News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu Zákonníka práce

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu Zákonníka práce

19. december 2014

Prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V súvislosti so schváleným zákonom sa na mňa obrátilo viacero organizácií združujúcich zamestnávateľov v Slovenskej republike, aj individuálnych zamestnávateľov, so žiadosťou o jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Vyjadrili obavy, že schválený zákon neprimerane zvýši náklady a zaťaží administratívu zamestnávateľov, obmedzí schopnosť zamestnávateľov pružne reagovať na dopyt po ich výrobkoch a službách, skomplikuje, či dokonca znemožní realizáciu programov zamestnávania ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín, a teda v konečnom dôsledku i tvorbu nových a udržanie existujúcich pracovných miest.

Upozornili zároveň na to, že Slovenská republika dlhodobo stráca schopnosť konkurovať okolitým štátom v oblasti efektívnosti regulácie pracovného trhu. Je to jedno z kritérií, na základe ktorého sa investori rozhodujú pri umiestňovaní ďalších investícií, či pri rozdeľovaní produkcie v rámci výrobných podnikov rozmiestených v rôznych štátoch.

Uvedomujem si nevyhnutnosť primerane regulovať činnosť agentúr dočasného zamestnávania a nevyhnutnosť primerane chrániť záujmy a práva dočasne pridelených zamestnancov. A to aj vzhľadom na viaceré negatívne praktické skúsenosti s činnosťou niektorých takýchto agentúr na trhu práce a prípadov porušovania práv zamestnancov vrátane nároku na primeranú odmenu za prácu.

Zastávam názor, že zákonodarca síce má právo upraviť v rámci ústavných možností a v súlade s právom Európskej únie pracovnoprávne vzťahy spôsobom, aký považuje za vhodný a primeraný, ale zároveň je jeho povinnosťou informovať verejnosť o tom, aký vplyv tieto úpravy majú na zamestnanosť v Slovenskej republike. A teda aj schopnosť slovenskej ekonomiky konkurovať na európskom, či globálnom trhu a jej potenciál tvoriť pracovné miesta. Obzvlášť v prípade tak významného právneho predpisu s priamym vplyvom na tvorbu a udržanie pracovných miest, akým je Zákonník práce. Navyše v situácii, keď sa rast slovenskej ekonomiky v posledných rokoch nepremietol do dostatočnej tvorby nových pracovných miest, a s tým súvisiaceho zvyšovania miery zamestnanosti v Slovenskej republike.

Vyhodnotenie vplyvu návrhu zákona na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest je nevyhnutnou súčasťou legislatívneho procesu a nemalo by byť formalitou. Vzhľadom na rozsah a obsah pripomienok k schválenému zákonu, ktoré som dostal a ktoré sa navyše neobjavili až po jeho schválení Národnou radou Slovenskej republiky, ale viaceré boli známe už počas legislatívneho procesu, ako aj na obsah predkladacej správy a dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona (tlač 1212) som dospel k názoru, že posudzovanie vplyvov na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest nebolo dostatočné, respektíve bolo len formálne.


Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.