Michal Kováč
   

Príhovor na zhromaždení akademickej obce STU

Úvod | Prezident SR | Prezidenti SR 1993 - 2014 | Michal Kováč | Vybrané prejavy | Príhovor na zhromaždení akademickej obce STU

Príhovor p. Prezidenta na zhromaždení akademickej obce STU 16. 10. 1997 v Bratislave

Vážený pán rektor, vážení účastníci slávnostného zhromaždenia, dámy a páni!

Nielen v živote jednotlivých ľudí, ale aj v pôsobení inštitúcií, ktoré si ľudia pre pospolitý úžitok vytvárajú, prichádzajú významné výročia, pri ktorých sa zvykne bilancovať, spomínať a oslavovať. Dnes taká chvíľa nastala pre Slovenskú technickú univerzitu a s radosťou som prijal pozvanie na túto milú slávnosť, aby som mohol celej vašej akademickej obci úprimne zagratulovať k 60. výročiu vzniku tejto jedinečnej ustanovizne. Bol by som rád, keby moje slová uznania a vďaky za vykonanú prácu na pôde Vašej univerzity prijali nielen jej súčasní akademickí funkcionári, ale aj prítomné zakladateľské osobnosti Slovenskej vysokej školy technickej, ich snaživí pokračovatelia a napokon aj tí jej absolventi, ktorí na nej zostali pracovať alebo prednášať.

Bývalá Slovenská vysoká škola technická v Bratislave a dnes Slovenská technická univerzita má nezmazateľné zásluhy na rozvoji technického myslenia na Slovensku. Vďačíme jej za prípravu niekoľkých generácií vysoko kvalifikovaných odborníkov. Môžeme povedať, že jej vplyv sa odráža v súčasnej technickej úrovni tejto krajiny, vidíme ho na dielach a vo výrobkoch, ktoré vytvorili umom a rukami jej početní absolventi. Pri takejto oslave si musíme pripomenúť aj to, že vznik Vašej školy znamenal konštituovanie viacerých vedných a učebných odborov, z ktorých sa neskôr vyvinuli samostatné vysoké školy. Slovenská vysoká škola technická vo svojich počiatkoch bola teda liahňou technického i prírodovedného poznania na Slovensku. V tomto zmysle je dnešná STU skutočnou alma mater špičkovej technickej výchovy a výskumu v dnes už samostatnej Slovenskej republike.

Slovenská technická univerzita má za sebou dôstojnú 60 ročnú históriu naplnenú činorodou prácou. Môže sa pochváliť významnými úspechmi vo sfére svojej pôsobnosti, významnými osobnosťami, ktoré na jej fakultách pôsobili. Mne pripadla česť niektorým z nich odovzdať vysoké štátne vyznamenania za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska. Spomeniem aspoň akademika Jozefa Čabelku, pocteného aj zahraničnými oceneniami, a profesora Petra Danišoviča, nestora slovenskej vodohospodárskej teórie i praxe a nositeľa titulu Doctor honoris causa Slovenskej technickej univerzity. Obaja sa významne vpísali do análov vašej univerzity, lebo svojimi novátorskými činmi vo svojich technických odboroch a inšpirujúcou výchovou nových odborníkov sa zaslúžili o jej rozvoj a rast jej odbornej autority, ktorá prekročila hranice našej krajiny. Skutočne bohaté plody Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri výchove technickej inteligencie na Slovensku sa dnes prejavujú aj v tom, že vysoké štátne vyznamenania dostávajú už i jej absolventi, ako aj v tom, že viacerí z nich zastávali alebo zastávajú významné štátne funkcie, vynikajú v podnikateľskom sektore a v rozvíjaní technických vied. Mal som príležitosť počuť pozitívne vyjadrenia na adresu vynikajúcej odbornej úrovne odchovancov vašej univerzity pôsobiacich v zahraničí.

Slovenská technická univerzita v Bratislave bola a zostáva naďalej mostom, ktorý nás spája so špičkovým vedeckotechnickým rozvojom vo svete, umožňuje nám doma adaptovať a využívať najmodernejšie technológie, udržiavať takú úroveň pracovnej sily u nás, o ktorej sa úctivo vyjadrujú partneri z vyspelých krajín sveta. Každá spoločnosť si vysoko cení tvorivú a vynaliezavú prácu technikov, vedcov, architektov a konštruktérov. Vytvára im optimálne podmienky na plné prejavenie ich talentu a udržanie kontaktu ich alma mater s modernizačnými trendami vo svete. Prostriedky, ktoré na tento účel spoločnosť vynakladá, neprepadajú v bezodnom rámci spotreby, ale naopak, vracajú sa jej s vysokým efektom v dlhšom časovom horizonte, keď ide o zachovanie rozvoja- schopnosti jej hospodárstva, ľudského potenciálu a vzdelanostnej úrovne celej populácie vôbec. Preto neodporúčam ani v mysli pripustiť, že na vysokom školstve a na vede možno práve teraz ušetriť finančné prostriedky. Malo by to priam katastrofické následky na budúcnosť krajiny a jej postavenie v medzinárodnej deľbe práce a na udržanie si životne dôležitých trhov. Plne podporujem všetky oprávnené požiadavky univerzít, vysokých škôl a vedeckých inštitúcií voči štátu.

Pri tejto príležitosti vyzývam kompetentné orgány, aby sa pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok po tzv. pôstnych rokoch obnovila plnohodnotná finančná a materiálna podpora vysokých škôl, od ktorých závisia možnosti ďalšieho rozvoja krajiny. Obraciam sa s výzvou aj na podnikateľský sektor, aby praktickými krokmi docenil vedeckotechnické zázemie svojich výrobných a obchodných zámerov a bol ústretový voči inštitúciám vedy a výchovy pri ich snahách o nadviazanie vzájomných zmluvných vzťahov. Chcem vyjadriť politickú a mravnú podporu takým iniciatívam vysokoškolských a vedeckých pracovísk, ktoré hľadajú nové formy spolupráce s praxou alebo hľadajú nové možnosti rozšírenia svojich vzťahov s rozmanitými organizáciami našej spoločnosti, vrátane tretieho sektora.

Dnešné pripomenutie si šesťdesiatich rokov existencie Slovenskej technickej univerzity považujem za vhodnú príležitosť na vyslovenie nových predsavzatí. Nemalo by medzi nimi chýbať upevňovanie najlepších tradícií vašej univerzity, ktoré vo mne vzbudzujú úctu, ako aj vernosť svojmu poslaniu na poli vedy a technického vzdelávania a službe našej krajine. Nech pričinením celej akademickej obce Slovenskej technickej univerzity rastie vzdelanosť nášho národa a odozva verejnosti na vašu prácu nech je vám povzbudením.

Vážení pedagógovia Slovenskej technickej univerzity, želám vám, aby aj ďalšie roky boli pre vašu univerzitu úspešné a aby ste na jej pôde našli nielen príležitosť na profesionálnu realizáciu sa, ale aj atmosféru hrejivej kolegiality, vzájomného ľudského porozumenia a dobroprajnej podpory. Vám, milí študenti, želám pevnú vôľu, vytrvalosť v prekonávaní prekážok spojených nielen so štúdiom na tejto slávnej univerzite, ale aj v osobnom živote. Odneste si z nej veľa poznatkov, zápalu svojich oddaných učiteľov a veľa svetlých vzorov, na ktoré je minulosť tejto inštitúcie naozaj bohatá.

Akademickýcm funkcionárom, na pleciach ktorých leží ťarcha udržania vysokého štandardu výučby i výskumu v neľahkých podmienkach, želám neochabujúce odhodlanie, veľa síl, pochopenia v tejto vypätej situácii od najbližších doma aj na pracovisku a samozrejme veľa úspechov pri zveľaďovaní dobrého mena Slovenskej technickej univerzity.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]