Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaZmluvy

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Zmluvy


Dojednávanie a ratifikácia medzinárodných zmlúv

RATIFIKAČNÉ LISTINY

Rok 2004

 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
Rok 2003

 • RL k Prístupovej zmluve k Európskej únii
Rok 2002

 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Rok 2000

 • RL k Európskej charte miestnej samosprávy
 • RL k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a lebo orgánmi
 • RL k Doplnkovému protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
 • RL k Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
 • RL k Doplnkovému protokolu č. 8 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a o jeho prechode na Slovenskú republiku a Českú republiku
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • RL k Protokolu upravujúcemu obchodné aspekty Európskej dohody
 • RL k Protokolu upravujúcemu inštitucionálne aspekty Európskej dohody
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • RL k Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre morské dno
 • RL k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • RL k Dohode medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael o podpore a vzájomnej ochrane investícií
 • RL k Dohode medzi vládou SR a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
 • RL k Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave
 • RL k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
 • RL k Dodatku Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
 • RL k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • RL k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii
 • RL k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z príjmov a z majetku
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • RL k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcemu sa na dane z príjmov a z majetku
 • RL k Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu
 • RL k Európskemu dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidované znenie)
 • RL k Protokolu č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, týkajúcemu sa interteritoriálnej spolupráce
 • RL k Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
 • RL k Opčnému protokolu k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 • RL k Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
 • RL k Protokolu o zmene článku 50 (a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
 • RL k Šiestemu dodatkovému protokolu k ústave Svetovej poštovej únie
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o výsadách a imunitách udelených OECD
 • RL k Rímskemu protokolu z roku 1988 potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine
 • RL k Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby
 • RL k Medzinárodnému dohovoru o potláčaní bombového terorizmu
 • RL k Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
 • RL k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952
Rok 1999

 • RL k Protokolu o zákaze alebo obmedzení mín, nástražných a iných zariadení, pozmenený 3. mája 1996 (Protokol II pozmenený 3. mája 1996) a Dodatkový protokol o oslepujúcich laserových zbraniach (Protokol IV) k Dohovoru o zákaze použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
 • RL k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice
 • RL k Dodatku Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
 • RL k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení Dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1997
 • RL k Šiestemu Dodatkovému protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
 • RL k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999RL k Zmluve WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch
 • RL k Zmluve WIPO o autorskom práve
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
 • RL k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou s Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • RL k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • RL k ďalšiemu dodatkovému protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi, zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl
 • RL k Dodatkovému protokolu o nahradení mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu Medzinárodného dohovoru EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, ako bol zmenený v Bruseli v roku 1997 vrátane jeho dodatku IV
LISTINY O PRÍSTUPE

Rok 2000

 • LoP k Medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii a potláčaní colných deliktov
 • LoP k Protokolu pozmeňujúcom Európsky dohovor o cezhraničnej televízii
 • LoP k Dohovoru o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
 • LoP Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, jeho Dodatku
 • LoP k Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti
Rok 1999

 • LoP k Medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov
 • LoP k Protokolu pozmeňujúcemu Európsky dohovor o cezhraničnej televízii
LISTINY O UKONČENÍ PLATNOSTI

Rok 2000

 • LoU platnosti Zmluvy o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou, podpísanej v Káhire 7. februára 1959, vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou
 • LoU platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva podpísanej v Moskve 6. júna 1980 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou
LISTINA O ODVOLANÍ VÝHRAD

Rok 2000

 • LoO výhrad Slovenskej republiky k Ženevským dohovorom o ochrane obetí vojny z roku 1949
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

Rok 2003

 • Spoločné vyhlásenie Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A
ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY


Slovenská republika a Čínska ľudová republika (ďalej len „obe strany“) oceňujú plodné vzťahy a priateľskú spoluprácu medzi oboma krajinami a vyjadrujú spokojnosť s vývojom bilaterálnych vzťahov v posledných rokoch. S cieľom rozšíriť priateľské vzťahy medzi oboma národmi, prehĺbiť vzájomné porozumenie, posilniť bilaterálnu spoluprácu v rozličných oblastiach, podporiť rozvoj slovensko-čínskych vzťahov priateľstva a spolupráce v 21. storočí, obe strany prijímajú toto vyhlásenie:

I. Obe strany opätovne potvrdzujú, že základné princípy a politický rámec bilaterálnych vzťahov, ktoré sa sformovali v ostatných rokoch, sú v súlade s primárnymi záujmami oboch národov. Je spoločným cieľom oboch strán rozvíjať vzájomnú bilaterálnu spoluprácu v 21. storočí na základe cieľov a zásad Charty Organizácie spojených národov, všeobecne uznávaných zásad medzinárodného práva a noriem upravujúcich medzinárodné vzťahy, zásad vzájomného rešpektovania sa, rovnosti a obojstrannej prospešnosti, ako aj nezasahovania do vnútorných vecí druhej strany.

II. Čínska strana oceňuje úspechy, ktoré Slovensko dosiahlo vo svojom hospodárskom a sociálnom rozvoji a vyjadruje nádej, že Slovensko, ako dôležitá krajina v strednej Európe, bude aj naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu vo svojom regióne a v Európe ako celku. Obe strany si uvedomujú dôležitosť regionálnej spolupráce. Čínska strana berie na vedomie úsilie Slovenska o členstvo v Európskej únii a v NATO, a rešpektuje túto slobodnú voľbu slovenskej strany. Dúfa, že splnenie týchto cieľov nielen podporí mier a stabilitu v Európe, ale prispeje aj k ďalšiemu úspešnému rozvoju slovensko-čínskej spolupráce.

III. Slovenská strana oceňuje úspechy, ktoré dosiahla Čína pri uplatňovaní politiky reforiem a otvárania sa svetu. Slovensko víta vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie a verí, že sa tým ešte viac rozšíri a posilní bilaterálny obchod medzi oboma krajinami. Dúfa tiež, že Čína bude aj naďalej prispievať k mierovému rozvoju medzinárodnej komunity a k udržaniu svetového mieru a stability. Slovenská strana opätovne potvrdzuje, že na svete je len jedna Čína, že vláda Čínskej ľudovej republiky je jedinou zákonnou vládou reprezentujúcou Čínu a Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou Číny, že slovenská strana bude vyznávať zásadu jednej Číny a nebude udržiavať s Taiwanom oficiálne vzťahy ani oficiálne kontakty v žiadnej podobe, a že Slovensko vstúpi s Taiwanom len do obchodných a ekonomických vzťahov iniciovaných súkromným sektorom.

IV. Obe strany konštatujú, že zmluvy a dohody medzi oboma krajinami, ktoré sú v platnosti, tvoria základ pre ich bilaterálnu spoluprácu a vytvárajú primerané podmienky na pokračovanie v spolupráci. Obe strany vyhlasujú, že tieto zmluvy a dohody sa nedotýkajú ich práv a povinností voči tretím krajinám, ani ich medzinárodných práv a záväzkov vyplývajúcich z rôznych multilaterálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami. Pre ďalší rozvoj svojej spolupráce obe strany pozmenia alebo vypovedia niektoré svoje súčasné zmluvy a dohody a uzavrú nové v súlade so špecifickými potrebami bilaterálnych vzťahov.

V. Obe strany opätovne potvrdzujú, že vzájomne rešpektujú cestu vývoja, ktorú si zvolil ľud každej z týchto krajín s ohľadom na ich vnútroštátne podmienky. Obe strany si uvedomujú rozdiely medzi svojimi krajinami v oblasti politiky, ekonomiky a spoločenských či kultúrnych tradícií, ako aj svoje odlišné postoje v niektorých otázkach. Obe strany zastávajú názor, že tieto rozdiely neovplyvnia úspešný rozvoj bilaterálnych vzťahov, a že sa budú riešiť prostredníctvom otvoreného a úprimného dialógu. Rovnosť, vzájomný rešpekt a spoločné želanie rozvíjať bilaterálne vzťahy tvoria základ tohto dialógu.

VI. Obe strany sa zhodujú na tom, že existujú priaznivé podmienky na rozšírenie a prehĺbenie ich spolupráce v bilaterálnej aj v multilaterálnej oblasti. Spolupráca medzi oboma krajinami v rámci Organizácie spojených národov a iných medzinárodných organizácií napomáha ochrane mieru, bezpečnosti a stability vo svete. Obe strany sú pripravené pokračovať v konzultáciách a v spolupráci na medzinárodných fórach pri riešení významných globálnych problémov, ako sú napr. terorizmus, nešírenie zbraní hromadného ničenia, podpora ekonomického rozvoja a sociálneho pokroku, ochrana životného prostredia, a mierové a udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

VII. Obe strany konštatujú, že ďalšie pravidelné kontakty a výmeny návštev predstaviteľov obidvoch štátov, vlád, parlamentov a ostatných štátnych orgánov podporia vzájomné porozumenie medzi oboma krajinami, ďalej posilnia priateľstvo medzi ľudom Slovenska a Číny a povedú k nachádzaniu nových možností spolupráce. Obe strany budú pokračovať vo výmene skúseností s reformami a s rozvojom v oblasti hospodárstva, financií, kultúry, vzdelávania, práva a v iných oblastiach.

VIII. Obe strany pripisujú veľkú dôležitosť rozširovaniu vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorá napomáha ich ekonomickému rozvoju a sociálnemu pokroku. Obe strany tiež pripisujú dôležitosť rastu bilaterálneho obchodu medzi oboma krajinami s osobitným zreteľom na ich obchodnú bilanciu. Obe strany budú aj naďalej nabádať svoje podniky a firmy k zvýšeniu vzájomného investovania, zakladaniu spoločných podnikov a uskutočňovaniu spolupráce rôznymi vhodnými modernými formami, vrátane spolupráce na tretích trhoch v súlade s pravidlami trhovej ekonomiky a všeobecne uznávanými štandardmi a normami v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Obe strany podporujú rozšírenie bilaterálnych vzťahov v priemysle, poľnohospodárstve, financiách, bankovníctve, komunikáciách a doprave, v telekomunikáciách a v iných sektoroch.

IX. Obe strany podporujú vzájomne výhodnú spoluprácu medzi svojimi inštitúciami či orgánmi súdnictva, verejnej bezpečnosti, vnútorných vecí a iných relevantných rezortov. Takáto spolupráca bude predstavovať pozitívny spoločný príspevok oboch krajín ku globálnej veci boja proti medzinárodnému terorizmu, náboženskému extrémizmu, nadnárodnému organizovanému zločinu, pašovaniu zbraní a obchodovaniu s drogami.

Obe strany sú toho názoru, že priame kontakty medzi ich občanmi a zákonné aktivity ich občanov na území druhej strany napomáhajú priaznivému rozvoju ich vzťahov. Každú otázku, ktorá sa môže vyskytnúť vo vzťahoch oboch strán v súvislosti s cestovaním ich občanov do krajiny druhej strany, budú obe strany riešiť v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, ustanoveniami platných bilaterálnych dohôd a s relevantnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi. Obe strany nabádajú svojich občanov, aby dodržiavali zákony a predpisy druhej strany počas pobytu na jej území, a aby zaujímali postoj spolupráce vo vzťahu k miestnym orgánom a priateľský postoj voči miestnym obyvateľom. Žiadna zo strán nebude diskriminovať občanov druhej strany zdržiavajúcich sa na jej území a zaručí ochranu všetkých ich legitímnych práv a záujmov. Príslušné orgány oboch strán si budú poskytovať konštruktívnu súčinnosť pri riešení otázok týkajúcich sa cestovania občanov do krajiny druhej strany.

X. Obe strany podporujú rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti vedecko-technického výskumu, kultúry, vzdelávania a športu. Obe strany podporujú kontakty medzi regiónmi a miestnymi orgánmi oboch krajín, a zhodujú sa na tom, že tieto vzťahy veľkou mierou prispejú k lepšiemu vzájomnému porozumeniu ľudu oboch krajín, ako aj k rozvoju spolupráce v ekonomickej, kultúrnej a v ďalších oblastiach.

Vnútroštátne dokumenty

Rok 2004

Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní

Slovenská republika
a
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Pravoslávna cirkev na Slovensku,
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
Cirkev bratská v Slovenskej republike,
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
Apoštolská cirkev na Slovensku,
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Starokatolícka cirkev na Slovensku,
Cirkev československá husitská na Slovensku,


ako cirkvi a náboženské spoločností registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. a na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami uverejnenej v Zbierke zákonov pod číslom 250/2002 Čl. 12/2, ktorá dáva právo rodičom, iným osobám a zariadeniam vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami vlastnej registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, (ďalej len „zmluvné strany“) uznávajúc právo na vzdelanie a výkon tohto práva pri náboženskej výchove podľa zásad jednotlivých registrovaných cirkví a náboženských spoločností, uznávajúc základné práva rodičov a zákonných zástupcov zapísať vlastné alebo zverené deti do školy a školského zariadenia podľa vlastného výberu, dohodli sa takto:

Článok 1

 1. Pod registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a cirkevnými školami sa rozumejú tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré pristúpili k tejto dohode a cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia nimi zriadené.
 2. Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností na zriaďovanie a riadenie vlastných škôl a školských zariadení (ďalej len „cirkevná škola“) akéhokoľvek druhu a typu v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Cirkevnou školou je také zariadenie, ktoré je zriadené alebo uznané príslušnou registrovanou cirkvou a náboženskou spoločnosťou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Slovenská republika nebude požadovať, aby cirkevné školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú výchove a vzdelávaniu registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
 5. Vyučovanie na cirkevných školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov, učebných osnov a školských výchovných programov schválených zriaďovateľom po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
 6. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na cirkevných školách svojím obsahom zodpovedá vyučovaniu všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov na štátnych školách príslušného stupňa, druhu a typu.
 7. Zriaďovateľ cirkevnej školy má právo menovať a odvolať jej riaditeľa v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 8. Riaditeľ cirkevnej školy v pracovnoprávnych vzťahoch voči pedagogickým a ostatným zamestnancom postupuje v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 9. Zriaďovateľ cirkevnej školy schvaľuje kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na cirkevných stredných školách.
 10. Riaditeľ cirkevnej školy schvaľuje vnútorný poriadok školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami výchovy a vzdelávania registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti.
 11. Cirkevným školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ho majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky všetky ostatné školy.
 12. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zriadia po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pedagogické a katechetické centrá s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré budú podporované Slovenskou republikou a ktoré zabezpečia odborné a metodické riadenie cirkevných škôl, ako i odborné vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov cirkevných škôl.
 13. Zmluvné strany budú spolupracovať v procese prípravy a tvorby výchovno-vzdelávacích programov a v oblasti vzdelávania a výchovy v cirkevných školách.
Článok 2

 1. Predmet náboženská výchova vyučovaný na iných ako cirkevných školách zodpovedá predmetu náboženstvo na cirkevných školách, ak ho vyučuje osoba poverená registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
 2. Riaditelia škôl dajú možnosť rodičom, alebo zákonným zástupcom pri zápise žiaka do školy, zapísať ho aj na náboženskú výchovu takým spôsobom, aby ich rozhodnutie nespôsobilo žiadnu diskrimináciu žiaka v oblasti školských činností.
 3. Slovenská republika umožní v zhode s vôľou rodičov alebo zákonných zástupcov náboženskú výchovu aj v predškolských zariadeniach.
 4. Predmet náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti môžu po vzájomnej dohode na predmet náboženstvo a náboženskú výchovu v spoločnej triede prihlásiť aj žiakov rôznych ročníkov a vyznaní.
 6. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženstva ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženstva inej cirkvi, etickej výchovy, alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.
 7. Náboženstvo a náboženská výchova sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
 8. Na tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek predmetu náboženstvo a predmetu náboženská výchova, ktoré dostali schválenie príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, platia rovnaké pravidlá ako na tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.
 9. Štátnu školskú inšpekciu predmetu náboženstvo a predmetu náboženská výchova vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 10. Hospitáciu na vyučovaní predmetu náboženstvo a predmetu náboženská výchova vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať.
 11. Po dohode s riaditeľmi škôl môže príslušná vrchnosť registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti organizovať v priestoroch škôl iné mimovyučovacie aktivity doplňujúce náboženskú výchovu.
Článok 3

 1. Predmety náboženstvo a náboženská výchova vyučujú učitelia s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorí majú aj cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu, vydanú príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 2. Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy, usmerňovanie vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečujú určené orgány registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Článok 4

 1. Zmluvné strany podporujú vysokoškolské vzdelávanie, vedecké bádanie a výchovu na bohosloveckých fakultách, teologických inštitútoch a rôznych formách teologického vzdelávania podľa potrieb registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností.
 2. Učitelia teologických disciplín na vysokých školách musia mať kánonickú misiu ako osobitné poverenie od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 3. Slovenská republika zabezpečuje finančné prostriedky pre bohoslovecké fakulty a prispieva na teologické inštitúty podľa dohody.
 4. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo navrhnúť zriadenie teologických fakúlt pri univerzitách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 5

 1. Vysokoškolské pastoračné centrá uskutočňujú pastoračnú, duchovnú a vzdelávaciu činnosť členov akademickej obce na vysokých školách.
 2. Vysokoškolské pastoračné centrum je účelové zariadenie jednej alebo viacerých registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Môže pôsobiť na jej akademickej pôde na základe dohody medzi príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a príslušnou vysokou školou.
 3. Duchovnú službu vo vysokoškolskom pastoračnom centre vykonáva duchovný a jeho spolupracovníci na základe poverenia príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 4. Slovenská republika nebude vytvárať prekážky pre vznik a činnosť vysokoškolských pastoračných centier.
Článok 6

 1. Sporné otázky a zmeny možno riešiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 2. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.
 3. Dohoda je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zúčastnené na tejto dohode, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto dohodu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.
Dané v Bratislave dňa 13. mája 2004 v šestnástich vyhotoveniach.

Rok 2001

Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami

Slovenská republika

a

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Pravoslávna cirkev na Slovensku,
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
Cirkev bratská v Slovenskej republike,
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
Apoštolská cirkev na Slovensku,
Ústredný zväz Źidovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Starokatolícka cirkev na Slovensku,
Cirkev československá husitská na Slovensku,


ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. (ďalej len ”registrované cirkvi a náboženské spoločnosti”),
odvolávajúc sa na Ústavu Slovenskej republiky, medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dokumenty Organizácie Spojených národov, ktoré deklarujú slobodu vyznania, a na platné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré zakotvujú rovnosť registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike a ich právo uzatvárať zmluvy so Slovenskou republikou,
uznávajúc aktuálnu úlohu registrovaných cirkví a náboženských spoločností v morálnej, duchovnej, sociálnej a kultúrnej oblasti a ich historické zásluhy,
hlásiac sa k princípom humanity, demokracie, tolerancie a k spoločnému duchovnému dedičstvu,
deklarujúc vôľu prispievať k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka
a k spoločnému dobru,
dohodli sa takto:


Článok 1

(1) Slovenská republika považuje registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sa rozhodli byť jednotlivo stranami tejto zmluvy, za nezávislé a autonómne subjekty práva Slovenskej republiky.
(2) Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ako aj všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Podrobnosti ustanoví osobitná dohoda uzatvorená medzi Slovenskou republikou
a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.


Článok 2

(1) Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ich členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie ich viery, slobodu pri plnení ich poslania, vykonávanie ich kompetencií ustanovených vnútornými predpismi registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti, vykonávanie vlastníckeho práva k ich finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie ich vnútorných vecí.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zodpovednosti ich viery využijú všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Článok 3

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo ustanovovať a meniť svoje vnútorné predpisy, zriaďovať, meniť a rušiť vlastné cirkevné štruktúry v Slovenskej republike.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti dajú Slovenskej republike dôverným spôsobom na vedomie informáciu o zriadení, zmene alebo zrušení svojich cirkevných štruktúr pred ich zverejnením.
(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať právnické osoby. Slovenská republika zaručuje ochranu ich majetku a slobodu ich pôsobenia. Činnosť týchto právnických osôb musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Článok 4

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo nadväzovať a udržiavať kontakty so svojimi partnerskými cirkvami, s náboženskými spoločnosťami a medzinárodnými organizáciami, ktorých sú členmi, a zúčastňovať sa na ich činnosti, misijnej a charitatívnej práci, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo udržiavať kontakty aj s inými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v Slovenskej republike i v zahraničí, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo prijímať na plnenie svojho poslania personálnu, materiálnu a finančnú podporu zo zahraničia, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.
(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo poskytovať personálnu, materiálnu a finančnú pomoc do zahraničia v súlade so svojím poslaním, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.
(4) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky určí diplomatického pracovníka stálej misie Slovenskej republiky pri úradovni Organizácie Spojených národov a medzinárodných cirkevných organizácií v Ženeve alebo v iných centrách podľa osobitnej dohody, ktorý bude mať v pracovnej náplni okrem agendy vyplývajúcej zo zastupovania Slovenskej republiky pri medzinárodných vládnych organizáciách napomáhanie spolupráce registrovaných cirkví a náboženských spoločností s medzinárodnými cirkevnými organizáciami. Taký diplomatický pracovník bude určený po predchádzajúcich konzultáciách s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.


Článok 5

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať svoje náboženské poslanie, najmä organizovať bohoslužobný život, hlásať a vyučovať svoju vieru.
(2) Slovenská republika zaručuje nedotknuteľnosť posvätných miest, ako aj chrámov, ktoré sú podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, určené na vykonávanie náboženských úkonov. Nedotknuteľnosťou posvätného miesta rozumejú zmluvné strany ochranu tohto miesta spočívajúcu v zamedzení jeho použitia na iné účely, než je určené, zamedzenie narušenia jeho dôstojnosti a právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností udeliť výnimku na použitie tohto miesta na iné účely.
(3) Výnimka z pravidla nedotknuteľnosti posvätných miest sa pripúšťa, ak je to nevyhnutné
v súvislosti s bezprostredným ohrozením života, zdravia alebo bezpečnosti majetku a ak nemožno vopred získať súhlas registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. V týchto prípadoch môže Slovenská republika na posvätných miestach zabezpečiť vykonanie nevyhnutných a primeraných opatrení tak, aby sa v najvyššej možnej miere zachoval ich posvätný charakter a v čo najmenšej miere dotkli práva a oprávnené záujmy osôb, ktoré sa na posvätných miestach zdržujú so súhlasom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.


Článok 6

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo obsadzovať cirkevné funkcie a cirkevné úrady v súlade so svojimi vnútornými predpismi.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo podľa vlastných vnútorných predpisov voliť, vymenúvať a odvolávať svojich členov do cirkevnej služby, prekladať ich a rozhodovať o zániku ich cirkevnej služby.


Článok 7

(1) Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(2) Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.


Článok 8

(1) Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
(2) Slovenská republika garantuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.


Článok 9

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú právo Slovenskej republiky po dohode s nimi zákonom upraviť cirkevné sviatky ako dni pracovného pokoja.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo svätiť ďalšie vlastné sviatky. Tým nie je dotknutý počet dní pracovného pokoja podľa zákona.


Článok 10

(1) Manželstvo uzavreté podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré spĺňa aj podmienky uzavretia manželstva ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, má na území Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako manželstvo uzavreté občianskou formou. Štátnu evidenciu manželstiev uzavretých podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ich zápis v matrike do knihy manželstiev upravuje právny poriadok Slovenskej republiky.
(2) Rozvod manželstva sa riadi civilnoprávnymi predpismi.
(3) Cirkevné rozviazanie manželstiev musí byť v súlade s vnútornými predpismi registrovaných cirkví a náboženských spoločností a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Článok 11

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a Slovenská republika budú spolupracovať pri ochrane a podpore manželstva a rodiny.

Článok 12

(1) Starostlivosť o deti a ich výchova sú právom a povinnosťou rodičov. Ak toto právo nemôžu zo závažných dôvodov uplatňovať rodičia, prechádza na základe rozhodnutia príslušného súdu Slovenskej republiky na iné osoby alebo zariadenie na výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy.
(2) Rodičia, iné osoby a zariadenia uvedené v odseku 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.


Článok 13

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať, spravovať a užívať na výchovu a vzdelávanie základné školy a stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2) Školy a školské zariadenia uvedené v odseku 1 majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské zariadenia a sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Rozsah finančného zabezpečenia škôl a školských zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upravia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá školu alebo školské zariadenie podľa odseku 1 zriadila.
(3) Rodičia, iné osoby a zariadenia uvedené v článku 12 v súlade s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky majú právo na slobodný výber školy a školského zariadenia.
(4) Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia na školách a v školských zariadeniach uvedených v odseku 1 v rozsahu platnosti dokladov o absolvovaní štúdia rovnakého alebo rovnocenného odboru, druhu a stupňa na štátnych školách a v školských zariadeniach za podmienok ustanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky na platnosť dokladov o absolvovaní štúdia na všetkých školách a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Slovenská republika uznáva rovnocennosť týchto dokladov. Pravidlá uvedené v tomto ustanovení sa týkajú aj dokladov o akademických a vedeckých tituloch a hodnostiach.
(5) Slovenská republika vytvára nevyhnutné podmienky na náboženskú výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov. Tento záväzok zahŕňa povinnosť Slovenskej republiky plniť požiadavky rodičov, aby sa náboženská výchova umožnila na všetkých stupňoch základných škôl a na všetkých stredných školách a v školských zariadeniach,
a podporu cirkevných výchovných organizácií a hnutí mladých v záujme zdravého rozvoja mládeže.
(6) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky vyučovať náboženstvo vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Podmienky ustanoví dohoda podľa odseku 9. Učiteľ náboženstva má v pracovnoprávnom vzťahu rovnaké postavenie ako učitelia iných vyučovacích predmetov, ak spĺňa predpoklady ustanovené v právnom poriadku Slovenskej republiky pre učiteľa príslušného druhu a typu školy. Nevyhnutnou podmienkou na výkon pedagogickej činnosti učiteľa náboženstva vo všetkých školách je jeho poverenie vlastnou registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
(7) Slovenská republika uznáva právo členov registrovaných cirkví a náboženských spoločností uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese svoje presvedčenie, ak ide o výchovu k rodičovstvu v súlade so zásadami etiky vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Týmto právom nie sú dotknuté požiadavky na splnenie osobitných podmienok pedagogického pôsobenia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania.
(8) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese zásady náboženskej znášanlivosti, ekumenizmu a spolupráce a rešpektovať presvedčenie osôb iného náboženského vyznania a osôb bez náboženského vyznania.
(9) Ďalšie pravidlá týkajúce sa škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1, vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy detí, bohosloveckých fakúlt a výchovno-vzdelávacích ustanovizní dohodnú Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v osobitných dohodách.


Článok 14

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách a policajných zboroch. Obsadzovanie systemizovaných miest pastoračnej služby registrovaných cirkví a náboženských spoločností podľa smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa dohodne podľa odseku 4.
(2) Kňazi, diakoni, absolventi bohosloveckých fakúlt a im na úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií majú právo vykonávať povinnú vojenskú službu formou duchovnej služby v ozbrojených silách.
(3) Príslušníci ozbrojených síl a príslušníci policajných zborov majú právo zúčastňovať sa na bohoslužbách v dňoch cirkevných sviatkov podľa liturgickej praxe registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorej sú členmi, ak to nie je v rozpore s plnením služobných povinností. Na ďalších náboženských obradoch sa môžu zúčastňovať v čase zamestnania so súhlasom príslušného služobného orgánu.
(4) Podrobnosti o výkone pastoračnej služby v ozbrojených silách a policajných zboroch a podrobnosti o výkone povinnej vojenskej služby, ako aj civilnej služby kňazov, diakonov, absolventov bohosloveckých fakúlt a im na úroveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií upraví Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v osobitnej dohode.


Článok 15

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú starostlivosť v ústavoch na výkon väzby a v nápravnovýchovných ústavoch.

Článok 16

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky vykonávať pastoračnú, duchovnú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť vo všetkých štátnych vzdelávacích, výchovných a zdravotníckych zariadeniach, v štátnych zariadeniach sociálnych služieb vrátane zariadení pre osoby s nariadenou ústavnou výchovou a v štátnych zariadeniach vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb. Slovenská republika zabezpečí primerané podmienky na výkon tohto práva. Osoby, ktoré sú v starostlivosti týchto zariadení, majú právo zúčastňovať sa na bohoslužbách v nedeľu a v iných dňoch cirkevných sviatkov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a slobodne vykonávať všetky náboženské úkony, ak to nie je na ujmu liečebného a resocializačného procesu.
(2) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú spolupracovať na uskutočňovaní spoločných projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy a v oblasti starostlivosti o starých a chorých ľudí. Tieto projekty sa budú týkať škôl, výchovných a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti garantujú, že tieto projekty budú podporovať najmä personálne. Slovenská republika bude podporovať tieto projekty v primeranom rozsahu najmä materiálne a finančne.


Článok 17

(1) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať vzdelávaciu, výchovnú, vedeckovýskumnú, misijnú, charitatívnu, zdravotnícku a sociálnu činnosť. Toto právo zahŕňa aj zriaďovanie, vlastníctvo a prevádzkovanie zariadení takého charakteru v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2) Na zariadenia uvedené v odseku 1 sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na štátne zariadenia rovnakého druhu v oblasti úhrad výkonov za zdravotnú starostlivosť z povinného poistenia.
(3) Rozsah finančného zabezpečenia zariadení podľa odseku 1 z prostriedkov štátneho rozpočtu a verejných fondov upraví osobitná dohoda podľa článku 20 tejto zmluvy. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sa budú podieľať na finančnom zabezpečení týchto zariadení.


Článok 18

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú, že spoločenské informačné prostriedky sú dôležitým prostriedkom ochrany slobody myslenia a svedomia, ako aj náboženského presvedčenia a viery.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo na slobodu prejavu vrátane práva rozširovať svoje názory a podávať informácie slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom.
(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vlastniť prostriedky na vydavateľskú činnosť, rozhlasové, televízne a iné spoločenské informačné prostriedky a zariadenia a používať tieto prostriedky a zariadenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(4) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania verejnoprávnych spoločenských informačných prostriedkov. Podmienky ustanoví osobitná dohoda.


Článok 19

Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností nadobúdať vlastnícke právo k hnuteľným i nehnuteľným hmotným veciam, ako aj k nehmotným veciam a právo tieto veci scudzovať. Tieto práva sa môžu uplatňovať len v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 20

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uzavrú osobitnú dohodu o finančnom zabezpečení registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo organizovať zbierky na zabezpečenie vlastnej činnosti. Príjmy z hospodárenia s takto získanými prostriedkami sú oslobodené od zdanenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nepodliehajú povinnosti verejného vyúčtovania.
(3) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo získavať materiálne a finančné prostriedky zo zahraničia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Oslobodenie od cla a dane upravujú právne predpisy Slovenskej republiky.


Článok 21

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sa budú podieľať na udržiavaní a obnove nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ku ktorým majú vlastnícke práva registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a ktoré sú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky kultúrnymi pamiatkami. Rozsah finančného zabezpečenia pri ich udržiavaní a obnove z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upraví osobitná dohoda podľa článku 20 tejto zmluvy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2) Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo stavať a upravovať kostoly, cirkevné školy a cirkevné budovy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Článok 22

Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti riešiť spoločnými dohodami.

Článok 23

(1) Vláda Slovenskej republiky po odsúhlasení predloží návrh zmluvy Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie.
(2) Schválený text zmluvy podpísaný zmluvnými stranami sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Článok 24

Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody Slovenskej republiky a registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré podpísali túto zmluvu. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Článok 25

(1) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú samostatnosť a rovnocennosť každej registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu.
(2) Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo uzatvárať osobitné dohody na vykonanie tejto zmluvy aj samostatne.
(3) Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorej štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu, dostane jej originál v pôvodnom vyhotovení.
(4) Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť môže poveriť Ekumenickú radu cirkví v Slovenskej republike, aby v jej mene koordinovala postup registrovaných cirkví a náboženských spoločností, zastupovala jej záujmy a konala v jej mene.
(5) Zmluva je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zúčastnené na tejto zmluve, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.
(6) Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorej štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu, môže písomne od zmluvy odstúpiť. Podrobnosti ustanoví osobitná dohoda podľa odseku 2.


Zmluva bola vyhotovená v 16 exemplároch.

Bratislava 11. apríla 2002

Za Slovenskú republiku:
Rudolf Schuster Jozef Migaš Mikuláš Dzurinda prezident predseda Národnej rady predseda vlády
Slovenskej republiky Slovenskej republiky Slovenskej republiky


Za registrované cirkvi a náboženské spoločnosti:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, štatutárni zástupcovia
Július Filo Ján Holčík
generálny biskup generálny dozorca


Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, štatutárni zástupcovia
Géza Erdélyi Árpád Asszonyi
biskup generálny kurátor

Pravoslávna cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca
Nikolaj arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska


Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, štatutárny zástupca
Pavel Procházka
predseda Slovenskej oblasti


Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, štatutárny zástupca
Jozef Kulačík
tajomník


Cirkev bratská v Slovenskej republike, štatutárni zástupcovia
Miroslav Oravec Ondrej Kerekréty
predseda tajomník


Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, štatutárny zástupca
Emanuel Duda
predseda


Apoštolská cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca
Ján Lacho
biskup


Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, štatutárny zástupca
František Alexander
výkonný predseda


Starokatolícka cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca
Augustín Gustáv Bačinský
biskup elektus


Cirkev československá husitská na Slovensku, štatutárni zástupcovia
Jan Hradil Miroslav Vitáček
biskup, predseda Diecéznej rady podpredseda Diecéznej rady