Úvod

   

Odbor zahraničnej politiky

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Odbor zahraničnej politiky

Telefón: 02 / 57 88 81 65
Fax: 02/ 54 41 7028

Odbor zahraničnej politiky zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidenta republiky informácie zo zahraničnej oblasti, sleduje a analyzuje závažné medzinárodné udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentovi stanoviská, návrhy a odporúčania. Pripravuje obsahovú náplň programu prezidenta republiky v oblasti zahraničnej politiky. Odbor zahraničnej politiky na tento účel

a) vypracúva podklady na zahraničnopolitické rokovania prezidenta republiky,

b) sleduje prípravu a prerokúvanie návrhov medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas národnej rady a dojednávanie medzinárodných zmlúv, na ktoré nie je potrebný súhlas národnej rady, pripravuje ich prezidentovi republiky na ratifikáciu alebo prístup,

c) posudzuje dojednané medzinárodné zmluvy, na ktoré je potrebný súhlas národnej rady z hľadiska ich súladu s Ústavou Slovenskej republiky alebo s ústavnými zákonmi a vypracúva podklady pre návrhy na Ústavný súd Slovenskej republiky pri zistení nesúladu týchto medzinárodných zmlúv s Ústavou Slovenskej republiky alebo s ústavnými zákonmi,

d) obsahovo pripravuje oficiálne návštevy a ostatné návštevy hláv iných štátov v Slovenskej republike,

e) obsahovo pripravuje prijímanie vedúcich diplomatických misií, oficiálnych predstaviteľov iných štátov a ďalších zahraničných hostí u prezidenta republiky,

f) obsahovo pripravuje oficiálne návštevy a ostatné návštevy prezidenta republiky v zahraničí,

g) vybavuje oficiálnu korešpondenciu prezidenta republiky s hlavami iných štátov a ďalšiu korešpondenciu prezidenta republiky v zahraničnopolitickej oblasti,

h) na základe poverenia prezidenta republiky tlmočí príslušným orgánom názory, postoje a stanoviská prezidenta republiky k zahraničnopolitickej problematike,

i) vypracúva záznamy z ciest a rokovaní prezidenta republiky v zahraničí, na ktorých sa štátny zamestnanec alebo zamestnanec odboru zúčastnil, s osobitným zameraním na úlohy z nich vyplývajúce; tieto úlohy oznamuje príslušným útvarom kancelárie,

j) pripravuje prejavy, príhovory a iné vystúpenia prezidenta republiky zo zahraničnopolitickej oblasti,

k) vypracúva podklady pre prezidenta republiky na aktuálne zahraničné témy,

l) pripravuje reakcie na podnety fyzických osôb a právnických osôb zo zahraničnopolitickej oblasti,

m) na základe poverenia prezidenta republiky sa zúčastňuje na rokovaniach orgánov, na ktoré bol pozvaný prezident republiky, ako aj na významných podujatiach v zahraničnopolitickej oblasti,

n) informuje prezidenta republiky o materiáloch z oblasti zahraničnej politiky predkladaných na rokovanie národnej rady a vlády Slovenskej republiky

o) zabezpečuje styk s diplomatickým zborom akreditovaným v Slovenskej republike,

p) je v stálom styku s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky,

r) podieľa sa na tvorbe programu zahraničných pracovných ciest a zahraničnopolitických aktivít prezidenta Slovenskej republiky,

s) vybavuje zdvorilostnú korešpondenciu prezidenta republiky, kondolencie a poďakovania a blahoželania.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]