Úvod

   

Oddelenie styku s verejnosťou

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Oddelenie styku s verejnosťou

Štefánikova ul. 2
Bratislava 810 00
Tel: 02/ 57 888 155
Fax: 02/ 57 888 103
Stránkový deň: streda 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00

Pracovisko KP SR
Banská Bystrica


Telefón: 048 / 41 56 157
Fax: 048 / 41 56 156

Pracovisko KP SR
Košice


Telefón: 055 / 62 29 620
Fax: 055 / 62 29 619

Odbor komunikácie zabezpečuje činnosti v oblasti styku s verejnosťou a v mediálnej oblasti.

(1) Odbor komunikácie sa člení na

a) oddelenie styku s verejnosťou,
a) tlačové oddelenie.

(2) Oddelenie styku s verejnosťou vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb vrátane petícií, sťažností, žiadostí a návrhov, ktoré sú adresované prezidentovi republiky alebo kancelárii. Oddelenie styku s verejnosťou na tento účel

a) vedie centrálnu evidenciu podaní fyzických osôb a právnických osôb, vrátane podaní doručených pracovisku kancelárie Košice a pracovisku kancelárie Banská Bystrica; osobitne vedie centrálnu evidenciu petícií a sťažností,

b) zisťuje opodstatnenosť žiadostí fyzických osôb a zástupcov právnických osôb o osobné prijatie prezidentom republiky, predkladá ich so svojim stanoviskom sekretariátu prezidenta republiky a pripravuje podklady na osobné prijatie prezidentom republiky,

c) predkladá prezidentovi republiky so svojim stanoviskom osobné pozvania prezidenta republiky, ktoré majú širší spoločenský dosah,

d) preskúmava opodstatnenosť závažných podaní fyzických osôb a právnických osôb, ktorých preskúmanie nariadil prezident republiky alebo vedúci kancelárie,

e) analyticky spracúva a pravidelne predkladá prezidentovi republiky súhrnné informácie o obsahu podaní fyzických osôb a právnických osôb so zameraním na charakteristiku názorov a nálad skupín občanov, na reakcie týkajúce sa závažných politických udalostí a spoločenských udalostí a so zvýraznením závažných podaní, najmä sťažností,

f) vybavuje podania v občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych veciach, vo veciach mimosúdnych rehabilitácií a reštitúcií, vo veciach zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, hmotnej núdze a sociálnej pomoci a v bytových veciach a ďalšie podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sú adresované prezidentovi republiky alebo kancelárii, vrátane žiadostí o finančné podpory, okrem podaní uvedených v čl. 15 písm. l) organizačného poriadku,

g) na základe poverenia prezidenta republiky alebo vedúceho kancelárie sa zúčastňuje na rokovaniach orgánov, na ktoré bol pozvaný prezident republiky, ako aj na významných politických, spoločenských a kultúrnych podujatiach,

h) povinne zverejňuje a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií, ak povinnou osobou je kancelária, vrátane rozhodovacej činnosti v oblasti sprístupňovania informácií, okrem sprístupňovania informácií o podpísaní ústavných zákonov a zákonov, o vrátení zákonov s pripomienkami národnej rade a informácií vo veciach amnestie a individuálnych milostí,

i) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so súdmi, s orgánmi prokuratúry, polície, občianskymi združeniami a s ďalšími inštitúciami, ktorých činnosti sa vybavované podania týkajú,

j) spolupracuje s odbormi, oddeleniami a s vojenskou kanceláriou vo veciach, v ktorých môžu využiť písomnosti fyzických osôb a právnických osôb vo svojej práci,

k) spolupracuje so sekretariátom prezidenta republiky, s odborom protokolu, odborom vnútornej politiky a s odborom zahraničnej politiky pri príprave návštev prezidenta republiky na území Slovenskej republiky a návštev jeho zahraničných hostí a pri príprave prijatí predstaviteľov verejného a politického života,

(3) Pracovisko kancelárie Košice a pracovisko kancelárie Banská Bystrica

a) vybavuje podania v občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych veciach, vo veciach mimosúdnych rehabilitácií a reštitúcií, vo veciach zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, hmotnej núdze a sociálnej pomoci a v bytových veciach a ďalšie podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sú adresované prezidentovi republiky alebo kancelárii prostredníctvom pracoviska kancelárie, vrátane žiadostí o finančné podpory, okrem podaní uvedených v čl. 15 písm. l) organizačného poriadku,

b) vedie evidenciu podaní doručených pracovisku kancelárie Košice alebo pracovisku kancelárie Banská Bystrica,

c) spracúva súhrnné informácie o obsahu podaní fyzických osôb a právnických osôb so zameraním na ich štruktúru podľa jednotlivých oblastí a najproblémovejších okruhov,

d) zisťuje opodstatnenosť žiadostí fyzických osôb a zástupcov právnických osôb z regiónu svojej pôsobnosti o osobné prijatie prezidentom republiky a predkladá ich so svojim stanoviskom oddeleniu styku s verejnosťou,

e) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so súdmi, s orgánmi prokuratúry, polície, s občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami, ktorých činnosti sa podania vybavované pracoviskom kancelárie Košice alebo pracovisku kancelárie Banská Bystrica týkajú,

f) vedie dokumentáciu a prehľad o svojich aktivitách, ako aj o návštevách prezidenta republiky a jeho zahraničných hostí v regióne svojej pôsobnosti,

(4) Pracovisko kancelárie Košice vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Košickom kraji a Prešovskom kraji, ktoré sú adresované prezidentovi republiky a kancelárii, ak vnútorný predpis kancelárie neustanovuje inak,

(5) Pracovisko kancelárie Banská Bystrica vybavuje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v Banskobystrickom kraji, Žilinskom kraji a Trenčianskom kraji, ktoré sú adresované prezidentovi republiky a kancelárii, ak vnútorný predpis kancelárie neustanovuje inak.

(6) Tlačové oddelenie spracúva analýzy tlačových výstupov z médií, ktoré sa týkajú prezidenta republiky a výkonu jeho funkcie, denný monitoring a pripravuje návrhy na reakcie. Pripravuje mediálne aktivity zamerané na rast imidžu prezidenta republiky a kancelárie. Tlačové oddelenie informuje verejnosť prostredníctvom masmédií a internetu o výkone funkcie prezidenta republiky. Tlačové oddelenie na tento účel

a) zabezpečuje publicitu verejných vystúpení prezidenta republiky,

b) informuje verejnosť prostredníctvom masmédií o podujatiach prezidenta republiky a jeho manželky,

c) zabezpečuje sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie spravodajstva a komentárov domácich a zahraničných masmédií,

d) spracúva masmediálnu politiku vo vzťahu k prezidentovi republiky a kancelárii a koordinuje výstupy vo vzťahu k verejnosti a k ostatným štátnym orgánom,

e) analyzuje masmediálnu politiku,

f) spolupracuje s hovorcom prezidenta republiky a s odbormi pri spracúvaní poznatkov o verejnej mienke a všeobecnej politickej situácii,

g) vypracúva rešerše závažných politických udalostí a stanovísk,

h) robí kratšie preklady zo zahraničnej tlače pre prezidenta republiky a vnútornú potrebu kancelárie,

i) zabezpečuje vydávanie príležitostných publikácií súvisiacich s aktivitami prezidenta republiky,

j) v spolupráci s odbormi a s oddeleniami pripravuje články a rozhovory prezidenta republiky pre tlač a iné masmédiá,

k) organizuje tlačové konferencie a iné kontakty kancelárie s masmédiami a operatívne zabezpečuje účasť zástupcov masmédií na akciách súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta republiky.

(7) Tlačové oddelenie ďalej

a) spravuje knižnicu prezidenta republiky,

b) zhromažďuje a archivuje dokumentáciu prejavov a interview prezidenta republiky, potrebnú literatúru a periodickú tlač a podklady týkajúce sa činnosti prezidenta Slovenskej republiky,

c) vedie kroniku prezidenta republiky.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]