Úvod

   

Odbor vnútornej politiky

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Odbor vnútornej politiky

JUDr. Peter Rusiňák PhD.JUDr. Peter Rusiňák PhD. 
riaditeľ odboru vnútornej politiky
Tel: 02/ 57 888 146
Fax: 02/ 57 888 101

Odbor vnútornej politiky zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidenta republiky informácie z vnútropolitickej oblasti, ako aj iné informácie o vnútornej hospodárskej a sociálnej situácii, sleduje a analyzuje závažné vnútropolitické udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentovi republiky stanoviská, návrhy a odporúčania. Pripravuje obsahovú náplň programu prezidenta republiky v oblasti vnútornej politiky. Odbor vnútornej politiky na tento účel

a) vypracúva návrh správy o stave Slovenskej republiky a návrh správy o závažných politických otázkach, ktorú prezident republiky podáva národnej rade,

b) vypracúva podklady k aktuálnym vnútropolitickým a hospodárskym otázkam na rokovania prezidenta republiky najmä s ústavnými činiteľmi,

c) obsahovo pripravuje návštevy prezidenta republiky na území Slovenskej republiky a prijatia, zástupcov politických strán a politických hnutí a zástupcov iných právnických osôb, štátnych funkcionárov a ďalších predstaviteľov verejného a politického života v Slovenskej republike a prijatia fyzických osôb,

d) na základe poverenia prezidenta republiky tlmočí príslušným orgánom názory, postoje a stanoviská prezidenta republiky k vnútropolitickej a hospodárskej problematike,

e) vypracúva záznamy z ciest a rokovaní prezidenta republiky na území Slovenskej republiky, na ktorých sa štátny zamestnanec alebo zamestnanec odboru zúčastnil, s osobitným zameraním na úlohy z nich vyplývajúce; tieto úlohy oznamuje príslušným útvarom kancelárie,

f) na základe poverenia prezidenta republiky sa zúčastňuje na rokovaniach orgánov, na ktoré bol pozvaný prezident republiky, ako aj na významných politických, spoločenských a kultúrnych podujatiach,

g) pripravuje prejavy, príhovory a iné vystúpenia prezidenta republiky z vnútropolitickej a hospodárskej oblasti,

h) vypracúva analýzy stavu spoločnosti a jej ďalšieho vývoja, ako aj analýzy štátnej politiky, ovplyvňovania stavu spoločnosti a štátnej politiky politickými stranami a politickými hnutiami, občianskymi združeniami a verejnosťou,

i) vypracúva hospodárske analýzy a sociálne analýzy,

j) sleduje stav a vývoj verejnej mienky,

k) vypracúva podklady najmä z oblasti regionálnej politiky a komunálnej politiky, z oblasti národnostnej politiky, školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí, kultúry, vecí cirkví a z oblasti športu,

l) vybavuje podania právnických osôb týkajúce sa činnosti orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, politických strán a politických hnutí, občianskych združení, prípadne orgánov záujmovej samosprávy,

m) pripravuje reakcie na podnety fyzických osôb a právnických osôb z vnútropolitickej a hospodárskej oblasti,

n) spracúva poznatky o stave zákonnosti, o bezpečnostnej situácii, o činnosti súdov, prokuratúry, polície a orgánov väzenstva,

o) spolupracuje so štátnymi orgánmi, najmä s národnou radou, ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, s orgánmi územnej samosprávy, orgánmi politických strán a politických hnutí, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a orgánmi záujmovej samosprávy vo veciach vnútornej politiky, najmä hospodárskej politiky.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]