Kancelária prezidenta
   

KP SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Kancelária prezidenta SR | KP SR

Organizačný poriadok Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Podľa § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

     
Úvodné ustanovenia

(1) Organizačný poriadok Kancelárie prezidenta Slovenskej  republiky (ďalej len "organizačný poriadok") vymedzuje hlavné  úlohy Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“), upravuje zásady jej činnosti, určuje jej vnútornú organizáciu, systém a stupne riadenia, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov, popisuje náplň činnosti organizačných útvarov kancelárie (ďalej len „organizačný útvar“) a upravuje vzájomné vzťahy medzi nimi.

(2) Organizačný poriadok kancelárie je záväzný pre štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v kancelárii  (ďalej len „štátny zamestnanec“) a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú v pracovnom pomere s kanceláriou (ďalej len „zamestnanec“).

Hlavné úlohy kancelárie

(1) Kancelária  plní  úlohy spojené s odborným, organizačným  a  materiálno-technickým zabezpečením činnosti prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "prezident republiky").

(2) Základnou úlohou kancelárie je zabezpečovať veci spojené:

a) s výkonom funkcie prezidenta republiky vyplývajúcim z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) s politickou činnosťou a verejnou činnosťou prezidenta republiky.

(3) Kancelária vykonáva a zabezpečuje pre prezidenta republiky a jeho manželku aj iné úlohy, ktoré zodpovedajú ústavnému postaveniu prezidenta  republiky (ďalej len „osobný servis prezidenta republiky“).

(4) Kancelária plní aj ďalšie odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ktoré sú uvedené v tomto organizačnom poriadku.

(5) Úlohy kancelárie plnia vedúci štátni zamestnanci, štátni zamestnanci a zamestnanci.

(6) Kancelária je služobným úradom vo vzťahu k štátnym zamestnancom kancelárie  a zamestnávateľom vo vzťahu k zamestnancom kancelárie.

Sídlo, organizačné členenie a hlavné činnosti jednotlivých organizačných útvarov kancelárie

(1) Sídlom kancelárie je  Bratislava, Hodžovo nám. 1.

(2) Kancelária sa člení na odbory, oddelenia a pracoviská mimo sídla kancelárie. Odbory sa členia na oddelenia, ak to ustanovuje tento organizačný poriadok. Odbory tvoria druhý stupeň riadenia. Oddelenia tvoria tretí stupeň riadenia.

(3) Odbor je organizačný útvar vykonávajúci koncepčné, odborné, metodické, organizačno-technické a kontrolné činnosti v rámci ucelenej agendy. Odbor je začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci kancelárie“).

(4) Oddelenie je organizačný útvar vykonávajúci ucelenú agendu. Oddelenie je začlenené do odboru.

(5) Kancelária má zriadené dve pracoviská mimo svojho sídla. Pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky  Košice (ďalej len „pracovisko kancelárie  Košice“) a pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Banská Bystrica (ďalej len „Pracovisko kancelárie Banská Bystrica“) sú začlenené do oddelenia styku s verejnosťou.

(6) Odbory a oddelenia organizujú a riadia činnosti v kompetencii organizačného útvaru, prípadne koordinujú práce s inými útvarmi; pri vybavovaní svojej agendy sú povinné medzi sebou spolupracovať, poskytovať si potrebné podklady a konzultovať vo veciach spoločnej náplne činnosti. Ak dôjde ku kompetenčnému sporu, určí vedúci kancelárie odbor alebo oddelenie, zodpovedné za splnenie úlohy.

Vedúci kancelárie

(1) Na čele kancelárie je vedúci kancelárie. Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva prezident republiky.

(2) Vedúci kancelárie je štatutárnym orgánom kancelárie, má práva a povinnosti vedúceho právnickej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a je vedúci služobného úradu; je služobne najvyšší  štátny zamestnanec.

(3) Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť prezidentovi republiky.

Zástupca vedúceho kancelárie

(1) Vedúceho kancelárie zastupuje v čase jeho neprítomnosti  vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru ekonomiky a správy v plnom rozsahu, okrem personálnej a mzdovej agendy.

Vedúci štátny zamestnanec

(1) Vedúcimi štátnymi zamestnancami v kancelárii sú:
     a) vedúci kancelárie,
     b) riaditelia odborov,
     c) vedúci oddelení.

(2) Postavenie vedúceho štátneho zamestnanca (ďalej len „vedúci zamestnanec“),  jeho práva a povinnosti a jeho obmedzenia ustanovuje zákon o štátnej službe a služobné predpisy.

(3) Na čele odboru je riaditeľ odboru. Riaditeľ odboru riadi prácu jemu podriadených štátnych zamestnancov a zamestnancov. Za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu kancelárie.

(4) Na čele oddelenia je vedúci oddelenia. Vedúci oddelenia riadi prácu jemu podriadených štátnych zamestnancov a zamestnancov. Za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi odboru.

(5) Riaditelia odborov sú v rozsahu svojich právomocí oprávnení podpisovať za kanceláriu a disponovať so zverenými finančnými prostriedkami.

Odborník plniaci úlohy pre prezidenta republiky

(1) Prezident republiky vymenúva a odvoláva odborníkov plniacich úlohy pre prezidenta republiky – štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe

Hovorca prezidenta republiky

Hovorca prezidenta republiky (ďalej len „hovorca“):
a) podľa pokynov prezidenta republiky tlmočí názory, postoje a stanoviská prezidenta republiky k vnútropolitickým a zahraničnopolitickým udalostiam, k činnosti kancelárie a k iným závažným spoločenským problémom,
b) organizuje a moderuje tlačové konferencie a iné verejné vystúpenia prezidenta republiky a moderuje tlačové konferencie kancelárie,
c) analyzuje a vyhodnocuje mediálne výstupy prezidenta republiky,
d) sleduje a vyhodnocuje mediálne výstupy a verejné stanoviská o prezidentovi republiky a kancelárii,
e) zúčastňuje sa spravidla na rokovaniach prezidenta republiky a vyhotovuje podľa potreby záznamy z týchto rokovaní, ak nie je na týchto rokovaniach prítomný iný štátny zamestnanec alebo zamestnanec kancelárie.

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

(1) Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská kancelária“) a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „čestná stráž“) sú vojenské útvary ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“).

(2) Vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov vojenskej kancelárie a čestnej stráže určuje prezident republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl.

(3) Pôsobnosť vojenskej kancelárie a pôsobnosť čestnej stráže  ustanovuje zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

(4) Prezident republiky schvaľuje a vydáva organizačný poriadok vojenskej kancelárie.

(5) Organizačné útvary kancelárie   a  vojenskej kancelárie si poskytujú vzájomnú súčinnosť  pri plnení  svojich úloh  ustanovených  všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj podľa organizačného poriadku a Organizačného poriadku vojenskej kancelárie.

Vnútorná organizácia kancelárie

(1) Kancelária sa člení na:
a) odbory:

  1. Sekretariát prezidenta republiky
  2. Sekretariát vedúceho kancelárie
  3. Odbor bezpečnosti, informatiky a archívu
  4. Osobný úrad
  5. Odbor protokolu
  6. Odbor zahraničnej politiky
  7. Odbor vnútornej politiky
  8. Odbor komunikácie
  9. Odbor legislatívy a milostí
  10. Odbor ekonomiky a správy

b) oddelenia uvedené v tomto organizačnom poriadku.

Sekretariát prezidenta republiky

Sekretariát prezidenta republiky zabezpečuje výkon funkcie prezidenta republiky a osobný servis prezidenta republiky a jeho manželky.

Sekretariát vedúceho kancelárie

Sekretariát vedúceho kancelárie zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú vedúcemu kancelárie zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak tieto úlohy podľa tohto organizačného poriadku, služobného predpisu alebo vnútorného predpisu kancelárie nepatria do náplne činnosti iných organizačných útvarov kancelárie.

Odbor bezpečnosti, informatiky a archívu

Odbor bezpečnosti, informatiky a archívu zabezpečuje plnenie úloh kancelárie na úsekoch ochrany utajovaných skutočností, dohľadu nad ochranou osobných údajov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  ochrany pred požiarmi, ochrany určených chránených osôb a objektov, správy, prevádzky, systémovej podpory, technickej podpory, bezpečnosti a ochrany informačných systémov kancelárie a jej lokálnej počítačovej siete, krízového manažmentu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, civilnej ochrany, správy archívu a registratúry kancelárie, ako aj na úseku manipulácie so služobnými cestovnými dokladmi prezidenta republiky, jeho rodinných príslušníkov a štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie.

Odbor bezpečnosti, informatiky a archívu sa člení na:
a) oddelenie bezpečnosti a ochrany a
b) oddelenie informatiky, archívu a registratúry.

Oddelenie bezpečnosti a ochrany:
zabezpečuje plnenie úloh kancelárie na úseku ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov v oblastiach personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov a šifrovej ochrany informácií.

Oddelenie informatiky, archívu a registratúry:
zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich pre kanceláriu zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úseku správy, prevádzky a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy,  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Osobný úrad

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh a povinností, ktoré vyplývajú služobnému úradu, ktorým je kancelária,  z ustanovení  zákona o štátnej službe, zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení  neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Odbor protokolu

Odbor protokolu z protokolárneho hľadiska zabezpečuje podujatia spojené s výkonom funkcie prezidenta republiky v Slovenskej republike a v zahraničí a organizačno-oficiálnu časť programu prezidenta republiky.

Odbor zahraničnej politiky

Odbor zahraničnej politiky zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidenta republiky informácie zo zahraničnej oblasti, sleduje a analyzuje závažné medzinárodné udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentovi republiky stanoviská, návrhy a odporúčania. Pripravuje obsahovú náplň programu prezidenta republiky v oblasti zahraničnej politiky.

Odbor vnútornej politiky

Odbor vnútornej politiky zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidenta republiky informácie z vnútropolitickej oblasti, ako aj iné informácie o vnútornej hospodárskej a sociálnej situácii, sleduje a analyzuje závažné vnútropolitické udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentovi republiky stanoviská, návrhy a odporúčania.

Čl. 18
Odbor komunikácie

Odbor komunikácie zabezpečuje činnosti kancelárie v mediálnej oblasti a v oblasti styku s verejnosťou. Spracúva masmediálnu politiku vo vzťahu k prezidentovi republiky a kancelárii a koordinuje výstupy vo vzťahu k verejnosti a k orgánom verejnej správy. Informuje verejnosť prostredníctvom masmédií a internetu o výkone funkcie prezidenta republiky.  Zabezpečuje výkon činností podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Riadi pracovisko kancelárie Košice a pracovisko kancelárie Banská Bystrica.
Odbor komunikácie  sa člení na:
a) tlačové oddelenie  a
b) oddelenie  pre styk  s verejnosťou.

(1) Pracovisko kancelárie Košice vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Košickom kraji a Prešovskom kraji, ktoré sú adresované prezidentovi republiky a kancelárii, ak vnútorný predpis kancelárie neustanovuje inak.

(2) Pracovisko kancelárie  Banská Bystrica vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Banskobystrickom kraji, Žilinskom kraji a Trenčianskom kraji, ktoré sú adresované prezidentovi republiky a kancelárii, ak vnútorný predpis kancelárie neustanovuje inak.

Odbor legislatívy a milostí

Odbor legislatívy a milostí zabezpečuje prípravu návrhov rozhodnutí prezidenta republiky pri vykonávaní jeho ústavných práv a povinností v legislatívnom procese, zabezpečuje ďalšie veci súvisiace s legislatívnou činnosťou, ako aj vykonávanie ústavných práv prezidenta republiky vo veciach amnestie a individuálnych milostí.

Odbor legislatívy a milostí sa člení na:
a) oddelenie legislatívy a
b) oddelenie milostí.

Oddelenie legislatívy pripravuje návrhy rozhodnutí prezidenta republiky pri vykonávaní  jeho ústavných práv a  povinností  v legislatívnom procese a zabezpečuje  ďalšie  veci  súvisiace  s legislatívnou  činnosťou.
Oddelenie  milostí  zabezpečuje  vykonávanie  ústavných práv prezidenta republiky vo veciach amnestie a individuálnych milostí.

Odbor ekonomiky a správy

Odbor ekonomiky a správy zabezpečuje činnosť kancelárie v oblasti rozpočtu, financovania, účtovnej evidencie, prevádzky, investičnej činnosti, autodopravy, správy majetku a verejného obstarávania.

Odbor ekonomiky a správy sa člení na:
a) oddelenie rozpočtu a financovania,
b) oddelenie prevádzky a investícií a
c) oddelenie správy majetku a verejného obstarávania.


Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. marca 2015

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]