Úvod

   

Odbor ekonomiky a správy

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Odbor ekonomiky a správy

Ing. Grancová ZuzanaIng. Grancová Zuzana
riaditeľka odboru ekonomiky a správy
Tel: 02/ 57 888 115
Fax: 02/ 57 888 104

Odbor ekonomiky a správy zabezpečuje výkon funkcie prezidenta republiky a činnosť kancelárie v oblasti ekonomiky, prevádzky a správy majetku, autodopravy a služieb, informatiky, verejného obstarávania, spisovej služby a archivácie. Odbor ekonomiky a správy ďalej zabezpečuje

a) výkon činností verejného obstarávania tovarov, prác a služieb podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z . z. o organizácii činnosti vlády a orga-nizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

b) výkon činností súvisiacich so sústreďovaním, prijímaním, evidenciou, ukladaním, ochranou, odborným spracovaním, sprístupňovaním a využívaním archívnych materiálov v archíve, ktorý je odborným pracoviskom kancelárie.

(1) Odbor ekonomiky a správy sa člení na

a) oddelenie ekonomiky,
b) oddelenie správy majetku,
c) oddelenie informatiky,

(2) Oddelenie ekonomiky zabezpečuje činnosti spojené s agendou ekonomiky a služieb. Oddelenie ekonomiky na tento účel

a) spracúva návrh rozpočtu kancelárie v spolupráci s útvarmi kancelárie, kontroluje čerpanie rozpočtových prostriedkov, vykonáva rozbory hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a vypracúva správu o výsledkoch hospodárenia s prostriedkami rozpočtovej kapitoly kancelárie,

b) vedie agendu spojenú so systémom Štátnej pokladnice, vrátane jej metodického, technického, informačného a organizačného zabezpečenia,

c) vedie operatívnotechnickú evidenciu a účtovnú evidenciu, spracúva účtovné závierky,

d) vedie agendu súvisiacu s vyplácaním platov, iných náležitostí a cestovných náhrad,

e) vedie agendu cestovných náhrad a agendu súvisiacu so zahraničnými pracovnými cestami,

f) vykonáva pokladničnú službu,

g) zabezpečuje chod spisovej agendy a príjem a evidenciu korešpondencie doručenej do kancelárie a expedovanej z kancelárie,

h) vedie agendu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

i) vedie agendu majetku spravovaného kanceláriou, sleduje jeho stav a pohyb a zabezpečuje inventarizáciu majetku.

(3) Oddelenie správy majetku zabezpečuje agendu spojenú s obstarávaním, hospodárením a ochranou majetku, vykonáva jeho správu, zabezpečuje investičnú činnosť, autodopravu a technický servis. Oddelenie správy majetku na tento účel

a) uskutočňuje prípravu, realizáciu a obstarávanie investičných akcií, ako aj iných rekonštrukcií a stavebných úprav,

b) zabezpečuje vybavenie sídla prezidenta republiky a rezidencie prezidenta republiky, sídla kancelárie, zabezpečuje údržbu sídla prezidenta republiky a rezidencie prezidenta republiky a hnuteľného a nehnuteľného majetku kancelárie, ktorý k sídlu a rezidencii patrí,

c) vykonáva alebo zabezpečuje prevádzku v sídle prezidenta republiky a v rezidencii prezidenta republiky, vrátane poskytovania technického servisu, iných služieb a požiarnej ochrany v objektoch kancelárie,

d) obstaráva, skladuje a spravuje majetok kancelárie, hospodári s ním a zabezpečuje jeho údržbu, zabezpečuje potrebné vybavenie pracovísk kancelárie, skladuje a eviduje materiál pre potreby kancelárie,

e) zabezpečuje prevádzku v kancelárii, vykonáva alebo objednáva technický servis a iné služby spojené s chodom kancelárie,

f) obstaráva vozidlá pre kanceláriu, zabezpečuje ich prevádzku a údržbu,

g) zabezpečuje zásobovanie a technický servis kancelárie.

(4) Oddelenie informatiky vykonáva správu lokálnej počítačovej siete kancelárie, pripravuje koncepciu a zabezpečuje rozvoj, kvalitu fungovania a ochranu informačného systému kancelárie a jeho modulov, ako aj komunikáciu informačného systému kancelárie s domácimi a so zahraničnými informačnými strediskami v požadovanom rozsahu, s národnou radou, s Úradom vlády Slovenskej republiky a s ministerstvami.

Oddelenie informatiky na tento účel

a) zabezpečuje prevádzku štátneho informačného systému a prepojenia časti štátneho informačného systému kancelárie s ostatnými štátnymi informačnými systémami,

b) zodpovedá za prevádzkové, technické a systémové zabezpečenie informačného systému,

c) zabezpečuje ochranu a bezpečnosť informačného systému na všetkých úrovniach kancelárie,

d) zodpovedá za licenčnú správu programových produktov kancelárie,

e) poskytuje podporu užívateľom informačných systémov,

f) zabezpečuje vzdelávanie a školenie užívateľov informačných systémov,

g) zabezpečuje tvorbu systémových opatrení pre budovanie informačného zázemia kancelárie v oblasti rozvoja informačného systému kancelárie s vonkajšími informačnými systémami,

h) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní informačného systému štátnej správy.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]