Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaAmnestie

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Milosti > Amnestie


II. Amnestie

R o z h o d n u t i e prezidenta Slovenskej republiky zo 14. júla 1999 o amnestii
(uverejnené pod č. 172/1999 Z. z.)


Pri príležitosti môjho zvolenia za prezidenta Slovenskej republiky občanmi v prvých priamych voľbách využívam právo dané mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa článku 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky udeľujem túto

amnestiu:

Článok I

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak na ne zákon ustanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky.

Článok II

Z doteraz nevykonaných trestov, ktoré boli právoplatne uložené za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, odpúšťam

a) nepodmienečné tresty odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej jeden rok alebo ich zvyšky,

b) z nepodmienečných trestov odňatia slobody dlhšieho trvania časť trestu vo výmere jeden rok alebo jeho zvyšok neprevyšujúci jeden rok.

Článok III

Z podmienečne odložených trestov odňatia slobody, ktoré boli právoplatne uložené za úmyselné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, odpúšťam tresty odňatia slobody neprevyšujúce šesť mesiacov s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok IV

Odpúšťam podmienečne odložené tresty odňatia slobody, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané z nedbanlivosti pred dňom tohto rozhodnutia, s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok V

Odpúšťam peňažné tresty, ktoré boli právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia,

a) neprevyšujúce výmeru 20 000 Sk s  účinkom, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený,
b) z  peňažných trestov vyššej výmery odpúšťam časť rovnajúcu sa sume 20 000 Sk.


Článok VI

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na osoby, ktoré boli v období od 1. januára 1993 do dňa udelenia tejto amnestie právoplatne odsúdené za iný trestný čin, ako je ten, ktorý je predmetom tejto amnestie, na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ktoré boli v tomto období prepustené z výkonu trestu odňatia slobody za takýto trestný čin, s výnimkou osôb, na ktoré sa hľadí, akoby neboli odsúdené,
b) na trestné činy s  následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví,
c) na trestné činy spáchané v súbehu s úmyselným trestným činom,
d) na tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje.


Článok VII

Ukladám generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na zastavenie trestného stíhania, na odpustenie alebo na zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o

a) tehotné ženy starajúce sa ešte najmenej o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov,
b) osamelé matky alebo osamelých mužov, ktorí sa starajú o dve alebo o viac detí mladších ako 15 rokov,
c) mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,
d) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou alebo život ohrozujúcou chorobou.


Rudolf S c h u s t e r    v. r.
prezident Slovenskej republiky


Mikuláš D z u r i n d a    v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky


Realizácia článku VII Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo 14. júla 1999 o amnestii

Rok Realizované návrhy GP Realizované návrhy MS Celkom
1999 15 5 20
2000 17 14 31
Celkom 32 19 51
Komentár:

Z návrhov predložených generálnym prokurátorom SR a ministrom spravodlivosti SR podľa článku VII Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo 14. júla 1999 o amnestii boli podľa písm. a/ tohto rozhodnutia realizované 4 prípady, podľa písm. b/ 1 prípad, podľa písm. c/ 27 prípadov a podľa písm. d/ 19 prípadov.

R o z h o d n u t i e prezidenta Slovenskej republiky zo 14. decembra 2000 o amnestii
(uverejnené pod č. 438/2000 Z. z.)


Pri príležitosti končiaceho sa jubilejného roka 2000 využívam právo dané mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky udeľujem túto

amnestiu:

Článok I

Z doteraz nevykonaných trestov, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, odpúšťam

a) nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za trestné činy spáchané úmyselne vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov, alebo ich zvyšky,

b) nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za trestné činy spáchané z nedbanlivosti vo výmere neprevyšujúcej jeden rok, alebo ich zvyšky.

Článok II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky uvedené v článku I odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravnovýchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.

Článok III

Odpúšťam podmienečne odložené tresty odňatia slobody, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané úmyselne pred dňom tohto rozhodnutia vo výmere neprevyšujúcej 6 mesiacov, s účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok IV

Odpúšťam podmienečne odložené tresty odňatia slobody, ktoré boli právoplatne uložené za trestné činy spáchané z nedbanlivosti pred dňom tohto rozhodnutia vo výmere neprevyšujúcej 1 rok, s účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok V

Odpúšťam nevykonané peňažné tresty, ktoré boli právoplatne uložené ako samostatné tresty pred dňom tohto rozhodnutia,

a) neprevyšujúce výmeru 15 000 Sk, s  účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený,
b) z peňažných trestov vo vyššej výmere časť rovnajúcu sa výmere 15 000 Sk.


Článok VI

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na trestné činy s  následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví,
b) na trestné činy zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona,
c) na trestné činy, pri ktorých poškodenou je osoba mladšia ako 18 rokov,
d) na tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje.


Článok VII

Ukladám generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na zastavenie trestného stíhania, na odpustenie alebo na miernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o

a) mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,
b) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou alebo život ohrozujúcou chorobou.


Rudolf S c h u s t e r    v. r.
prezident Slovenskej republiky


Mikuláš D z u r i n d a    v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky


Realizácia článku VII Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo 14. decembra 2000 o amnestii

Rok Realizované návrhy GP Realizované návrhy MS Celkom
2001 43 3 46
2002 - 1 1