Úvod

   

Odbor legislatívy a milostí

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Odbor legislatívy a milostí

JUDr. Mária DreninováJUDr. Mária Dreninová
riaditeľka odboru legislatívy a milostí
Telefón: 02/ 57 888 117
Fax: 02/ 57 888 102

Odbor legislatívy a milostí zabezpečuje prípravu návrhov rozhodnutí prezidenta republiky pri vykonávaní jeho ústavných práv a povinností v legislatívnom procese, zabezpečuje ďalšie veci súvisiace s legislatívnou činnosťou, ako aj vykonávanie ústavných práv prezidenta republiky vo veciach amnestie a individuálnych milostí.

(1) Odbor legislatívy a milostí sa člení na

a) oddelenie legislatívy,
b) oddelenie milostí.

(2) Oddelenie legislatívy pripravuje návrhy rozhodnutí prezidenta republiky pri vykonávaní jeho ústavných práv a povinností v legislatívnom procese a zabezpečuje ďalšie veci súvisiace s legislatívnou činnosťou. Oddelenie legislatívy na tento účel

a) sleduje plnenie plánu legislatívnych úloh vlády,

b) sleduje prípravu a prerokúvanie návrhov ústavných zákonov a zákonov v celom legislatívnom procese, najmä v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, vo vláde, v národnej rade a jej výboroch,

c) posudzuje zákony schválené národnou radou z hľadiska ich súladu s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi, súladu s inými zákonmi, súladu jednotlivých ustanovení zákona navzájom, súladu s právom Európskej únie, ako aj z hľadiska dodržiavania legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a legislatívnotechnických pokynov (ďalej len „legislatívne pravidlá“) a z vecného hľadiska; rovnako posudzuje ústavné zákony z hľadiska ich súladu s inými ústavnými zákonmi, súladu jednotlivých ustanovení ústavného zákona navzájom a dodržiavania legislatívnych pravidiel,

d) pripravuje pre prezidenta republiky ústavné zákony a zákony schválené národnou radou na podpis,

e) vypracúva návrhy rozhodnutí prezidenta republiky o vrátení zákonov s pripomienkami národnej rade a vyhotovuje tieto rozhodnutia,

f) vypracúva znenie ustanovenia (ustanovení), ktoré sa navrhuje upraviť v rámci rozhodnutia prezidenta republiky o vrátení zákona s pripomienkami národnej rade a pri zložitom predmete úpravy zákona schváleného národnou radou prerokúva znenie ustanovenia (ustanovení), ktoré sa navrhuje upraviť, so zodpovedným zástupcom príslušného ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo iného štátneho orgánu,

g) zúčastňuje sa na schôdzach výborov národnej rady, na ktorých sa prerokúvajú zákony vrátené prezidentom republiky s pripomienkami národnej rade a sleduje opätovné prerokúvanie vrátených zákonov na schôdzach národnej rady,

h) posudzuje zákony schválené národnou radou po opätovnom prerokovaní z hľadiska pripomienok prezidenta republiky a odporúča prezidentovi republiky ich podpísanie alebo nepodpísanie,

i) zabezpečuje doručenie podpísaných ústavných zákonov a zákonov alebo rozhodnutí prezidenta republiky o vrátení zákona s pripomienkami národnej rade, ako aj doručenie nepodpísaných zákonov,

j) po podpise ústavného zákona a zákona prezidentom republiky a po podpise rozhodnutia prezidenta o vrátení zákona s pripomienkami národnej rade vypracúva podklady na povinné zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a sprístupňuje informácie o podpísaní ústavných zákonov a zákonov a o vrátení zákonov s pripomienkami národnej rade,

k) pripravuje návrhy prezidenta republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky a stanoviská, ktoré prezident republiky predkladá Ústavnému súdu Slovenskej republiky,

l) vypracúva stanoviská k návrhu ústavného zákona a zákona predloženého v rámci pripomienkového konania, ak ide o návrh, ktorý sa týka výkonu funkcie prezidenta republiky alebo pôsobnosti kancelárie,

m) informuje podľa potreby prezidenta republiky o materiáloch legislatívnej povahy predkladaných na rokovanie národnej rady a vlády,

n) pripravuje návrhy rozhodnutia prezidenta republiky o rozpustení národnej rady,

o) pripravuje návrhy rozhodnutia prezidenta republiky o vyhlásení referenda.

(3) Oddelenie legislatívy ďalej

a) pripravuje podklady na rokovanie prezidenta republiky s ústavnými činiteľmi alebo inými predstaviteľmi verejného a politického života, ak ide o rokovania o problematike legislatívneho charakteru,

b) vypracúva podklady o stave zákonodarstva do návrhu správy prezidenta republiky o stave Slovenskej republiky,

c) požaduje od ministerstiev, iných ústredných orgánov štátnej správy a iných štátnych orgánov informácie o príprave návrhov ústavných zákonov a zákonov,

d) je v stálom styku s odborom legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, so sekciou vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky a s legislatívnymi útvarmi ministerstiev, iných ústredných orgánov štátnej správy a iných štátnych orgánov,

e) požaduje od vojenskej kancelárie vecné stanoviská k ústavným zákonom a zákonom, ktorých predmetom úpravy je výkon funkcie prezidenta republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl, ozbrojené sily Slovenskej republiky a obrana Slovenskej republiky.

(4) Oddelenie milostí zabezpečuje vykonávanie ústavných práv prezidenta republiky vo veciach amnestie a individuálnych milostí. Oddelenie milostí na tento účel

a) v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky sa podieľa na príprave a tvorbe rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,

b) podieľa sa na legislatívnych prácach na zákonnej úprave vo veciach amnestie a individuálnych milostí,

c) pripravuje na podpis prezidentovi republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky alebo ním poverenému ministrovi rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii a zabezpečuje uverejnenie rozhodnutia o amnestii v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

d) analyzuje žiadosti o milosť doručené prezidentovi republiky alebo kancelárii a postupuje ich Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na zabezpečenie podkladov ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na rozhodnutie prezidenta republiky o individuálnych milostiach, okrem prípadov, v ktorých prezident republiky určí, že podklady na rozhodnutie o žiadosti o milosť zabezpečí oddelenie milostí,

e) pri zabezpečovaní podkladov na rozhodnutie prezidenta republiky o individuálnych milostiach spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a podľa potreby aj s ďalšími štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, prípadne s ďalšími inštitúciami,

f) vyhodnocuje podklady a vypracúva návrhy rozhodnutí prezidenta republiky o udelení individuálnej milosti a neudelení individuálnej milosti, vyhotovuje tieto rozhodnutia a predkladá ich prezidentovi republiky na podpis,

g) preskúmava opodstatnenosť závažných podaní, preskúmanie ktorých nariadil prezident republiky a navrhuje prezidentovi republiky ďalší postup,

h) prijíma fyzické osoby, prípadne zástupcov právnických osôb vo veciach žiadosti o individuálnu milosť a zabezpečuje spisovú dokumentáciu,

i) po podpise rozhodnutia o udelení individuálnej milosti pre-zidentom republiky a po uverejnení rozhodnutia preziden-tom republiky o amnestii v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vypracúva podklady na povinné zverejňovanie informácií podľa zákona o slobode informácií a sprístupňuje informácie vo veciach amnestie a individuálnych milostí.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]