Aktuality
   

Vystúpenie prezidenta SR na slovensko-švajčiarskom inovačnom fóre SWISSNES 2014, Bratislava 9. 12. 2014

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2014 | Vystúpenie prezidenta SR na slovensko-švajčiarskom inovačnom fóre SWISSNES 2014, Bratislava 9. 12. 2014

Vážený pán prezident Švajčiarskej konfederácie, pán Burkhalter,
vážený pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pán Lajčák
ctení hostia,
vážené dámy, vážení páni,

je pre mňa cťou a potešením otvoriť toto sympózium, ktoré je pokračovaním už začatého dialógu a výmeny skúseností medzi Švajčiarskom a Slovenskom. Rád by som vyzdvihol témy dnešného stretnutia tak významné pre súčasnosť, akými sú starnutie obyvateľstva a schopnosť krajiny pripraviť sa na tieto zmeny.

Dvadsiate prvé storočie sa stalo obdobím najvýraznejšieho predĺženia ľudského života. Na jednej strane ide o dôkaz úspešného rozvoja civilizácie, na strane druhej čelíme tlaku na verejné rozpočty.

V roku 2060 bude takmer jedna tretina európskeho obyvateľstva staršia ako 60 rokov. Nárast počtu seniorov zasiahne najmä ekonomickú a sociálnu oblasť. Prejaví sa vo zvýšení nákladov na služby v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníctva aj dôchodkového zabezpečenia. Čelíme zložitej otázke: kde nájsť dostatok peňazí na krytie týchto služieb, ak sa podiel takzvanej produktívnej časti obyvateľstva bude znižovať?

Proces demografického starnutia bude v budúcnosti vplývať aj na štruktúru pracovných síl a na to, do akej miery ekonomicky zaťažíme budúce generácie. Ignorovať tento problém znamená nezaujímať sa o budúcnosť našich detí a zároveň nezaujímať sa o kvalitu života našich seniorov.

Na Slovensku, z ekonomického hľadiska, čoraz častejšie rezonuje potreba ďalšieho zvyšovania veku odchodu do dôchodku a ďalšia reforma dôchodkového zabezpečenia. Finančné zabezpečenie vo vyššom veku, lepší zdravotný stav a vzdelanosť obyvateľstva v preddôchodkovom veku však ponúkajú rôzne možnosti ďalšieho kvalitného života po ukončení ekonomickej aktivity. Pozitívnu úlohu, napríklad vo Švajčiarsku, zohráva vhodný systém dôchodkového zabezpečenia, ktorý prenáša zodpovednosť zo štátu na jednotlivca.

Dámy a páni,

našou úlohou je prijať rozumné opatrenia na riešenie tejto situácie. A to aj za pomoci stretnutí ako je toto dnešné. Cieľom je nielen zabrániť negatívnym dopadom starnutia populácie, ale najmä adaptovať ekonomiku budúcim podmienkam.

Od nástupu do funkcie prezidenta sa snažím klásť dôraz na podporu výskumu a vývoja, podporu modernej ekonomiky. Považujem ich za základné piliere konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Inovácie sú hnacím motorom každej vyspelej ekonomiky a spolupráca so štátmi, stojacimi v čele svetového inovačného vývoja je pre Slovensko kľúčová. Švajčiarsko sem rozhodne patrí a môže nám ponúknuť svoje skúsenosti na politickej, ale aj komerčnej úrovni.

Dovoľte mi zdôrazniť, že demografické zmeny by sa nemali vnímať ako hrozba, ale ako príležitosť, ktorú by Slovensko nemalo premrhať. V súvislosti so starnutím populácie sa do popredia dostávajú nové príležitosti pre malé a stredné podniky, pre inovatívnych podnikateľov.

Viac pozornosti by sme mali venovať podpore aktivít, ktoré majú dosah na naše zdravie a môže prispieť ku kvalitnejšiemu starnutiu. Ľudia z generácie „strieborných“ sú dnes (a budú) stále aktívnejší, s čím rastie aj ich náročnosť v dopyte po službách a tovaroch. Tento trend môže byť príležitosťou rásť pre slovenské inovatívne firmy.

Potreby striebornej ekonomiky vidím najmä v oblastiach bývania, dopravy, lepšej výživy, vzdelávaní, podpore techniky a ďalších oblastiach v ktorých má naša krajina potenciál. V oblasti zdravotníctva a cestovného ruchu môže významnú úlohu zohrať slovenské kúpeľníctvo, ktorého kapacity sa dnes využívajú len na 60 percent.

Dámy a páni,

nezabúdajme, že trh služieb pre seniorov nie je len záležitosťou vládnych programov ako ho mnohí vnímajú. Je to pozvánka pre firmy a inovatívnych podnikateľov vstúpiť na tento trh. Úlohou verejného sektora, teda aj mojou, je pomôcť projektom zvýšiť šance presadiť svoju inovatívnu myšlienku regionálne či dokonca globálne. Perspektívu v tomto odvetví majú i  univerzity, ktoré nabádame k partnerstvám so súkromným sektorom, aby dokázali preniesť svoje poznatky do praktických riešení pre ľudí.

Pred dvoma mesiacmi som navštívil Spojené štáty americké, jedného z lídrov v oblasti inovácií. V záujme o túto problematiku postupujem ďalej aj vo vzťahu k iným krajinám s inovatívnym potenciálom, kde je Švajčiarsko na poprednom mieste. Preto nás prítomnosť našich partnerov na tomto podujatí, výnimočne teší.

Dovoľte mi vysloviť prianie, aby bolo toto dnešné fórum bohaté na výmenu skúseností, prispelo k lepšiemu poznaniu inovačného potenciálu oboch krajín, ale tiež stimulom spolupráce a partnerstiev medzi našimi štátmi.

Vraví sa, že problémom nie je nevedomosť, ale nečinnosť. Tak teda učme sa a hlavne -konajme.

Ďakujem Vám za pozornosť.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]