Kancelária prezidenta
   

Zoznam utajovaných skutočností KP SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Slobodný prístup k informáciám | Zoznam utajovaných skutočností KP SR

a) Zachovanie bezpečnosti a zabezpečenia obrany Slovenskej republiky,

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Dokumentácia a písomné materiály Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) súvisiace so zachovaním bezpečnosti1 a zabezpečenia obrany2 Slovenskej republiky

PT,T,D,V

(3) až (6)

2. Krízový plán kancelárie

T

(4)

3. Celkový prehľad dislokácie osobitných miest krízového manažmentu a riadenia kancelárie

T

(4)

4. Vybrané koncepčné materiály kancelárie vzťahujúce sa na oblasť bezpečnosti a obrany

D

(5)

5. Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti bezpečnosti a obrany v prospech kancelárie

D

(5)

6. Čiastkové plány krízových opatrení subjektu kancelárie, krízová organizácia subjektu

V

(6)

7. Krízový plán subjektov určených kanceláriou

V

(6)

8. Evidencia osôb a vecných prostriedkov kancelárie na účely obrany

V

(6)

9. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

PT,T,D,V

(3) až (6)
b) Zabezpečenie vnútorného poriadku a bezpečnosti Slovenskej republiky,

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Dokumentácia a písomné materiály prezidenta Slovenskej republiky a kancelárie súvisiace so zachovaním vnútorného poriadku a bezpečnosti Slovenskej republiky

PT,T,D,V

(3) až (6)

2. Komplexný bezpečnostný projekt kancelárie

T

(4)

3. Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti ochrany a bezpečnosti v prospech kancelárie

T

(4)

4. Evakuačný plán kancelárie

T

(4)

5. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

D

(5)


1Ćl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu , výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
2Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov


c) Ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním,

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Písomné podania alebo ich časti fyzických osôb a právnických osôb, z ktorých vyšli najavo skutočnosti, ktoré sú utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, Dôverné, Tajné alebo Prísne tajnéajné

PT,T,D,V

(3) až (6)

2. Vybrané údaje prezidenta Slovenskej republiky a manželky prezidenta Slovenskej republiky v oblasti súkromného a rodinného života

V

(6)

3. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

PT,T,D,V

(3) až (6)
d) Ochrana určených osôb a ochrana chránených osôb

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií

T

(4)

2. Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií

D

(5)

3. Organizovanie súčinnosti pri ochrane prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií

D

(5)

4. Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií.

V

(6)

5. Vybrané aktivity z programu prezidenta Slovenskej republiky, ak to vyžaduje ochrana života, zdravia a bezpečnosti chránenej osoby

V

(6)

6. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

T,D,V

(4) až (6)e) Ochrana predmetov a objektov, ochrana určených objektov

Por.
Číslo
Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti ich charakteristika, stav a spôsob zabezpečenia

T

(4)

2. Údaje o druhu a umiestnení telekomunikačných, technických zabezpečovacích prostriedkov a signalizačných zariadení slúžiacich na ochranu objektov prezidenta Slovenskej republiky a kancelárie

D

(5)

3. Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany určených objektov kancelárie

D

(5)

4. Organizovanie súčinnosti pri ochrane určených objektov kancelárie a objektov vyčlenených pre zahraničné delegácie

D

(5)

5. Vybrané údaje o stave a spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti kancelárie vrátane vstupných kódov a hesiel

D

(5)

6. Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany určených objektov kancelárie, zahraničných delegácií a diplomatických misií a konzulárnych misií

V

(6)

7. Režimové opatrenia v objektoch kancelárie

V

(6)

8. Súhrnné údaje o druhu a umiestnení energetických, vodovodných a iných zariadení v objektoch kancelárie a o objektoch určených pre prezidenta Slovenskej republiky a jeho domácnosti, výkresy rozvodov a inžinierskych sietí, súhrnná projektová dokumentácia, technické výkresy a pod.

V

(6)

9. Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti na ochranu objektov a priestorov kancelárie

D,V

(5) a (6)

10.

Organizačná štruktúra a dislokácia pracovísk osobitného určenia

PT,T,D,V

(3) až (6)

11. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

PT,T,D,V

(3) až (6)
i) Organizácia, formy, metódy a výsledky činnosti spravodajských služieb, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a Národného bezpečnostného úradu a prostriedkov ich utajenia

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Evidencia kancelárie súvisiaca s ochranou utajovaných skutočností

T,D,V

(4) až (6)

2. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

T,D,V

(4) až (6)

3. Súhrnné prehľady utajovaných skutočností evidovaných alebo uložených v registri

D

(5)

4. Vybrané údaje súvisiace s výsledkami a činnosťou spravodajských zložiek

D

(5)

5. Súhrnné zoznamy osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke a vybrané údaje osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke

D

(5)m) Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke utajovanej komunikácie, prevádzke špeciálneho spojenia vrátane kódovacej tabuľky

T

(4)

2. Organizácia utajeného vládneho a zahraničného spojenia

D

(5)

3. Údaje o druhu a umiestnení špeciálnych telekomunikačných zariadení v objektoch kancelárie a objektoch určených pre prezidenta Slovenskej republiky.

D

(5)

4. Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh a za krízových situácií

V

(6)

5. Údaje z jednotlivých informačných systémov kancelárie a s tým súvisiaca projektová, programová a užívateľská dokumentácia

D,V

(5) a (6)

6. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

T,D,V

(4) až (6)n) Príprava amnestie udeľovanej prezidentom Slovenskej republiky

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Príprava rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky o amnestii. Vyhlásením rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii sa stupeň utajenia ruší

D

(5)o) Výskum, vývoj, výroba a používanie prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Používané prostriedky šifrovej ochrany informácií a šifrové materiály

T

(4)

2. Používané kryptografické kľúče a kryptografické systémy na ochranu utajovaných skutočností kancelárie

T,D

(4) a (5)

3. Technické prostriedky kancelárie na vytváranie spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností

T,D

(4) a (5)

4. Technické zabezpečovacie prostriedky na zabezpečenie chránených priestorov, v ktorých sa prerokúvajú utajované skutočnosti

D,V

(5) a (6)

5. Zásady šifrovej ochrany informácií, informačný systém šifrovej ochrany informácií

D

(5)

6. Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné

D

(5)

7. Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Dôverné a Vyhradené

V

(6)

8. Dokumentácia pre návrhy na schválenie prostriedkov šifrovej ochrany informácií do prevádzky na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné, Dôverné a Vyhradené a pravidlá a predpisy na používanie týchto prostriedkov

V

(6)

9. Evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií

V

(6)

10. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

T,D,V

(4) až (6)p) Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch a ich príprava, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné strany dohodnú

PT,T,D,V

(3) až(6)

2. Utajované skutočnosti postúpené kancelárii zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia Vyhradené, Dôverné, Tajné, Prísne tajné alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň

PT,T,D,V

(3) až(6)r) Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Udelenie milosti chránenému svedkovi a dôvody jej udelenia

T

(4)

2. Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania

D,V

(5) a (6)

3. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

T,D,V

(4) až (6)s) Zabezpečovanie zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vzťahov Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám a ochrana zastupiteľských úradov a diplomatických misií v Slovenskej republikeke

Por.
Číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Odôvodnenie(podľa zákona 215/2004 Z.z.,§ 3, odsek ...)

1. Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov, ak to ich charakter vyžaduje

V

(6)

2. Vybrané aktivity z programu prezidenta Slovenskej republiky, ak to vyžaduje ochrana života, zdravia a bezpečnosti chránenej osoby

V

(6)

3. Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany zahraničných delegácií a diplomatických misií a konzulárnych misií v Slovenskej republike

V

(6)

4. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia

V

(6)Vysvetlivky:


Stupeň utajenia:
V - vyhradené
D - dôverné
T - tajné
PT- prísne tajné

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]