Úvod

   

Osobný úrad

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Osobný úrad

Mgr. Otília SokolováMgr. Otília Sokolová
vedúca osobného úradu
Telefón: 02/ 57 888 173
Fax: 02/ 57 888 105

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré kancelárii vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov. Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov kancelárie. Osobný úrad vypracúva služobné predpisy kancelárie.

Osobný úrad ďalej

a) vedie agendu súvisiacu s určením platov a iných náležitostí štátnych zamestnancov a zamestnancov,

b) vybavuje agendu občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu v kancelárii a agendu uchádzačov o pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme a organizuje výberové konanie,

c) vedie osobné spisy štátnych zamestnancov a osobnú agendu zamestnancov a zabezpečuje náležitosti spojené s prijatím do zamestnania,

d) vedie agendu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

e) vyhodnocuje evidenciu dochádzky štátnych zamestnancov a zamestnancov, vrátane štátnej služby nadčas a práce nadčas, služobnej pohotovosti, pohotovosti a pracovnej pohotovosti a vypracúva podklady na vyplácanie platov a iných náležitostí,

f) organizuje odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v prípravnej štátnej službe, pravidelné prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov a komplexne zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov,

g) vypracováva návrh systemizácie štátnozamestnaneckých miest v kancelárii na každý rozpočtový rok spolu s organizačnou štruktúrou,

h) vypracováva podklady pre návrh rozpočtu kancelárie v časti mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]