Aktuality
   

Vystúpenie prezidenta SR na Hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky za rok 2013, Bratislava 24. 3. 2014

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2014 | Vystúpenie prezidenta SR na Hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky za rok 2013, Bratislava 24. 3. 2014

Vážený pán podpredseda vlády, páni poslanci,
Excelencie, dámy a páni,  

k hodnoteniu zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky za uplynulý rok 2013 sa stretávame v zvláštnom kontexte. Oproti iným rokom je tento čas turbulentnejší, nervóznejší. Právom. Otáznikov ohľadne bezpečnosti v našom regióne i v našom susedstve je viacej a znepokojenie je možno naliehavejšie než kedykoľvek predtým. Z tohto pohľadu hodnotenie slovenskej zahraničnej politiky uplynulého roku na tejto konferencii na pozadí súčasného diania na východe Európy vyznie možno až idylicky.

Ďakujem za pozvanie na vašu konferenciu. Som rád, že na nej v rôznych paneloch vystupujú najvyšší ústavní činitelia, aby konsenzuálne rekapitulovali vývoj za uplynulý rok a potvrdili naše priority v nasledujúcom období. Chcem zdôrazniť, že pre zahraničnú politiku štátu je veľmi dôležité, že jeho najvyšší činitelia hovoria o zahraničnopolitickej agende jedným jazykom, že ich postojom partneri rozumejú a vážia si ich ako dôveryhodných  a predvídateľných spojencov v Európskej únii i v Severoatlantickej aliancii.

Lebo v minulosti tomu tak  vždy nebolo. Boli obdobia, keď si naši spojenci neboli istí, či napr. podpíšeme Lisabonskú zmluvu, alebo či sa pripojíme k veľmi ťažkej politike solidarity s krajinami únie, ktoré najviac postihla dlhová kríza. Napokon sme, napriek týmto zaváhaniam, v skúške času a solidarity obstáli.

Dovolím si tvrdiť, že úrad prezidenta Slovenskej republiky bol v ostatných 10 rokoch oporou principiálnych zahranično-politických postojov Slovenska. Lebo od prvých chvíľ vykonávania funkcie prezidenta som si bol veľmi dobre vedomý, čo je pre moju krajinu životne dôležité, čo jej občanom môže z dlhodobého hľadiska pomôcť a čo by bolo nebezpečné zahrávanie si s dôveryhodnosťou krajiny.

Aj keď tu hovoríme o zahraničnej politike, nemôžem nespomenúť, že v týchto dňoch Slovensko žije poslednou fázou kampane pred druhým kolom prezidentských volieb. Považujem za dôležité podčiarknuť, že politicky zložité časy, v akých sa nachádzame, kladú vysoké nároky na osvojenie si a presadzovanie národno-štátnych záujmov vlastnej krajiny i na dobrú orientáciu v geostrategických súvislostiach medzinárodného vývoja. Bezpečnostná agenda prudko získava na dôležitosti.

V takejto situácii by bolo hazardom mať hlavu štátu bez skúseností v oblasti zahraničnej politiky. A som rád, že sú o tom presvedčení aj doterajší slovenskí prezidenti.

Som si istý, že permanentný súboj hlavy štátu s vlastnou vládou, a to iste potvrdíte aj Vy Excelencie, nemôže krajine prospieť. Ani politicky, ani ekonomicky. Nevedie k vyššej prosperite ich občanov ani k posilneniu demokracie a stability v štáte.

Vážené dámy a páni,

Slovensko si v tomto roku pripomína viaceré míľniky svojej modernej histórie. Predovšetkým 10. výročie nášho vstupu do Európskej únie a NATO a zároveň 25. výročie tzv. „nežnej revolúcie“. Nezabúdajme ani na historické výročia, ktoré kreovali náš osud v dvadsiatom storočí - 70. výročie Slovenského národného povstania, storočnicu od vypuknutia I. svetovej vojny, či 75 rokov od vypuknutia druhej svetovej vojny.  

Tieto výročia nepriamo poukazujú na to, že sme, napriek mnohým historickým peripetiám, aktívnou súčasťou historického úspechu zjednocovania európskeho kontinentu. Plnohodnotne sme sa zapojili do spojeneckých štruktúr NATO a integrovali do priestoru Európskej únie. Tým sme od základov zmenili našu pozíciu v globálnom svete. Vstúpili sme do Schengenského priestoru a prijali euro, čo zásadným spôsobom ovplyvnilo kvalitu života našich obyvateľov. 

Na tomto mieste chcem osobitne zvýrazniť, že pre Slovensko, ale aj pre pokojný vývoj iných krajín Európy a sveta je zásadné a dôležité dobré a efektívne fungovanie multilaterálnych štruktúr – bezpečnostných i ekonomických! To je priestor, kde nachádzame možnosť uplatniť i obhájiť svoje predstavy i záujmy. Na medzinárodnej scéne budeme principiálne oponovať snahám o obnovu geopolitických hier, do ktorých by boli zapojení len vybraní ambiciózni regionálni či svetoví hegemóni.    

V bezpečnostných štruktúrach sme spoľahlivým a rešpektovaným partnerom. Potvrdili sme to aj v uplynulom neľahkom období finančnej krízy s jej dopadmi na našich občanov a ekonomiku. Ukázali sme to našou náročnou - a žiaľ, aj obeťami poznačenou - angažovanosťou v Afganistane, mierovom pôsobení v Bosne a Hercegovine, či misiách OSN na Cypre.

Neboli sme len pasívni účastníci medzinárodného politického dialógu. Bolo pre mňa veľkým zadosťučinením v júni minulého roku v Bratislave, 20 rokov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, privítať symbolickú dvadsiatku najvyšších predstaviteľov z krajín nášho regiónu a predsedu Európskej rady na 18. stredoeurópskom summite hláv štátov.

Rok 2013 bol bohatý aj na bilaterálne kontakty na najvyššej úrovni. Ale nechcem sa sústrediť na štatistiku, aj keď je pozitívna a veľavravná. Sledovali ste moje zahraničnopolitické kontakty predovšetkým s európskymi a ázijskými partnermi aj za účasti ekonomických ministrov a významných podnikateľov.

Ústredným bodom našej zahraničnej politiky bol a naďalej zostáva stredoeurópsky región. Vzťahy Slovenska so susedmi za posledných desať rokov zintenzívneli. Vyplýva to z našich spoločných záujmov v EÚ i mimo nej. Prehlbovanie dobrých susedských vzťahov je pre nás zárukou stability v strednej Európe a to bude aj naďalej kľúčová platforma nášho pôsobenia v regióne. Rok 2014 bude z pohľadu slovenskej diplomacie v znamení nášho predsedníctva vo V4. Budeme pokračovať v aktívnej spolupráci, rozvíjať rozbehnuté i nové strategické projekty a využívať i partnermi oceňovaný formát V4 plus.

Vážené dámy a páni,

stredoeurópska i celková európska stabilita aj projekt východného partnerstva únie nadobúdajú nový rozmer s aktuálnym dianím u nášho bezprostredného suseda Ukrajiny.  Aj na tomto fóre chcem vyjadriť svoj nesúhlas s tým, čo sa deje na Kryme.  Porušuje sa tam medzinárodné právo a jeho zásady. Zvrchovanosť, nezávislosť a územná celistvosť štátu sú bezpodmienečné. Sú to červené línie, ktoré nesmie nikto prekročiť“.

Viete, že Slovensko netrpí „rusofóbiou“. Ale otváranie v Európe ďalších a ďalších „Pandoriných skriniek“ je cestou do pekla, nie k pokoju na európskom kontinente.

Keď Slovensko hovorí o Ukrajine, nehovorí o „sférach vplyvu“. Poctivo hovoríme, že Slovensko, teda  i EÚ, ako sused je zásadne zainteresované na kompatibilite Ukrajiny s Európou. Na prepojení politickom, ekonomickom, infraštruktúrnom i sociálnom. Nikdy sme neskrývali záujem posilniť Európu lepšou a intenzívnejšou vzájomnou ekonomickou spoluprácou i s východnými krajinami. Nielen s Ukrajinou, Moldavskom, Gruzínskom a ďalšími. Aj s Ruskom. Povedzme konečne našim východným partnerom, že ich chceme v budúcnosti vidieť aj ako členov našej Európskej únie. V tom vidím nový zmysel nášho projektu Východného partnerstva. 

Áno, máme záujem o „európsku“ Ukrajinu tak, ako sme zainteresovaní na „európskom“ Rusku. Mrzí nás, ak si Rusko Európu spája len s predstavou o ultraliberálnych hodnotách a bezbrehom multikulturalizme. Lebo my sami sa s takou Európou nestotožňujeme. Európa vôbec nie je len o liberalizme. Európa pre nás predstavuje predovšetkým jej štyri základné slobody, jej kresťanské korene a civilizačné hodnoty demokracie, ktoré nemôžu byť cudzie ani krajinám na východ od Slovenska. Vnímame tieto hodnoty ako upokojujúce spoluprácu východu a západu, severu i juhu. Sú v našom záujme a som si istý, že sú aj v záujme celej Európy, vrátane Ruska. 

Vo vzťahu k Ukrajine musíme dbať o to, aby sami Ukrajinci boli suverénnymi strojcami svojej budúcnosti. Musia však vnútri svojej krajiny vzájomne spolupracovať, rešpektovať sa, nie proti sebe bojovať. Je našou povinnosťou im v tom pomáhať. Pre vzťahy Ruska a Ukrajiny kategoricky platí, že ich prípadný vojenský konflikt za žiadnych okolností nemôže mať dobrý výsledok. Pre nikoho. Slovensko bude tak ako vždy doteraz principiálne zotrvávať na strane medzinárodného práva.

Vážené auditórium, 

o dva mesiace nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Aj z tohto miesta chcem našich občanov vyzvať k čo najvyššej účasti. Sú to dôležité voľby pre vývoj v únii i Európe. Mimochodom bol by som rád, keby kandidátske listiny strán boli zostavované zodpovednejšie. Dnes 66 percent občanov Slovenska nepochybuje, že naše členstvo v Európskej únii prinieslo výrazné pozitíva, ktoré jednoznačne presahujú negatívne efekty niektorých - často neľahkých - rozhodnutí súvisiacich najmä s globálnou finančnou krízou. Aj preto stále musíme občanom ukazovať príklady dobrých rozhodnutí, investícií a projektov na európskej úrovni, ktoré posúvajú Slovensko dopredu. 

Nový finančný rámec na roky 2014-2020 spojený s významnými zdrojmi z prostriedkov Európskej únie je nepochybne veľkou príležitosťou na pokračovanie v rozsiahlom projekte modernizácie Slovenska. Hovorme však s ľuďmi im zrozumiteľným jazykom. Lebo oni cítia, že únia zjemňuje hrany krízy, ale vnímajú to ako zložitý a automatický proces, v ktorom hlavnú úlohu zohrávajú iba veľké krajiny a náš hlas nie je počuť.

S týmto pasívnym postojom sa nemôžem stotožniť. On demobilizuje a odvracia pozornosť od šancí, ktoré prináša čas transformácie a zmien. Táto reflexia je dôležitá ako na domácej pôde, pôde obnoveného Národného konventu, tak aj na bruselských fórach. Každodennou priamou komunikáciou s občanmi treba predísť posilňovaniu populistických a extrémistických ideí a politických trendov, ktorých prejavy sú v Európe čoraz viditeľnejšie.

Vážené dámy, vážení páni,

kľúčom k úspešnej zahraničnej politike je dôvera partnerov. Vážime si našich spojencov i partnerov. Kvôli ich pomoci v minulosti i kvôli podpore v súčasnosti. Ubezpečujem Vás, že Slovensko je dôveryhodný partner, ktorý si stojí za svojimi rozhodnutiami.

Som rád, že môžem na tejto pôde tiež skonštatovať, že stojíme dôsledne aj za svojimi občanmi, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii za hranicami Slovenska. Dôsledná pozornosť venovaná záujmom našich občanov i firiem v zahraničí, aktívna krajanská politika a nepochybne aj záujem o udržiavanie a prezentáciu slovenského kultúrneho a historického dedičstva za hranicami je službou, ktorú zahraničná politika Slovenska denno-denne robí pre potvrdenie svojej dôveryhodnosti aj medzi občanmi Slovenska.

Vaše Excelencie, vážené dámy a páni,

na záver chcem oceniť tradične dobrú a bezproblémovú spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a pánom podpredsedom vlády Lajčákom.

Zároveň vyjadrujem želanie, aby Slovensko bolo aj naďalej úspešnou súčasťou európskej i globálnej rodiny štátov. Buďme aj naďalej zodpovední a solidárni! No nesmie nám to brániť v úsilí - aj s primeranou dávkou asertivity a sebavedomia - chrániť naše národné záujmy. Udržujme si na domácej pôde konsenzus v otázkach zahraničnej politiky, ktorý je základom našej stability a dôveryhodnosti.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]