Ústavné právomoci
   

Medzinárodné zmluvy podpísané prezidentom SR

Úvod | Ústavné právomoci | Medzinárodné zmluvy podpísané prezidentom SR | Medzinárodné zmluvy podpísané prezidentom SR

Rok 2014
 • Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch dňa 28. apríla 2014
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel dňa 9. mája 2014
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni dňa 9. mája 2014
 • Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) dňa 29. mája 2014
 • Ratifikačná listina k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej
  10. 4.
 • Ratifikačná listina k Rámcovej dohode o komplexnom  partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej
  10. 4.
 • Listina o prijatí k Dodatku Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie
  10. 4.
 • Listina o prijatí k Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
  10. 4.
 • Ratifikačná listina k Zmluve o obchodovaní so zbraňami
  27. 3.

Rok 2013

 • Ratifikačná listina k Protokolu č. 15, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o ochrane ľudských práv a základných ľudských slobôd
  27. 12.
 • Listina o pristúpení k medzinárodnej zmluve s názvom: Dodatkový protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu
  19. 12.
 • Ratifikačná listina k Aktom Svetovej poštovej únie - Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetovému poštovému dohovoru a Dohode o poštových platobných službách
  11. 12.
 • Ratifikačná listina k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení
  26. 11.
 • Ratifikačná listina k Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach
  31. 10.
 • Protokol medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994
  17. 10.
 • Ratifikačná listina k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej
  14. 10.
 • Ratifikačná listina k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej
  14. 10.
 • Ratifikačná listina k Rámcovému dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
  24. 7.
 • Ratifikačná listina k Protokolu o zmene a doplnení zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu
  18. 7.
 • Ratifikačná listina k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
  4. 7. 
 • Ratifikačná listina k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
  4. 7.
 • Ratifikačná listina k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení
  6. 5.
 • Ratifikačná listina k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
  6. 3.
 • Ratifikačná listina k "Protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy"
  26. 2.
 • Dodatok k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
  24. 1.
 • Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom
  11. 1.

Rok 2012

 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
  4. 12.
 • Listina o prijatí zmien Ústavy Medzinárodného telekomunikačnej únie (ďalej "ITU") a zároveň aj zmien Dohovoru ITU v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijala Slovenská republika
  28. 11.
 • Vyhlásenie o prijatí (Deckaration of Acceptance) Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj
  6. 7.
 • Ratifikačná listina k Zmluve o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou
  23. 6.
 • Ratifikačná listina k Rozhodnutiu Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvisloti  s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou  je euro
  30. 5.
 • Ratifikačná listina Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamezdení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
  5. 4.
 • Ratifikačná listina Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa, podpísanej 5. 5. 2011 v Brde pri Kranju
  23. 2.
 • Ratifikačná listina k Zmluve členských štátov Európskej únie s Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, podpísanej 9. decembra 2011 v Bruseli
  17. 2.
 • Dohoda o spolupráci na systéme satelitnej navigádcie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom
  8. 2.
 • Dohoda o ukončení dohody o poskytovaní letových prevádzkových služieb a prevádzke zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom oblastnom stredisku riadenia letových prevádzkových služieb v hornom vzdušnom priestore (CEATS) zo dňa 27. júna 1997 a zvláštnej dohody o uplatnení článku 6 dohody CEATS
  8. 2.

Rok 2011

 • Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
  31. 10.
 • Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií uzatvorená formou výmeny osobných listov
  31. 10.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
  19.10.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky
  19.10.
 • Dodatok k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom
  14. 10.
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách
  9. 9.
 • Protokol o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
  9. 9.
 • Dodatok k Rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji
  7. 9.
 • Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou
  26. 7.
 • Protokol medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokol, podpísané v Bratislave 14. februára 1997
  20. 6.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií
 • Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
  12. 5.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
  12. 5.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých
  6. 5.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
  6. 5.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení
  6. 5. 
 • Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej
  21. 4.
 • Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci
  21. 4.
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave
  11. 4.
 • Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou, na strane druhej
  10. 3.
 • Dohoda o zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie
  28. 2.

Rok 2010

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o leteckých dopravných službách
  3. 12.
 • Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
  9. 11.
 • Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej
  18. 10.
 • Protokol medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej
  18. 10.
 • Zmena Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
  17. 9.
 • Rámcová zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom
  31. 8.
 • Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím
  28. 4.
 • Opčný protokol k Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím
  28. 4.
 • Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo
  22. 4.
 • Dohoda o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín
  22. 4.
 • Protokol č. 14 bis k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
  10. 3.
 • Štatút Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie,
  5. 3.
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978,
  3. 2.
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982,
  3. 2.
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997,
  3. 2.
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006,
  3. 2.

Rok 2009

 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a obchode č. 81 z roku 1947,
  24. 8.
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969,
  24. 8.
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971
  24. 8.
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981
  24. 8.
 • Podpis ratifikačnej listiny k medzinárodnej dohode o tropickom dreve z roku 2006. Cieľom dohody o tropickom dreve je zachovať tropické druhy stromov.
  16. 4.
 • Podpis ratifikačnej listiny k Európskej sociálnej charte (revidovanej) Rady Európy z roku 1996
  20. 3.
 • Ratifikačná listina k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej
  5. 3.
 • Podpis ratifikačnej listiny k mnohostrannej Dohode medzi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Islandskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Nórskym kráľovstvom, Srbskom a Čiernou Horou, Rumunskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru. Cieľom dohody je vytvoriť Spoločný európsky letecký priestor (European Common Aviation Area – ECAA) založeného na vzájomnom voľnom prístupe na trh, slobode podnikania, rovnocenných podmienkach pre hospodársku súťaž a spoločných pravidlách v oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenia letovej prevádzky, sociálnej harmonizácie a životného prostredia. 
  2. 3. 
 • Ratifikačná listina k Európskemu dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov
  23. 2.
 • Ratifikačná listina k Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou
  19. 2.

Rok 2008

 • Ratifikačná listina k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
  9. 12.
 • Listina o prístupe Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov
  28. 10.
 • Ratifikačná listina k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti
  22. 10.
 • Ratifikačná listina k Protokolu o pristúpení Albánskej republiky k Severoatlantickej zmluve
  24. 10.
 • Ratifikačná listina k Protokolu o pristúpení Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve
  24. 10.
 • Podpis listiny o prístupe Slovenskej republiky k Dohode o uplatňovaní Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti;
  20. 10.
 • Podpis listiny o prístupe Slovenskej republiky k Medzinárodnej dohode o tropickom dreve z roku 2006
  20. 10. 
 • Ratifikačná listina k Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu
  18. 8.
 • Ratifikačná listina k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu
  18. 8.
 • Ratifikačná listina k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
  18. 8.
 • Ratifikačná listina k Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice
  24. 4.
 • Listina o prijatí dodatkov k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice
  24. 4.
 • Ratifikačná listina k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej
  24. 4.
 • Podpis Ratifikačnej listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
  20.3.
 • Podpis Ratifikačnej listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
  20.3.
 • Podpis Ratifikačnej listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií
  20.3.
 • Podpis Ratifikačnej listiny k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
  20.3.
 • Podpis Ratifikačnej listiny k Zmenám a doplneniam Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aaarhuský dohovor)
  05. 03. 2008
 • Podpis Listiny o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
  05. 03. 2008

Rok 2005

 • Podpis Dodatkového protokolu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií 08. 11. 2005
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]