Ústavné právomoci
   

Zákon NR SR o štátnych vyznamenaniach

Úvod | Ústavné právomoci | Vyznamenania | Zákon NR SR o štátnych vyznamenaniach

Základné informácie
k zákonu o vyznamenaniach Slovenskej republiky

Zákon č. 522/2008 Z.z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky vstúpil do platnosti 1. januára 2009 (ďalej len „zákon“). Dikciou § 19 zákona je určené, že správu vecí vyznamenaní a úlohy spojené s organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti komisie vytvorenej na základe § 18 tohto zákona vykonáva Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.

Štátnymi vyznamenaniami sú:

Rad Bieleho dvojkríža
- pre občanov iných štátov
- za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi a Slovenskou republikou, o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít SR alebo mimoriadnym spôsobom sa inak zaslúžili o SR alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí

Rad Andreja Hlinku
- pre občanov Slovenskej republiky
- za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky

Rad Ľudovíta Štúra
- pre občanov Slovenskej republiky
- za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochrana, obrana a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoj v oblasti hospodárstva SR, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí

Kríž Milana Rastislava Štefánika
- pre občanov Slovenskj republiky
- ak s nasadením vlastného života sa zaslúžili o obranu SR, o záchranu ľudského života alebo o záchranu materiálnych hodnôt

Pribinov Kríž
- pre občanov Slovenskej republiky
- za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj SR

Medaila prezidenta Slovenskej republiky
- pre občanov Slovenskej republiky
- za významné zásluhy o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti SR, hospodárstva SR, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnejoblasti alebo za významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí


Návrhy na udelenie štátneho vyznamenania je možné predkladať:
1) Národnej rade Slovenskej republiky
2) Vláde Slovenskej republiky

Prezident Slovenskej republiky môže udeliť vynamenanie aj bez návrhu.

Podnet na udelenie štátneho vyznamenia môže podať štátny orgán alebo iná právnická osoba.

Podnet na udelenie Radu Bieleho dvojkríža je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, to platí aj pre podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti významného životného jubilea. V ostatných prípadoch treba podať podnet do 31.mája.

Podnet obsahuje:
1) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly
- dátum narodenia a adresu trvalého bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet
- názov vojenského útvaru alebo vojenského zväzku ak ide o udelenie Radu Ľudovíta Štúra alebo o medailu prezidenta Slovenskej republiky
- v prípade kolektívu osôb jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly a dátum narodenia a adresa bydliska každého jeho člena
2) zdôvodnenie podnetu
3) príležitosť, pri ktorej sa má udeliť štátne vyznamenanie.


Všetky podnety sú predkladané Komisii na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]