Prezidenti SR 1993 - 2014
   

Nadácia

Úvod | Prezident SR | Prezidenti SR 1993 - 2014 | Michal Kováč | Nadácia

Nadácia Michala Kováča a Václa Havla
Nadácia Václava Havla a Michala Kováča


Adresa:
Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava

Kontaktná adresa:
P.O.Box 108, Na vŕšku 8, 810 00 Bratislava 1
Tel.: +421-2-5335 215, 5333 010, fax: +421-2-5335 748
E-mail: subenik@saia.sk

Nadáciu Michala Kováča a Václava Havla so sídlom v Slovenskej republike a Nadáciu Václava Havla a Michala Kováča so sídlom v Českej republike založili v decembri 1994 Michal Kováč, prezident Slovenskej republiky a Václav Havel, prezident Českej republiky.

Nadácia Michala Kováča a Václava Havla v Slovenskej republike bola 20. augusta 1997 preregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade so Zákonom Národnej rady SR č. 207/1996 o nadáciách.

Účelom nadácií je zachovanie a rozvoj vzájomných slovensko-českých vzťahov, najmä v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Nadácia finančne podporuje štúdium slovenských občanov v Českej republike a českých občanov v Slovenskej republike. O finančný príspevok z nadácií sa môžu uchádzať slovenskí študenti slovenských vysokých škôl vyšších ročníkov, doktorandi slovenských vysokých škôl a SAV a mladí vedeckí pracovníci slovenských vysokých škôl a SAV, ktorí v rámci svojho štúdia, resp. vedeckej práce, potrebujú časť štúdia absolvovať na vybranej českej univerzite alebo pracovisku Akadémie vied Českej republiky, ako aj českí študenti českých vysokých škôl vyšších ročníkov, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci, ktorí v rámci svojho štúdia, resp. vedeckej práce, potrebujú časť štúdia absolvovať na vybranej slovenskej univerzite alebo pracovisku Slovenskej akadémie vied.

Obe nadácie majú spoločnú správnu radu, ktorá zasadá dvakrát ročne, spravidla v septembri v Bratislave a v januári v Prahe. Správna rada na svojich zasadnutiach posudzuje žiadosti uchádzačov o pridelenie finančného príspevku a rozhoduje o výške prideleného príspevku. Pri posudzovaní žiadostí o finančný príspevok správna rada postupuje podľa prijatých kritérií.

Správna rada posúdila v rokoch 1995, 1996 a 1997 na svojich pravidelných zasadnutiach 202 žiadostí o finančný príspevok a rozhodla o pridelení finančného príspevku 29 uchádzačom.

Správna rada Nadácie Michala Kováča a Václava Havla
a Nadácie Václava Havla a Michala Kováča


prof. Rudolf ZAHRADNÍK, DrSc. predseda správnej rady
predseda Akadémie vied ČR, Praha

doc. Božidara TURZONOVOVÁ podpredsedníčka správnej rady
VŠMU Bratislava

prof. RNDr. Lev BUKOVSKÝ, DrSc.
Univerzita P.J. Šafárika Košice

prof. RNDr. Libor EBRINGER, DrSc.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Juraj JAKUBISKO
FAMU Praha, režisér

prof. PhDr. Josef JAŘAB, CSc.
rektor Stredoeurópskej univerzity v Budapešti

prof. JUDr. Karel MALÝ, DrSc.
rektor Karlovej univerzity, Praha

prof. PhDr. Jozef MLACEK, Csc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

prof. Alexander STICH, DrSc.
Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Praha

Oľga ŠUBENÍKOVÁ správkyňa nadácie
Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor, Bratislava
 
Kritériá pre udeľovanie štipendií resp. príspevkov na štúdium slovenských občanov v Českej republike a českých občanov na štúdium v Slovenskej republike z prostriedkov Nadácie Michala Kováča a Václava Havla a Václava Havla a Michala Kováča

1. O štipendium sa môžu uchádzať:

 • študenti univerzít a vysokých škôl
 • doktorandi
 • mladí vedeckí pracovníci univerzít, vysokých škôl a ústavov akadémie vied
 • študenti prijatí do prvých ročníkov vysokých škôl a univerzít len vo výnimočných prípadoch - mimoriadne talenty (vyžaduje sa písomné zdôvodnenie prijímajúcej fakulty)
2. Požadované podkladové materiály:

 • pracovný životopis
 • študijný program, resp. motivácia
 • dve odporúčania od univerzitných profesorov, docentov resp. uznávaných odborníkov v danom odbore
 • akceptácia prijímajúcej univerzity, vysokej školy resp. výskumného pracoviska
 • doklady o ukončenom vzdelaní (kópie)
 • výpis skúšok z indexu potvrdený študijným oddelením (u študentov)
 • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave
3. Pri posudzovaní žiadostí o finančný príspevok z nadácie sa hodnotia:

 1. študijné výsledky
 2. motivácia, študijný program
 3. odporúčacie listy (formálne odporúčania, rozsiahle odporúčania
Prioritné odbory:

 • bohemistika, slovakistika
 • česko-slovenské vzťahy
 • odbory, ktoré nie je možné študovať vo svojej krajine
Veková hranica: do 35 rokov

Štipendium, resp. príspevok na štúdium sa udeľuje maximálne na jeden školský rok. Na každý Ďalší školský rok treba podať novú žiadosť o štipendium. Štipendium, resp. príspevok na štúdium sa udeľuje aj na krátkodobé pobyty zamerané napr. na získanie podkladových materiálov pre diplomovú prácu, resp. na získanie podkladov pre výskumnu prácu, pre štúdium v knižniciach a pod. O štipendium Nadácie Michala Kováča a Václava Havla sa nemôžu uchádzať štipendisti Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Štipendium sa neposkytuje na úplné vysokoškolské štúdium resp. na celé doktorandské štúdium.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]