Aktuality
   

Rok 2011

Úvod | Aktuality | Archív správ tlačového oddelenia | Rok 2011

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval vysokoškolských profesorov

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval vysokoškolských profesorov

28. november 2011

Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal menovacie dekréty 46-tim profesorom slovenských vysokých škôl. Na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci boli prítomní minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca, predseda výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Dušan Čaplovič, predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Sivák.

Hlava štátu novovymenovaným profesorkám a profesorom zablahoželala k získaniu najvyššieho akademického titulu. Ako prezident Ivan Gašparovič konštatoval vo svojom príhovore, práca vysokoškolského pedagóga je pre spoločnosť mimoriadne významná predovšetkým tým, že modeluje intelektuálnu a mravnú výbavu mladých ľudí – vysokoškolákov, čím tvorí aj predobraz našej budúcnosti. „Do sféry svojho vplyvu dostávate konkrétneho človeka v konkrétnom čase. Mladého človeka, ktorý sa len málo líši od vysokoškoláka v iných krajinách. Je plný ambícií, neistoty, očakávania, ale aj vzdoru. Môžete ho zaujať, motivovať, ale aj odradiť. Musíte mu ponúknuť odborné vedomosti, zorientovať ho vo vedeckých teóriách. To je to prvé, čo od vás očakáva. To druhé, po čom baží, a k čomu sa priznáva len s istou zdržanlivosťou, je orientácia v živote. Neľutujte ani minútu rozhovoru s mladými ľuďmi. Musíme im pomáhať, racionalizovať ich predstavy, ukazovať im cestu, po ktorej by mali ísť. Mali by ísť za vedomosťami, cťou a spravodlivosťou. To je, podľa môjho názoru, cesta k dôstojnému domovu. A ako si to aj v tejto slávnostnej chvíli uvedomujeme – neľahká, ale nevyhnutná ale tiež aj zdolateľná,“ uviedol prezident republiky.

Vo svojom príhovore sa hlava štátu dotkla aj súčasného diania na vnútropolitickej scéne, ktorá je podľa jeho slov preťažená spormi. „Ich vyhrocovanie traumatizuje celú spoločnosť a odkláňa ju od cieľov, dávno zakotvených v našej ústave." V súvislosti s blížiacimi sa predčasnými voľbami Ivan Gašparovič konštatoval: „ Čo nevidieť, politické strany predložia svoje programy. Opäť budeme počúvať o dôležitosti a potrebe kvalitného vysokoškolského vzdelania, čo je nesporne nutné. Myslím si však, že je dôležité o tom hovoriť, no dôležitejšie je systematicky realizovať také postupné kroky, aby sme slová naplnili konkrétnym obsahom“.

Ako ďalej prezident SR pripomenul, v porovnaní s vyspelými krajinami stále ešte potrebujeme zvýšiť počet vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. „No nie bezhlavo. Kritérium úspešnosti sa z celkového počtu absolventov presúva na počet uplatniteľných miest v praxi. Áno, potrebujeme investovať viac prostriedkov do vzdelania, vedy a výskumu. No potrebujeme aj vecne presvedčivé bilancie, a z nich prameniace korekcie v škále a množstve odborov na našich univerzitách, ktoré musia zohľadňovať potreby nášho hospodárstva a spoločnosti. A to predovšetkým so zreteľom na náš vývoj v zmenených geopolitických podmienkach“.

Obsah vysokoškolského vzdelávania musí podľa Ivana Gašparoviča korešpondovať s nastúpenými svetovými trendmi, musí akceptovať nové podmienky podnikateľského prostredia, potreby a požiadavky trhu. "No musí rešpektovať aj potreby našej spoločnosti v širších súvislostiach. Ak nedáme našim absolventom vysokých škôl správnu motiváciu, potom sa nemôžeme čudovať, ak napríklad naši špičkoví informatici odchádzajú od svojho povolania a venujú sa profesiám, na ktoré stačí stredoškolské vzdelanie", zdôraznila hlava štátu.

V mene novovymenovaných profesorov sa prezidentovi SR za získanie najvyššieho akademického titulu poďakoval Robert Redhammer. Ako konštatoval, prítomní vysokoškolskí pedagógovia sa dočkali významného spoločenského ocenenia, a teraz sa pred nimi otvára ďalšia etapa. „Naše osobné ambície sú plne v súlade s poslaním univerzít. Rozvíjame v mladých ľuďoch nielen vedomosti aj tvorivosť, ale aj harmonickú osobnosť, múdrosť a dobro, Chceme prispievať k vzdelaniu , k vede technike, k rozvoju zdravia, kultúry, pre blaho celej spoločnosti“, zdôraznil Robert Redhammer.
V mene novovymenovaných profesorov vyjadril ich odhodlanie prispieť k tomu, aby sa Slovensko rozvíjalo cestou intelektuálnej a prosperujúcej krajiny. „Preto budeme popri svojej intenzívnej vysokoškolskej práci venovať energiu aj širším celospoločenským problémom“, konštatoval. Vysokoškolskí profesori sú si podľa slov Roberta Redhammera vedomí spoluzodpovednosti, ktorá na nich spočíva nielen vo vzťahu k SR ale aj k záchrane hospodárskej a sociálnej úrovne Európy.

 Menovacie dekréty vysokoškolského profesora z rúk prezidenta SR prevzali:

doc. RNDr. Martin Bača, CSc.

v odbore matematika

           

doc. PaedDr. MgA. Mgr. Vojtech Didi

v odbore hudobné umenie

 

doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

v odbore slovenské dejiny

 

doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

v odbore doprava

 

doc. Ing. Mária Franeková, PhD.            

v odbore automatizácia

 

doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Ph.D.     

v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 

doc. Martin Homza, Dr.                           

v odbore slovenské dejiny

 

doc. Ing. Ivan Hotový, DrSc.                   

v odbore elektronika

 

doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.           

v odbore estetika

 

doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.          

v odbore ortopédia

 

doc. Ing. Anna Križanová, CSc.

v odbore ekonomika a manažment podniku

 

doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

v odbore odborová didaktika- slovenský jazyk a literatúra

 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.         

v odbore biológia

 

doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.        

v odbore teória vyučovania matematiky

 

doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.        

v odbore materiály

 

doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.            

v odbore elektrotechnológie a materiály

 

doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.               

v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii

 

doc. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.     

v odbore filozofia

 

doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.

v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii

 

doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

v odbore slovenské dejiny

 

doc. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.

v odbore hudobné umenie

 

doc. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.            

v odbore ekonomika a manažment podniku

 

doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

v odbore trestné právo

 

doc. RNDr. Ivan Bajla, PhD.

v odbore meracia technika

 

doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

v odbore športová humanistika

 

doc. Ing. Jozef Bocko, CSc.

v odbore aplikovaná mechanika

 

doc. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

v odbore všeobecné dejiny

 

doc. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

v odbore inžinierska geológia

28. 11.

 

doc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.

v odbore psychológia

28. 11.

 

doc. Dr. Ing. Jozef Golian

v odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov

28. 11.

 

doc. Ing. Marko Halo, PhD.

v odbore špeciálna živočíšna produkcia

 

doc. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

v odbore záhradníctvo

 

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

v odbore verejné zdravotníctvo

 

doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

 

doc. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.

v odbore  chemické technológie

 

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.

v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

 

doc. Ing. Ján Paralič, PhD.

v odbore hospodárska informatika

 

doc. Ing. Ján Paško, CSc.

v odbore výrobné technológie

 

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

v odbore odborová didaktika

 

doc. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

v odbore  teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

 

doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

v odbore masmediálne štúdiá

 

doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.

v odbore galenická farmácia

 

doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.

v odbore elektronika

 

doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

v odbore masmediálne štúdiá

 

doc. RNDr. Igor Tomo, CSc., MPH

v odbore antropológia

 

doc. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

v odbore chémia a technológia požívatín

 

 

 

 

 

 
 

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]