Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaReferendum

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Referendum


R O Z H O D N U T I E
prezidenta Slovenskej republiky

zo 4. februára 2004
o vyhlásení referenda

Čl. I


Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe petície občanov prijatej 13. januára 2004
v y h l a s u j e m


r e f e r e n d u m,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o

otázke:


„Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?“.

Čl. II

Referendum o otázke uvedenej v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 3. apríla 2004.

Čl. III

(1) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria1) do 32 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 39 dní,2) prvé zasadanie obvodnej komisie pre referendum zvolá prednosta obvodného úradu do 39 dní3) a zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 39 dní4) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky

zo 17. februára 2003

o vyhlásení referenda

Čl. I

Podľa čl. 95 ods.1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa §2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 21. januára 2003 čl. 164 v y h l a s u j e m

r e f e r e n d u m,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?„


Čl. II.

Referendum o otázke uvedenej v čl. I. tohto rozhodnutia sa vykoná v piatok 16. mája 2003 a v sobotu 17. mája 2003

Čl. III.

(1) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 28 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 35 dní, prvé zasadanie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 35 dní a zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 35 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster, v. r.

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky

z 5. septembra 2000

o vyhlásení referenda

Čl. I

Podľa čl. 95 a čl. 102 ods. 1 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe petície občanov prijatej 8. augusta 2000 v y h l a s u j e m

r e f e r e n d u m,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o o t á z k e:

"Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?".

Čl. II

Referendum o otázke uvedenej v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 11. novembra 2000.

Čl. III

(1) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 28 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 35 dní, prvé zasadanie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 35 dní a zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 35 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster, v. r.