Prezident SR - Foto archív 11.-12.12.2014 - Summit V4 + Slovinsko + Rakúsko v Prahe

11.-12.12.2014 - Summit V4 + Slovinsko + Rakúsko v Prahe