Vymenovania
   

Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Úvod | Ústavné právomoci | Vymenovania | Vysoké školy | Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Rok 2014
 • doc. PhDr. Ľudmila BELÁSOVÁ, PhD.
  v odbore predškolská a elementárna pedagogika
  26. 5.
 • doc. Ing. Andrej CZÁN, PhD.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  26. 5.
 • doc. Mgr. Paweł CZARNECKI, PhD.
  v odbore sociálna práca
  26. 5.
 • doc. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  26. 5.
 • doc. Mgr. Anton ČIERNY
  v odbore výtvarné umenie
  26. 5.
 • doc. RNDr. Pavel DLAPA, PhD.
  v odbore pedológia
  26. 5.
 • doc. Ing. Pavol ĎURICA, CSc.
  v odbore pozemné stavby
  26. 5.
 • doc. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD.
  v odbore pedagogika
  26. 5.
 • doc. Ing. Igor FARKAŠ, PhD.
  v odbore informatika
  26. 5.
 • doc. PhDr. Eva FERKOVÁ, PhD.
  v odbore hudobné umenie
  26. 5.
 • doc. PhDr. František HANOBÍK, PhD.
  v odbore sociálna práca
  26. 5.
 • doc. RNDr. Milada HOLECOVÁ, PhD.
  v odbore zoológia
  26. 5.
 • doc. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
  v odbore biológia
  26. 5.
 • doc. Ing. Karol JESENÁK, CSc.
  v odbore anorganická technológia a materiály
  26. 5.
 • doc. MVDr. Juraj KOPPEL, DrSc.
  v odbore veterinárna morfológia a fyziológia
  26. 5.
 • doc. Mgr. Ľudovít LABÍK, ArtD.
  v odbore filmové umenie a multimédiá
  26. 5.
 • doc. PhDr. Eugen LACZO, PhD.
  v odbore športová edukológia
  26. 5.
 • doc. Mgr. art. Boris LENKO, ArtD.
  v odbore hudobné umenie
  26. 5.
 • doc. Ing. Vitaly LEVASHENKO, PhD.
  v odbore aplikovaná informatika
  26. 5.
 • doc. Ing. Miroslav LISOŇ, PhD.
    v odbore ochrana osôb a majetku
  26. 5.
 • doc. Ing. Norbert LUKÁČ, PhD.
  v odbore biológia
  26. 5.
 • doc. RNDr. Peter MARKOŠ, DrSc.
  v odbore fyzika
  26. 5.
 • doc. Mgr. Ivan MARTINČEK, PhD.
  v odbore elektrotechnológie a materiály
  26. 5.
 • doc. Mgr. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD.
  v odbore filmové umenie a multimédiá
  26. 5.
 • doc. Ing. Beáta Mikušová MERIČKOVÁ, PhD.
  v odbore verejná ekonomika a služby
  26. 5.
 • doc. MUDr. Beata MLADOSIEVIČOVÁ, CSc.
  v odbore normálna a patologická fyziológia
  26. 5.
 • doc. Dr. Ing. arch. Henrieta MORAVČÍKOVÁ
  v odbore architektúra a urbanizmus
  26. 5.
 • doc. RNDr. Jarmila MÜLLEROVÁ, PhD.
  v odbore elektrotechnológie a materiály
  26. 5.
 • doc. Mgr. Natália MURÁNSKA, PhD.
  v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  26. 5.
 • doc. MUDr. Vincent NAGY, PhD.
  v odbore chirurgia
  26. 5.
 • doc. Dr. Ing. Miloš ORAVEC
  v odbore kybernetika
  26. 5.
 • doc. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc.
  v odbore vnútorné choroby
  26. 5.
 • doc. Ing. Marta ORVISKÁ, PhD.
  v odbore financie, bankovníctvo a investovanie
  26. 5.
 • doc. RNDr. František PETROVIČ, PhD.
  v odbore ochrana a využívanie krajiny
  26. 5.
 • doc. PhDr. Mária PODHÁJECKÁ, CSc.
  v odbore predškolská a elementárna pedagogika
  26. 5.
 • doc. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.
  v odbore hutníctvo kovov
  26. 5.
 • doc. Ing. Dušan PUDIŠ, PhD.
  v odbore elektrotechnológie a materiály
  26. 5.
 • doc. MVDr. Silvia RYBÁROVÁ, PhD.
  v odbore anatómia, histológia a embryológia
  26. 5.
 • doc. Ing. Pavol SEJČ, CSc.
  v odbore strojárske  technológie a materiály
  26. 5.
 • doc. RNDr. Alexander SIROTKIN, DrSc.
  v odbore biológia
  26. 5.
 • doc. MUDr. Peter STANKO, PhD.
  v odbore zubné lekárstvo
  26. 5.
 • doc. Ing. Peter STRAPÁK, PhD.
  v odbore špeciálna živočíšna produkcia
  26. 5.
 • doc. ThDr. Marián ŠURÁB, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  26. 5.
 • doc. Ing. Pavol TANUŠKA, PhD.
  v odbore automatizácia
  26. 5.
 • doc. Dr. Ing. Menbere Workie TIRUNEH, PhD.
  v odbore národné hospodárstvo
  26. 5.
 • doc. Ing. Anna TRAKOVICKÁ, CSc.
  v odbore výživa
  26. 5.
 • doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD.
  v odbore pozemné stavby
  26. 5.
 • doc. MUDr. Martin WAWRUCH, PhD.
  v odbore klinická farmakológia
  26. 5.
 • doc. Ing. Ján ZÁVADSKÝ, PhD.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  26. 5.
 • doc. RNDr. Zlatica ŽENIŠOVÁ, PhD.
  v odbore inžinierska geológia
  26. 5.

Rok 2013

 • doc. Ing. Pavol ALEXY, PhD. 
  v odbore: technológia makromolekulových látok
  26. 11.
 • doc. ThDr. Andrzej BACZYŃSKI, PhD. 
  v odbore: katolícka teológia
  26. 11.
 • doc. PhDr. Beáta BALOGOVÁ, PhD. 
  v odbore: sociálna práca
  26. 11.
 • doc. PaedDr. Stanislav BENDL, PhD. 
  v odbore: pedagogika
  26. 11.
 • doc. JUDr. Ján CIRÁK, CSc. 
  v odbore: občianske právo
  26. 11.
 • doc. Ing. Miloš ČAMBÁL, CSc. 
  v odbore: priemyselné inžinierstvo
  26. 11.
 • doc. PaedDr. Alena DOUŠKOVÁ, PhD. 
  v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
  26. 11.
 • doc. Ing. Vladimír GAZDA, PhD. 
  v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
  26. 11.
 • doc. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD. 
  v odbore: manažment
  26. 11.
 • doc. ThDr. Jozef HAĽKO, PhD. 
  v odbore: katolícka teológia
  26. 11.
 • doc. Mgr. Ida HLEDÍKOVÁ, PhD. 
  v odbore: divadelné umenie
  26. 11.
 • doc. Ing. Jozef JURKO, PhD. 
  v odbore: výrobné technológie
  26. 11.
 • doc. Ing. Miroslava KAČÁNIOVÁ, PhD. 
  v odbore: biotechnológie
  26. 11.
 • doc. PhDr. Natália KORINA, CSc. 
  v odbore: slovanské jazyky a literatúry
  26. 11.
 • doc. Ing. Peter KOVÁČIK, CSc. 
  v odbore: agrochémia a výživa rastlín
  26. 11.
 • doc. RNDr. Rastislav KRÁLOVIČ, PhD. 
  v odbore: informatika
  26. 11.
 • doc. PaedDr. Miroslav KRYSTOŇ, PhD. 
  v odbore: pedagogika
  26. 11.
 • doc. Ing. Alena KUSÁ, PhD. 
  v odbore: masmediálne štúdiá
  26. 11.
 • doc. Ing. Vincent KVOČÁK, PhD. 
  v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  26. 11.
 • doc. PaedDr. Ľudmila LIPTÁKOVÁ, CSc. 
  v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
  26. 11.
 • doc. PhDr. Ivan LUKŠÍK, CSc. 
  v odbore: pedagogika
  26. 11.
 • doc. RNDr. Dagmar MARKECHOVÁ, CSc. 
  v odbore: aplikovaná matematika
  26. 11.
 • doc. PhDr. Marína MIKULAJOVÁ, CSc. 
  v odbore: psychológia
  26. 11.
 • doc. Ing. Andrea MIŠKUFOVÁ, PhD. 
  v odbore: environmentálne inžinierstvo
  26. 11.
 • doc. Ing. Pavol OCHOTNICKÝ, CSc. 
  v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
  26. 11.
 • doc. RNDr. Ondrej ORIŇÁK, PhD. 
  v odbore: analytická chémia
  26. 11.
 • doc. Ing. Ivo PETRÁŠ, PhD. 
  v odbore: automatizácia
  26. 11.
 • doc. PhDr. Ilona SEMRÁDOVÁ, CSc. 
  v odbore: etika
  26. 11.
 • doc. Ing. Jaroslav SVĚTLÍK, PhD. 
  v odbore: masmediálne štúdiá
  26. 11.
 • doc. Dr inż. Elżbieta  SZYCHTA  
  v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
  26. 11.
 • doc. Ing. Ján ŠALIGA, CSc. 
  v odbore: elektronika
  26. 11.
 • doc. MVDr. Zuzana ŠEVČÍKOVÁ, PhD. 
  v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
  26. 11.
 • doc. RNDr. Bernard ŠIŠKA, PhD. 
  v odbore: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
  26. 11.
 • doc. Ing. Pavol ŠVEC, CSc. 
  v odbore: strojárske technológie a materiály
  26. 11.
 • doc. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. 
  v odbore: manažment
  26. 11.
 • doc. PaedDr. Darina TARCSIOVÁ, PhD. 
  v odbore: špeciálna pedagogika
  26. 11.
 • doc. Mgr. art. Ingrid TIMKOVÁ  
  v odbore: divadelné umenie
  26. 11.
 • doc. Ing. Jozef TVRDOŇ, PhD. 
  v odbore: ekonomická teória
  26. 11.
 • doc. Ing. Stanislav UNČÍK, PhD. 
  v odbore: stavebníctvo
  26. 11.
 • doc. Ing. Josef VODÁK, PhD. 
  v odbore: manažment
  26. 11.
 • doc. Marian WŁOSIŃSKI, Dr. Hab.  
  v odbore: katolícka teológia
  26. 11.
 • assoc. prof. Michelangelo ZACARELLO  
  v odbore: cudzie jazyky a kultúry
  26. 11.
 • doc. Ing. Anna ZAUŠKOVÁ, PhD. 
  v odbore: masmediálne štúdiá
  26. 11.
 • doc. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD. 
  v odbore: športová kinantropológia
  26. 11.
 • doc. PhDr. Peter ŽEŇUCH, DrSc.
  v odbore: kulturológia
  26. 11.
 • doc. MUDr. Marian ADAMKOV, CSc., mim. prof.
  v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo
  22. 10.
 • doc. RNDr. Magdaléna BÁLINTOVÁ, PhD.
  v odbore: environmentálne inžinierstvo
  22. 10.
 • doc. Dr. Jozef BALGA, PhD.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
  22. 10.
 • doc. Ing. Cyril BELAVÝ, CSc.
  v odbore: automatizácia
  22. 10.
 • doc. Dr. Ing. Libor BENEŠ
  v odbore: materiály
  22. 10.
 • doc. PhDr. Zuzana BEŇUŠKOVÁ, CSc.
  v odbore: etnológia
  22. 10.
 • doc. Ing. Nadežda ČUBOŇOVÁ, PhD.
  v odbore: strojárske technológie a materiály
  22. 10.
 • doc. RNDr. Roman ĎURIKOVIČ, PhD.
  v odbore: informatika
  22. 10.
 • doc. MVDr. Zita FAIXOVÁ, PhD.
  v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
  22. 10.
 • doc. Ing. Dušan GALUSEK, PhD.
  v odbore: anorganická technológia a materiály
  22. 10.
 • doc. MVDr. Mária GOLDOVÁ, PhD.
  v odbore: infekčné a invázne choroby zvierat
  22. 10.
 • doc. Ing. Ján GREČNÁR, ArtD.
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
  22. 10.
 • doc. Jozef HARDOŠ, ArtD.
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
  22. 10.
 • doc. Ing. Kamila HLAVČOVÁ, PhD.
  v odbore: vodné hospodárstvo
  22. 10.
 • doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D.
  v odbore: cudzie jazyky a kultúry
  22. 10.
 • doc. RNDr. Klaudia JOMOVÁ, PhD.
  v odbore: biotechnológie
  22. 10.
 • doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
  22. 10.
 • doc. PhDr. Vlastimil KOZOŇ, PhD.
  v odbore: ošetrovateľstvo
  22.10.
 • doc. PhDr. Tomáš KREJČÍK, CSc.
  v odbore: pomocné vedy historické
  22. 10.
 • doc. Marek LEŠČÁK, ArtD.
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
  22.10.
 • doc. Ing. Vladimír LUKEŠ, DrSc.
  v odbore: chemická fyzika
  22. 10.
 • doc. PaedDr. Yvetta MACEJKOVÁ, PhD.
  v odbore: športová edukológia
  22.10.
 • doc. MUDr. Jozef MAŠURA, CSc., FECS, FESCAI
  v odbore: pediatria
  22. 10.
 • doc. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.
  v odbore: farmakognózia
  22. 10.
 • doc. PhDr. Oľga OROSOVÁ, CSc.
  v odbore: pedagogická, poradenská a školská psychológia
  22. 10.
 • doc. RNDr. Pavol QUITTNER, DrSc.
  v odbore: matematika
  22. 10.
 • doc. akad. mal. Júlia SABOVÁ
  v odbore: výtvarné umenie
  22. 10.
 • doc. Ing. Ján SEDLIAČIK, PhD.
  v odbore: technológia spracovania dreva
  22. 10.
 • doc. RNDr. Ján SPIŠIAK, DrSc.
  v odbore: geológia
  22. 10.
 • doc. Ing. Jozef STIERANKA, PhD.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
  22. 10.
 • doc. Martin ŠULÍK, ArtD.
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
  22. 10.
 • doc. MUDr. Miloš TÁBORSKÝ, PhD.
  v odbore: vnútorné choroby
  22. 10.
 • doc. Ing. Dana TANČINOVÁ, PhD.
  v odbore: spracovanie poľnohospodárskych produktov
  22. 10.
 • doc. Ing. Juraj VACULÍK, PhD.
  v odbore: poštové služby
  22. 10.
 • doc. Ing. Eva ZDRAVECKÁ, CSc.
  v odbore: strojárske technológie a materiály
  22. 10.
 • doc. PhDr. Róbert BABEĽA, PhD., MBA
  v odbore verejné zdravotníctvo
  5. 3.
 • doc. MUDr. Marián BERNADIČ, CSc.
  v odbore normálna a patologická fyziológia
  5. 3.
 • doc. PhDr. Samuel BREČKA, PhD.
  v odbore masmediálne štúdiá
  5. 3.
 • doc. RNDr. Jaroslav BRIANČIN, CSc.
  v odbore anorganické technológie a materiály
  5. 3.
 • doc. PaedDr. Zsolt CSÉFALVAY, PhD.
  v odbore logopédia
  5. 3.
 • doc. RNDr. Peter FEDOR, CSc.
  v odbore ochrana a využívanie krajiny
  5. 3.
 • doc. MUDr. Vladimír HEGYI, PhD.
  v odbore dermatovenerológia
  5. 3.
 • doc. RNDr. Milan HUTTA, CSc.
  v odbore analytická chémia
  5. 3.
 • doc. RNDr. Jaroslav JAROŠ, CSc.
  v odbore matematika
  5. 3.
 • doc. Ing. Ľudovít JELEMENSKÝ, DrSc.
  v odbore chemické inžinierstvo
  5. 3.
 • doc. RNDr. Jana KADUKOVÁ, PhD.
  v odbore hutníctvo kovov
  5. 3.
 • doc. Mgr. art. Rajmund KÁKONI
  v odbore hudobné umenie
  5. 3.
 • doc. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD.
  v odbore právne právo
  5. 3.
 • doc. RNDr. Ľudevít KÁĎAŠI, DrSc.
  v odbore molekulárna biológia
  5. 3.
 • doc. Ing. Tatiana KOVÁČIKOVÁ, PhD.
  v odbore aplikovaná informatika
  5. 3.
 • doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc.
  v odbore medzinárodné vzťahy
  5. 3.
 • doc. Ing. Helena MAJDÚCHOVÁ, CSc.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  5. 3.
 • doc. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD.
  v odbore finančný manažment
  5. 3.
 • doc. PaedDr. Marián MERICA, PhD.
  v odbore športová edukológia
  5. 3.
 • doc. PhDr. Oľga ORGOŇOVÁ, PhD.
  v odbore slovenský jazyk a literatúra
  5. 3.
 • doc. RNDr. Mariana PAJTÁŠOVÁ, PhD.
  v odbore materiály
  5. 3.
 • doc. Ing. Milan POLAKOVIČ, PhD.
  v odbore chemické inžinierstvo
  5. 3.
 • doc. MUDr. Viera RUSNÁKOVÁ, CSc., MBA
  v odbore verejné zdravotníctvo
  5. 3.
 • doc. Ing. Maroš SOLDÁN, PhD.
  v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  5. 3.
 • doc. PhDr. Marta SOUČKOVÁ, PhD.
  v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  5. 3.
 • doc. Alexander STEPANOV, CSc.
  v odbore hudobné umenie
  5. 3.
 • doc. MUDr. Gabriel VALOČÍK, PhD.
  v odbore vnútorné choroby
  5. 3.
 • doc. RNDr. Ľubica BEŇUŠKOVÁ, PhD.
  v odbore: informatika
  16. 1.

Rok 2012

 • doc. PhDr. Viera BILASOVÁ, CSc.
  v odbore: etika
  17. 9.
 • doc. Ing. Anetta ČAPLÁNOVÁ, PhD.
  v odbore: ekonomická teória
  17. 9.
 • doc. Ing. Jozef JUHÁR, PhD.
  v odbore: telekomunikácie
  17. 9.
 • RNDr. Gabriel JUHÁS, PhD.
  v odbore: aplikovaná informatika
  17. 9.
 • doc. Mgr. Yvetta KAJANOVÁ, CSc.
  v odbore: teória hudby
  17. 9.
 • doc. Ing. Daniela PERDUKOVÁ, PhD.
  v odbore: mechatronika
  17. 9
 • doc. RNDr. Martin BAČKOR, PhD.
  v odbore: fyziológia rastlín
  10. 7.
 • doc. PhDr. Ľubomír BELÁS, CSc.
  v odbore: systematická filozofia
  10. 7.
 • doc. Ing. Vladimír BENKO, PhD.
  v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  10. 7.
 • doc. Ing. Dana BOLIBRUCHOVÁ, PhD.
  v odbore: strojárske technológie a materiály
  10. 7.
 • doc. RNDr. Vladimír BOŠÁK, CSc.
  v odbore: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  10. 7.
 • doc. Mgr. art. Daniel BURANOVSKÝ, ArtD.
  v odbore: hudobné umenie
  10. 7.
 • doc. Mgr. Adam BŽOCH, CSc.
  v odbore: literárna veda
  10. 7.
 • doc. PaedDr. Ján DANEK, CSc.
  v odbore: pedagogika
  10. 7.
 • doc. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc.
  v odbore: manažment
  10. 7.
 • doc. PaedDr. Miroslav HOLIENKA, PhD.
  v odbore: športová edukológia
  10. 7.
 • doc. PhDr. Dr. Petr JEMELKA
  v odbore: etika
  10. 7.
 • doc. MgA. Blanka JUHAŇÁKOVÁ, ArtD.
  v odbore: hudobné umenie
  10. 7.
 • doc. JUDr. Karel KLÍMA, CSc.
  v odbore: ústavné právo
  10. 7.
 • doc. Dr. Ing. Jozef KOMAČKA
  v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  10. 7.
 • doc. Ing. Ľuboš KUČERA, PhD.
  v odbore: časti a mechanizmy strojov
  10. 7.
 • doc. RNDr. Magdaléna KUŽELOVÁ, CSc.
  v odbore: farmakológia
  10. 7.
 • doc. MgA. Petr KVÍČALA
  v odbore: výtvarné umenie
  10. 7.
 • doc. RNDr. Ľubomír MÁTEL, CSc.
  v odbore: jadrová chémia
  10. 7.
 • doc. Ing. Juraj MIČEK, CSc.
  v odbore: aplikovaná informatika
  10. 7.
 • doc. Ing. Pavel NEČAS, PhD.
  v odbore: národná a medzinárodná bezpečnosť
  10. 7.
 • doc. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.
  v odbore: doprava
  10. 7.
 • doc. Ing. Ján NOVÁK, PhD.
  v odbore: ochrana a využívanie krajiny
  10. 7.
 • doc. Ing. Martin ORENDÁČ, CSc.
  v odbore: fyzika kondenzovaných látok a akustika
  10. 7.
 • doc. MUDr. Daniela OSTATNÍKOVÁ, PhD.
  v odbore: normálna a patologická fyziológia
  10. 7.
 • doc. Peter PALIATKA, akad. soch.
  v odbore: dizajn
  10. 7.
 • doc. PhDr. Libor PAVERA, CSc.
  v odbore: estetika
  10. 7.
 • doc. Ing. Magdaléna PŘÍVAROVÁ, CSc.
  v odbore: ekonomická teória
  10. 7.
 • doc. Ing. Peter RAPTA, DrSc.
  v odbore: fyzikálna chémia
  10. 7.
 • doc. RNDr. Vanda REPISKÁ, PhD.
  v odbore: biológia
  10. 7.
 • doc. MUDr. Jozef ROSINA, PhD.
  v odbore: biomedicínske inžinierstvo
  10. 7.
 • doc. Mgr. art. Ján SLÁVIK, ArtD.
  v odbore: hudobné umenie
  10. 7.
 • doc. Ing. Peter STANĚK, CSc.
  v odbore: ekonomická teória
  10. 7.
 • doc. Ing. Slavomír STAŠIOV, PhD.
  v odbore: všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií
  10. 7.
 • doc. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.
  v odbore: manažment
  10. 7.
 • doc. MUDr. Ján ŠVIHRA, PhD.
  v odbore: chirurgia
  10. 7.
 • doc. PhDr. Peter TEREM, PhD.
  v odbore: medzinárodné vzťahy
  10. 7.
 • doc. RNDr. Ladislav TOLMÁČI, PhD.
  v odbore: geografia
  10. 7.
 • plk. doc. JUDr. Mgr. Jana VIKTORYOVÁ, PhD.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
  10. 7.
 • doc. Ing. Anton VITKO, CSc.
  v odbore: automatizácia
  10. 7.

Rok 2011

 • doc. RNDr. Martin BAČA, CSc.
  v odbore matematika
  28. 11.
 • doc. PaedDr. MgA. Mgr. Vojtech DIDI
  v odbore hudobné umenie
  28. 11.
 • doc. PhDr. Marta DOBROTKOVÁ, CSc.
  v odbore slovenské dejiny
  28. 11.
 • doc. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
  v odbore doprava
  28. 11.
 • doc. Ing. Mária FRANEKOVÁ, PhD.
  v odbore automatizácia
  28. 11.
 • doc. MUDr. Jozef GLASA, CSc., Ph.D.
  v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  28. 11.
 • doc. Martin HOMZA, Dr.
  v odbore slovenské dejiny
  28. 11.
 • doc. Ing. Ivan HOTOVÝ, DrSc.
  v odbore elektronika
  28. 11.
 • doc. PhDr. Zdeňka KALNICKÁ, CSc.
  v odbore estetika
  28. 11.
 • doc. MUDr. Milan KOKAVEC, PhD.
  v odbore ortopédia
  28. 11.
 • doc. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  28. 11.
 • doc. PaedDr. Milan LIGOŠ, CSc.
  v odbore odborová didaktika- slovenský jazyk a literatúra
  28. 11.
 • doc. RNDr. Pavol MÁRTONFI, PhD.
  v odbore biológia
  28. 11.
 • doc. RNDr. Jarmila NOVOTNÁ, CSc.
  v odbore teória vyučovania matematiky
  28. 11.
 • doc. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD.
  v odbore materiály
  28. 11.
 • doc. Ing. Márius PAVLOVIČ, PhD.
  v odbore elektrotechnológie a materiály
  28. 11.
 • doc. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc.
  v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii
  28. 11.
 • doc. PhDr. Zlatica PLAŠIENKOVÁ, PhD.
  v odbore filozofia
  28. 11.
 • doc. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc.
  v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii
  28. 11.
 • doc. PhDr. Dušan ŠKVARNA, PhD.
  v odbore slovenské dejiny
  28. 11.
 • doc. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD.
  v odbore hudobné umenie
  28. 11.
 • doc. Ing. Iveta UBREŽIOVÁ, CSc.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  28. 11.
 • doc. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.
  v odbore trestné právo
  28. 11.
 • doc. RNDr. Ivan BAJLA, PhD.
  v odbore meracia technika
  28. 11.
 • doc. PhDr. Miroslav BOBRÍK, PhD.
  v odbore športová humanistika
  28. 11.
 • doc. Ing. Jozef BOCKO, CSc.
  v odbore aplikovaná mechanika
  28. 11.  
 • doc. Mgr. Miroslav DANIŠ, CSc.
  v odbore všeobecné dejiny
  28. 11.
 • doc. RNDr. Miriam FENDEKOVÁ, CSc.
  v odbore inžinierska geológia
  28. 11.
 • doc. PhDr. Eva GAJDOŠOVÁ, CSc.
  v odbore psychológia
  28. 11.
 • doc. Dr. Ing. Jozef GOLIAN
  v odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov
  28. 11.
 • doc. Ing. Marko HALO, PhD.
  v odbore špeciálna živočíšna produkcia
  28. 11.
 • doc. RNDr. Alžbeta HEGEDÜSOVÁ, PhD.
  v odbore záhradníctvo
  28. 11.
 • doc. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  28. 11.
 • doc. RNDr. Peter KAPLÁN, CSc.
  v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
  28. 11.
 • doc. Ing. Alexander KASZONYI, PhD.
  v odbore chemické technológie
  28. 11.  
 • doc. PhDr. Kristína KRNOVÁ, CSc.
  v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  28. 11.
 • doc. Ing. Ján PARALIČ, PhD.
  v odbore hospodárska informatika
  28. 11.
 • doc. Ing. Ján PAŠKO, CSc.
  v odbore výrobné technológie
  28. 11.
 • doc. PaedDr. Jozef PAVELKA, CSc.
  v odbore odborová didaktika
  28. 11.
 • doc. PhDr. Anton POKRIVČÁK, PhD.
  v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  28. 11.
 • doc. PaedDr. Eva POLÁKOVÁ, PhD.
  v odbore masmediálne štúdiá
  28. 11.
 • doc. PharmDr. Miloslava RABIŠKOVÁ, CSc.
  v odbore galenická farmácia
  28. 11.
 • doc. Ing. Robert REDHAMMER, PhD.
  v odbore elektronika
  28. 11.
 • doc. Ing. Jarmila ŠALGOVIČOVÁ, CSc.
  v odbore masmediálne štúdiá
  28. 11.
 • doc. RNDr. Igor TOMO, CSc., MPH
  v odbore antropológia
  28. 11.
 • doc. Ing. Ľubomír VALÍK, PhD.
  v odbore chémia a technológia požívatín
  28. 11.
 • doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
  v odbore elektronika
  24. 1.
 • Dr. hab. Irena ADAMEK
  v odbore predškolská a elementárna pedagogika
  24. 1.
 • doc. MUDr. Štefan ALUŠÍK, CSc.
  v odbore vnútorné choroby
  24. 1.
 • doc. MUDr. Emil BAKOŠ, CSc.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. MVDr. Pavol BÁLENT, PhD.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  24. 1.
 • doc. RNDr. Tibor BARANEC, CSc.
  v odbore fyziológia plodín a drevín
  24. 1.
 • doc. MUDr. František BAUER, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. Ing. Tibor BENČAŤ, CSc.
  v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
  24. 1.
 • doc. PaedDr. René BÍLIK, CSc.
  v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  24. 1.
 • doc. Ing. Ivan BREZINA, CSc.
  v odbore ekonometria a operačný výskum
  24. 1.
 • doc. Miroslav BROOŠ, akad. mal.
  v odbore výtvarné umenie
  24. 1.
 • doc. Ing. Michal ČEPPAN, PhD.
  v odbore technológia makromolekulových látok
  24. 1.
 • doc. PhDr. Pavol DANCÁK, PhD.
  v odbore dejiny filozofie
  24. 1.
 • doc. Dr. Ing. Martin DECKÝ
  v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  24. 1.
 • doc. PhDr. ThLic. Juraj DOLINSKÝ SJ, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  24. 1.
 • doc. Ing. Matilda DROZDOVÁ, PhD.
  v odbore aplikovaná informatika
  24. 1.
 • doc. Ing. Miloslav DRTIL, PhD.
  v odbore chemické technológie
  24. 1.
 • doc. ThDr. MUDr. Ján ĎAČOK SJ, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. RNDr. Pavol ĎURIŠ, PhD.
  v odbore informatika
  24. 1.
 • doc. PhDr. Ladislav FRANEK, CSc.
  v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
  24. 1.
 • doc. PhDr. Ján GABURA. PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. PhDr. Silvia GÁLIKOVÁ, CSc.
  v odbore systematická filozofia
  24. 1.
 • doc. Ing. Anton GATIAL, DrSc.
  v odbore fyzikálna chémia
  24. 1.
 • doc. PhDr. Viera GAŹOVÁ, CSc.
  v odbore kulturológia
  24. 1.
 • doc. Dr. Ing. Juraj GERLICI
  v odbore motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
  24. 1.
 • doc. Ing. František GREŠKOVIČ, CSc.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  24. 1.
 • doc. PhDr. Ivica GULÁŠOVÁ, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. RNDr. Mirko HORŇÁK, CSc.
  v odbore matematika
  24. 1.
 • doc. MUDr. Eva HORVÁTHOVÁ – MITTERPACHOVÁ, PhD.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  24. 1.
 • doc. MUDr. Juraj HROMEC, CSc.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. MUDr. Mikuláš HRUBIŠKO, CSc.
  v odbore vnútorné choroby
  24. 1.
 • doc. Ing. Peter HUBINSKÝ, PhD.
  v odbore automatizácia
  24. 1.
 • doc. Ing. Peter CHRENEK, DrSc.
  v odbore biotechnológie
  24. 1.
 • doc. RNDr. Vladimír IRA, CSc.
  v odbore geografia
  24. 1.
 • doc. Jevgenij IRŠAI, PhD.
  v odbore hudobné umenie
  24. 1.
 • dr. hab. Janusz ISKRA
  v odbore športová edukológia
  24. 1.
 • doc. Ing. Zita IŽDINSKÁ, PhD.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  24. 1.
 • doc. MUDr. Jagienka JAUTOVÁ, PhD.
  v odbore dermatovenerológia
  24. 1.
 • doc. JUDr. Vilém KAHOUN, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. PhDr. MUDr. Peter KALANIN, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. PhDr. Milan KATUNINEC, PhD.
  v odbore slovenské dejiny
  24. 1.
 • doc. PhDr. Mária KILÍKOVÁ, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • dr. hab. Grzegorz A. KLEPARSKI
  v odbore neslovanské jazyky a literatúry
  24. 1.
 • doc. RNDr. Dušan KNEŽO, CSc.
  v odbore biomedicínske inžinierstvo
  24. 1.
 • doc. PhDr. Mária KOHÚTOVÁ, CSc.
  v odbore slovenské dejiny
  24. 1.
 • doc. Ing. Igor KOSÍR, CSc.
  v odbore medzinárodné vzťahy
  24. 1.
 • doc. MUDr. Michal KOVÁČ, CSc.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. Mgr. Milan KOVÁČ, PhD.
  v odbore etnológia
  24. 1.
 • doc. RNDr. Vladimír KOVÁČ, CSc.
  v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
  24. 1.
 • doc. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, PhD.
  v odbore stavebníctvo
  24. 1.
 • doc. PaedDr. Ľubomír KRALČÁK, PhD.
  v odbore slovenský jazyk a literatúra
  24. 1.
 • doc. Ing. Juraj KRÁLIK, PhD.
  v odbore aplikovaná mechanika
  24. 1.
 • doc. PhDr. Svetozár KRNO, CSc.
  v odbore kulturológia
  24. 1.
 • doc. PhDr. Klára KUZMOVÁ, CSc.
  v odbore klasická archeológia
  24. 1.
 • doc. PaedDr. Vladimír LABÁTH, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. MUDr. Ľudovít LACA, PhD.
  v odbore chirurgia
  24. 1.
 • doc. PhDr. István LANSTYÁK, CSc.
  v odbore všeobecná jazykoveda
  24. 1.
 • doc. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  24. 1.
 • doc. RNDr. Otília LINTNEROVÁ, CSc.
  v odbore geológia
  24. 1.
 • doc. RNDr. Tatiana LIPTÁKOVÁ, PhD.
  v odbore materiály
  24. 1.
 • doc. PhDr. René LUŽICA, ArtD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. Ing. Miroslav MAJTÁN, CSc.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  24. 1.
 • doc. JUDr. Karel MAREK, CSc.
  v odbore obchodné a finančné právo
  24. 1.
 • doc. Ing. Milan MARÔNEK, PhD.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  24. 1.
 • doc. MVDr. Peter MASSÁNYI, PhD.
  v odbore biológia
  24. 1.
 • doc. Ing. Jozef MEDVEĎ, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. MUDr. Jozef MIKLOŠKO, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. Mgr. art. Peter MIKULÁŠ, ArtD.
  v odbore hudobné umenie
  24. 1.
 • doc. Ing. Viktor MILATA, DrSc.
  v odbore organická chémia
  24. 1.
 • doc. MUDr. Peter MITRO, PhD.
  v odbore vnútorné choroby
  24. 1.
 • dr. hab. Božena MUCHACKA
  v odbore predškolská a elementárna pedagogika
  24. 1.
 • doc. Ing. Eva MUCHOVÁ, PhD.
  v odbore ekonomická teória
  24. 1.
 • doc. PhDr. Mgr. Pavel MŰHLPACHR, PhD.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. MUDr. Juraj OLEJNÍK, PhD.
  v odbore chirurgia
  24. 1.
 • doc. MUDr. Adriana ONDRUŠOVÁ, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc.
  v odbore molekulárna biológia
  24. 1.
 • doc. PhDr. Dušan PAVLŮ, CSc.
  v odbore masmediálne štúdiá
  24. 1.
 • doc. MUDr. Arpád PERESZLÉNYI, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. JUDr. Vladimír PLECITÝ, CSc.
  v odbore ochrana osôb a majetku
  24. 1.
 • doc. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S. PhD.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  24. 1.
 • doc. PhDr. Mária POTOČÁROVÁ, PhD.
  v odbore pedagogika
  24. 1.
 • doc. Ing. Michal ROSENBERG, PhD.
  v odbore biotechnológie
  24. 1.
 • doc. MUDr. Ivan ROVNÝ, PhD.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  24. 1.
 • doc. RNDr. Eva RUBLÍKOVÁ, PhD.
  v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii
  24. 1.
 • doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
  v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia
  24. 1.
 • doc. PaedDr. Jaromír SEDLÁČEK, PhD.
  v odbore športová kinantropológia
  24. 1.
 • doc. MUDr. Jaroslav SLANÝ, CSc.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.
  v odbore športová edukológia
  24. 1.
 • doc. MUDr. Thomas SZEKERES, PhD.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  24. 1.
 • doc. Ing. Alexander ŠATKA, CSc.
  v odbore elektronika
  24. 1.
 • doc. MUDr. Ľudmila ŠEVČÍKOVÁ, CSc.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  24. 1.
 • doc. RNDr. Daniel ŠEVČOVIČ, CSc.
  v odbore matematika
  24. 1.
 • doc. Ing. Peter ŠUGÁR, CSc.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  24. 1.
 • doc. MUDr. Mária ŠUSTROVÁ, CSc.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.
 • doc. PhDr. Jaroslav ŠUŠOL, CSc.
  v odbore knižnično-informačné štúdiá
  24. 1.
 • doc. Ing. Ján TERPÁK, CSc.
  v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov
  24. 1.
 • doc. MVDr. Igor VALOCKÝ, PhD.
  v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
  24. 1.
 • doc. Imrich VAŠKO, akad. arch.
  v odbore architektonická tvorba
  24. 1.
 • doc. Ing. Stanislav VESELÝ, CSc.
  v odbore energetika
  24. 1.
 • doc. MUDr. Marian VIDIŠČÁK, PhD.
  v odbore chirurgia
  24. 1.
 • doc. PaedDr. Eva VITÉZOVÁ, PhD.
  v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  24. 1.
 • doc. RNDr. Alena VOLLMANNOVÁ, PhD.
  v odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov
  24. 1.
 • doc. PhDr. Eliška WALTEROVÁ, CSc.
  v odbore pedagogika
  24. 1.
 • doc. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, ThD.
  v odbore katolícka teológia
  24. 1.
 • doc. Ing. Vladimír WIESER, PhD.
  v odbore telekomunikácie
  24. 1.
 • doc. PhDr. Jana WILD, PhD.
  v odbore divadelné umenie
  24. 1.
 • doc. PaedDr. Jan ZIMNY, PhD.
  v odbore odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy
  24. 1.
 • dr. hab. Maria Jolanta ŻMICHROWSKA
  v odbore odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy
  24. 1.
 • doc. MUDr. Ján ZVONÁR, CSc.
  v odbore ošetrovateľstvo
  24. 1.
 • doc. PhDr. Eva ŽIAKOVÁ, CSc.
  v odbore sociálna práca
  24. 1.

Rok 2010

 • doc. ThDr. Anton ADAM, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  28. 6.
 • doc. Ing. arch. Ján BAHNA, akad. arch.
  v odbore architektonická tvorba
  28. 6.
 • doc. Vladimír BALCO
  v odbore filmové umenie a multimédiá
  28. 6.
 • doc. Ing. Miroslav BOŠANSKÝ, PhD.
  v odbore poľnohospodárska a lesnícka technika
  28. 6.
 • doc. Ing. Ján BRODNIANSKY, PhD.
  v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  28. 6.
 • doc. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc.
  v odbore chirurgia
  28. 6.
 • doc. Mgr. art. Irina ČIERNIKOVÁ, ArtD.
  v odbore tanečné umenie
  28. 6.
 • doc. Ing. Miroslav DOVICA, PhD.
  v odbore metrológia
  28. 6.
 • doc. Mgr. Slavomír GÁLIK, PhD.
  v odbore etika
  28. 6.
 • doc. Ing. arch. Pavel GREGOR, PhD.
  v odbore architektúra a urbanizmus
  28. 6.
 • dr hab. Andrzej Ryszard GRETKOWSKI
  v odbore sociálna práca
  28. 6.
 • doc. Ing. Jaroslav HALVONIK, PhD.
  v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  28. 6.
 • doc. Ing. Bojka HAMERNÍKOVÁ, CSc.
  v odbore verejná ekonomika a služby
  28. 6.
 • doc. Ing. Eva HORVÁTOVÁ, CSc.
  v odbore financie, bankovníctvo a investovanie
  28. 6.
 • doc. RNDr. Igor HUDEC, CSc
  v odbore biológia
  28. 6.
 • doc. PaedDr. Anna HUDECOVÁ, PhD.
  v odbore pedagogika
  28. 6.
 • doc. RNDr. Daniela HUDECOVÁ, PhD.
  v odbore mikrobiológia
  28. 6.
 • doc. MUDr. Henrieta HUDEČKOVÁ, PhD.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  28. 6.
 • doc. Ing. Igor HUDOBA, PhD.
  v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  28. 6.
 • dr hab. Edward Zygmunt JARMOCH
  v odbore sociálna práca
  28. 6.
 • doc. Ing. Norbert JENDŽELOVSKÝ, PhD.
  v odbore aplikovaná mechanika
  28. 6.
 • doc. Ing. Ondrej KADLEČÍK, CSc.
  v odbore všeobecná živočíšna produkcia
  28. 6.
 • doc. PhDr. Soňa KARIKOVÁ, PhD.
  v odbore pedagogika
  28. 6.
 • doc. PhDr. Bronislava KASÁČOVÁ, CSc.
  v odbore pedagogika
  28. 6.
 • doc. PhDr. Dušan KATUŠČÁK, PhD.
  v odbore knižnično-informačné štúdiá
  28. 6.
 • doc. Dr. RNDr. Martin KNOR
  v odbore aplikovaná matematika
  28. 6.
 • dr. habil. Dénes KOLTAI, CSc.
  v odbore pedagogika
  28. 6.
 • dr hab. Eugenia Iwona LASKA
  v odbore sociálna práca
  28. 6.
 • doc. PhDr. Jana LEVICKÁ, PhD.
  v odbore sociálna práca
  28. 6.
 • doc. MVDr. Mária LEVKUTOVÁ, PhD.
  v odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat
  28. 6.
 • doc. MUDr. Viola MECHÍROVÁ, CSc.
  v odbore ošetrovateľstvo
  28. 6.
 • doc. Ing. Valéria MICHALOVÁ, CSc.
  v odbore obchod a marketing
  28. 6.
 • doc. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  28. 6.
 • doc. PhDr. Daniela MÜGLOVÁ, CSc.
  v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
  28. 6.
 • doc. Zuzana NIEDERDORFER, ArtD.
  v odbore hudobné umenie
  28. 6.
 • doc. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD.
  v odbore bezpečnosť technických systémov
  28. 6.
 • doc. PhDr. Jelena PAŠTÉKOVÁ, CSc.
  v odbore filmové umenie a multimédiá
 • doc. ThDr. Pavel PROCHÁZKA, PhD.
  v odbore etika
  28. 6.
 • doc. RNDr. Miroslava RŮŽIČKOVÁ, CSc.
  v odbore aplikovaná matematika
  28. 6.
 • doc. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.
  v odbore vnútorné choroby
  28. 6.
 • doc. Ing. Peter SEGĽA, PhD.
  v odbore anorganická chémia
  28. 6.
 • doc. PhDr. Aleš SEKOT, PhD.
  v odbore športová humanistika
  28. 6.
 • doc. Ing. Juraj SPALEK, PhD.
  v odbore automatizácia
  28. 6.
 • doc. Mgr. Ing. Ľubomír STACHO
  v odbore výtvarné umenie
  28. 6.
 • doc. PhDr. Jela STEINEROVÁ, PhD.
  v odbore knižnično-informačné štúdiá
  28. 6.
 • doc. MUDr. Iveta ŠIMKOVÁ, CSc.
  v odbore vnútorné choroby
  28. 6.
 • doc. Ing. Peter ŠOLEK, CSc.
  v odbore mechatronika
  28. 6.
 • doc. Ing. Eva TILLOVÁ, PhD.
  v odbore materiály
  28. 6.
 • doc. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD.
  v odbore poľnohospodárska a lesnícka technika
  28. 6.
 • doc. RNDr. Alfréd TRNKA, PhD.
  v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácie
  28. 6.
 • doc. Ing. Anton UHER, PhD.
  v odbore záhradníctvo
  28. 6.
 • doc. PhDr. Alena VALIŠOVÁ, PhD.
  v odbore pedagogika
  28. 6.
 • doc. Ing. Juraj VESELOVSKÝ, CSc.
  v odbore dizajn
  28. 6.
 • doc. Ing. Iveta ZOLOTOVÁ, CSc.
  v odbore kybernetika
  28. 6.
 • doc. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
  v odbore geológia
  25. 1.
 • doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  25. 1.
 • doc. Ing. Marián Brestič, CSc.
  v odbore fyziológia plodín a drevín
  25. 1.
 • doc. Ing. Roman Cimbala, CSc.
  v odbore elektroenergetika
  25. 1.
 • doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
  v odbore športová edukológia
  25. 1.
 • doc. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.
  v odbore slovanské jazyky a literatúry
  25. 1.
 • doc. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
  v odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov
  25. 1.
 • doc. Ing. Ľubomír Dorčák, CSc.
  v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov
  25. 1.
 • doc. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
  v odbore odborová didaktika – didaktika odborných technických predmetov
  25. 1.
 • doc. Ing. Pavel Élesztős, CSc.
  v odbore aplikovaná mechanika
  25. 1.
 • doc. Ing. Emil Evin, CSc.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  25. 1.
 • doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  25. 1.
 • doc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
  v odbore krajinná a záhradná architektúra
  25. 1.
 • doc. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
  v odbore dopravné stroje a zariadenia
  25. 1.
 • doc. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.
  v odbore anorganická technológia a materiály
  25. 1.
 • doc. Ing. Ján Híveš,PhD.
  v odbore anorganická technológia a materiály
  25. 1.
 • doc. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
  v odbore masmediálne štúdiá
  25. 1.
 • doc. PhDr. Michal Charvát, CSc.
  v odbore športová humanistika
  25. 1.
 • doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
  v odbore elektroenergetika
  25. 1.
 • doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
  v odbore energetické stroje a zariadenia
  25. 1.
 • doc. Ing. Aleš Janota, PhD.
  v odbore automatizácia
  25. 1.
 • doc. Ing. Fedor Kállay, PhD.
  v odbore automatizácia
  25. 1.
 • doc. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc.
  v odbore zoológia
  25. 1.
 • doc. MUDr. Karol Králinský, CSc.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  25. 1.
 • doc. MUDr. Viera Kristová, CSc.
  v odbore farmakológia
  25. 1.
 • doc. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
  verejné zdravotníctvo
  25. 1.
 • doc. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
  v odbore veterinárna morfológia a fyziológia
  25. 1.
 • doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
  v odbore odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy
  25. 1.
 • doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  25. 1.
 • doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
  v odbore slovenské dejiny
  25. 1.
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
  v odbore strojárske technológie a materiály
  25. 1.
 • doc. PhDr. Josef Oborný, PhD.
  v odbore športová humanistika
  25. 1.
 • doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD.
  v odbore teória a dejiny žurnalistiky
  25. 1.
 • doc. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
  v odbore analytická chémia
  25. 1.
 • doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
  v odbore obchodné a finančné právo
  25. 1.
 • doc. RNDr. Ján Plavka, CSc.
  v odbore informatika
  25. 1.
 • doc. PhDr. Milan Portik, PhD.
  v odbore predškolská a elementárna pedagogika
  25. 1.
 • doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
  v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
  25. 1.
 • doc. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
  v odbore dejiny a teória umenia
  25. 1.
 • doc. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
  v odbore teória a dejiny žurnalistiky
  25. 1.
 • doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
  v odbore regionálna geografia
  25. 1.
 • doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
  v odbore matematika
  25. 1.
 • doc. Mgr. Radoslav Šašina, ArtD.
  v odbore hudobné umenie
  25. 1.
 • doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
  v odbore informatika
  25. 1.
 • doc. Ing. Marián Tolnay, PhD.
  v odbore výrobné technológie
  25. 1.
 • doc. JUDr. Karol Tóth, PhD. MPH
  v odbore verejné zdravotníctvo
  25. 1.
 • doc. Ing. Marián Valko, DrSc.
  v odbore fyzikálna chémia
  5. 1.
 • doc. PhDr. Marian Zervan, PhD.
  v odbore dejiny a teória umenia
  25. 1.
 • doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  25. 1.

Rok 2009

 • doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.
  v odbore športová edukológia
  1. 7.
 • doc. PhDr. Marta Botíková, CSc.
  v odbore etnológia
  1. 7.  
 • doc. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
  v odbore veterinárna morfológia a fyziológia
  1. 7.
 • doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc.
  v odbore výživa
  1. 7.
 • doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.
  v odbore teória literatúry a dejín konkrétnych národných literatúr – teória a dejiny slovenskej literatúry
  1. 7.
 • doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
  v odbore hygiena chovu zvierat a životné prostredie
  1. 7.
 • doc. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.
  v odbore etika
  1. 7.
 • doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.
  v odbore poľnohospodárska a lesnícka technika
  1. 7.
 • doc. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD.
  v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
  1. 7.
 • doc. Ing. Peter Horbaj, PhD.
  v odbore energetické stroje a zariadenia
  1. 7.
 • doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.
  v odbore ochrana a využívanie krajiny
  1. 7.
 • doc. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  v odbore poľnohospodárska a lesnícka technika
  1. 7.
 • doc. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.
  v odbore finančný manažment
  1. 7.
 • doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.
  v odbore technológia makromolekulových látok
  1. 7.
 • doc. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
  v odbore elektroenergetika
  1. 7.
 • doc. RNDr. Peter Kollár, CSc.
  v odbore fyzikálne inžinierstvo
  1. 7.
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
  v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov
  1. 7.
 • doc. RNDr. Vladimír Lisý, CSc.
  v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika
  1. 7.  
 • doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
  v odbore teória politiky
  1. 7.
 • doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
  v odbore matematika
  1. 7.
 • doc. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.
  v odbore medzinárodné podnikanie
  1. 7.
 • doc. Mgr. art. Juraj Nvota
  v odbore divadelné umenie
  1. 7.
 • doc. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
  v odbore špeciálna rastlinná produkcia
  1. 7.
 • doc. Dr. Ing. Richard Pospišil
  v odbore všeobecná rastlinná produkcia
  1. 7.
 • doc. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  v odbore správne právo
  1. 7.
 • doc. Peter Roller, akad. soch.
  v odbore výtvarné umenie
  1. 7.
 • doc. Ing. Ján Salaj, CSc.
  v odbore v odbore strojárske technológie a materiály
  1. 7.
 • doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
  fyzika kondenzovaných látok a akustika
  1. 7.
 • doc. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
  v odbore chémia a technológia poživatín
  1. 7.
 • doc. Ing. Milan Sokol, PhD.
  v odbore aplikovaná mechanika
  1. 7.
 • doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
  v odbore materiály
  1. 7.
 • doc. Stanislav Stankoci, akad. mal.
  v odbore dizajn
  1. 7.
 • doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
  v odbore elektronika
  1. 7.
 • doc. Ing. Anna Streďanská, PhD.
  v odbore krajinárstvo
  1. 7.
 • doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  1. 7.
 • doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
  v odbore výrobná technika
  1. 7.
 • doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.
  v odbore silnoprúdová elektrotechnika
  1. 7.
 • doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
  v odbore dopravné služby
  1. 7.  
 • doc. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
  v odbore všeobecná jazykoveda
  1. 7.
 • doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
  v odbore záhradníctvo
  1. 7.
 • doc. Ing. Elena Žárska, CSc.
  v odbore národné hospodárstvo
  1. 7.
 • doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
  v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo
  20. 1.
 • doc. RNDr. Vladimír Baar, PhD.
  v odbore geografia
  20. 1.
 • doc. MUDr. Juraj Benca, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
  v odbore ochrana osôb a majetku
  20. 1.
 • doc. PhDr. Anna Eliášová, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. Ing. Stanislav Fabian, CSc.
  v odbore výrobné technológie
  20. 1.
 • doc. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  20. 1.
 • doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
  v odbore biológia
  20. 1.
 • doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. PhDr. Ing. Lenka Hajerová – Müllerová, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. Ing. Jozef Haládik, PhD.
  v odbore ochrana osôb a majetku
  20. 1.
 • doc. Ing. Svätoslav Hluchý, CSc.
  v odbore všeobecná živočíšna produkcia
  20. 1.
 • doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
  v odbore estetika
  20. 1.
 • doc. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
  v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  20. 1.
 • doc. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
  v odbore verejná ekonomika a služby
  20. 1.
 • doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc.
  v odbore verejné zdravotníctvo
  20. 1.
 • doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.
  v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
  20. 1.
 • doc. Ing. Jozef Kúdela, CSc.
  v odbore drevárstvo
  20. 1.
 • doc. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
  v odbore farmakológia
  20. 1.
 • doc. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
  v odbore kulturológia
  20. 1.
 • dr hab. inž. Mirosłav Luft
  v odbore automatizácia
  20. 1.
 • doc. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
  v odbore environmentálne inžinierstvo
  20. 1.
 • doc. RNDr. Milan Malcho, PhD.
  v odbore energetické stroje a zariadenia
  20. 1.
 • doc. MUDr. Myrón Malý, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.
 • doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
  v odbore dejiny a teória divadelného umenia
  20. 1.
 • doc. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
  v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
  20. 1.
 • doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
  v odbore všeobecná jazykoveda
 • dr hab. inž. Kazimierz Antoni Orlowski
  v odbore výrobná technika
  20. 1.
 • doc. Ing. Viera Paganová, PhD.
  v odbore krajinná a záhradná architektúra
  20. 1.
 • doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  20. 1.
 • Dr. habil. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
  v odbore sociálna práca
  20. 1.
 • doc. Ing. Karol Rástočný, PhD.
  v odbore automatizácia
  20. 1.
 • doc. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
  v odbore poľnohospodárska a lesnícka technika
  20. 1.
 • doc. Dr. Ing. Janka Sabová
  v odbore banské meračstvo a geodézia
  20. 1.
 • dr hab. Stanislav Sagan
  v odbore ústavné právo
  20. 1.
 • doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
  v odbore ekonomika a manažment podniku
  20. 1.
 • doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
  v odbore pedagogika
  20. 1.
 • doc. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
  v odbore manažment
  20. 1.
 • doc. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
  v odbore nekovové materiály a stavebné hmoty
  20. 1.
 • doc. Mgr. Ján Uličiansky
  v odbore divadelné umenie
  20. 1.
 • doc. JUDr. Robert Vlček, PhD.
  v odbore sociálna práca
  20. 1.
 • doc. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  20. 1.
 • doc. Dr. phil. fac. teol. Peter Volek
  v odbore katolícka teológia
  20. 1.
 • doc. RSDr. Štefan Volner, CSc.
  v odbore medzinárodné vzťahy
  20. 1.
 • doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
  v odbore správne právo
  20. 1.
 • doc. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  20. 1.

Rok 2008

 • doc. Ing. Peter Ballo, PhD.
  v odbore fyzikálne inžinierstvo
  12. 5.
 • doc. RNDr. František Baluška, DrSc.
  v odbore fyziológia rastlín
  12. 5.
 • doc. PhDr. Mária Bielová, PhD.
  v odbore sociálna práca
  12. 5.
 • doc. Ing. Branislav Bobček, CSc.
  v odbore špeciálna živočíšna produkcia
  12. 5.
 • dr. hab. inž. Stanisław Borkowski
  v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky
  12. 5.
 • doc. Ing. Július Cirák, CSc.
  v odbore fyzikálne inžinierstvo
  12. 5.
 • doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
  v odbore mikrobiológia
  12. 5.
 • doc. Ing. Ladislav Dedík, DrSc.
  v odbore metrológia
  12. 5.
 • doc. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.
  v odbore silnoprúdová elektrotechnika
  12. 5.
 • doc. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
  v odbore nekovové materiály a stavebné hmoty
  12. 5.
 • doc. RNDr. Marek Fila, DrSc.
  v odbore matematika
  12. 5.
 • doc. Alois Fišárek
  v odbore filmové umenie a multimédiá
  12. 5.
 • doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD.
  v odbore ekonomická teória
  12. 5.
 • doc. Ing. Ernest Gondár, PhD.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  12. 5.
 • doc. PaedDr. Karol Görner, CSc.
  v odbore športová edukológia
  12. 5.
 • doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  12. 5.
 • doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
  v odbore automatizácia
  12. 5.
 • doc. RNDr. Robert Ištok, PhD.
  v odbore geografia
  12. 5.
 • doc. Ing. Martin Klimo, PhD.
  v odbore aplikovaná informatika
  12. 5.
 • doc. PhDr. Ján Koper, PhD.
  v odbore teória politiky
  12. 5.
 • doc. RNDr. Július Korbaš, CSc.
  v odbore matematika
  12. 5.
 • doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.
  v odbore regionálna geografia
  12. 5.
 • doc. ThDr. Jozef Krupa, PhD.
  v odbore katolícka teológia
  12. 5.
 • dr. hab. inž. Zbigniew Łukasik
  v odbore automatizácia
  12. 5.
 • doc. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
  v odbore fyzika
  12. 5.
 • doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.
  v odbore aplikovaná informatika
  12. 5.
 • dr. hab. Sławomir Mazur
  v odbore sociálna práca
  12. 5.
 • doc. Ing. Anna Mičietová, PhD.
  v odbore strojárske technológie a materiály
  12. 5.
 • doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
  v odbore aplikovaná matematika
  12. 5.
 • doc. RNDr. Jela Mistríková, CSc.
  v odbore mikrobiológia
  12. 5.
 • doc. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
  v odbore špeciálna živočíšna produkcia
  12. 5.
 • doc. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
  v odbore hygiena potravín
  12. 5.
 • doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
  v odbore systematická filozofia
  12. 5.
 • doc. Eduard Nižňanský, CSc.
  v odbore všeobecné dejiny
  12. 5.
 • doc. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
  v odbore biochémia
  12. 5.
 • doc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
  v odbore informatika
  12. 5.
 • doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
  v odbore procesná technika
  12. 5.
 • doc. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
  v odbore fyzika
  12. 5.
 • doc. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
  v odbore občianske právo
  12. 5.
 • doc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
  v odbore chirurgia
  12. 5.
 • doc. Ing. Pavel Raschman, CSc.
  v odbore anorganické technológie a materiály
  12. 5.
 • doc. RNDr. Miroslav Repčák, CSc.
  v odbore fyziológia rastlín
  12. 5.
 • doc. Dr. med. Burkhard Rischke, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  12. 5.
 • doc. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
  v odbore sociálna práca
  12. 5.
 • doc. Ing. Anna Schultzová, PhD.
  v odbore financie, bankovníctvo a investovanie
  12. 5.
 • doc. Ondrej Slivka, ArtD.
  v odbore filmové umenie a multimédiá
  12. 5.
 • doc. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.
  v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
  12. 5.
 • doc. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  v odbore sociálna práca
  12. 5.
 • doc. PhDr. Valéria Tóthová, PhD.
  v odbore ošetrovateľstvo
  12. 5.
 • doc. MVDr. Peter Turek, PhD.
  v odbore hygiena potravín
  12. 5.
 • doc. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
  v odbore imunológia
  12. 5.
 • doc. RNDr. Ján Urban, DrSc.
  v odbore fyzika
  12. 5.
 • doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
  v odbore chirurgia
  12. 5.
 • doc. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
  v odbore fyzika
  12. 5.
 • doc. Ing. Pavel Záskalický, PhD.
  v odbore silnoprúdová elektrotechnika
  12. 5.
 • doc. PhDr. Anna Žilová, PhD.
  v odbore sociálna práca
  12. 5.
 • doc. Ing. Dušan Baran, PhD.
  v odbore: priemyselné inžinierstvo
  15. 1.
 • doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.
  v odbore: strojárske technológie a materiály
  15. 1.
 • doc. Ing. Emília Bednárová, PhD.
  v odbore: vodné stavby
  15. 1.
 • doc. MUDr. Erik Dorko, PhD.
  v odbore: mikrobiológia
  15. 1.
 • doc. PhDr. Jozef Džuka, PhD.
  v odbore: všeobecná a experimentálna psychológia
  15. 1.
 • doc. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.
  v odbore: verejné zdravotníctvo
  15. 1.
 • doc. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
  v odbore: otorinolaryngológia
  15. 1.
 • doc. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient.
  v odbore: banská geológia a geologický prieskum
  15. 1.
 • doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
  v odbore: materiály
  15. 1.
 • doc. MVDr. Peter Juriš, CSc.
  v odbore: verejné zdravotníctvo
  15. 1.
 • doc. Ing. Dušan Katunský, CSc.
  v odbore: pozemné stavby
  15. 1.
 • doc. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.
  v odbore: logopédia
  15. 1.
 • doc. RNDr. Anna Kolesárová , PhD.
  v odbore: aplikovaná matematika
  15. 1.
 • doc. Ing. Ján Kollár, CSc.
  v odbore: informatika
  15. 1.
 • doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
  15. 1.
 • doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.
  v odbore: chirurgia
  15. 1.
 • doc. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
  v odbore: geografia
  15. 1.
 • doc. MUDr. Jozef Lohnert, CSc.
  v odbore: ošetrovateľstvo
  15. 1.
 • doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.
  v odbore: hudobné umenie
  15. 1.
 • doc. Ing. Jozef Mihok, PhD.
  v odbore: priemyselné inžinierstvo
  15. 1.
 • doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
  v odbore: gynekológia a pôrodníctvo
  15. 1.
 • doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
  v odbore: medzinárodné vzťahy
  15. 1.
 • doc. Ing. Ildikó Rouseková, PhD.
  v odbore: nekovové materiály a stavebné hmoty
  15. 1.
 • doc. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
  v odbore: verejné zdravotníctvo
  15. 1.
 • doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
  v odbore: sociológia
  15. 1.
 • doc. Ing. Dušan Šebo, PhD.
  v odbore: priemyselné inžinierstvo
  15. 1.
 • doc. RNDr. Katarína Šiviková, PhD.
  v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
  15. 1.
 • doc. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
  v odbore: genetika
  15. 1.
 • doc. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
  v odbore: časti a mechanizmy strojov
  15. 1.
 • doc. PhDr. Marek Waic, CSc.
  v odbore: športová humanistika
  15. 1.
 • doc. Ing. Jozef Zajac, CSc.
  v odbore: výrobné technológie
  15. 1.
 • doc. Ing. Milan Žmindák, CSc.
  v odbore: aplikovaná mechanika
  15. 1.

Rok 2007

 • doc. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
  v odbore: spracovanie poľnohospodárskych produktov
  26. 6.
 • doc. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.
  v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
  26. 6.
 • doc. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
  v odbore: telekomunikácie
  26. 6.
 • doc. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
  v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  26. 6.
 • doc. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
  v odbore: sociálna práca
  26. 6.
 • doc. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
  v odbore: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
  26. 6.
 • doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.
  v odbore: obchod a marketing
  26. 6.
 • doc. Ing. Peter Dušička, PhD.
  v odbore: vodné stavby
  26. 6.
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar
  v odbore: automatizácia
  26. 6.
 • doc. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
  v odbore: biotechnológie
  26. 6.
 • doc. Ing. Alica Kalašová, CSc.
  v odbore: doprava
  26. 6.
 • doc. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
  v odbore: motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
  26. 6.
 • doc. Ing. Svetozár Katuščák, CSc.
  v odbore: technológia spracovania dreva
  26. 6.
 • doc. Ing. Irena Kováčová, CSc.
  v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
  26. 6.
 • doc. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
  v odbore: špeciálna živočíšna produkcia
  26. 6.
 • doc. Ing. Margita Longauerová, CSc.
  v odbore: materiály
  26. 6.
 • doc. PhDr. Darina Malová, CSc.
  v odbore: politológia
  26. 6.
 • doc. RNDr. René Matlovič, PhD.
  v odbore: geografia
 • doc. JUDr. Ján Mazák, PhD.
  v odbore: občianske právo
  26. 6.
 • doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
  v odbore: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
  26. 6.
 • doc. Ing. Ján Michalík, PhD.
  v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
  26. 6.
 • doc. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
  v odbore: výrobné technológie
  26. 6.
 • doc. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
  v odbore: infekčné a parazitárne choroby zvierat
  26. 6.
 • doc. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
  v odbore: vnútorné choroby zvierat
  26. 6.
 • Dr hab. Kazimierz Obodyński
  v odbore: športová edukológia
  26. 6.
 • doc. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
  v odbore: hygiena chovu zvierat a životné prostredie
  26. 6.
 • doc. RNDr. Viera Pacáková, PhD.
  v odbore: ekonometria a operačný výskum
  26. 6.
 • doc. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
  v odbore: výrobná technika
  26. 6.
 • doc. Ing. Ladislav Pešek, CSc.
  v odbore: materiály
  26. 6.
 • doc. Ing. Alena Pietriková, PhD.
  v odbore: elektrotechnológie a materiály
  26. 6.
 • doc. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.
  v odbore: chémia
  26. 6.
 • doc. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
  v odbore: telekomunikácie
  26. 6.
 • doc. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.
  v odbore: sociálna práca
  26. 6.
 • doc. Ing. Libuša Radková, PhD.
  v odbore: sociálna práca
  26. 6.
 • doc. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
  v odbore: výrobná technika
  26. 6.
 • doc. Ing. Tomáš Sabol, CSc.
  v odbore: umelá inteligencia
  26. 6.
 • doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD.
  v odbore: národné hospodárstvo
  26. 6.
 • doc. Ing. Peter Šimko, DrSc.
  v odbore: chémia a technológia poživatín
  26. 6.
 • doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
  v odbore: všeobecná živočíšna produkcia
  26. 6.
 • doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
  v odbore: vodné stavby
  26. 6.
 • doc. Ing. Jozef Štefko, PhD.
  v odbore: konštrukcia a procesy drevárskej výroby
  26. 6.
 • doc. Ing. Milan Terek, PhD.
  v odbore: ekonometria a operačný výskum
  26. 6.
 • doc. Ing. Michal Zacharov, CSc.
  v odbore: banská geológia a geologický prieskum
  26. 6.
 • doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
  v odbore: matematika
  26. 6.

Rok 2006

 • doc. PhDr. Lívia Adamcová, CSc.
  v odbore: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín,
  špecializácia: germanistika
  2. 11.
 • doc. Ing. Juraj Altus, PhD.
  v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
  2. 11.
 • doc. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
  v odbore: podnikový manažment
  2. 11.
 • doc. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania chémie
  2. 11.
 • doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
  2. 11.
 • doc. Ing. Juraj Breza, PhD.
  v odbore: elektronika
  2. 11.
 • doc. Jozef Bujna, CSc.
  v odbore: archeológia
  2. 11.
 • doc. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
  v odbore: matematika
  2. 11.
 • doc. PhDr. Božena Čahojová, PhD.
  v odbore: divadelné umenie a veda
  2. 11.
 • doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
  v odbore: normálna a patologická fyziológia
  2. 11.
 • doc. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
  v odbore: teoretická a počítačová chémia
  2. 11.
 • doc. Ing. Gabriel Čík, CSc.
  v odbore: technológia makromolekulových látok
  2. 11.
 • doc. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
  v odbore: matematika
  2. 11.
 • doc. Mgr. Zuzana Gindlová – Tatárová, ArtD.
  v odbore: filmové a televízne umenie a veda
  2. 11.
 • doc. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
  v odbore: technológia vzdelávania
  2. 11.
 • doc. Mgr. Milota Havránková
  v odbore: výtvarné umenie - voľná tvorba
  2. 11.
 • doc. Janka Hečková, CSc.
  v odbore: archeológia
  2. 11.
 • doc. RNDr. Peter Holec, CSc.
  v odbore: geológia
  2. 11.
 • doc. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
  v odbore: technológia makromolekulových látok
  2. 11.
 • doc. Ing. arch. František Jurišič, ArtD.
  v odbore: filmové a televízne umenie a veda
  2. 11.
 • doc. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
  v odbore: informatika
  2. 11.
 • doc. PhDr. Igor Kominarec, PhD.
  v odbore: pedagogika
  2. 11.
 • doc. akad. arch. Ján Krížik, ArtD.
  v odbore: výtvarné umenie – voľná tvorba
  2. 11.
 • doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
  v odbore: dopravná a spojová technológia
  2. 11.
 • doc. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
  v odbore: hygiena potravín
  2. 11.
 • doc. RNDr. Jozef Minár, CSc.
  v odbore: fyzická geografia a geoekológia
  2. 11.
 • doc. Ing. Ľudovít Naď, CSc.
  v odbore: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
  2. 11.
 • doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.
  v odbore: teória vyučovania matematiky
  2. 11.
 • doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
  v odbore: aplikovaná informatika
  2. 11.
 • doc. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
  v odbore: pedagogika
  2. 11.
 • doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
  2. 11.
 • doc. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
  v odbore: geológia
  2. 11.
 • doc. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.
  v odbore: fyzika
  2. 11.
 • doc. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
  v odbore: matematika
  2. 11.
 • doc. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
  v odbore: veterinárna fyziológia
  2. 11.
 • doc. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
  2. 11.
 • doc. Ing. Ján Tomáš, CSc.
  v odbore: spracovanie poľnohospodárskych produktov
  2. 11.
 • doc. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
  v odbore: špeciálna pedagogika
  2. 11.
 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD.
  v odbore: aplikovaná mechanika
  2. 11.
 • doc. Dr. RNDr. Pavel Veis, CSc.
  v odbore: fyzika
  2. 11.
 • doc. Karol Weisslechner, akad. arch.
  v odbore: výtvarné umenie – úžitková tvorba
  2. 11.
 • doc. PhDr. František Alabán, CSc.
  v odbore: literárna veda
  10. 4.
 • doc. RNDr. Ivan Baník, PhD.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy,
  špecializácia: teória vyučovania fyziky
  10. 4.
 • doc. RNDr. Josef Berger, CSc.
  v odbore: laboratórne vyšetrovacie metódy
  10. 4.
 • doc. PhDr. František Briška, CSc.
  v odbore: filozofia
  10. 4.
 • doc. PhDr. Alena Burešová, CSc.
  v odbore: teória vyučovania hudobnej výchovy
  10. 4.
 • doc. Ing. Viera Čihovská, PhD.
  v odbore: obchod a marketing
  10. 4.
 • doc. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania chémie
  10. 4.
 • doc. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
  v odbore: ošetrovateľstvo
  10. 4.
 • doc. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
  v odbore: dejiny filozofie
  10. 4.
 • doc. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.
  v odbore: estetika a dejiny estetiky
  10. 4.
 • doc. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
  10. 4.
 • doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
  10. 4.
 • doc. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.
  v odbore: hutníctvo kovov
  10. 4.
 • doc. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
  v odbore: národné hospodárstvo
  10. 4.
 • doc. MUDr. Peter Galajda, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
  10. 4.
 • doc. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
  v odbore: teória politiky
  10. 4.
 • doc. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.
  v odbore: mikrobiológia
  10. 4.
 • doc. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
  v odbore: slovenský jazyk
  10. 4.
 • doc. MUDr. Anton Gúth, CSc.
  v odbore: ošetrovateľstvo
  10. 4.
 • doc. Ing. Juraj Guzy, CSc.
  v odbore: biochémia
  10. 4.
 • doc. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  v odbore: manažment a financovanie lesných podnikov
  10. 4.
 • doc. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
  v odbore: teória vyučovania matematiky
  10. 4.
 • doc. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
  v odbore: fyzická geografia a geoekológia
  10. 4.
 • doc. Ing. Alexander Chaus, DrSc.
  v odbore: technológie strojárskej výroby
  10. 4.
 • doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
  v odbore: teória a konštrukcie pozemných stavieb
  10. 4.
 • doc. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
  v odbore: farmakológia
  10. 4.
 • doc. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
  10. 4.
 • doc. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
  v odbore: estetika a dejiny estetiky
  10. 4.
 • doc. PhDr. Anna Klimeková, CSc.
  v odbore: systematická filozofia
  10. 4.
 • doc. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
  v odbore: teória vyučovania matematiky
  10. 4.
 • doc. RNDr. Eduard Kostolanský, PhD.
  v odbore: aplikovaná informatika
  10. 4.
 • doc. MUDr. Štefan Koval, PhD.
  v odbore: sociálna práca
  10. 4.
 • doc. RNDr. Mária Kozová, CSc.
  v odbore: environmentalistika
  10. 4.
 • doc. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc.
  v odbore: pedagogika
  10. 4.
 • doc. RNDr. Miroslav Krumpál, CSc.
  v odbore: zoológia
  10. 4.
 • doc. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
  v odbore: pedagogika
  10. 4.
 • doc. PhDr. Mária Kusá, CSc.
  v odbore: slavistika – slovanské literatúry
  10. 4.
 • doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc.
  v odbore: národné hospodárstvo
  10. 4.
 • doc. PaedDr. Karol László, CSc.
  v odbore: pedagogika
  10. 4.
 • doc. Ing. Ján Lokaj, CSc.
  v odbore: materiálové inžinierstvo
  10. 4.
 • doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc.
  v odbore: priemyselné inžinierstvo a manažment
  10. 4.
 • doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
  v odbore: sociálna práca
  10. 4.
 • doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
  v odbore: veterinárna morfológia
  10. 4.
 • doc. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.
  v odbore: sociálna práca
  10. 4.
 • doc. MUDr. Mariana Mrázová, CSc.
  v odbore: verejné zdravotníctvo
  10. 4.
 • doc. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
  v odbore: teória vyučovania hudobnej výchovy
  10. 4.
 • doc. PhDr. Jana Nemcová, CSc.
  v odbore: teória a dejiny slovenskej literatúry
  10. 4.
 • doc. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.
  v odbore: fyzická geografia a geoekológia
  10. 4.
 • doc. Ing. Jozef Pilc, PhD.
  v odbore: strojárska technológia
  10. 4.
 • doc. Ing. Michal Pokorný, PhD.
  v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
  10. 4.
 • doc. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.
  v odbore: pedagogika
  10. 4.
 • doc. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
  v odbore: pedagogika
  10. 4.
 • doc. PhDr. Anna Remišová, CSc.
  v odbore: filozofia
  10. 4.
 • doc. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
  v odbore: ošetrovateľstvo
  10. 4.
 • doc. Dr. Ing. Milan Sága
  v odbore: časti a mechanizmy strojov
  10. 4.
 • doc. PhDr. Peter Seidler, CSc.
  v odbore: pedagogika
  10. 4.
 • doc. JUDr. Robert Schronk, CSc.
  v odbore: pracovné právo
  10. 4.
 • doc. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
  v odbore: mikrobiológia
  10. 4.
 • doc. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.
  v odbore: všeobecná jazykoveda
  10. 4.
 • doc. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
  v odbore: pedagogická psychológia
  10. 4.
 • doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
  v odbore: dejiny filozofie
  10. 4.
 • doc. JUDr. Ján Svák, CSc.
  v odbore: ústavné právo
  10. 4.
 • doc. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
  v odbore: všeobecná biológia
  10. 4.
 • doc. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
  v odbore: environmentalistika
  10. 4.
 • doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
  v odbore: ústavné právo
  10. 4.
 • doc. MVDr. Václav Šutiak, PhD.
  v odbore: vnútorné choroby zvierat a farmakológia
  10. 4.
 • doc. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
  v odbore: laboratórne vyšetrovacie metódy
  10. 4.
 • doc. Ing. Mária Uramová, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
  10. 4.
 • doc. Ing. Michal Varchola, CSc.
  v odbore: hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
  10. 4.
 • doc. JUDr. Helena Válková, CSc.
  v odbore: trestné právo
  10. 4.
 • doc. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
  v odbore: slavistika – slovanské jazyky
  10. 4.
 • doc. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
  v odbore: teória vyučovania fyziky
  10. 4.

Rok 2005

 • doc. MUDr. Pavel Babál, CSc.
  v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo
  29. 11.
 • doc. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
  v odbore: filozofia
  29. 11.
 • doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.
  v odbore: programové a informačné systémy
  29. 11.
 • doc. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
  v odbore: ekológia
  29. 11.
 • doc. RNDr. Peter Brezáni, PhD.
  v odbore: všeobecná biológia
  29. 11.
 • doc. Ivan Csudai, akad. mal.
  v odbore: výtvarné umenie – voľná tvorba
  29. 11.
 • doc. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.
  v odbore: energetické stroje a zariadenia
  29. 11.
 • doc. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
  v odbore: teória vyučovania matematiky
  29. 11.
 • doc. MUDr. Viliam Donič, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
  29. 11.
 • doc. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
  v odbore: technológia vzdelávania
  29. 11.
 • doc. RNDr. Ján Gáper, CSc.
  v odbore: lesnícka fytológia
  29. 11.
 • doc. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
  v odbore: etnológia
  29. 11.
 • doc. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
  v odbore: mechatronika
  29. 11.
 • doc. MUDr. Eva Grey, PhD.
  v odbore: sociálna práca
  29. 11.
 • doc. Ing. Ján Holécy, CSc.
  v odbore: manažment a financovanie lesných podnikov
  29. 11.
 • doc. PhDr. Marta Hulková, CSc.
  v odbore: teória vyučovania hudobnej výchovy
  29. 11.
 • doc. PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc.
  v odbore: teória a dejiny slovenskej literatúry
  29. 11.
 • doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
  29. 11.
 • doc. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
  v odbore: environmentalistika
  29. 11.
 • doc. Ing. Božena Chovancová, PhD.
  v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
  29. 11.
 • doc. Robert Jančovič, akad. mal.
  v odbore: výtvarné umenie – voľná tvorba
  29. 11.
 • doc. RNDr. Eva Kontseková, DrSc.
  v odbore: mikrobiológia
  29. 11.
 • doc. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, v špecializácii teória vyučovania predmetov na I. stupni základných škôl
  29. 11.
 • doc. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
  v odbore: špeciálna pedagogika
  29. 11.
 • doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
  v odbore: trestné právo
  29. 11.
 • doc. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
  v odbore: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
  29. 11.
 • doc. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
  v odbore: obchodné právo
  29. 11.
 • doc. Ing. Jozef Lapos, PhD.
  v odbore: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
  29. 11.
 • doc. Ing. Igor Leššo, CSc.
  v odbore: riadenie procesov získavania a spracovania surovín
  29. 11.
 • doc. Ing. Zdenko Lipa, CSc.
  v odbore: technológie strojárskej výroby
  29. 11.
 • doc. MUDr. Neda Markovská, CSc.
  v odbore: stomatológia
  29. 11.
 • doc. Ing. Ján Matuškovič, PhD.
  v odbore: záhradníctvo
  29. 11.
 • doc. Ing. Alojz Mészáros, PhD.
  v odbore: chemické inžinierstvo a riadenie procesov
  29. 11.
 • doc. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
  v odbore: dejiny filozofie
  29. 11.
 • doc. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
  v odbore: ošetrovateľstvo
  29. 11.
 • doc. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
  v odbore: výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi stroja
  29. 11.
 • doc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
  v odbore : gynekológia a pôrodníctvo
  29. 11.
 • doc. Ing. Jozef Papula, PhD.
  v odbore : podnikový manažment
  29. 11.
 • doc. Ing. Mária Rostášová, PhD.
  v odbore : odvetvové a prierezové ekonomiky
  29. 11.
 • doc. Ing. Peter Sakál, CSc.
  v odbore: priemyselné inžinierstvo a manažment
  29. 11.
 • doc. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.
  v odbore: technológia spracovania dreva
  29. 11.
 • doc. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
  v odbore: stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
  29. 11.
 • doc. Dr. ThLic. Wojciech Słomski
  v odbore: dejiny filozofie
  29. 11.
 • doc. PhDr. Eva Szóradová, CSc.
  v odbore: teória vyučovania hudobnej výchovy
  29. 11.
 • doc. Mgr. Ján Šafin, PhD.
  v odbore: pravoslávna teológia
  29. 11.
 • doc. Jela Špitková
  v odbore: hudobné umenie
  29. 11.
 • doc. ThDr. Peter Šturák, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
  29. 11.
 • doc. Ing. Jozef Timko, DrSc.
  v odbore: biotechnológia
  29. 11.
 • doc. MUDr. RuženaTkáčová, PhD.
  v odbore: vnútorné choroby
  29. 11.
 • doc. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
  29. 11.
 • doc. Ing. Jozef Viglaský, CSc.
  v odbore: technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
  29. 11.
 • doc. Ing. Jozef Vilček, PhD.
  v odbore: fyzická geografia a geoekológia
  29. 11.
 • doc. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
  v odbore: biochémia
  29. 11.
 • doc. Ing. Jiří Zahradník, PhD.
  v odbore: informačné a zabezpečovacie systémy
  29. 11.
 • doc. PhDr. Marta Žilková, PhD.
  v odbore: estetika a dejiny estetiky
  29. 11.
 • doc. RNDr. František Baliak, PhD.
  v odbore: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
  13. 6.
 • doc. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
  v odbore : všeobecná biológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.
  v odbore : fyzikálna chémia
  13. 6.
 • doc. PhDr. Ján Budzák, ArtD.
  v odbore : hudobné umenie
  13. 6.
 • doc. Mgr. Anna Cigánová
  v odbore : divadelné umenie a veda
  13. 6.
 • doc. Mgr. Peter Čanecký
  v odbore : divadelné umenie a veda
  13. 6.
 • doc. JUDr. Vladimír Čečota, CSc.
  v odbore: bezpečnostné služby
  13. 6.
 • doc. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
  13. 6.
 • doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
  v odbore : elektronika
  13. 6.
 • doc. Ing. Pavol Eliáš, CSc.
  v odbore : ekológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Viktor Ferencey, CSc.
  v odbore : výzbroj a technika pozemného vojska
  13. 6.
 • doc. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
  v odbore : laboratórne vyšetrovacie metódy
  13. 6.
 • doc. Ing. Edita Gromová, CSc.
  v odbore : slavistika – slovanské jazyky
  13. 6.
 • plukovník doc. Ing. Peter Hajna, CSc.
  v odbore: vojenská logistika
  13. 6.
 • doc. Emil Horváth
  v odbore : divadelné umenie a veda
  13. 6.
 • doc. Emília Hrabovec, Dr. phil.
  v odbore : história
  13. 6.
 • doc. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
  v odbore : katolícka teológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
  v odbore : technológia stavieb
  13. 6.
 • doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
  v odbore : priemyselné inžinierstvo a manažment
  13. 6.
 • doc. Ing. František Kepák, DrSc.
  v odbore : environmentalistika
  13. 6.
 • doc. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
  v odbore : normálna a patologická fyziológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Dušan Kocur, CSc.
  v odbore : elektronika a telekomunikačná technika
  13. 6.
 • doc. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
  v odbore : katolícka teológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Helena Kuvíková, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
  13. 6.
 • doc. RNDr. Milan Lapin, CSc.
  v odbore : fyzika
  13. 6.
 • doc. Ing. Svätoboj Longauer, CSc.
  v odbore : fyzikálna metalurgia
  13. 6.
 • doc. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
  v odbore : knižničná a informačná veda
  13. 6.
 • doc. Ing. Jozef Markoš, PhD.
  v odbore : chemické inžinierstvo a riadenie procesov
  13. 6.
 • doc. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.
  v odbore : fyzikálna chémia
  13. 6.
 • doc. MUDr. Vladimír Milovský, CSc.
  v odbore : verejné zdravotníctvo
  13. 6.
 • doc. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.
  v odbore : teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na I. stupni základných škôl
  13. 6.
 • doc. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
  v odbore : chemická fyzika
  13. 6.
 • doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
  v odbore : slovenský jazyk
  13. 6.
 • doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
  v odbore : mikrobiológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Peter Patúš, PhD.
  v odbore : odvetvové a prierezové ekonomiky
  13. 6.
 • doc. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
  na odbor: sociológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  v odbore : národné hospodárstvo
  13. 6.
 • doc. Tomáš Ruller, akad. soch.
  v odbore : výtvarné umenie – voľná tvorba
  13. 6.
 • doc. Ing. Štefan Schneider, PhD.
  v odbore : dizajn
  13. 6.
 • doc. PhDr. Jana Sošková, CSc.
  v odbore : dejiny filozofie
  13. 6.
 • doc. JUDr. Viera Strážnická, CSc.
  v odbore : ústavné právo
  13. 6.
 • doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
  v odbore : všeobecná lingvistika
  13. 6.
 • doc. Ing. Anna Šatanová, CSc.
  v odbore : ekonomika a riadenie podniku
  13. 6.
 • doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
  v odbore : slovenské dejiny
  13. 6.
 • doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
  v odbore : slovenské dejiny
  13. 6.
 • doc. ICDr. Cyril Vasiľ
  v odbore : katolícka teológia
  13. 6.
 • doc. Ing. Karol Velíšek, CSc.
  v odbore : technologické zariadenia a systémy
  13. 6.
 • doc. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
  v odbore : filozofia
  13. 6.
 • doc. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
  v odbore : výpočtová technika a informatika
  13. 6.
 • doc. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
  v odbore: inžinierstvo kvality
  13. 6.
 • doc. Ing. Marián Antalík, DrSc.
  v odbore: biochémia
  31. 1.
 • doc. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
  v odbore: pedagogika
  31. 1.
 • doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
  v odbore: mikrobiológia
  31. 1.
 • doc. RNDr. Vladimír Drgoňa, CSc.
  v odbore: environmentalistika
  31. 1.
 • doc. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
  v odbore: riadenie a ekonomika podniku
  31. 1.
 • doc. Mgr. Ján Ďuriš, ArtD.
  v odbore: filmové a televízne umenie a veda
  31. 1.
 • doc. Mgr. Dušan Dušek
  v odbore: filmové a televízne umenie a veda
  31. 1.
 • doc. RNDr. Ján Filo, CSc.
  v odbore: matematika
  31. 1.
 • doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
  v odbore: geodézia a geodetická kartografia
  31. 1.
 • doc. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
  v odbore: environmentalistika
  31. 1.
 • doc. Ing. Jana Hvoždarová, CSc.
  v odbore: kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní
  31. 1.
 • doc. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.
  v odbore: oftalmológia
  31. 1.
 • doc. Ing. Karel Kudela, DrSc.
  v odbore: fyzika
  31. 1.
 • doc. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
  v odbore: fyzika
  31. 1.
 • doc. PhDr. Eva Malá, CSc.
  v odbore: technológia vzdelávania
  31. 1.
 • doc. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
  v odbore: strojárska technológia a materiály
  31. 1.
 • doc. Ing. Július Novotný, CSc.
  v odbore: ekológia lesa
  31. 1.
 • doc. Mgr. art. Patrik Pašš
  v odbore: filmové a televízne umenie a veda
  31. 1.
 • doc. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.
  v odbore: geológia
  31. 1.
 • doc. Ing. Peter Plavčan, CSc.
  v odbore: technológia vzdelávania
  31. 1.
 • Dr. hab. Melania Pofit-Szczepaňska
  v odbore: technológia spracovania dreva
  31. 1.
 • doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
  v odbore: technológia spracovania dreva
  31. 1.
 • doc. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.
  v odbore: fyzika
  31. 1.
 • doc. Ing. František Potůček, CSc.
  v odbore: technológia spracovania dreva
  31. 1.
 • doc. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
  v odbore: teória vyučovania chémie
  31. 1.
 • doc. Ing. Zdenka Rózová, CSc.
  v odbore: environmentalistika
  31. 1.
 • doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
  v odbore: jadrová energetika
  31. 1.
 • doc. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
  v odbore: slavistika – slovanské jazyky
  31. 1.
 • doc. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
  v odbore: krajinné inžinierstvo
  31. 1.
 • doc. Ing. Milan Turčáni, CSc.
  v odbore: technológia vzdelávania
  31. 1.
 • doc. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
  v odbore: biochémia
  31. 1.
 • doc. Ing. Ján Zemiar, PhD.
  v odbore: konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
  31. 1.
 • doc. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
  v odbore: filmové a televízne umenie a veda
  31. 1.

Rok 2004

 • doc. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
  v odbore: pedagogická psychológia
  9. 11.
 • doc. PhDr. Július Bartl, CSc.
  v odbore : história
  9. 11.
 • doc. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
  v odbore : dejiny štátu a práva
  9. 11.
 • doc. MUDr. Igor Beňo, DrSc.
  v odbore : verejné zdravotníctvo
  9. 11.
 • doc. RNDr. Jarmila Bernasovská, PhD.
  v odbore : antropológia
  9. 11.
 • doc. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
  v odbore : fyzikálna chémia
  9. 11.
 • doc. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.
  v odbore : hygiena prostredia a potravín
  9. 11.
 • doc. Ing. Michal Cehlár, PhD.
  v odbore : riadenie procesov získavania a spracovania surovín
  9. 11.
 • doc. Ing. Igor Čunderlík, CSc.
  v odbore : štruktúra a vlastnosti dreva
  9. 11.
 • doc. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
  v odbore : fyzikálna metalurgia
  9. 11.
 • doc. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
  v odbore : aplikovaná matematika
  9. 11.
 • doc. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
  v odbore : katolícka teológia
  9. 11.
 • doc. Viera Feglová, CSc.
  v odbore : etnológia
  9. 11.
 • doc. Mgr. Belo Felix, PhD.
  v odbore : teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania hudobnej výchovy
  9. 11.
 • doc. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
  v odbore : chirurgia
  9. 11.
 • doc. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
  v odbore : patologická anatómia, súdne lekárstvo
  9. 11.
 • doc. Ing. arch. Mgr. Jozef Hlinický, PhD.
  v odbore : dejiny umenia a kultúry
  9. 11.
 • doc. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
  v odbore : teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania fyziky
  9. 11.
 • doc. Ing. Ivan Hyben, CSc.
  v odbore : technológia stavieb
  9. 11.
 • doc. Ing. Anna Jakábová, CSc.
  v odbore : záhradníctvo
  9. 11.
 • doc. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
  v odbore : chirurgia
  9. 11.
 • doc. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
  v odbore : teoretická elektrotechnika
  9. 11.
 • doc. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.
  v odbore : jazykoveda konkrétnych jazykových skupín v špecializácii anglistika
  9. 11.
 • doc. Ing. Jozef Kijac, CSc.
  v odbore : hutníctvo kovov
  9. 11.
 • doc. PhDr. František Koli, CSc.
  v odbore : teória a dejiny slovenskej literatúry
  9. 11.
 • doc. ThDr. Ing. Anton Konečný
  v odbore : katolícka teológia
  9. 11.
 • doc. MVDr. Marián Kozák, PhD.
  v odbore : vnútorné choroby zvierat a farmakológia
  9. 11.
 • doc. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
  v odbore : molekulárna biológia
  9. 11.
 • doc. MUDr. Elena Kukurová, CSc.
  v odbore : teória vyučovania fyziky
  9. 11.
 • doc. PhDr. Róbert Letz, PhD.
  v odbore : história
  9. 11.
 • doc. PaedDr. Jozef Liba, CSc.
  v odbore : pedagogika
  9. 11.
 • doc. Ing. Anna Majtánová, PhD.
  v odbore : poisťovníctvo
  9. 11.
 • doc. Ing. Ivan Makovíny, CSc.
  v odbore : inžinierstvo strojov a zariadení
  9. 11.
 • doc. Ing. Viera Marková, PhD.
  v odbore : ekonomika a riadenie podniku
  9. 11.
 • doc. JUDr. Peter Mosný, CSc.
  v odbore : dejiny štátu a práva
  9. 11.
 • doc. Ing. Ján Mudroň, CSc.
  v odbore : výzbroj a technika pozemného vojska
  9. 11.
 • doc. MVDr. František Ništiar, CSc.
  v odbore : veterinárna fyziológia
  9. 11.
 • doc. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
  v odbore : pedagogika
  9. 11.
 • doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
  v odbore : psychiatria
  9. 11.
 • doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
  v odbore : dizajn
  9. 11.
 • doc. Dr. Ing. Jozef Peterka
  v odbore : technológie strojárskej výroby
  9. 11.
 • doc. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
  v odbore : mikrobiológia
  9. 11.
 • doc. Ing. Anton Pokusa, CSc.
  v odbore : technológie strojárenskej výroby
  9. 11.
 • doc. Martin Porubjak
  v odbore : divadelné umenie a veda
  9. 11.
 • doc. MVDr. Peter Reichel, PhD.
  v odbore : vnútorné choroby zvierat a farmakológia
  9. 11.
 • doc. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.
  v odbore : kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní
  9. 11.
 • doc. RNDr. Daniela Siváková, CSc.
  v odbore : antropológia
  9. 11.
 • doc. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
  v odbore : anorganická technológia a materiály
  9. 11.
 • doc. Ing. Milan Šikula, DrSc.
  v odbore : obchod a marketing
  9. 11.
 • doc. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
  v odbore : mineralurgia a environmentálne technológie
  9. 11.
 • doc. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
  v odbore : divadelné umenie a veda
  9. 11.
 • doc. RNDr. Ján Turňa, CSc.
  v odbore : molekulárna biológia
  9. 11.
 • doc. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
  v odbore : ekonomika a manažment podniku
  9. 11.
 • doc. Daniela Varínska
  v odbore : hudobné umenie - klávesové nástroje - klavír
  9. 11.
 • doc. PhDr. Hana Vykopalová
  v odbore : bezpečnostné služby
  9. 11.
 • doc. MUDr. Jiří Zámečník, CSc.
  v odbore : laboratórne vyšetrovacie metódy
  9. 11.
 • doc. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
  v odbore : literárna veda
  9. 11.
 • doc. Mgr. Ján Zozuľak, PhD.
  v odbore : pravoslávna teológia
  9. 11.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]