Aktuality
   

Rok 2014

Úvod | Aktuality | Archív správ tlačového oddelenia | Rok 2014

Prezident SR podpísal zákony

Prezident SR podpísal zákony

10. december 2014

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:

1. Zákon z 26. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

2. zákon z 26. novembra 2014 o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3. zákon z 26. novembra 2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

4. zákon z 27. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

5. zákon z 27. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

6. zákon z 27. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

7. zákon z 28. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Prezident SR podpísal aj:
zákon z 26. novembra 2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

So žiadosťou o vrátenie zákona do Národnej rady Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie sa na prezidenta obrátila Únia autodopravcov Slovenska a predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Autodopravcovia argumentovali vyšším zaťažením motorových vozidiel než je v okolitých krajinách a namietali vyššiu daň v prípade starších vozidiel.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja požiadal o vrátenie zákona z dôvodu centralizácie výberu dane z motorových vozidiel, hoci podľa doteraz platného právneho stavu bola táto daň vlastným príjmom samosprávnych krajov.
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v tejto súvislosti posúdil argumenty autora zákona, ktorým bolo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Podľa rezortu financií bolo dôvodom zjednotenia výberu dane zvýšenie právnej istoty podnikateľov, zjednodušenie administrácie a zvýšenie úspešnosti výberu.
Sadzby dane zákon stanovil na v priemere najnižšie sadzby doteraz uplatňované samosprávnymi krajmi. Ekologická prirážka k dani pre staršie vozidlá má podľa rezortu financií za cieľ motivovať obmenu vozového parku a zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky.
Prezident Slovenskej republiky zohľadnil pripomienky a argumenty všetkých strán a možnosti, ktoré mu v tejto súvislosti dáva pri vetovaní zákona Ústava Slovenskej republiky. Pri rozhodovaní o podpísaní zákona zobral do úvahy aj skutočnosť, že daňová politika je v kompetencii vlády a parlamentu a tie nesú za ňu politickú zodpovednosť.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]