Kancelária prezidenta
   

Zákon o kancelárii prezidenta SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Zákon o Kancelárii prezidenta SR | Zákon o kancelárii prezidenta SR

16
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. decembra 1992

o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

(1) Sídlom prezidenta Slovenskej republiky je Bratislava.

(2) Zriaďuje sa Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "kancelária").

(3) Kancelária je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené:

a) s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.

(4) Veci súvisiace s výkonom funkcie prezidenta ako hlavného veliteľa ozbrojených síl zabezpečuje vojenská zložka kancelárie.

(5) Kancelária je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Na plnenie úloh si môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie. Takto zriadené organizácie sú právnickými osobami.

§ 2

(1) Vnútornú organizáciu kancelárie určí prezident v organizačnom poriadku kancelárie.

(2) Vedúceho kancelárie a ďalších vedúcich zamestnancov kancelárie, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, vymenúva a odvoláva prezident.

(3) Platové pomery zamestnancov kancelárie upravuje osobitný predpis.

§ 3

(1) Na plnenie svojich úloh môže kancelária od štátnych orgánov vyžadovať správy a vysvetlenia vo veciach patriacich do pôsobnosti prezidenta.

(2) Zamestnancom kancelárie neprislúcha vystupovať v mene prezidenta, pokiaľ na to nie sú výslovne splnomocnení.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]