Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaZákon NR SR o štátnych vyznamenaniach

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Vyznamenania > Zákon NR SR o štátnych vyznamenaniach


37/1994 Z.z.
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 2. februára 1994
o štátnych vyznamenaniach
Zmena: 151/1997 Z.z.


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

(1) Slovenská republika oceňuje mimoriadne zásluhy o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, výsledky práce, úsilie o obranu vlasti, hrdinské a výnimočné činy zapožičaním štátnych vyznamenaní (ďalej len "vyznamenanie").

(2) Vyznamenania sú rady a kríže.

§ 2

(1) Zriaďujú sa tieto rady:

a) Rad Bieleho dvojkríža,

b) Rad Andreja Hlinku,
c) Rad Ľudovíta Štúra.


(2) Zriaďujú sa tieto kríže:

a) Kríž Milana Rastislava Štefánika,
b) Pribinov kríž.


§ 3

(1) Rad Bieleho dvojkríža sa zapožičiava občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.

(2) Rad Bieleho dvojkríža má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

§ 4

(1) Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky.

(2) Rad Andreja Hlinku má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

(4) Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava do 1. januára 2003 vrátane.

§ 5

(1) Rad Ľudovíta Štúra sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky alebo za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

(2) Rad Ľudovíta Štúra sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenským útvarom, ktoré majú zástavu.

(3) Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

(4) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky.

§ 6

(1) Kríž Milana Rastislava Štefánika sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.

(2) Kríž Milana Rastislava Štefánika má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava.

(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

§ 7

(1) Pribinov kríž sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj republiky.

(2) Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava.

(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

§ 8

Vyobrazenie vyznamenaní, ich opis, ako aj spôsob nosenia sú uvedené v prílohách tohto zákona.

§ 9

Prezidentovi Slovenskej republiky patria najvyššie triedy všetkých vyznamenaní s výnimkou Radu Bieleho dvojkríža.

§ 10

(1) Pri odovzdávaní vyznamenania dostane vyznamenaný aj listinu o zapožičaní vyznamenania. 3)

(2) Ak sa zapožičiava vyznamenanie in memoriam, dostane vyznamenanie a listinu o jeho zapožičaní pozostalý manžel, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva 4) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

§ 11

Po smrti vyznamenaného zostáva vyznamenanie a listina o jeho zapožičaní pozostalým v poradí uvedenom v § 10 ods. 2. Ak niet takých osôb, je ten, kto obstaráva pohreb, povinný vyznamenanie a listinu vrátiť správcovi vyznamenania.

§ 12

(1) Návrhy na zapožičanie vyznamenania môže predkladať prezidentovi Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky.

(2) Podnet na predloženie návrhu podľa odseku 1 môže podať vláde Slovenskej republiky štátny orgán alebo právnická osoba.

§ 12a

(1) Podnet podľa § 12 ods. 2 treba podať v dostatočnom časovom predstihu (§ 3); v ostatných prípadoch

 1. do 15. augusta, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 4, 6 a 7,
 2. do 15. apríla, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 5.
(2) Podnet na predloženie návrhu (odsek 1) sa podáva na Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len "úrad vlády"). Podnet obsahuje

 1. meno a priezvisko navrhovaného (názov vojenského útvaru, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 5)
 2. stručné zdôvodnenie návrhu
 3. príležitosť, pri ktorej sa má zapožičať štátne vyznamenanie
(3) Úrad vlády môže k podnetu právnickej osoby podľa odseku 2 požiadať o zaujatie stanoviska štátny orgán, ktorého pôsobnosti sa dotýka činnosť, za ktorú sa má zapožičať štátne vyznamenanie. Štátny orgán je povinný zaujať stanovisko do 14 dní odo dňa doručenia požiadavky, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.

§ 13

Správu vecí vyznamenaní vykonáva Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.

§ 14

(1) Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.

(2) Vyznamenanie zapožičané vojenskému útvaru nemôže nosiť fyzická osoba.

§ 15

(1) Vyznamenania sa nosia v tomto poradí:

 1. Rad Bieleho dvojkríža, Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra v poradí, v akom boli zapožičané
 2. česko-slovenské rady udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 10. októbra 1990 5) v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
 3. zahraničné rady v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
 4. Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž
 5. česko-slovenské vyznamenania udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 10. októbra 1990 5) v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
 6. ďalšie vyznamenania v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané
(2) Zakazuje sa nosiť vyznamenania propagujúce hnutia, ktoré preukázateľne smerujú k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo hlásajú národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú nenávisť.

§ 16

Kto zneužije alebo neoprávnene nosí vyznamenanie alebo kto neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu alebo ju nosí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 20 000 Sk. 6)

§ 17

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č.76/1975 Zb. o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra,

2. zákon č.404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

3. zákon Slovenskej národnej rady č.191/1990 Zb. o Národnej cene Slovenskej republiky.

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1994.

Zákon č. 151/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1997.

Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.


PRÍLOHA 1
RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA


Čl. I

1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.

Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.

Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.

3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.

4. Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oble profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.

5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.

Čl. II

1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy . Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.

3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.

4. Radová hviezda má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.

5. Radová stužka je stvárnená rovnako ako radová stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.

Čl. III

1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.

3. Radová stužka je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.

Čl. IV

Radová stužka sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií.

PRÍLOHA 1a

INSÍGNIE RADU BIELEHO DVOJKRÍŽA I. TRIEDY

PRÍLOHA 1b

INSÍGNIE RADU BIELEHO DVOJKRÍŽA II. TRIEDY

PRÍLOHA 1c

INSÍGNIE RADU BIELEHO DVOJKRÍŽA III. TRIEDY

PRÍLOHA 2
RAD ANDREJA HLINKU


Čl. I

1. Insígnie I. triedy tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.

3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.

4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, a matričné číslo s pripínacou ihlicou.

5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený, pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku, s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. II

1. Insígnie II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka tak ako pri radovom kríži I. triedy, ale len s jedným pozláteným radom lupienkov ruže. Ružu pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm.

3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.

4. Radová hviezda má priemer 85 mm, je razená zo striebra, má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené striebornými zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža tak ako pri radovom kríži, lupienky ruže sú pozlátené. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.

5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 30 mm, široká 10 mm. V strede stužky je medailón razený zo striebra s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. III

1. Insígnie III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 60 mm a je rovnako heraldicky stvárnený ako radový kríž II. triedy radu. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, je strieborný. Radový kríž je zavesený na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy.

3.Radová stužka má v strede umiestnenú miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra.

Čl. IV

Insígnie vyznamenania sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu. Radová stužka sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií.

PRÍLOHA 2a

INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU I. TRIEDY

PRÍLOHA 2b

INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU I. TRIEDY

PRÍLOHA 2c

INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU II. TRIEDY

PRÍLOHA 2d

INSÍGNIE RADU ANDREJA HLINKU III. TRIEDY

PRÍLOHA 3
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA


Čl. I

1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Na lícnej strane v strede kríža je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Ramená kríža sa smerom od stredu rozširujú, vzájomne sú spojené dvojicou plastických lúčov. Na každom ramene kríža je plastický lipový list. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 33 mm. Kríž občianskeho druhu má záves tvorený piatimi plastickými lipovými listami usporiadanými do polkruhu, uprostred ktorého je reliéf dvojitého kríža. Kríž vojenského druhu má záves tvorený štyrmi plastickými lipovými listami usporiadanými po obvode modro smaltovaného kruhu, v strede s dvoma prekríženými mečmi. Kríž sa upína závesom na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.

3. Veľká radová stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.

4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Hviezdu tvorí šesťramenná hviezdica, ktorej ramená sa od stredu rozširujú. Na lícnej strane je na každom ramene hviezdy prečnievajúci plastický lipový list. V strede hviezdy je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Medailón je ohraničený modrým smaltovaným pruhom, v ktorom je do kruhu umiestnený nápis NASPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ - NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ. Z medailónu vychádzajú tri bielo smaltované dvojkríže. Celá hviezda je v priereze mierne oble profilovaná. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, matričné číslo a pripínacia ihlica.

5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.

Čl. II

1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka.

2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.

3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.

4. Radová hviezda má priemer 75 mm, heraldicky je stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy.

5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 40 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.

Čl. III

1. Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.

3. Náhrdelníková stuha je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy radu.

4. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm.

Čl. IV

Radová stužka sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie radových insígnií.

PRÍLOHA 3a

INSÍGNIE RADU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA I. TRIEDY

PRÍLOHA 3b

INSÍGNIE RADU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA II. TRIEDY

PRÍLOHA 3c

INSÍGNIE RADU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA III. TRIEDY

PRÍLOHA 4
KRÍŽ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA


Čl. I

1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Kríž má priemer 44 mm, jeho štyri ramená sú ukončené do trojuholníkového tvaru. Na lícnej strane je na každom ramene kríža reliéf vtáka sokola s rozpínajúcimi krídlami. Medzi každým ramenom kríža je lúč, ktorý vytvárajú štyri lipové listy postavené kolmo na seba. Uprostred kríža je v modro smaltovanom medailóne strieborný, pozlátený plastický profil Milana Rastislava Štefánika. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis VERIŤ - MILOVAŤ - PRACOVAŤ, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.

3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, blankytnej farby, v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným zo striebra, pozláteným.

4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný, pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. II

1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.

3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným zo striebra.

4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. III

1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.

3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným z bronzu.

4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. IV

Insígnie vyznamenania sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu. Stužka sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža.

PRÍLOHA 4a

INSÍGNIE KRÍŽA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA I. TRIEDY

PRÍLOHA 4b

INSÍGNIE KRÍŽA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA II. TRIEDY

PRÍLOHA 4c

INSÍGNIE KRÍŽA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA III. TRIEDY

PRÍLOHA 5
PRIBINOV KRÍŽ


Čl. I

1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Kríž je rupertského typu, má priemer 41 mm. Na lícnej strane kríža je uprostred červený smaltovaný medailón s plastickým strieborným reliéfom kniežaťa Pribinu. Pod medailónom je kolmo vztýčený meč. Medzi ramenami kríža sú ozdobné prvky vo forme staroslovanských šperkov. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis PRIBINA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.

3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, purpurovej farby v strede s miniatúrnou korunkou razenou zo striebra, ktorá je pozlátená.

4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná, pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. II

1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.

3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnou striebornou korunkou.

4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl.III

1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.

3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale uprostred s miniatúrnou bronzovou korunkou.

4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. IV

Insígnie vyznamenania sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu. Radová stužka sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža.

PRÍLOHA 5a

INSÍGNIE PRIBINOVHO KRÍŽA I.TRIEDY

PRÍLOHA 5b

INSÍGNIE PRIBINOVHO KRÍŽA II.TRIEDY
A
INSÍGNIE PRIBINOVHO KRÍŽA III. TRIEDY