Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaZákony vrátené prezidentom SR

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Zákony > Zákony vrátené prezidentom SR


 1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 2. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov
 3. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 5. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 6. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame, v znení neskorších predpisov
 7. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 8. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona SRN č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 9. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
 10. Zákon, ktorým a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
 11. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000
 12. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z.
 13. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
 14. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 15. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z.
 16. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
 17. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 18. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
 19. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 20. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
 21. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
 22. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
 23. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 24. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 25. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 26. Prezident Slovenskej republiky nepodpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Ide o zákon, ktorý bol vrátený podľa čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami. Národná rada Slovenskej republiky zákon po opätovnom prerokovaní prijala v pôvodnom znení.
 27. Zákon zo 6. apríla 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
 28. Zákon z 5. apríla 2001 o Agentúre na podporu vedy a techniky
 29. Zákon zo 16. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
 30. Zákon zo 17. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 31. Zákon zo 14. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 32. Zákon z 22. júna 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 33. Zákon zo 4. septembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
 34. Doplnenie zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila aj napriek pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky
 35. Zákon o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 36. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 37. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
 38. Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 39. zákon, ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
 40. Zákon o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
 41. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 42. Zákon o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 43. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo vzťahu k používaniu informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane súkromia)
 44. Zákon z 21. mája 2002 o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 45. Zákon o ochrane osobných údajov
 46. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z
 47. Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 48. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 49. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
 50. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 51. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 52. Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 53. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov
 54. Zákon o obchodných reťazcoch
 55. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 56. Zákon o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o zmene a doplnení zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 57. Zákon o Slovenskom audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 58. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 59. Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäte národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
 60. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 61. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 62. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
 63. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.
 64. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
 65. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 66. Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.
 67. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 68. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 69. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 70. Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
 71. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
 72. Zákon zo 17. júna 2003 o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
 73. Zákon z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 74. Zákon z 19. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
 75. Zákon z 27. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov
 76. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov,
 77. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 78. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
 79. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
 80. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 81. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 82. Zákon z 24. septembra 2003 o sociálnom poistení
 83. Zákon z 24. septembra 2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 84. Zákon z 24. septembra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 85. Zákon o sociálnom poistení a zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 86. Zákon z 24. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 87. Zákon o dani z príjmov
 88. Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 89. Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 90. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátnu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátnu na iné osoby
 91. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 92. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 93. Zákon o dani z príjmov
 94. Zákon o fani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 95. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 96. Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 97. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby.
 98. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 99. Zákon z 9. marca 2004 o voľbách do Národnej rady SR
 100. Zákon z 9. marca 2004 o dani z pridanej hodnoty
 101. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 102. Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
 103. Zákon z 20. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov