Ústavné právomoci
   

Amnestie

Úvod | Ústavné právomoci | Amnestie | Amnestie

ROZHODNUTIE
prezidenta Slovenskej republiky z 2. januára 2013 o amnestii


Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky využívam právo dané mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky udeľujem túto

amnestiu:


Článok I

Odpúšťam tresty odňatia slobody právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia, ktorých výkon je podmienečne odložený, s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok II

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne uložené vo výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov, ak bol takýto trest uložený mladistvému alebo ak súd zaradil páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, alebo nevykonané zvyšky týchto trestov odňatia slobody. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok III

Odpúšťam tresty vyhostenia, ktoré boli právoplatne uložené pred 1. augustom 2004 osobám, ktoré sú v súčasnosti občanmi iného členského štátu Európskej únie alebo občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok IV

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne uložené za vojenské trestné činy podľa XII. hlavy osobitnej časti zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, spáchané vojakmi v povinnej základnej vojenskej službe alebo v povinnej náhradnej vojenskej službe, okrem osôb odsúdených za trestné činy porušovania práv a chránených záujmov vojakov, alebo nevykonané zvyšky týchto trestov odňatia slobody. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok V

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na tresty právoplatne uložené za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu,
b) na tresty právoplatne uložené za trestný čin zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži,
c) na tresty právoplatne uložené za trestné činy ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a opilstva,
d) na tresty právoplatne uložené osobám, ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred ich uložením právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, výkon ktorého nebol odložený, alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred ich uložením prepustené z výkonu trestu odňatia slobody,
e) na právoplatne uložené tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným z trestných činov, za ktorý bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, je trestný čin, na ktorý sa amnestia podľa písmen a) až c) nevzťahuje, alebo ak boli uložené osobe, na ktorú sa amnestia podľa písmena d) nevzťahuje.

Článok VI

Osobám, na ktoré sa z dôvodov uvedených v článku V rozhodnutia podľa článku I až IV nevzťahujú, odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody alebo nevykonané zvyšky trestov odňatia slobody právoplatne uložených predo dňom
tohto rozhodnutia, okrem trestov uložených za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu, ak ide o

a) osoby, ktoré trpia nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou,
b) osoby staršie ako šesťdesiatpäť rokov, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov,
c) tehotné ženy, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov a starajú sa najmenej ešte o jedno dieťa mladšie ako pätnásť rokov, okrem osôb odsúdených za trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži a týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
d) osamelé ženy alebo osamelých mužov, ktorí sa starajú najmenej o dve deti mladšie ako pätnásť rokov, aj keď už boli v posledných desiatich rokoch právoplatne odsúdení na trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, výkon ktorého nebol odložený, ak výmera tohto trestu neprevýšila osemnásť mesiacov, okrem osôb odsúdených za trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie a podávania alkoholických nápojov mládeži a týrania blízkej osoby a zverenej osoby.


Ivan Gašparovič v. r.
prezident Slovenskej republiky

Tomáš Borec v. r.
minister spravodlivosti Slovenskej republikyR o z h o d n u t i e
prezidenta Slovenskej republiky z 18. júna 2004 o amnestii


Pri príležitosti zvolenia za prezidenta Slovenskej republiky využívam právo dané mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky udeľujem túto

a m n e s t i u :

Článok I

Odpúšťam tresty odňatia slobody, právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia za trestné činy spáchané z nedbanlivosti, vo výmere neprevyšujúcej jeden rok.

Článok II

Odpúšťam tresty odňatia slobody, ktorých výkon súd podmienečne odložil a ktoré boli právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia za trestné činy spáchané z nedbanlivosti, s účinkom, že sa na páchateľa hľadí akoby nebol odsúdený.

Článok III

Odpúšťam nevykonané peňažné tresty alebo nevykonané zvyšky peňažných trestov neprevyšujúcich výmeru 30 000 Sk, ktoré boli právoplatne uložené ako samostatné tresty pred dňom tohto rozhodnutia za trestné činy spáchané z nedbanlivosti, s účinkom, že sa na páchateľa hľadí akoby nebol odsúdený.

Článok IV

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje
a) na tresty uložené za trestné činy s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví,
b) na tresty uložené za trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona,
c) na tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje,
d) na tresty uložené osobám, ktoré boli v posledných desiatich rokoch odsúdené za trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje.

Článok V

Ukladám ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, aby mi na základe individuálneho preskúmania predložil na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o :

a) tehotné ženy, ktoré sa starajú ešte najmenej o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov,
b) osamelé matky alebo osamelých mužov, ktorí sa starajú o dve alebo o viac detí mladších ako 15 rokov ,
c) mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,
d) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou alebo život ohrozujúcou chorobou.

Ivan G a š p a r o v i č , v. r.
prezident
Slovenskej republiky

Daniel L i p š i c , v. r.
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]