Úvod

   

Odbor protokolu

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Odbor protokolu

Peter PriputenIng. Peter Priputen, PhD.
riaditeľ odboru protokolu
Telefón: 02 / 59 33 33 39
Fax: 02/ 57 888 359

Odbor protokolu komplexne protokolárne zabezpečuje podujatia spojené s výkonom funkcie prezidenta republiky v Slovenskej republike a v zahraničí, zabezpečuje činnosť prezidenta republiky a kancelárie z protokolárneho hľadiska a organizačnooficiálnu časť programu prezidenta republiky. Odbor protokolu na tento účel

a) zabezpečuje oficiálne návštevy a ostatné návštevy prezidenta republiky v zahraničí,

b) zabezpečuje oficiálne návštevy a pracovné návštevy hláv iných štátov v Slovenskej republike a organizačne zabezpečuje súkromné návštevy hláv iných štátov v Slovenskej republike,

c) zabezpečuje prijatia šéfov parlamentov, členov vlády, ďalších oficiálnych predstaviteľov iných štátov a ďalších zahraničných hostí u prezidenta republiky a ďalšie prijatia u prezidenta republiky,

d) zabezpečuje spoločensko-politické akcie, usporadúvané prezidentom republiky a jeho manželkou,

e) v súčinnosti s oddelením legislatívy zabezpečuje

1. vymenúvanie a odvolávanie predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, ich poverenie riadením ministerstiev a prijímanie ich demisie,
2. vymenúvanie a odvolávanie vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon,
3. vymenúvanie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky a ďalších sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
4. vymenúvanie a odvolávanie troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
5. vymenúvanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
6. vymenúvanie sudcov bez časového obmedzenia,
7. vymenúvanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky, vymenúvanie a odvolávanie člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva, vymenúvanie a odvolávanie členov regulačnej rady,
8. vymenúvanie a odvolávanie rektorov vysokých škôl,
9. vymenúvanie vysokoškolských profesorov,

f) v súčinnosti s odborom zahraničnej politiky zabezpečuje prijímanie, vedúcich diplomatických misií cudzích štátov okrem chargés d´affaires a poverovanie a odvolávanie vedúcich diplomatických misií Slovenskej republiky okrem chargés d´affaires,

g) v súčinnosti s tlačovým oddelením zabezpečuje vymenúvanie a odvolávanie člena Dozornej komisie Slovenskej televízie a člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu,

h) v súčinnosti s vojenskou kanceláriou zabezpečuje:

1. vymenúvanie a povyšovanie generálov,
2. vymenúvanie a odvolávanie troch členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
3. vymenúvanie a odvolávanie náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.

i) v spolupráci s odborom ekonomiky a správy spracúva podklady na rozpočtovanie, objednávanie tovarov, prác a služieb a na vyúčtovanie podujatí, ktoré protokolárne zabezpečuje,

j) organizačne a protokolárne zabezpečuje prípravu rokovaní prezidenta republiky s ústavnými činiteľmi, s inými štátnymi funkcionármi, s ďalšími predstaviteľmi verejného a politického života a s fyzickými osobami,

k) zabezpečuje udeľovanie vyznamenaní a spravuje agendu vyznamenaní, vrátane udeľovania ocenení prezidenta republiky,

l) pripravuje podklady pre vedúceho kancelárie k ceremoniálnej časti výkonu ústavných právomoci prezidenta republiky,

m) zabezpečuje styk s diplomatickým zborom,

n) zabezpečuje používanie štandardy prezidenta republiky a koordinuje používanie štátnych symbolov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, podľa medzinárodných zvyklostí a medzinárodnej praxe,

o) zabezpečuje preklady a tlmočenie pre prezidenta republiky,

p) vybavuje novoročné blahoželania,

q) odborne posudzuje a zabezpečuje prevzatie záštity prezidenta republiky a vedúceho kancelárie.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]