Úvod

   

Sekretariát prezidenta republiky

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Sekretariát prezidenta republiky

Marián ParkányiRSDr. Marián Parkányi
riaditeľ sekretariátu prezidenta republiky
Telefón: 02/ 59 33 33 19
Fax: 02/ 57 888 357

Sekretariát prezidenta republiky zabezpečuje výkon funkcie prezidenta republiky a osobný servis prezidenta republiky. Sekretariát prezidenta republiky na tento účel

a) zabezpečuje a eviduje program prezidenta republiky a oboznamuje s ním v potrebnom rozsahu príslušných riaditeľov odborov,

b) organizačne zabezpečuje činnosť Zboru externých poradcov a konzultantov prezidenta republiky,

c) vybavuje, vypracúva a predkladá na podpis prezidentovi republiky jeho písomnosti,

d) vybavuje podľa pokynov prezidenta republiky jeho korešpondenciu a korešpondenciu jeho manželky, ak ich vybavovanie nepatrí do náplne činnosti iného útvaru,

e) zabezpečuje súkromné stretnutia prezidenta republiky,

f) eviduje písomnosti prezidenta republiky, eviduje a uchováva materiály dôvernej povahy,

g) pripravuje podklady k sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti prezidenta republiky a jeho manželky,

h) sprostredkúva styk s osobným lekárom prezidenta republiky v súvislosti so zabezpečením poskytovania zdravotnej starostlivosti prezidentovi republiky a so zabezpečením starostlivosti o zdravie jeho manželky,

i) koordinuje činnosť sekretariátu vedúceho kancelárie, odborov a oddelení pri príprave programu prezidenta republiky,

j) spolupracuje so sekretariátom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, sekretariátom predsedu vlády Slovenskej republiky, sekretariátom predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sekretariátom predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sekretariátom generálneho prokurátora Slovenskej republiky, sekretariátmi ministrov, sekretariátmi vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy a so sekretariátmi prednostov krajských úradov a obvodných úradov a vedúcich ostatných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj so sekretariátmi predsedov vyšších územných celkov, starostov obcí a primátorov miest,

k) vedie evidenciu štátnych sviatkov a pamätných dní Slovenskej republiky, iných významných výročí v Slovenskej republike a životných výročí ústavných činiteľov a iných významných predstaviteľov verejného a politického života a pripravuje príhovory, pozdravné listy alebo blahoželania prezidenta republiky k týmto výročiam,

l) vyhotovuje záznam z rokovania prezidenta republiky, ak tento nevypracoval hovorca prezidenta republiky alebo iný útvar kancelárie,

m) je gestorom rozdeľovania cudzojazyčnej korešpondencie prezidenta republiky.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]