý sprevádzal slávnostné rozsvietenie Prezidentského paláca a záhrady, by mohlo dôjsť k jej neúmyselnému poškodeniu. Po odstránení vianočnej výzdoby a demontáži osvetlenia je socha opäť bez ochranného obalu.
Úvahy a komentáre, ktoré sú spojené so „zahalením sochy“ sú pravdepodobne založené na niektorých predchádzajúcich konzultáciách pracovníkov KP SR, bratislavského Starého mesta a odborníkov o budúci charakter výzdoby záhrady Prezidentského paláca. V jej areáli v súčasnosti prevláda skôr baroková výzdoba a väčšina zúčastnených sa prikláňa k posilneniu tohto charakteru. To však neznamená, že by sa pri riešení tohto problému chcel ktokoľvek z KP SR správať nekultúrne a nekultivovane.
KP SR víta záujem médií o charakter výzdoby záhrady Prezidentského paláca a verí, že prispeje k skrášleniu tohto pekného a navštevovaného priestoru v centre hlavného mesta Slovenskej republiky.


Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky vo veciach žiadostí o milosť

Prezident Slovenskej republiky posudzoval 54 žiadostí o milosť, z ktorých ani v jednom prípade milosť neudelil.


Novoročné stretnutie prezidenta SR s predstaviteľmi NR SR

V rámci novoročných stretnutí sa prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes stretol s predstaviteľmi NR SR, na čele s jej predsedom Pavlom Hrušovským. Medzi ostatnými hosťami novoročného stretnutia boli prítomní všetci podpredsedovia NR SR – Béla Bugár, Zuzana Martináková, Pavol Rusko, Viliam Veteška a predsedovia výborov NR SR.
Prezident Rudolf Schuster zaželal prítomným do nového roka osobné šťastie, rodinnú pohodu ako aj vytrvalosť a zodpovednosť za rozvoj Slovenskej republiky. Prezident vo svojom príhovore zdôraznil svoju pripravenosť prispieť ku všetkým pozitívnym zmenám, ktoré povedú k väčšej dôkladnosti pri príprave a prerokúvaniu právnych noriem v slovenskom parlamente. Rudolf Schuster vyjadril presvedčenie, že tieto úsilia nájdu pozitívnu odozvu aj medzi občanmi, ktorí v uplynulom volebnom období NR SR často a oprávnene kritizovali. Vyslovil nádej v napredovanie novej politickej kultúry, ktorá je taká potrebná pre pozitívne ovplyvnenie politického a spoločenského ovzdušia v Slovenskej republike. Prezident Rudolf Schuster ocenil veľký objem a vysoké tempo legislatívnych krokov NR SR a poukázal na to, že skúsenosti z tejto činnosti sa stanú nezanedbateľnou výbavou našich poslancov pre ich budúce aktivity aj v rámci integračných zoskupení. Prezident Schuster vo svojom príhovore venoval pozornosť jednotnej kampani pri podpore účasti občanov v referende o vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Dotkol sa aj iniciatívy na vypísanie referenda o vstupe SR do NATO. Vyjadril ľútosť nad nejednotnosťou koaličného politického pohľadu na túto otázku, ale zároveň aj stanovisko, že ak budú inciátori tohoto referenda úspešní, prezident referendum o vstupe SR do NATO vyhlási.
Prezident Rudolf Schuster ďalej zdôraznil, že svojím záujmom o priebežné konzultácie o pripravovaných právnych normách nikdy nehodlal a nehodlá vstupovať do právomocí najvyššieho zákonodarného zboru, ale sleduje ním iba vyššiu kvalitu prerokúvaných zákonov a potrebné zníženie množstva početných novelizácií.
Prezident SR Rudolf Schuster na záver zaželal obom stranám veľa vôle ku spolupráci v prospech občanov Slovenskej republiky.
Po príhovore predsedu NR SR Pavla Hrušovského odovzdala podpredsedníčka parlamentu Zuzana Martináková hlave štátu kyticu kvetov spolu s blahoželaním k nedávnym narodeninám Rudolfa Schustera.


13. január 2003

Prezident SR poslal sústrastný telegram smútiacej rodine Majstra Kolomana Sokola

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s hlbokým zármutkom prijal smutnú správu o úmrtí majstra Kolomana Sokola veľkého Slováka, zakladateľa slovenskej grafiky a maliara svetového mena. Rudolf Schuster poslal sústrastný telegram smútiacej rodina zosnulého maliara, v ktorom sa uvádza: „Majster Sokol bol úžasný tvorivý človek a geniálny umelec, ktorý napriek tomu, že väčšiu časť svojho života prežil v zahraničí, zostal celým svojím srdcom slovenským maliarom. Na Slovensko napriek trpkým spomienkam nikdy nezanevrel a považoval ho za svoju vlasť, v ktorej mal svoje pevné korene. Slovenské a svetové výtvarné umenie obohatil tak ako nikto iný o dynamický, expresívny výraz a progresívny pohľad na svet. Z jeho tvorby ako z prameňa čistého nefalšovaného umenia čerpali mnohí ďalší umelci, domáci i zahraniční, najmä zo zámoria. Všade – u nás doma, v Prahe, Paríži, Mexiku, Spojených štátoch amerických či iných krajinách sveta, kde pôsobil, zanechal hlbokú a trvalú stopu. Stal sa maliarom svetového mena, jedným z najvýznamnejších umelcov 20. a začiatku 21. storočia. Z jeho košatého diela cítiť nielen silu umenia, ale aj úžasný rozhľad a vzdelanosť, ktoré načerpal počas svojich štúdií a zahraničných pobytov. Je tiež obdivuhodné, ako si napriek požehnanému veku dokázal až do posledných chvíľ uchovať duchovnú sviežosť a nadhľad. Cítiť ich zo všetkých jeho diel, ktoré počas svojho dlhého plodného života vytvoril.
Pre Slovensko je veľkým šťastím, že malo takého výtvarného génia, akým bol majster Sokol. Nie je veľa ľudí, ktorí nám vo svete urobili také dobré meno ako on. Všetci si vážime jeho odkaz, humánne posolstvo a čistotu umenia. Rozdával nám ich plným priehrštím prostredníctvom svojich obrazov a kresieb. Celé jeho dielo navždy zostane naším národným kultúrnym dedičstvom, zdrojom, z ktorého budú čerpať ešte mnohé generácie umelcov.
Slovenská verejnosť vnímala majstra Sokola predovšetkým ako vynikajúceho maliara a jedného z najväčších Slovákov. Pre Vás bol však aj najbližším človekom, ktorý Vás obdaril nielen svojím umením, ale aj svojou prítomnosťou a nevšednou múdrosťou. Isto bolo pre Vás veľkým šťastím že ste sa tak dlho mohli tešiť z jeho prítomnosti. Napriek tomu som presvedčený, že prežívate veľký smútok nad jeho odchodom. Dovoľte mi, aby som Vám vyjadril svoju úprimnú a hlbokú sústrasť“, uvádza sa v telegrame, ktorý hlava štátu poslala rodine zosnulého umelca do amerického Tusconu.


10. január 2003

Prezident Rudolf Schuster navštívil Hongkong

Siedmy deň oficiálnej návštevy Prezidenta SR v Čínskej ľudovej republike pokračoval rokovaniami v Hongkongu. Rudolf Schuster rokoval s hlavným výkonným predstaviteľom tejto osobitnej administratívnej oblasti Tchung Čchi-chvanom. Prezident Rudolfa Schuster v sprievode ministrov slovenskej vlády a podnikateľov rokoval aj s výkonným riaditeľom Hongkongskej Rady pre rozvoj obchodu Michaelom Szeom a so zástupcami miestneho finančného, priemyselného a bankového sektora. Súčasťou dnešného programu prezidenta SR bola aj návšteva Hongkongskej burzy cenných papierov a stretnutie s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Hongkongu Willym Linom.
Po plánovanom zajtrajšom stretnutí prezidenta Rudolfa Schustera so šéfom exekutívy Hongkongu Tungom Che-hwaom prezident SR so sprievodom odletí do vlasti.


9. január 2003

Prezident SR otvoril v Šanghaji pobočku slovenskej spoločnosti

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes otvoril v Šanghaji pobočku Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a.s., ktorá na Slovensku sídli v Dubnici nad Váhom. V pobočke sa budú certifikovať výrobky elektrotechnického priemyslu, ktoré čínski producenti hodlajú predávať na trhoch Európskej únie a na ostatných svetových trhoch. EVPÚ je držiteľom licencie na vydávanie celosvetovo platných certifikátov. Preto otvorenie pobočky EVPÚ v Šanghaji prezidentom Slovenskej republiky predstavujú úspech spoločnosti pri jej expanzii na svetové trhy.
Súčasťou dnešného programu prezidenta Rudolfa Schustera bola aj účasť na prezentácii firmy MPI, na ktorej sa prezident SR oboznámil s novým internetovým projektom. Ide o projekt prenosu dát v digitálnej forme prostredníctvom telefónnej linky. Projekt umožní takouto formou prenos napr. televízneho signálu, internetových dát, videokonferencií faxových správ atď. Prezident Schuster dnes navštívil aj spoločnosti Shanghai Pengxin Group Corporation, ktorá sa podieľala na vydaní jeho knihy Ultimátum.


8. január 2003

Prezident SR Rudolf Schuster navštívil Šanghaj

Súčasťou programu oficiálnej návštevy slovenského prezidenta Rudolfa Schustera v čínskej ľudovej republike bola aj návšteva 14-miliónovej juhočínskej metropoly Šanghaj a rokovanie s tamojšími finančníkmi, bankármi a predstaviteľmi priemyselného sektora. Šanghaj sa podľa vyjadrení prezidenta Schustera stane centrom ekonomických záujmov Slovenskej republiky v Číne. Rudolf Schuster chce osobne prispieť k realizácii tejto podnikateľskej orientácie osobnými rokovaniami s čínskymi podnikateľmi na Slovensku. Počas návštevy špeciálnej ekonomickej zóny Pudong vyslovil prezident Schuster presvedčenie, že slovenské podnikateľské subjekty nadviažu s predstaviteľmi tejto podnikateľsky úspešnej zóny perspektívne komerčné kontakty. Čínska strana vyjadrila uspokojenie nad pripravovaným otvorením pobočky Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a.s. Nová Dubnica v Šanghaji. Pobočka by mala certifikovať čínske elektrotechnické výrobky, ktoré by v prípade získania certifikátu mohla ČĽR exportovať do krajín EÚ a ďalších krajín sveta. Súčasťou dnešného programu prezidenta SR Rudolfa Schustera bolo aj rokovanie so starostom mestskej časti Pudong Chu Wejom a stretnutie s primátorom Šanghaja Cheng lian Yuom.

7. január 2003

Prezident Schuster rokoval s čínskym premiérom a predsedom parlamentu

Počas štvrtého dňa oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster rokoval s čínskym premiérom Ču Žung-ťim a predsedom čínskeho parlamentu Li Pchengom. Jedným z bodov rokovaní bol aj dar čínskej strany Slovenskej republike v podobe hraničného monitorovacieho systému, ktorý by mal byť použitý na budúcej schengenskej hranici. Prednosťou tohto systému, patentu pekinskej univerzity, je kontrola nákladu prepravovaného v kontajneroch, či nákladných a osobných automobiloch bez ich otvárania a fyzickej prehliadky. Tieto mobilné stacionárne jednotky pracujú na röntgenovej báze. Prezident Rudolf Schuster počas rokovaní ponúkol čínskej strane komodity slovenských výrobcov vojenskej techniky. Čínsky premiér aj predseda parlamentu vyjadrili ochotu pokračovať v spolupráci so Slovenskou republikou pri výstavbe elektrárne Šen-tou, na ktorej sa značným objemom dodávok podieľajú SES Tlmače, a.s., ktoré majú záujem stať sa generálnym dodávateľom pripravovanej výstavby 5. a 6. bloku elektrárne. Čínsky premiér sa slovenskej delegácii na čele s Rudolfom Schusterom poďakoval za dar 7000 sadeníc, ktoré majú odštartovať projekt rozsiahlej výsadby lesov v ČĽR slovenskou technológiou.

6. január 2003

Prezident Rudolf Schuster a Ťiang Ce-min podpísali Spoločné vyhlásenie

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster počas oficiálnej návštevy Číny podpísal so svojím čínskym partnerom Ťiang Ce-minom Spoločné vyhlásenie Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky. Vo vyhlásení sa uvádza, že odlišné postoje Slovenska a Číny nebudú mať vplyv na rozvoj bilaterálnych vzťahov oboch krajín. Spoločné vyhlásenie by sa malo stať programovým dokumentom, ktorý bude orientovať ďalšie vzťahy medzi Slovenskou republikou a Čínou. Čínska ľudová republika podľa slov prezidenta Ťiang Ce-mina plne rešpektuje vôľu slovenských občanov, ktorí si zvolili formu spoločenského usporiadania i orientáciu zahraničnej politiky. Čínska strana v dokumente deklaruje rešpektovanie úsilia SR o členstvo v EÚ a v NATO, vyjadruje nádej, že začlenenie Slovenskej republiky do týchto zoskupení bude impulzom pre ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce. Slovenská strana v Spoločnom vyhlásení potvrdila politiku jednej Číny a zaviazala sa, že s Taiwanom nebude udržiavať oficiálne kontakty. V Spoločnom vyhlásení sa hovorí len o obchodných a ekonomických vzťahoch medzi SR a Taiwanom. Dokument ďalej uvádza záujem o zvýšenie intenzity ekonomickej spolupráce, obchodnej výmeny vzhľadom na obchodnú bilanciu. Obe krajiny majú záujem o užšiu spoluprácu v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, financií, bankovníctva, doprave a telekomunikáciách. Podpísaný dokument obsahuje aj deklarovanú vôľu spolupracovať v rezortoch justície a vnútra so zameraním na boj proti medzinárodnému terorizmu, náboženskému extrémizmu, nadnárodnému organizovanému zločinu, pašovaniu zbraní a obchodovaniu s drogami.

5. január 2003

Prezident SR Rudolf Schuster pricestoval zo Si-anu do čínskeho hlavného mesta Pekingu. V Pekingu bude Rudolf Schuster rokovať so svojím čínskym partnerom Ťiang Ce-minom, predsedom parlamentu Li Pchengom a predsedom vlády Ču Žung-ťim. Po rokovaní s Ťiang Ce-minom podpíšu Spoločné vyhlásenie SR a ČĽR. Dokument, ktorý nie je medzinárodnou zmluvou si vyžiadala čínska strana, ako potvrdenie vôle oboch krajín pokračovať vo vzájomnej spolupráci. Vyhlásenie vymedzuje dlhodobý základný politický rámec spolupráce po dohodnutom ukončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi ČSR a ČĽR z roku 1957.
Dnes sa prezident SR Rudolf Schuster zúčastní aj na inaugurácii čínskeho prekladu svojej knihy Ultimátum. Táto kniha, ktorá obsahuje prezidentove spomienky na ponovembrový vývoj v slovenskej politike už bola preložená do českeho, ruského, bulharského a nemeckého jazyka.


4. január 2003

Prezident SR Rudolf Schuster na návšteve Číny

Prezident SR Rudolf Schuster začal oficiálnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Jej hlavným cieľom je napomôcť prehĺbenie hospodárskych vzťahov s touto najľudnatejšou a najdynamickejšie sa rozvíjajúcou krajinou sveta. V oblasti obchodu Slovensko z Číny výrazne viac dováža ako vyváža. V programe prezidenta SR sú preto aktivity, ktoré by mali napomôcť znížiť pasívne saldo Slovenska v obchodovaní s Čínou a slovenským podnikateľom otvoriť dvere na čínsky trh. Prvou zástavkou hlavy štátu bolo mesto Si-an. V hlavnom meste provincie Šen-si strávil Rudolf Schuster jeden deň. Stretol sa s predstaviteľmi samosprávy. S guvernérom provincie Šen-si hovoril o možnostiach spolupráce v oblasti ťažby a spracovania uhlia. Prezident SR spolu s manželkou Irenou navštívil aj Múzeum terakotových bojovníkov z obdobia zakladateľa dynastie Čchin, cisára Čchin Šchuang-tiho.

1. január 2003

Prvý deň prezidenta SR v novom roku 2003

Prezident slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes dopoludnia zúčastnil v konkatedrále Dómu sv. Martina v Bratislave na slávnostnej svätej omši. V popoludňajších hodinách bol prítomný na slávnostnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky v predchádzajúcej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Slávnostné zasadnutie NR SR sa konalo pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky. Po jeho skončení prezident Rudolf Schuster udelil na Bratislavskom hrade štátne vyznamenania. Po tomto slávnostnom akte sa prezident Slovenskej republiky zúčastnil na Novoročnom koncerte pri príležitosti 10. výročia vzniku SR v bratislavskej Redute.

Prezident Rudolf Schuster odovzdával štátne vyznamenania SR

V slávnostných priestoroch Bratislavského hradu sa dnes popoludní uskutočnil slávnostný akt udeľovania štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky. Na slávnosti boli prítomní traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Rudolf Schuster, predseda vlády Mikuláš Dzurinda, predseda NR SR Pavol Hrušovský ako aj ďalší významní hostia - politici, vedúci ústredných orgánov štátnej správy SR, členovia diplomatického zboru, predstavitelia cirkví. Prezident Slovenskej republiky vo svojom príhovore zablahoželal vyznamenaným. Zdôraznil pritom skutočnosť, že táto generácia je prvou, ktorá mala v našom súčasnom časovom rozmere možnosť získať skúsenosť života vo vlastnom samostatnom štáte.
Text príhovoru prezidenta Schustera uvádzame v plnom rozsahu v časti Prejavy a vystúpenia
Z rúk prezidenta Schustera si prevzali najvyššie štátne vyznamenania Slovenskej republiky nasledovné osobnosti:


Pribinov kríž, I.trieda

Lajos Grendel, spisovateľ
František Tondra, cirkevný hodnostár
Július Filo, cirkevný hodnostár
Karol Virsík, vedec v oblasti medicíny
Martin Martinček, umelecký fotograf
Ignác Bizmayer, umelecký keramikár


Pribinov kríž II. trieda

Dušan Kováč, historik
Kveta Stražanová, herečka
Stanislav Dančiak, herec
Jeho Blaženosť Nikolaj, cirkevný hodnostár
Ján Hirka, cirkevný hodnostár
Géza Erdélyi, cirkevný hodnostár
Ladislav Ballek, spisovateľ
Ľubomír Feldek, spisovateľ
Karol Machata, herec
Viera Strnisková, herečka
Štefan Rosina, manažér
Gabriel Zelenay, reportér, publicista
Osvald Záhradník, dramatik
Jozef Golonka, športovec
Radovan Kaufman, paralympionik
Juraj Jakubisko, režisér


Pribinov kríž III. trieda

Elemír Rákoš, odborník v oblasti archívnictva
Štefan Bošnák, manažér
Mária Ďuríčková-Masaryková, spisovateľka
Branislav Mamojka, aktivista zrakovo postihnutých
Mária Orgonášová, aktivistka zdravotne postihnutých
Ivan Sýkora, aktivista zdravotne postihnutých
Viera Krakovská, manažérka


Rad Bieleho dvojkríža I. trieda

Koloman Sokol, výtvarník
Rad Bieleho dvojkríža III. trieda


Magdaléna Hajópsyová, operná speváčka (vyznamenanie si prevezme v inom termíne, pretože 1. 1. 2003 sa nachádzala v zahraničí)

Novoročný prejav prezidenta SR

Vážení spoluobčania,

pri vstupe do Nového roku 2003 vás chcem z úprimného srdca pozdraviť a zaželať vám mnoho zdravia, lásky, porozumenia a Božieho požehnania. Zároveň sa vám chcem poďakovať za všetko, čo ste v uplynulom roku v prospech našej krásnej vlasti vykonali.
Dnes sa vám prihováram v čase dvojnásobne sviatočnom, keď sa stretávate so svojimi najbližšími a dávate si nové predsavzatia, ale aj v čase, v ktorom si pripomíname 10. výročie našej Slovenskej republiky.
Bohužiaľ, nie je možné a ešte dlho asi nebude, aby prezident Slovenskej republiky mohol predstúpiť pred občanov s vystúpením ladeným číro optimisticky. Pohľad na uplynulé desaťročie sa takýmto javí skôr z hľadiska nášho smerovania ako vo vnímaní jednotlivých problémov. Neprežívame ľahkú dobu, ani ako súčasť sveta, ani ako ľudia zodpovední za to, čo sa deje okolo nás v našej vlasti. Často nám chýba i vlastenectvo. Akoby sme štátnosť dostali zadarmo. Akoby sa zrodila mimo nás. Mimo úsilia mnohých pokolení našich predkov. Akoby v histórii nášho národa a národností žijúcich s nami nepretieklo mnoho krvi, nebolo veľa vzdoru a utrpenia na to, aby sme si svoju štátnosť dokázali naozaj vážiť. Všetci však veľmi dobre vieme, že to nie je tak. Že nie nacionalizmus, ale vlastenectvo je v celom civilizovanom svete uznávaným prejavom skutočného občianstva. Je spojivom, zväzujúcim tie najušľachtilejšie túžby a ciele celku so záujmom jednotlivcov, žijúcich v konkrétnom čase a priestore. Z toho ušľachtilého zámeru, vážení občania, vzišla aj naša štátnosť.
Novodobá existencia nášho štátu sa nerodila bezbolestne, ani ľahko. Ak sa vôľa národa, historická i politická, dlho driemajúca v hĺbke našich dejín, napokon realizovala vďaka konkrétnym politickým rozhodnutiam a osobnostným postojom, mali by sme s ňou zaobchádzať obozretne a usilovať sa ju zveľaďovať. Príležitosť na to máme aj teraz, keď dochádza k uvoľňovaniu centrálnej štátnej moci a posunu kompetencií smerom na „nižšie“ úrovne. Malo by to v konečnom dôsledku znamenať aj zvýšenú zodpovednosť nás všetkých voči spoločnosti a voči štátu, v ktorom žijeme. Prirodzene, malo by to platiť i naopak a aj štát by sa mal správať zodpovedne voči svojim občanom. Hovorím to aj preto, aby sme si spoločne uvedomili, že okrem iného je naša krajina (na rozdiel od niektorých iných štátov, ktoré vznikali približne v rovnakom čase) garantom bezpečnosti pre svojich obyvateľov. Naučili sme sa v nej pomerne rýchlo spolunažívať a spolupracovať s menšinami, názorovými skupinami i so svojimi susedmi. Som ďaleko od akýchkoľvek zjednodušovaní, ale keď si spomenieme na niektoré krvavé etnické konflikty, vedomie našej zrelosti ma napĺňa oprávnenou hrdosťou.


Vážení spoluobčania,

v novembri minulého roku sme v Prahe získali pozvánku do Severoatlantickej aliancie. Bol to významný krok našej republiky na ceste späť k vyspelým demokratickým krajinám sveta. Dosiahli sme ho aj vďaka vašej podpore. Naša krajina sa po ratifikácii tejto prihlášky stane naviac bezpečnejšou a príťažlivejšou pre zahraničných investorov a podnikateľov. Nezakrývajme však, že u nás existuje i ešte stále početná skupina obyvateľov, ktorá vstup do NATO nepodporuje. Nezazlievam im to, majú na to právo. Chcem iba pripomenúť, že väčšina vyspelých demokratických krajín Európy je členom NATO i Európskej únie. A to nie je náhoda.
Rovnako úspešní sme aj v integračnom procese do Európskej únie. V Kodani sa nám podarilo uzavrieť prístupové rokovania, čo považujem za ďalší úspech Slovenskej republiky. Tým sa naša krajina spolu s ďalšími kandidátskymi krajinami priblížila do tesnej blízkosti dverí Európskej únie a máme všetky predpoklady stať sa členom tohto zoskupenia už v roku 2004.
V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť prílišný optimizmus niektorých ľudí, akoby sa hneď po našom vstupe mala zásadne zmeniť naša životná úroveň, či okamžite vyriešiť všetky nahromadené problémy. Naším prijatím nastupujeme iba do nového vlaku, ktorý nás postupne dovezie k tým istým hodnotám, ktoré sú už bežné v členských krajinách Európskej únie. I v tomto prípade platí porekadlo, že trpezlivosť ruže prináša, a ja dodávam: ak budeme i patrične odhodlaní, rozhodní a svedomití, určite sa vytúžených ruží dočkáme skôr.
Pred vstupom do Európskej únie nás čakajú doma ešte mnohé problémy, ktoré sa nazbierali počas vládnutia všetkých porevolučných vlád. Sú to predovšetkým nezačaté a nedokončené reformy, ktoré prakticky zasiahli všetky oblasti nášho života. A tak aj staronová vláda stála pred rozhodnutím, ako vyriešiť túto zložitú situáciu. Nakoniec si vytýčila nekompromisnú, komplexnú a rýchlu cestu realizácie reforiem. Som zástancom nových reforiem, ako aj dokončenia tých, ktoré sme ešte nezrealizovali, lebo bez nich medzi členmi Európskej únie neobstojíme. Ale reformy neprijímame preto, že ich od nás Európska únia vyžaduje, ako to často niektorí politici, možno aj zámerne, vysvetľujú. Neprijímame ich ani pre parlament, vládu či prezidenta, ale pre celkové zlepšenie života všetkých občanov Slovenska. Z toho vyplýva, že bez ich pochopenia a podpory by sme ich nemali realizovať.
Znova zdôrazňujem, že plne podporujem reformy vo všetkých oblastiach nášho života. Musia byť ale zodpovedne a koncepčne pripravené s analýzou všetkých, nielen kladných, ale aj záporných stránok. Je potrebné tiež citlivo zvážiť, v akom rozsahu a v akom čase majú byť uvedené do života, aby splnili svoj účel a aby ich občania dokázali na minimálnej garantovanej životnej úrovni aj akceptovať.


Okrem spomínaných problémov, súvisiacich s realizáciou reforiem, stále rezonujú doma, ale aj v zahraničí ďalšie nedoriešené otázky, ktoré nám zbytočne kazia dobré meno. Je to korupcia a nízka vymožiteľnosť práva. V ďalšom období už nebude stačiť iba o tom hovoriť a prijímať neúčinné opatrenia, ale budeme musieť dosiahnuť konkrétne, hmatateľné výsledky, ktoré sa prejavia v našom každodennom živote. Preto verím, že nová vláda zásadným spôsobom podporí postupné riešenie týchto dôležitých problémov a že sa pri ratifikácii nášho vstupu do NATO a pri prijatí do Európskej únie už ukážu aspoň čiastkové pozitívne výsledky.
Nová vláda dostala svoj mandát od voličov v nedávnych voľbách, a preto jej treba dať aj patričný časový priestor pre postupnú realizáciu vládneho programu, v ktorom popredné miesto zaujímajú práve spomínané reformné procesy. Z predošlých skúseností vieme, že reformy vykonané oneskorene, polovičato a nedôsledne, neprispeli k zlepšeniu života našich občanov, ale iba posunuli riešenie nahromadených vážnych problémov na neskoršie ešte zložitejšie obdobie. Jeden z dôsledkov je aj väčší negatívny dopad na životnú úroveň nás všetkých v tomto období.


Vážení spoluobčania,

viem, že značná časť obyvateľov si uvedomuje historickú jedinečnosť doby, v ktorej žijeme. Napriek tomu, že neprežívame ľahkú, ani bezproblémovú dobu. Svet je v pohybe. Nemôžeme sa z neho vyčleniť a ani to nechceme. Prvých desať rokov existencie nášho štátu bolo spojených s mnohými problémami, ale aj s očakávaniami. Roztrieštenosť slovenskej politickej scény, žiaľ, často spôsobovala, že občan mal oprávnený pocit nekompetentnosti a odklonenia moci od jeho záujmov a očakávaní. Predvolebné prísľuby politikov, ktoré odzneli z výšky politických tribún, sa zväčša nerealizovali. čakávania sa často menili na roztrpčenie. Jednotlivé vlády sa často populisticky zbavovali záťaže postupných transformačných krokov, ktoré boli nevyhnutné.
Nemôžem sa ako človek, ani ako prezident Slovenskej republiky v tejto sviatočnej chvíli, vážení spoluobčania, celkom odosobniť od týchto skutočností. Aj keď viem, že môj príhovor k vám, by na Nový rok mal byť naozaj sviatočný, teda do istej miery optimistický. Môj tak trochu opatrný optimizmus vyplýva z vedomia zodpovednosti voči vám, ale aj voči exekutíve, ktorá to nebude mať jednoduché.
Aj keď sa v našej vlasti usilujeme spolunažívať bez ohľadu na rasu, náboženstvo a politické presvedčenie, často akoby sme sa napriek tomuto konštatovaniu nenaučili spolu hovoriť. Z médií zaznamenávame jednu zlú správu za druhou. Ale treba povedať, že sú aj dobré správy. Len ich je akosi menej počuť. Je to škoda, a dvojnásobná pre naše sebavedomie, pre naše napredovanie. Môžeme byť predsa oprávnene hrdí, že naše Slovensko si za pomerne krátku dobu získalo pozíciu rešpektovaného a uznaného štátu nielen v Európe, ale aj vo svete. Môžeme byť hrdí i na našich olympionikov, paralympionikov, vodných športovcov, tenistov, kulturistov či na našich hokejistov z posledných majstrovstiev sveta. Rovnako na našich mladých matematikov a programátorov, ktorí zaznamenávajú jeden pozoruhodný výsledok za druhým v tvrdej konkurencii krajín, kde boli osobné počítače dostupné dávno predtým ako u nás. Hrdí môžeme byť i na našich výtvarných umelcov, sochárov, spisovateľov a hercov, ktorí napriek nie vždy najlepším podmienkam vytvárajú diela na pozoruhodnej úrovni, hoci v médiách sa o tom hovorí len akoby mimochodom. Vďaku si oprávnene zaslúžia aj naši vodohospodári, ktorí preukázali svoju zdatnosť spolu so záchranármi, armádou, hasičmi pri ohrození povodňami, a to nielen na území nášho štátu, ale i mimo neho. Chvályhodne si počínajú i naši vojaci slúžiaci v mierových misiách po celom svete, za čo sa im dostalo medzinárodného uznania. A napokon, nemali by sme sa spolu tešiť aj z mnohých každodenných, hoci drobných úspechov jednotlivcov či skupín v rôznych oblastiach nášho života? To všetko nám dáva dostatok dôvodov na oprávnené sebavedomie a je to súčasne i zadosťučinením za to, že sme svoj štát napriek všetkým temným prognózam udržali a upevnili sme aj jeho medzinárodné postavenie.
Pravdaže, nechcem zastierať, že každodenná skutočnosť, v ktorej sa nachádzajú obyvatelia mnohých regiónov Slovenska, nie je jednoduchá. Mnohí ľudia sa nezavinene dostali do ťažkostí. Občania majú často pocit, že väčšina transformačných krokov vlády nie je nasmerovaná tak, aby im pomohla, ale že ide proti nim.
Naša spoločnosť sa po systémových zmenách v roku 1989 značne atomizovala. Mnohé záujmy jednotlivcov a skupín sa skrížili. A to aj vďaka širokému spektru politických strán a hnutí. Mnohé hlásali to isté, ale ich konanie bolo často protichodné. Nie vždy v záujme štátu, nie vždy v záujme obyvateľstva. Aj z toho dôvodu som vyzval vládu, parlament a politické subjekty na vypracovanie dlhodobejšej vízie rozvoja Slovenskej republiky. Takej vízie, na ktorej by sme vedeli spolupracovať všetci. Bez ohľadu na koalíciu alebo opozíciu. Som presvedčený, že je najvyšší čas, aby sme v záujme prosperity začali pracovať spoločne. Aby sme svoj štát po prvom desaťročí jeho existencie pozdvihli morálne, kultúrne a ekonomicky.
Začiatkom decembra minulého roku sa v našej republike uskutočnili komunálne voľby. Využívam túto príležitosť aj k tomu, aby som poďakoval vám všetkým, milí spoluobčania, ktorí ste sa na týchto voľbách zúčastnili. Moje poďakovanie patrí aj všetkým starostom, primátorom a poslancom miest a obcí za všetko, čo v zložitých podmienkach v uplynulom funkčnom období v prospech občanov vykonali.
Blahoželám vám, novozvoleným predstaviteľom miest a obcí, a želám vám mnoho úspechov v nenahraditeľnej zodpovednej práci pre blaho našich občanov.


Vážení spoluobčania,

v tomto roku nás čaká ešte jedna veľmi dôležitá udalosť – referendum na potvrdenie nášho želania vstúpiť do Európskej únie. Preto by som vás chcel aj pri tejto slávnostnej príležitosti požiadať, aby ste účasť na tomto pre nás životne dôležitom kroku nepodcenili. Pre Slovenskú republiku a našich občanov prichádza po dlhom snažení očakávaná chvíľa, kedy rozhodneme o našej lepšej budúcnosti. Som preto presvedčený, že sa na tomto referende zúčastníte vo vysokom počte. Doteraz ste nikdy nechýbali pri vážnych rozhodnutiach nášho mladého štátu a preto verím, že to nebude inak ani v tomto dôležitom referende.

Milí spoluobčania,

na záver mi dovoľte zaželať vám všetkým pokojný život a pevné zdravie v Novom roku 2003. Želám vám a vašim blízkym, aby sme všetci svorne vnímali Slovenskú republiku ako svoju vlasť, ktorá nám je záštitou a priestorom na rozvíjanie našich cieľov a predsavzatí. V záujme svojom i v prospech nás všetkých.

Ďakujem Vám za pozornosť.