Vedúci kancelárie prezidenta SR
   

Právomoci vedúceho kancelárie prezidenta SR

Úvod | Vedúci kancelárie prezidenta SR | Právomoci vedúceho kancelárie prezidenta SR | Právomoci vedúceho kancelárie prezidenta SR

(1) Na čele kancelárie je vedúci kancelárie. Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva prezident republiky.

(2) Vedúci kancelárie je štatutárnym orgánom kancelárie, má práva a povinnosti vedúceho právnickej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a je vedúci služobného úradu; je služobne najvyšší predstavený všetkým štátnym zamestnancom a zamestnancom.

(3) Vedúci kancelárie

a) riadi činnosť kancelárie a zastupuje kanceláriu navonok,

b) zabezpečuje vykonávanie rozhodnutí a pokynov prezidenta republiky kanceláriou,

c) zabezpečuje informovanosť prezidenta republiky o závažných najmä politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych udalostiach,

d) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poveril prezident republiky,

e) zastupuje prezidenta republiky na základe jeho poverenia v odôvodnených prípadoch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,

f) predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh rozpočtu kancelárie a odôvodňuje ho v orgánoch národnej rady, predkladá a odôvodňuje správu o výsledkoch hospodárenia rozpočtovej kapitoly kancelárie,

g) po dohode s prezidentom republiky predkladá národnej rade alebo jej orgánu, ktorý si národná rada na tento účel zriadi návrh systematizácie v štátnej službe a následne ho oznamuje Úradu pre štátnu službu Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej republiky,

h) vydáva vnútorné predpisy kancelárie,

i) vydáva zriaďovaciu listinu a schvaľuje organizačný poriadok rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie a vymenúva a odvoláva vedúceho týchto organizácií, ak boli zriadené,

j) po dohode s prezidentom republiky vymenúva do stálej štátnej služby, prípravnej štátnej služby a do dočasnej štátnej služby a plní ďalšie úlohy, ktoré pre vedúceho služobného úradu vyplývajú zo zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

k) vymenúva a odvoláva riaditeľov odborov a vedúcich oddelení na základe výsledkov výberových konaní a po dohode s prezidentom republiky,

l) priamo riadi predstavených, ktorí riadia odbory, osobný úrad, asistenta vedúceho kancelárie, štátneho zamestnanca pre kontrolu a právnu agendu kancelárie, štátneho zamestnanca pre ochranu utajovaných skutočností, bezpečnosť, obranu a ochranu a sekre-tárku vedúceho kancelárie,

m) organizuje a vedie porady riaditeľov odborov, prípadne ďalších štátnych zamestnancov a zamestnancov a kontroluje plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo záverov týchto porád.

(4) Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť prezidentovi republiky.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]