Kancelária prezidenta
   

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie v KP SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Oznamy KP SR | Informácia pre uchádzačov o zamestnanie v KP SR

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)

vyhlasuje

výber na obsadenie voľného  štátnozamestnaneckého miesta (V6/OÚ/2015):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, odborný radca.
Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – protokol.
Organizačný útvar: odbor protokolu.
Hlavné úlohy: samostatné a komplexné zabezpečenie informačnej, organizačnej, administratívnej  a evidenčnej činnosti sekretariátu odboru protokolu, vybavovanie odbornej agendy v oblasti korešpondencie: príjem, evidencia, odosielanie spisových materiálov, listov ako aj ďalšej korešpondencie odboru protokolu (vrátane elektronických foriem), spravovanie reprezentačného fondu odboru protokolu, zabezpečovanie nákupov vyplývajúcich z potrieb odboru protokolu vrátane hmotnej zodpovednosti za reprezentačný fond, protokolárne zabezpečovanie spoločensko-politických akcií celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré usporadúva prezident Slovenskej republiky, ako aj rokovaní prezidenta Slovenskej republiky s ústavnými činiteľmi, s inými štátnymi funkcionármi, predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, zástupcami vedeckých ustanovizní a s fyzickými osobami.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  
Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie. Vyžaduje sa ovládanie PC - Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami, znalosť anglického jazyka.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu V6/OÚ/2015
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis  
 • osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR),
 • výpis z  registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • kópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
 • písomný súhlas s tým, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 17. apríla 2015. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Adresa: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V6/OÚ/2015 - neotvárať!

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173.


Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)

vyhlasuje

výber na obsadenie voľného  štátnozamestnaneckého miesta (V7/OÚ/2015):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, hlavný radca.
Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám.
Organizačný útvar: tlačové oddelenie.
Hlavné úlohy: Tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta Slovenskej republiky (ďalej iba „prezident“) a Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej iba „kancelária“) a koordinovanie  výstupov v širokých spoločenských väzbách,  informovanie verejnosti prostredníctvom médií a internetu o verejnej činnosti prezidenta a o stanoviskách prezidenta  k závažným otázkam, ktoré sa týkajú činnosti prezidenta, sprostredkúvanie stanovísk prezidenta verejnosti prostredníctvom médií, organizovanie tlačových konferencií, zabezpečovanie publicity verejných vystúpení prezidenta, spracúvanie analýz mediálnych výstupov týkajúcich sa prezidenta a výkonu jeho funkcie a príprava návrhov na reakcie, informovanie verejnosti prostredníctvom médií o podujatiach prezidenta,  sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie spravodajstva a komentárov domácich  a zahraničných médií, analyzovanie masmediálnej politiky.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  
Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie.
Vyžaduje sa - ovládanie PC - Word, Excel, Lotus, iOS, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami, ovládanie smartfónov s operačným systémom Android, iOS, samostatné zabezpečovanie obsluhy redakčného systému web stránky Kancelárie prezidenta SR, pridávanie textov, fotografií, videí, tabuliek, grafov; správa, editovanie všetkých internetových aplikácií prezidenta (Facebook, Twiter, Instagram YouTube, Linked In); úprava fotografií a videí v editovacích programoch; tvorba grafov a tabuliek; aktívna znalosť anglického jazyka.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu V7/OÚ/2015
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis  
 • osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR),
 • výpis z  registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • kópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
 • písomný súhlas s tým, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 17. apríla 2015. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Adresa: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V7/OÚ/2015 - neotvárať!

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173.


Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, (ďalej len „kancelária“) podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)

vyhlasuje

výber na obsadenie voľného  štátnozamestnaneckého miesta (V8/OÚ/2015):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, hlavný referent.
Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – mediálna politika, styk s verejnosťou a prístup k informáciám.
Organizačný útvar: oddelenie pre styk s verejnosťou.
Hlavné úlohy: samostatné a komplexné zabezpečenie informačnej, organizačnej a evidenčnej činnosti sekretariátu  oddelenia, vybavovanie ucelenej spisovej agendy  v oblasti prijímania, evidovania a vybavovania podaní fyzických osôb a právnických osôb, vrátane vedenia centrálnej evidencie podaní  a osobitného  vedenia centrálnej evidencie petícií a sťažností, zabezpečovanie sprístupňovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k  informáciám a vnútorných predpisov kancelárie, ak povinná osoba je kancelária, vybavovanie ucelenej odbornej agendy  na úseku štátnych záležitostí vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie, na  kontrolu, alebo prípravu podkladov k odborným stanoviskám, zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie.     
Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie. Vyžaduje sa ovládanie PC - Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Vyhradené“.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu V8/OÚ/2015
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis  
 • osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • výpis z  registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
 • písomný súhlas s tým, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 17. apríla 2015. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Adresa: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V8/OÚ/2015 - neotvárať!

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173.


Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, (ďalej len „kancelária“) podľa  § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)

vyhlasuje

výber na obsadenie voľného  štátnozamestnaneckého miesta (V9/OÚ/2015):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, hlavný referent.
Odbor štátnej služby: verejná činnosť, politická činnosť a ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky zabezpečované Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky – legislatíva, amnestie a individuálne milosti.
Organizačný útvar: odbor legislatívy a milostí.
Hlavné úlohy: samostatné a komplexné zabezpečenie informačnej, organizačnej a evidenčnej činnosti sekretariátu  odboru legislatívy a milostí a oddelenia legislatívy; tvorba a budovanie databázy ústavných zákonov a zákonov podpísaných prezidentom, zákonov vrátených s pripomienkami Národnej rade Slovenskej republiky a zákonov nepodpísaných prezidentom podľa čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, vybavovanie ucelenej odbornej agendy  na úseku štátnych záležitostí vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie, na  kontrolu, alebo prípravu podkladov k odborným stanoviskám; zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie.     
Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie. Vyžaduje sa ovládanie PC - Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Vyhradené“.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu V9/OÚ/2015
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis  
 • osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • výpis z  registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
 • písomný súhlas s tým, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 17. apríla 2015. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Adresa: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V9/OÚ/2015 - neotvárať!

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173.


Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo nám. č. 1, 810 00 Bratislava, (ďalej len „kancelária“) podľa  § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)

vyhlasuje

výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta (V10/OÚ/2015):

Druh štátnej služby a funkcia: stála štátna služba, hlavný radca.
Odbor štátnej služby: ekonomika a správa – správa majetku štátu.
Organizačný útvar: oddelenie správy majetku a verejného obstarávania.
Hlavné úlohy: koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta Slovenskej republiky a Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky; vypracovávanie odborných stanovísk, koncepčných, metodických a analytických materiálov a návrhov interných smerníc kancelárie  o verejnom obstarávaní a správe majetku štátu; vypracovávanie návrhu plánu verejného obstarávania kancelárie na základe požiadaviek a písomných podkladov  organizačných útvarov kancelárie na bežný rozpočtový rok; výber postupov verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, služieb a prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, správna aplikácia  zákonných ustanovení verejného obstarávania a  zabezpečovanie procesnej stránky verejného obstarávania; spracovávanie  kompletnej dokumentácie o verejnom obstarávaní, predovšetkým stanovovanie predpokladanej hodnoty zákazky, vypracovávanie súťažných podkladov, oznámení o vyhlásení a výsledku verejného obstarávania, zápisníc, časový harmonogram a ďalšie záznamy a štatistiky v súlade s platným zákonom, vrátane zabezpečenia jej úschovy, resp. archivácie; príprava návrhov a posudzovanie obsahu zmlúv na dodávky tovarov prác a služieb z hľadiska vecne príslušných predpisov, nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu v správe kancelárie, realizovanie ponukových konaní, príprava podkladov  k vyhotoveniu zmlúv k prevodu majetku štátu.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Požadované schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, koncepčné a tvorivé myslenie, organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, dôslednosť, flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť pružne reagovať na meniace sa situácie. Vyžaduje sa ovládanie PC - Word, Excel, práca s elektronicky dostupnými aplikáciami a databázami, aktívna znalosť anglického jazyka.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „Tajné“.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu V10/OÚ/2015
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis  
 • osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (v prípade dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR),
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 • kópia dokladu, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka
 • čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
 • písomný súhlas s tým, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do jeho ukončenia.

Dátum podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 17. apríla 2015. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Adresa: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, 810 00 Bratislava, s označením čísla výberu. Označenie na obálke: V10/OÚ/2015 - neotvárať!

Kontaktné tel. číslo: 02/57888173.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]