Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaPrehľad podaní občanov za roky 1999-2001

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Prehľad podaní občanov > Prehľad podaní občanov za roky 1999-2001


Najčastejší obsah podaní občanov prijatých za roky 1999-2001

Pretože Slovenský právny poriadok nepoznal až do prijatia ústavného zákona z 23. 2. 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky inštitút verejného ochrancu práv, väčšina občanov považovala a aj považuje za takéhoto ochrancu práva v štáte prezidenta Slovenskej republiky. Práve na prezidenta SR, resp. na Kanceláriu prezidenta SR sa so žiadosťou o pomoc obracajú občania, ktorí sú nespokojní s rozhodovaním iných orgánov v štáte, alebo pociťujú rozhodnutie súdu ako osobnú či majetkovú krivdu.

Zákonom vymedzené právomoci prezidenta SR neumožňujú priamo konať pri vybavovaní žiadostí pisateľov tak, ako si to oni predstavujú (vstupovať do konania súdov, orgánov štátnej správy, samosprávy, meniť rozhodnutia týchto orgánov), preto základnou náplňou práce odboru styku s verejnosťou je poskytovanie bezplatného právneho poradenstva, usmernenie pisateľov a návštevníkov kancelárie, alebo vypočutie občanov, ktorí žiadajú o tlmočenie ich názorov, problémov – ako informácie o dianí v štáte prezidentovi Slovenskej republiky.

Takýmto spôsobom pracovníci odboru styku s verejnosťou svojou činnosťou nahrádzajú inštitút ombudsmana, avšak bez príslušných právomocí.

Pracovníci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky za sledované obdobie (od roku 1999 do 31.5.2001) vybavili celkom 9.889 podaní občanov. Regionálnym pracoviskom KP SR Košice bolo za uvedené obdobie vybavených celkom 1741 podaní, Regionálnym pracoviskom Banská Bystrica 1109 podaní a pracovníkmi odboru styku s verejnosťou 7039 podaní občanov. Štruktúra podaní a ich počet podľa regionálnych pracovísk KP SR tvorí samostatnú prílohu.


Občiansko-právna problematika

Z celkového počtu vybavených podaní bolo 855 podaní, v ktorých sa občania obrátili so žiadosťou o pomoc pri riešení majetkových problémov na prezidenta Slovenskej republiky.

Právnou normou upravujúcou občianskoprávne vzťahy tak, aby zabezpečovali ochranu osobnosti a nedotknuteľnosť vlastníctva je ihneď po Ústave SR Občiansky zákonník. Jednotlivé ustanovenia upravujú vzájomné povinnosti občianskoprávnych vzťahov tak, že sa nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv iných a žiadny občianskoprávny vzťah nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Práve tohto problému sa dotýkali podania občanov, ktorí sa domáhali ochrany pred neoprávneným zásahom do vlastníckych práv. Časté sú podania, v ktorých vlastníci nemajú znalosti o ochrane svojho práva a nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie odbornej právnej rady.


Podania z tejto oblasti boli najčastejšie zamerané na:

- susedské spory o vlastníctvo nehnuteľností

- dedičské spory

- spory z oblasti záväzkového práva (zmluvy o pôžičkách, ručenie a následné plnenie pri pôžičkách, ťažkosti pri vymožiteľnosti práva)

- výkon rozhodnutí

- nespokojnosť s povinnosťou vrátiť finančné prostriedky za registráciu v II. vlne kupónovej privatizácie

Pomerne časté sú podania občanov obsahujúce žiadosti, aby pán prezident dal podnet nainiciovanie zmeny zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde ak inému poľnohospodárskemu majetku v platnom znení. Dôvodom je uplynutie lehoty na uplatnenie svojho práv a v súvislosti s neznalosťou práva a prekluzívnu lehotu pociťujú ako osobnú krivdu.

Samostatným okruhom problémov aj v tejto oblasti, ktorý sa však prelína cez všetky sporové kauzy sú prieťahy v súdnom konaní, ktorého sú občania účastníkmi. Podľa priložených dokladov niektoré spory trvajú niekoľko rokov a k prieťahom na súdoch skutočne dochádza. Stým veľmi úzko súvisí aj zvyšovanie nákladov v sporoch, hlavne ak je účastník zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom. Na finančnú nedostupnosť odborných právnych služieb občania poukazujú v mnohých podaniach, pretože náväzne na zložitý transformačný proces stále viac občanov žije na hranici životného minima a akákoľvek právna služba (za ktorú je potrebné zaplatiť) je pre nich nedostupná.

Aj z tohto dôvodu občania stále viac zasielajú podania adresované prezidentovi Slovenskej republiky. Uvedomujú si, že napriek skutočnosti, že zákonom vymedzené právomoci mu neumožňujú vstupovať do jednotlivých konaní a rozhodovať či ovplyvňovať rozhodovanie vo veci, získavajú od odborných pracovníkov odboru styku s verejnosťou bezplatné právne poradenstvo.


Bytová problematika

Podstatnú časť zo všetkých podaní (1186)tvorili podania, v ktorých občania - užívatelia bytov patriacich Stavebnému bytovému družstvu Bratislava II poukazovali na súvislosti a problémy vzniknuté podaním návrhu na vyhlásenie konkurzného konania na majetok SBD Bratislava II v roku 2000. Vyhlásenie návrhu by znamenalo pre nájomcov bytov – záujemcov o prevod vlastníckeho práva k bytom zmenu ceny a to tak, že namiesto doterajšej zostatkovej hodnoty by museli pri pretrvávajúcom záujme zaplatiť trhovú cenu, čo by spôsobilo nemožnosť prevodu vlastníctva k bytom podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Návrh na vyhlásenie konkurzu bol však zamietnutý.

Ďalší okruh podaní s bytovou problematikou predstavovali žiadosti o pridelenie bytu resp. o pomoc pri riešení zlej bytovej situácie. Pomoc u prezidenta Slovenskej republiky hľadali najmä tí občania, ktorí neuspeli so žiadosťami na mestských resp. miestnych úradoch.

Samostatný okruh problémov obsahovali podania so sťažnosťami na nových vlastníkov bytov, ktoré boli podnikovými a v súvislosti s transformačným procesom ich odkúpil nový vlastník, ktorý ich ponúka na prenájom resp. odkúpenie za neprijateľné vysoké finančné čiastky.

Okrem toho občania žiadali o pomoc, resp. poskytnutie právnej rady pri:

- účtovaní nákladov za užívanie a správu bytov

- nemožnosti resp. neschopnosti platiť poplatky za byt

- zrušení nájmu neplatičom

- hrozbe vysťahovania z bytu

- vybavovaní príspevkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania


Sociálna oblasť

Po roku 1989 v súvislosti s transformáciou spoločnosti narastajú ekonomické a sociálne nerovnosti medzi jednotlivými občanmi. Povinnosť postarať sa o seba sám priniesla veľké problémy ačasto neschopnosť jednotlivca vyrovnať sa aj psychicky s touto skutočnosťou. Najmä sociálne slabí občania sú naučení požadovať zo strany štátu pomoc – pri zabezpečovaní bývania, pri riešení finančných problémov, pri riešení rodinných problémov apod. Neschopnosť pochopiť skutočnosť, že štát dnes garantuje iba základnú sociálnu úroveň vyvoláva bezmocnosť ačasto aj nenávisť. Popri družení zdravotných problémov občanov nevidia iné východisko, ako žiadať o pomoc prezidenta Slovenskej republiky.

Podania s touto problematikou obsahujú najmä:

- žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov a to pre jednotlivých občanov, ale aj množstvo právnických osôb, ktoré žiadajú o finančné príspevky na svoju činnosť, stavbu kostolov, vysporiadanie záväzkov

- žiadosti o pomoc pri vybavení invalidných dôchodkov

- nespokojnosť s rozhodovaním o dôchodkových veciach

- nespokojnosť s činnosťou úradov práce (najmä pri vyraďovaní uchádzačov o zamestnanie)

- zdĺhavé konanie pri zabezpečovaní posudkov týkajúcich na posudzovanie zdravotného stavu a následné rozhodovanie o invalidite, či dávkach sociálnej pomoci

- nespokojnosť dôchodcov pri výkone zrážok z dôchodku na úhradu pohľadávok

Sociálna nespokojnosť občanov pramení najčastejšie z neznalosti právnych predpisov, resp. z nesprávneho výkladu právnych noriem. Často subjektívny postoj občana sťažuje rozhodovanie, resp. vysvetlenie správnej aplikácie práva. Najmä starší občania sa cítia byť ukrivdení, ak im dôchodok nepostačuje na vykrytie všetkých nákladov a oni celý život pracovali pre spoločnosť. Samostatnú kapitolu tvoria dôchodcovia, ktorí výšku dôchodku porovnávajú sinými dôchodcami, ktorí podľa ich názoru neurobili spoločnosti za uplynulé roky žiadny prínos a dnes žijú na rovnakej úrovni.

Obsah podaní odráža vysoký počet rodín s príbuznými, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a vyžadujú si ústavnú starostlivosť. Poukazujú na problémy, aké sú v rodine ak je miera funkčnej poruchy 50 % a vyššia a ich pobyt v domácej starostlivosti je pre rodinu neúnosný a nezvládnuteľný. Náväzne na to prichádzajú aj finančné problémy rodiny a poukazujú na neochotu riešenia tohto okruhu problémov zo strany kompetentných.

Počet podaní so sociálnou problematikou – 887

Počet žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov - 429

Trestno-právna agenda

Do tejto oblasti boli zaradené podania – 422, ktoré obsahovali rôzne podnety, sťažnosti a upozornenia občanov na porušovanie právnych predpisov, trestné stíhanie, žiadosti v trestných záležitostiach, sťažnosti na políciu, súdy, prokuratúru. Mnohé rozhodnutia občania chápali ako porušovanie základných ľudských práv a občania žiadali o pomoc a ochranu pred rôznymi kriminálnymi útokmi. Tieto podania obsahujú upozornenia na nečinnosť pracovníkov policajnej správy, resp. poukazujú na úplatkárstvo a zakrývanie trestnej činnosti. Všetky podania s týmto obsahom sú postupované Ministerstvu vnútra SR, sekcii kontroly a inšpekčnej služby.


Oblasť zdravotníctva

Nárast podaní, ktoré sa dotýkajú zdravotníctva na 258 veľmi úzko súvisí s priebehom ochorenia a liečby prezidenta Slovenskej republiky. Občania sa sťažovali na spôsob liečenia a žiadali o pomoc pri zabezpečení kvalitnejších služieb, žiadali o vyšetrenie lekármi pána prezidenta, niektorí zasielali zdravotné dokumentácie a iné podklady z vyšetrenia zdravotného stavu. Časť podaní obsahovala žiadosť o pomoc pri zabezpečení rôznych zdravotníckych pomôcok alebo poskytnutia finančných prostriedkov na ich zabezpečenie.

V súvislosti s neposkytovaním vozidiel na prevoz pacientov na odborné vyšetrenie narástol počet podaní obsahujúcich nespokojnosť s týmto rozhodnutím. Poukazovali na skutočnosť, že ich finančná situácia je už neúnosná pre dofinancovanie si liekov a že náklady na taxík resp. inú odmenu za odvoz už nemôžu uniesť. Mnohým ich zdravotný stav neumožňuje prepravu za odborným lekárom hromadným dopravným prostriedkom. Tento problém sa dotýka najmä dôchodcov, ktorí v tejto súvislosti žiadajú prezidenta Slovenskej republiky o podanie návrhu na uzákonenie eutanázie, ktorá by riešila jednak finančné problémy štátu (úspora na výplate dôchodkov) a jednak by vyriešila ťažké postavenie chorých a starých občanov.

Majitelia lekárni- lekárnikov a Asociácia lekárnikov Slovenska reagovali na nemožnosť garantovať dostupnosť liekov pre občanov a upozorňovali na nutnosť riešenia finančných problémov zo strany štátu. Poukázali na konanie exekutívy štátnej moci a nezodpovednosť zo strany kompetentných.


Sťažnosť

Mnoho podaní zaradených v štruktúre podaní pod „sťažnosť“ obsahuje vlastne podnet občana, ktorým vyjadruje nespokojnosť s postupom lekárov pri poskytovaní služieb, nespokojnosť skonaním orgánov štátnej správy, samosprávy, advokátov.

Podania v počte 170 zaradené pod sťažnosti nepatria do kategórie podaní vybavovaných Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach. Sú to sťažnosti občanov na rôzne životné situácie, konania na orgánoch štátnej správy, súdoch, vyjadrujú nespokojnosť s vybavovaním ich žiadosti, starostlivosti o nich apodobne. Táto oblasť zahŕňa aj pribúdajúce podania – sťažnosti občanov na vyhlášku Ministerstva hospodárstva SR č. 222/1997 Z.z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v platnom znení.

Občania vyjadrujú nespokojnosť nadskutočnosťou, že v ich ťažkej finančnej asociálnej situácii nie je možné prijať zasielané dary od svojich príbuzných v zahraničí, ktoré obsahujú pomoc vo forme použitého ošatenia, obuvi a zariadenia.


Názory

Celkom v 461 podaniach občania reagovali na konkrétne dianie v štáte a vyjadrovali svoj názor resp. nespokojnosť či návrh na riešenie týkajúce sa konkrétnych udalostí. Príprava referenda a jeho vyhlásenie sa odrazilo v podaniach pisateľov, ktorí vyjadrovali svoj kladný postoj, resp. kritizovali vyhlásenie referenda. Veľký okruh pisateľov cíti potrebu vyjadriť svoj osobný názor na ekonomickú situáciu, pripravované právne predpisy a dopad na život človeka, občania poukazujú na neúnosnosť finančného zaťaženia v súvislosti s nárastom cien za tovar či služby. Ďalej tiež reagujú aj na výroky a vystúpenia politikov. Príprava novelizácie Ústavy Slovenskej republiky sa taktiež odrazila v listoch pisateľov. Každé dianie sa odráža v podnetoch aj pozitívne a aj negatívne. Z podaní je zrejmé, že občania sa zaujímajú o politické a ekonomické dianie v štáte a reagujú pozitívne aj kriticky na jednotlivé kroky.

Iné podania

Celkom 907 podaní za Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky je zaradených do tejto kategórie. Sú to žiadosti, sťažností a iné podnety, ktoré podľa obsahu nie je možné zaradiť do štruktúry. Sú to taktiež opakované podania, nečitateľné a nezrozumiteľné listy, zmätočné podania, rôzne podnety a informácie zaslané Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na vedomie apod. Táto časť obsahuje aj odpovede na dožiadanie Kancelárie prezidenta SR, resp. oznámenie o spôsobe riešenia postúpeného podania.

Značná časť podaní je reakciou občanov na zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v platnom znení, zákon č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky, zákon č. 283/1995 Z.z. o utečencoch a zákon č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch. Podania vyjadrujú nespokojnosť skonaním kompetentných orgánov pri získavaní štátneho občianstva SR, obsahujú žiadosti cudzincov o pomoc prezidenta SR pri riešení rôznych záležitostí na území Slovenskej republiky. Obsah podaní tiež poukazuje na nespokojnosť s výškou správnych poplatkov najmä v súvislosti s prepustením zo štátneho zväzku.


Osobné prijatia

Prezident Slovenskej republiky prijíma žiadateľov, ktoré sa na neho obracajú so žiadosťou o pomoc, radu, nápravu spôsobených krívd. Opakovane prijímal žiadateľov na Regionálnom pracovisku v Košiciach a Banskej Bystrici ako aj v Kancelárii prezidenta v Bratislave. Pretože počet žiadateľov je neúmerne vysoký fyzickým možnostiam pána prezidenta, ktorému by nezostal čas na plnenie ústavných právomocí, poveril prijímaním a vybavovaním podaní občanov pracovníkov odboru styku s verejnosťou. Títo prijímajú osobné stránky v Bratislave každú stredu od 9,00-12,00 a od 13,00-15,00 hod., v Košiciach v utorok a stredu od 8,30-12,00 a od 14,00-16,00 hodiny a v Banskej Bystrici každú stredu od 10,00-13,00 hodiny. Počet podaní 429 odráža počet žiadateľov, ktorí majú záujem stretnúť sa s prezidentom republiky. Mnohí si uvedomujú rozsah právomoci prezidenta SR a nemožnosť riešenia ich problémov. Prínosom premnohých žiadateľov je vypočutie pánom prezidentom, ktorého považujú za otca národa a informovanie o dianí v štáte.

Záver

Prezident Slovenskej republiky je o dianí v štáte informovaný a aj prejav, s ktorým vystúpil v Národnej rade SR dňa 25.5.2001 obsahoval poznanie života a problémov občanov na Slovensku. Poďakoval sa za podnetné názory občanov v súvislosti so vstupom do NATO a Európskej únie. Poukázal tiež na vysokú nezamestnanosť a problémy občanov v súvislosti s riešením svojej sociálnej situácie, finančné problémy rodín, zlú sociálna situácia dôchodcov, ktorí vnímajú svoj terajší spôsob života ako celoživotnú krivdu. Dotkol sa problémov v zdravotníctve a školstve.

Pretože toto sú najčastejšie okruhy problémov, s ktorými sa občania písomne a aj osobne obrátili na prezidenta Slovenskej republiky a žiadali o pomoc, na jeho vystúpenie zareagovali vo svojich podaniach. Tak ako sa reaguje na rôzne okruhy problémov, aj v tomto prípade boli ohlasy negatívne a aj pozitívne, podľa toho, koho konkrétne sa to dotýka. Sociálne slabé vrstvy občanov jeho vystúpenie pochopili ako prejav osoby, ktorá pozná problémy občanov a ďakujú mu za to, že aspoň niekto na nich myslí a nie sú vo svojich problémoch sami. Tí, ktorých sa kritika nejakým spôsobom dotýka, nemohli jeho slová podporiť a to sa odrazilo aj v podaniach zaslaných Kancelárii prezidenta SR.

Bratislava 13.6.2001


Počet podaní odboru styku s verejnosťou komunikačnej sekcie Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a regionálnych pracovísk KP SR podľa jednotlivých štruktúr rok 2000-2001

Štruktúra podaní KP SR Bratislava Reg. prac. B. Bystrica

Reg. prac. Košice Spolu
01. Obč. práv. vzťahy 284 219 352 855
02. Bytová problematika 1008 52 126 1186
03. Výkon exekúcie 98 0 0 98
04. Rodinné vzťahy 45 44 20 109
05. Sociálna oblasť 518 149 220 887
06. Zdravotníctva 177 52 29 258
07. Pracovno-práv. oblasť 49 46 9 104
08. Obchodné právo 24 20 9 53
09. Štátna správa 216 48 70 334
10. Samospráva 45 0 0 45
11. Trestno-práv. agenda 198 112 112 422
12. Justičné orgány 176 29 0 205
13. Osobit. právne normy 81 1 0 82
14. Reštitúcie, rehabilit. 82 59 32 173
15. Osobné prijatia 178 55 77 310
16. Finančná podpora 291 51 87 429
17. Názor 328 71 62 461
18. Sťažnosť 170 0 0 170
19. Iné 632 101 174 907
20. Postúpené 365 0 0 365
21. Poruš. ľudských práv 1 0 18 19
Spolu 4966 1109 1397 7472
Podania v roku 1999 2073 0 345 2418
Celkový počet podaní od nástupu prezidenta SR 7039 1109 1741 9889