Úvod

   

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
ADRESA: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1
E-mail: informacie@prezident.sk


Hlavné úlohy Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

(1) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti prezidenta Slovenskej republiky ( ďalej len "prezident republiky").

(2) Základnými úlohami kancelárie je zabezpečovať veci spojené

a) s výkonom funkcie prezidenta republiky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) s politickou činnosťou a verejnou činnosťou prezidenta republiky.

(3) Kancelária vykonáva a zabezpečuje pre prezidenta republiky a jeho manželku aj iné úlohy, ktoré zodpovedajú ústavnému postaveniu prezidenta republiky.
(4) Kancelária plní aj ďalšie odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ktoré sú uvedené v tomto organizačnom poriadku.

(5) Kancelária je služobným úradom vo vzťahu k štátnym zamestnancom kancelárie a zamestnávateľom vo vzťahu k zamestnancom kancelárie

Vnútorná organizácia kancelárie

Kancelária sa člení na:

a) odbory:
1. sekretariát prezidenta republiky
2. odbor protokolu
3. odbor zahraničnej politiky
4. odbor vnútornej politiky
5. odbor legislatívy a milostí
6. odbor komunikácie
7. odbor ekonomiky a správy 

Kancelária má dve pracoviská mimo svojho sídla. Pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Košice a Pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Banská Bystrica sú začlenené do oddelenia styku s verejnosťou. Sekretariát vedúceho kancelárie a osobný úrad má postavenie oddelenia.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]