Kancelária prezidenta
   

KP SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Kancelária prezidenta SR | KP SR

ORGANIZAČNÝ PORIADOK KANCELÁRIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podľa § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 138/2002 Z. z . vydávam tento

organizačný poriadok:

Úvodné ustanovenia

Organizačný poriadok Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "organizačný poriadok") vymedzuje hlavné úlohy Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“), upravuje zásady jej činnosti, určuje jej vnútornú organizáciu, popisuje náplň činnosti organizačných útvarov kancelárie (ďalej len „útvar“) a upravuje vzájomné vzťahy medzi nimi.

Hlavné úlohy kancelárie

(1) Kancelária plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti prezidenta Slovenskej republiky ( ďalej len "prezident republiky").

(2) Základnými úlohami kancelárie je zabezpečovať veci spojené

a) s výkonom funkcie prezidenta republiky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) s politickou činnosťou a verejnou činnosťou prezidenta republiky.

(3) Kancelária vykonáva a zabezpečuje pre prezidenta republiky a jeho manželku aj iné úlohy, ktoré zodpovedajú ústavnému postaveniu prezidenta republiky (ďalej len „osobný servis prezidenta republiky“).

(4) Kancelária plní aj ďalšie odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ktoré sú uvedené v tomto organizačnom poriadku.

(5) Kancelária je služobným úradom vo vzťahu k štátnym zamestnancom kancelárie (ďalej len „štátny zamestnanec“) a zamestnávateľom vo vzťahu k zamestnancom kancelárie (ďalej len „zamestnanec“).

Zásady činnosti kancelárie

(1) Odbory a oddelenia sú riadené jedným zodpovedným predstaveným alebo vedúcim zamestnancom a každý štátny zamestnanec a zamestnanec je bezprostredne podriadený len jednému predstavenému alebo priamemu nadriadenému, ak tento organizačný poriadok neustanovuje inak.

(2) Odbory a oddelenia sú povinné pri vybavovaní svojej agendy medzi sebou spolupracovať, poskytovať si potrebné podklady a konzultovať vo veciach spoločnej náplne činnosti. Ak dôjde ku kompetenčnému sporu, určí vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci kancelárie“) odbor alebo oddelenie, zodpovedné za splnenie úlohy.

Vedúci kancelárie

(1) Na čele kancelárie je vedúci kancelárie. Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva prezident republiky.

(2) Vedúci kancelárie je štatutárnym orgánom kancelárie, má práva a povinnosti vedúceho právnickej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a je vedúci služobného úradu; je služobne najvyšší predstavený všetkým štátnym zamestnancom a zamestnancom.

Vnútorná organizácia kancelárie

(1) Kancelária sa člení na:

a) odbory:

1. sekretariát prezidenta republiky
2. odbor protokolu
3. odbor zahraničnej politiky
4. odbor vnútornej politiky
5. odbor legislatívy a milostí
6. odbor komunikácie
7. odbor ekonomiky a správy

b) oddelenia uvedené v tomto organizačnom poriadku, sekretariát vedúceho kancelárie.

(2) Odbory tvoria druhý stupeň riadenia; oddelenia, sekretariát vedúceho kancelárie a osobný úrad tvoria tretí stupeň riadenia.

(3) Odbory sa členia na oddelenia, ak to ustanovuje tento organizačný poriadok.

(4) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky má dve pracoviská mimo svojho sídla. Pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Košice (ďalej len „pracovisko kancelárie Košice“) a Pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Banská Bystrica ( ďalej len „pracovisko kancelárie Banská Bystrica“) sú začlenené do oddelenia styku s verejnosťou. Sekretariát vedúceho kancelárie a osobný úrad má postavenie oddelenia.

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky


(1) Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská kancelária“) a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „čestná stráž“) sú vojenské útvary ozbrojených síl.

(2) Pôsobnosť vojenskej kancelárie a pôsobnosť čestnej stráže ustanovuje zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z. Vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov vojenskej kancelárie a čestnej stráže určuje prezident republiky.

(3) Vojaci a zamestnanci vojenskej kancelárie a čestnej stráže nie sú personálne začlenení do kancelárie.

(4) Odbory poskytujú súčinnosť vojenskej kancelárii a čestnej stráži pri plnení ich úloh podľa zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 512/2002 Z. z. 

Vedúci štátni zamestnanci v kancelárii

(1) Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci a zamestnanci.

(2) Vedúci štátni zamestnanci v kancelárii sú:

a) vedúci kancelárie,
b) riaditelia odborov,
c) vedúci oddelení,
d) vedúci osobného úradu.

(3) Postavenie vedúceho štátneho zamestnanca, jeho práva a povinnosti a jeho obmedzenia ustanovuje zákon o štátnej službe a služobné predpisy.

(4) Na čele odboru je riaditeľ odboru. Riaditeľ odboru riadi prácu jemu podriadených štátnych zamestnancov a zamestnancov. Za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu kancelárie. Riaditeľ odboru ekonomiky a správy priamo riadi výkon činností verejného obstarávania a archív.

(5) Na čele sekretariátu prezidenta republiky je riaditeľ sekretariátu prezidenta republiky. Riaditeľ sekretariátu prezidenta republiky riadi prácu jemu podriadených štátnych zamestnancov a zamestnancov. Za svoju činnosť pri zabezpečovaní osobného servisu prezidenta republiky zodpovedá prezidentovi republiky; v ostatných veciach zodpovedá vedúcemu kancelárie.

(6) Na čele osobného úradu je vedúci osobného úradu. Vedúci osobného úradu riadi prácu jemu podriadených štátnych zamestnancov. Za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu kancelárie.

(7) Na čele oddelenia je vedúci oddelenia. Vedúci oddelenia riadi prácu jemu podriadených štátnych zamestnancov a zamestnancov. Za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi odboru.

(8) Riaditelia odborov sú v rozsahu svojej právomoci oprávnení podpisovať za kanceláriu a disponovať so zverenými finančnými prostriedkami.

Pracovisko kancelárie Košice a pracovisko kancelárie Banská Bystrica

a) vybavuje podania v občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych veciach, vo veciach mimosúdnych rehabilitácií a reštitúcií, vo veciach zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, hmotnej núdze a sociálnej pomoci a v bytových veciach a ďalšie podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sú adresované prezidentovi republiky alebo kancelárii prostredníctvom pracoviska kancelárie, vrátane žiadostí o finančné podpory, okrem podaní uvedených v čl. 15 písm. l) organizačného poriadku,

b) vedie evidenciu podaní doručených pracovisku kancelárie Košice alebo pracovisku kancelárie Banská Bystrica,

c) spracúva súhrnné informácie o obsahu podaní fyzických osôb a právnických osôb so zameraním na ich štruktúru podľa jednotlivých oblastí a najproblémovejších okruhov,

d) zisťuje opodstatnenosť žiadostí fyzických osôb a zástupcov právnických osôb z regiónu svojej pôsobnosti o osobné prijatie prezidentom republiky a predkladá ich so svojim stanoviskom oddeleniu styku s verejnosťou,

e) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so súdmi, s orgánmi prokuratúry, polície, s občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami, ktorých činnosti sa podania vybavované pracoviskom kancelárie Košice alebo pracovisku kancelárie Banská Bystrica týkajú,

f) vedie dokumentáciu a prehľad o svojich aktivitách, ako aj o návštevách prezidenta republiky a jeho zahraničných hostí v regióne svojej pôsobnosti,

(4) Pracovisko kancelárie Košice vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Košickom kraji a Prešovskom kraji, ktoré sú adresované prezidentovi republiky a kancelárii, ak vnútorný predpis kancelárie neustanovuje inak,

(5) Pracovisko kancelárie Banská Bystrica vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Banskobystrickom kraji, Žilinskom kraji a Trenčianskom kraji, ktoré sú adresované prezidentovi republiky a kancelárii, ak vnútorný predpis kancelárie neustanovuje inak.

Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa Organizačný poriadok Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky z 1. júla 2002 v znení dodatku č. 1 z 31.decembra 2003, dodatku č. 2 z 30. marca 2004, dodatku č. 3 z 18. júna 2004 a dodatku č. 4 z 13. júla 2004.

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť po schválení prezidentom republiky dňa 15. novembra 2004.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]