Prezident SR - Foto archív Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval vysokoškolských profesorov

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval vysokoškolských profesorov

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval dnes v Prezidentskom paláci 50 profesorov vysokých škôl. Prezident SR vymenúva profesorov podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky.

Na slávnostnom akte boli prítomní Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva SR, Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl SR a Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie.

Prezident SR Ivan Gašparovič zagratuloval novovymenovaným profesorkám a profesorom k dosiahnutiu dôležitého životného cieľa. V príhovore zdôraznil, že vzdelanosť, tvorivosť a kultúrnosť sú ekonomickými a etickými imperatívami našej doby. „Patria k jej významným prioritám a najdôležitejším činiteľom , ktorý vplýva na ich presadzovanie v praxi je učiteľ,“ povedal prezident. Poslanie učiteľa si podľa neho vyžaduje odriekanie, a intenzívnu a cieľavedomú prácu. Prezident by bol rád, keby zvyšovanie sa počtu učiteľov bolo priamoúmerné aj kvalite vysokoškolského vzdelávania. „Najväčším bohatstvom Slovenskej republiky je ľudský kapitál. Jeho zveľaďovanie sa preto vníma ako morálny, hodnotový a ekonomický imperatív našej doby. Byť vzdelaný, mať dostatok informácií znamená vedieť sa orientovať v čoraz zložitejšom svete, ktorého sme všetci súčasťou,“ zdôranil slovenský prezident. „Budúcnosť vysokého školstva je aj v úzkom prepojení s jeho praktickým životom. Musíme pružnejšie reagovať na meniace sa potreby spoločnosti,“ pokračoval prezident. "Vašim vymenovaním boli zhodnotené odborné kvality vašej práce, vo vedných oblastiach vášho pôsobenia, ale aj mravné zásady, ktorými sa riadite. Vnímajte preto vymenovanie za profesorov, aj ako dôveru vo vaše zanietenie za spoločnú a dobrú vec v prospech celej našej krajiny,“ povedal na záver prezident a novovymenovaným profesorkám a profesorom zaželal veľa tvorivých síl a veľa odhodlania objavovať nové veci.

Za prítomných profesorov poďakoval hlave štátu Ľudovít Labík. „Jednou z najdôležitejších úloh štátu je starať sa o duševné dobro človeka. Dnešný honór neprichádza ako samozrejmosť. Stojí za ním veľa naplnenej práce všetkých zúčastnených. V mene prítomných si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že úlohou nás pedeagógov, profesorov bude naďalej usilovať o sprostredkovanie cnosti, rozumnosti a vedenia a to uplatňovaním globálneho humanizmu, presadzovaním tolerancie a vedením k osobnej spokojnosti ako k najvyššej méte človeka po užitočne vykonanej práci. Verím, že v našom doterajšom úsilí budeme naďalej úspešne pokračovať,“ povedal v príhovore Ľudovít Labík.

Z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzali menovacie dekréty novovymenovaní profesori vysokých škôl:

doc. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD.
v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
doc. Ing. Andrej Czán, PhD.
v odbore: strojárske technológie a materiály
doc. Mgr. Paweł Czarnecki, PhD.
v odbore: sociálna práca
doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
v odbore: ekonomika a manažment podniku
doc. Mgr. Anton Čierny
v odbore: výtvarné umenie
doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.
v odbore: pedológia
doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
v odbore: pozemné stavby
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
v odbore: pedagogika
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
v odbore: informatika
doc. PhDr. Eva Ferková, PhD.
v odbore: hudobné umenie
doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
v odbore: sociálna práca
doc. RNDr. Milada Holecová, PhD.
v odbore: zoológia
doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
v odbore: biológia
doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.
v odbore: anorganická technológia a materiály
doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
doc. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD.
v odbore: filmové umenie a multimédiá
doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
v odbore: športová edukológia
doc. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD.
v odbore: hudobné umenie
doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
v odbore: aplikovaná informatika
doc. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.
v odbore: ochrana osôb a majetku
doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
v odbore: biológia
doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
v odbore: fyzika
doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
v odbore: elektrotechnológie a materiály
doc. Mgr. Ingrid Mayerová, ArtD.
v odbore: filmové umenie a multimédiá
doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
v odbore: verejná ekonomika a služby
doc. MUDr. Beata Mladosievičová CSc.
v odbore: normálna a patologická fyziológia
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
v odbore: architektúra a urbanizmus
doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
v odbore: elektrotechnológie a materiály
doc. Mgr. Natália Muránska, PhD.
v odbore: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
v odbore: chirurgia
doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
v odbore: kybernetika
doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
v odbore: vnútorné choroby
doc. Ing. Marta Orviská, PhD.
v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
v odbore: ochrana a využívanie krajiny
doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc.
v odbore: predškolská a elementárna pedagogika
doc. Ing. Alena Pribulová, CSc.
v odbore: hutníctvo kovov
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
v odbore: elektrotechnológie a materiály
doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
v odbore: anatómia, histológia a embryológia
doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
v odbore: strojárske technológie a materiály
doc. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.
v odbore: biológia
doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
v odbore: zubné lekárstvo
doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
v odbore: špeciálna živočíšna produkcia
doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
v odbore: katolícka teológia
doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
v odbore: automatizácia
doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
v odbore: národné hospodárstvo
doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
v odbore: výživa
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
v odbore: pozemné stavby
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
v odbore: klinická farmakológia
doc. Ing. Ján Závadský, PhD.
v odbore: ekonomika a manažment podniku
doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
v odbore: inžinierska geológia