Kancelária prezidenta
   

Menovanie a povýšenie generálov

Úvod | Kancelária prezidenta | Vojenská kancelária prezidenta SR | Menovanie a povýšenie generálov

6. mája 2014

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky povýšil prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti generálporučíka:
 • generálmajora Milana Maxima

6. mája 2014

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič do funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR:

 • generálporučíka Milana Maxima

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti brigádny generál:

 • plukovníka Daniela Zmeka
 • plukovníka v.v. Jána Iľanovského  
 • plukovníka v.v. Milana Píku

6. mája 2014

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky odvolal prezident SR náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR:

 • generálporučíka Petra VOJTEKA

30. januára 2013

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti brigádny generál:

 • plukovníka Jána Balciara

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti brigádny generál:

 • plukovníka Miroslava Korbu

7. mája 2012

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky povýšil prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti generálporučík:

 • generálmajora Petra Vojteka

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky povýšil prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti generálporučík:

 • generálmajora Mariána Áča

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti brigádny generál:

 • plukovníka Borisa Ďurkecha

4. mája 2011 

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka Ing. Josefa Pokorného, PhD.

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky prezident SR Ivan Gašparovič povýšil do vojenskej hodnosti generálporučíka:

 • generálmajora Ing. Jaroslava Vývleka

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky povýšil prezident SR Ivan Gašparovič do vojenskej hodnosti generálmajora:

 • brigádneho generála Ing. Miroslava Kociana

15. apríla 2011

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky prezident SR Ivan Gašparovič povýšil povýšil do vojenskej hodnosti generálmajora:

 • brigádneho generála Ing. Pavla Macka CSc.

25. januára 2010

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky prezident SR Ivan Gašparovič povýšil do vojenskej hodnosti generálmajora:

 • brigádneho generála Ing. Mariána Áča, PhD.

Prezident SR vymenoval do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka Ing. Jindřicha Jocha

2. septembra 2008

Podľa čl. 102 ods. 1. písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky prezident SR Ivan Gašparovič povýšil do vojenskej hodnosti generálmajora:

 • brigádneho generála Ing. Jaroslava Kuču
 • brigádneho generála Ing. Jána Salaganiča
 • brigádneho generála Ing. Petra Vojteka

Prezident SR vymenoval do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka Ing. Mariána Áča, PhD.
 • plukovníka Ing. Ivana Hirku
 • plukovníka doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD.
 • plukovníka Ing. Juraja Krištofoviča
 • plukovníka Ing. Ľubomíra Svobodu

Prezident SR vymenoval do hodnosti generála:

 • plukovníka Mgr. Stanislava Jankoviča
 • plukovníka prof. JUDr. Jozefa Kurila, CSc.
 • plukovníka PaedDr. Tibora Gašpara
 • h.c.r. JUDr. Eleonóru Kročianovú

23. januára 2008

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh ministra obrany Slovenskej republiky vymenoval prezident SR do vojenskej hodnosti generálmajora:

 • brigádneho generála Martina B a b i a k a

do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka Ondřeja N o v o s a d a
 • plukovníka Jozefa V i k t or í n a
 • plukovníka Milana Č e l k a

1. januára 2007

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 37 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na návrh vlády Slovenskej republiky povýšil

do vojenskej hodnosti generála:

 • generálporučíka Ing. Ľubomíra B u l í k a, CSc. ,
  náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

do vojenskej hodnosti generálporučíka:

 • generálmajora Ing. Petra G a j d o š a ,
  zástupcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

do vojenskej hodnosti generálmajora:

 • brigádneho generála Ing. Juraja B a r á n e k a ,
  veliteľa Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • brigádneho generála Ing. Miroslava K o v á č a ,
  náčelníka štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • brigádneho generála Ing. Vladimíra P ú č i k a ,
  náčelníka štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • brigádneho generála Jaroslava V ý v l e k a ,
  náčelníka štábu operácií a výcviku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

vymenoval do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka MUDr. Pavla M a s l í k a, PhD. ,
  riaditeľa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 • plukovníka gšt. Ing. Štefana M e č á r a ,
  veliteľa Mechanizovanej brigády Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plukovníka Ing. Jaroslava M u r í ň a ,
  náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
 • plukovníka gšt. Ing. Jána S a l a g a n i č a ,
  zástupcu veliteľa Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plukovníka gšt. Ing. Petra V o j t e k a ,
  zástupcu veliteľa Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

31. augusta 2006

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh ministra obrany Slovenskej republiky vymenoval prezident SR do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka vo výslužbe Imricha G i b a l u ,
 • plukovníka vo výslužbe Kolomana S k a l i n u.

8. mája 2005

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 4 druhej vety zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov povýšil prezident Slovenskej republiky

do vojenskej hodnosti generálporučíka:

 • generálmajora Ing. Ľubomíra B u l í k a, CSc. ,
  náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

do vojenskej hodnosti generálmajora:

 • brigádneho generála Ing. Petra G a j d o š a ,
  zástupcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • brigádneho generála Ing. Jána K a č m á r a ,
  veliteľa Síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • brigádneho generála Ing. Milana M a x i m a ,
  veliteľa Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 4 druhej vety zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov vymenoval prezident Slovenskej republiky

do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka gšt. Ing. Juraja B a r á n e k a ,
  zástupcu veliteľa Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plukovníka gšt. Ing. Miroslava K o c i a n a ,
  zástupcu veliteľa Síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plukovníka Ing. Vendelína L e i t n e r a ,
  riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Ministerstva obrany SR
 • plukovníka gšt. Ing. Stanislava P e t r e n e c a ,
  veliteľa ľahkej brigády Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 25 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov vymenoval prezident Slovenskej republiky

do hodnosti generála:

 • plukovníka JUDr. Jána P a c k u ,
  riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

26. augusta 2004

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 4 zákona číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov vymenoval prezident Slovenskej republiky

do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka gšt. Ing. Martina B a b i a k a
  vedúceho kontaktného tímu pri SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) zastúpenia ozbrojených síl SR pri stálej delegácii SR pri NATO štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plukovníka gšt. doc. Ing. Františka B a r t k a , CSc.
  náčelníka štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

30. júna 2004

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 4 zákona číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov vymenoval prezident Slovenskej republiky

do vojenskej hodnosti brigádneho generála:

 • plukovníka gšt. Ing. Pavla M a c k a , CSc. ,
  veliteľa veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]